Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι:

 1. Γενική κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού : Σκοπός της Γενικής Κατεύθυνσης του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.
 2. Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου : Στην κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου σκοπός είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνικής Πετρελαίου. Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον επίκαιρους για τη χώρα μας και για τη γύρω περιοχή, και προσβλέπει στη σωστή κατάρτιση των αποφοίτων μας για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη του τομέα της εξόρυξης και αξιοποίησης Υδρογονανθράκων. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση σε θέματα γεωλογίας και γεωμηχανικής που σχετίζονται με κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τη σεισμολογία και τη γεωφυσική, αλλά και τεχνολογίες αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
 3. Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον : Τέλος, σκοπός της Κατεύθυνσης Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο τομέας αυτός επιβάλλεται, πλέον, όχι μόνο από τη Στρατηγική και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω της Κυπριακής Νομοθεσίας, προσβλέποντας σε μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα των έργων υποδομής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που εφάπτονται νέων τεχνολογιών, υλικών και πρακτικών, ώστε να αυξηθεί η πράσινη δόμηση και να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον μέσα από τις κατασκευές.

Το εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση ενός μεγάλου φάσματος εργαστηριακών δοκιμών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δοκιμές τριαξονικής θλίψης αργιλωδών εδαφών, εφελκυστικής αντοχής χαλύβδινων ράβδων, η μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας υλικών, έλεγχοι θλιπτικής και καμπτικής αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος και πολλές άλλες. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης σεισμική τράπεζα καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένη μονάδα για εκπόνηση ελέγχων περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδεμένος με σύγχρονα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και συνάδει με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Προδιαγραφές. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m2 και ορόφου 450 m2, στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

 • Υπόβαθρο στις αρχές της Μηχανικής Επιστήμης και στις Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών.
 • Γνώσεις για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των υλικών συμπεριλαμβανομένων των σκύρων και του εδάφους.
 • Τεχνογνωσία των μεθόδων κατασκευής.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας του περιβάλλοντος και των μεθόδων προστασίας του.
 • Σχεδιαστικές και πειραματικές δεξιότητες.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών.

 

Ο απόφοιτος του προγράμματος:

 • Εξασφαλίζει την ευστάθεια όλων των κατασκευαστικών έργων (κτίρια, στάδια, γέφυρες, φράγματα, οδοστρώματα, κλπ).
 • Ετοιμάζει προδιαγραφές για υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και ταυτόχρονα διεξάγει ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών αυτών.
 • Διεξάγει εδαφοτεχνικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στο σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων.
 • Εκπονεί κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες συγκοινωνιών.
 • Μελετά υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά και προβαίνει στο σχεδιασμό της διανομής νερού και συστημάτων λυμάτων και αποβλήτων.
 • Μελετά τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και μελετά μεθόδους απάμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων.
 • Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας των έργων.
 • Έχει την κύρια συμβολή στην επίβλεψη, διεύθυνση, διαχείριση και συντονισμό τεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε οργανισμούς και τράπεζες, εργαστήρια και γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της Μηχανικής επιστήμης, αλλά και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και ως μελετητές κατασκευαστικών έργων.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 218
Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής 12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 218 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
9 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
11 CE100 Κατασκευαστικό Σχέδιο 5 1 + 2
12 CE105 Τοπογραφία 5 1 + 2
13 CE110 Μηχανική Κατασκευών 5 2 + 2
14 CE120 Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική 5 2
15 CE200 Αντοχή Υλικών 5 2 + 1
16 CE205 Δομικά Υλικά 5 3 + 2
17 CE210 Γεωλογία και Εδαφομηχανική 5 2 + 2
18 CE215 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 2 + 2
19 CE220 Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων 5 2 + 2
20 CE230 Υδροδυναμική και Υδραυλική 5 2 + 2
21 CE235 Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών 5 2
22 CE240 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
23 CE300 Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών 6 3
24 CE305 Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών 6 1 + 2
25 CE310 Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι 6 3
26 CE315 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 6 3
27 CE320 Μηχανική Συγκοινωνιών 6 3
28 CE325 Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων 6 3
29 CE330 Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος 6 3
30 CE335 Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού 6 3 + 2
31 CE340 Ενεργειακή Αποτίμηση Κτιρίων 6 3
32 CE345 Διοίκηση Έργων και Οικονομικά 6 3 + 2
33 CE400 Δυναμική Ανάλυση 6 3
34 CE405 Κατασκευές από Σκυρόδεμα ΙΙ 6 3
35 CE410 Κατασκευές από Χάλυβα 6 3
36 CE415 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 6 3
37 CE420 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων 6 3
38 CE425 Οδοποιία 6 3
39 CE490 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 6 1
40 CE495 Διπλωματική Μελέτη 6 1

Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CE430 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 6 3
2 CE435 Γεφυροποία 6 3
3 CE440 Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών 6 3
4 CE445 Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική 6 3
5 CE450 Τεχνολογία Σκυροδέματος 6 3
6 CE455 Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων 6 3
7 CE460 Ανάλυση Συστημάτων 6 3
8 CE465 Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων 6 3
9 CE470 Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική 6 3
10 CE475 Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών 6 3
11 CE480 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής Ι 6 3
12 CE485 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Μηχανικής IΙ 6 3
13 CE499 Πρακτικἠ Ἀσκηση 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 230
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
9 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
11 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξ. και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσ. Αερίου 6 3
12 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
13 CE100 Κατασκευαστικό Σχέδιο 5 1 + 2
14 CE105 Τοπογραφία 5 1 + 2
15 CE110 Μηχανική Κατασκευών 5 2 + 2
16 CE120 Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική 5 2
17 CE200 Αντοχή Υλικών 5 2 + 1
18 CE205 Δομικά Υλικά 5 3 + 2
19 CE210 Γεωλογία και Εδαφομηχανική 5 2 + 2
20 CE215 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 2 + 2
21 CE220 Τεχνολογία και Παθολογία Κτηρίων 5 2 + 2
22 CE230 Υδροδυναμική και Υδραυλική 5 2 + 2
23 CE235 Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών 5 2
24 CE240 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
25 CE300 Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών 6 3
26 CE305 Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών 6 1 + 2
27 CE310 Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι 6 3
28 CE315 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 6 3
29 CE320 Μηχανική Συγκοινωνιών 6 3
30 CE325 Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων 6 3
31 CE335 Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού 6 3 + 2
32 CE345 Διοίκηση Έργων και Οικονομικά 6 3 + 2
33 CE400 Δυναμική Ανάλυση 6 3
34 CE410 Κατασκευές από Χάλυβα 6 3
35 CE415 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 6 3
36 CE420 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων 6 3
37 CE425 Οδοποιία 6 3
38 CE470 Παράκτια Γεωτεχνική Μηχανική 6 3
39 CE490 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 6 1
40 CE495 Διπλωματική Μελέτη 6 1
41 PEG200 Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 6 3
42 PEG300 Σεισμολογία και Γεωφυσική 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 230
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
9 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
11 CE100 Κατασκευαστικό Σχέδιο 5 1 + 2
12 CE105 Τοπογραφία 5 1 + 2
13 CE110 Μηχανική Κατασκευών 5 2 + 2
14 CE120 Ηθική και Νομικές Πτυχές στη Μηχανική 5 2
15 CE200 Αντοχή Υλικών 5 2 + 1
16 CE210 Γεωλογία και Εδαφομηχανική 5 2 + 2
17 CE215 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 2 + 2
18 CE230 Υδροδυναμική και Υδραυλική 5 2 + 2
19 CE235 Τεχνολογία Αειφόρων Κατασκευών 5 2
20 CE240 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
21 CE300 Μητρωική Ανάλυση των Κατασκευών 6 3
22 CE305 Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Προσωμείωση Κατασκευών 6 1 + 2
23 CE310 Κατασκευές από Σκυρόδεμα Ι 6 3
24 CE315 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 6 3
25 CE325 Υδρολογία και Μηχανική Υδάτινων Πόρων 6 3
26 CE330 Βασικές Αρχές Μηχανικής Περιβάλλοντος 6 3
27 CE345 Διοίκηση Έργων και Οικονομικά 6 3 + 2
28 CE400 Δυναμική Ανάλυση 6 3
29 CE410 Κατασκευές από Χάλυβα 6 3
30 CE415 Αντισεισμικός Σχεδιασμός 6 3
31 CE420 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φέροντων Συστημάτων 6 3
32 CE425 Οδοποιία 6 3
33 CE490 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 6 1
34 CE495 Διπλωματική Μελέτη 6 1
35 CESU210 Διαχ. Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών 5 3
36 CESU213 Αειφόρα Δομικά Υλικά 5 3
37 CESU310 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 6 3
38 CESU314 Αειφόρος Μηχανική Συγκοινωνιών 6 3
39 CESU320 Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων 6 3
40 CESU410 Πράσινα Δομικά Υλικά 6 3
41 CESU420 Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 6 3
42 CESU430 Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!