Διάρκεια

        7 ή 9 Μήνες

Ώρες Διδασκαλίας

    400 ή 420 Ώρες

  Μονάδες ΕCVET

            20 ή 21

     Ολοκλήρωση

      11-05 ή 11-07

   Δίδακτρα από

     200,00 Ευρώ

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος


Την περίοδο των τελευταίων τριάντα ετών το θέμα της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον όλων, όσων θεωρούν τη μάθηση και τη γνώση ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και ευημερίας των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων, των επιχειρήσεων και των οικονομιών. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ αλληλοσυνδεόμενες διδακτικές ενότητες, κάθε μια από αυτές αναπτύσσεται σε περισσότερες θεματικές ενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην ποιότητα δίνοντας μια επισκόπηση των προσεγγίσεων της από το διεθνή και ελληνικό χώρο και των μορφών της, ενώ η δεύτερη εμβαθύνει στην εννοιολόγηση της ποιότητας και σε βασικούς προβληματισμούς. Η τρίτη και η τέταρτη διδακτική ενότητα συμπληρώνονται μεταξύ τους, καθώς η πρώτη από αυτές εισαγάγει τον/την επιμορφούμενο/η στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει μοντέλα και εφαρμογές αυτών στην εκπαίδευση. Η πέμπτη διδακτική ενότητα εισαγάγει τον/την επιμορφούμενο/η σε βασικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η έκτη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, αναδεικνύοντας τη λειτουργίας της και τα βήματα εφαρμογής της. Η έβδομη ενότητα επικεντρώνεται στην πραγματικότητα της σχολικής μονάδας και αναφέρεται σε βασικά μεγέθη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο αποτίμησή τους, όπως την επικοινωνία, το mentoring, τη διδασκαλία, το σενάριο. Η όγδοη ενότητα επικεντρώνεται στο προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού.

Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος

Ποιότητα, αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικός

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος


Το πρόγραμμα έχει ως στόχο με την ολοκλήρωσή του ο/η επιμορφούμενος/η, να είναι ικανός/ή να παρουσιάζει τις γνώσεις συγκεκριμένων θεμάτων ποιότητας και να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις με κριτικό και επιστημονικό τρόπο. Επιπλέον, να αποδεικνύει την κατανόηση των μεθοδολογιών που είναι κατάλληλες για την εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων, εργαλείων, τεχνικών και μοντέλων αξιολόγησης και βελτίωσης βασικών παραμέτρων/διαστάσεων της ποιότητας στην εκπαίδευση, έχοντας επαρκή γνώση του θεωρητικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Σε επίπεδο γνώσεων ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να αναφέρει το εννοιολογικό περιεχόμενο, τους στόχους και τις μορφές της εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
 • Να εντοπίζει τους στόχους, τα πλεονεκτήματα, τις επιφυλάξεις και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
 • Να διακρίνει τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαιδευτική πράξη (εφαρμογή δεικτών ποιότητας, μοντέλα και εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας στο σχολείο).
 • Να γνωρίσει το πλαίσιο αποτίμησης και βελτίωσης βασικών διαστάσεων/παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η διδασκαλία, το σενάριο, η επικοινωνία, το mentoring.
 • Να προσδιορίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο, τους στόχους, τις τάσεις, τους φορείς και τα κριτήρια ποιότητας στην εκπαίδευση.
 • Να περιγράφει τις βασικές μεθοδολογίες και τα πρότυπα ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και τη χρήση τους.
 • Να εντοπίζει τους στόχους, τα πλεονεκτήματα, τις επιφυλάξεις και τις προοπτικές εφαρμογής της προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση.
 • Να περιγράφει τις σύγχρονες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση, καθώς και τη χρήση τους και να γνωρίσει τα εργαλεία της προσέγγισης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς και τη συμβολή τους για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
 • Να γνωρίζει τα προσόντα του εκπαιδευτικού, όπως αυτά προσεγγίζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να επιλύει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων (case study), προβλήματα που αφορούν σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
 • Να επιλύει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων (case study), προβλήματα που αφορούν σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Να εφαρμόζει, μέσω της τεχνικής της μελέτης περιπτώσεων, σύγχρονες προσεγγίσεις βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση (εφαρμογή δεικτών ποιότητας, εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών μονάδων, εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο).
 • Να αναζητεί τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών οργανισμών.
 • Να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών οργανισμών.
 • Να εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση και τη βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων διαστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών μονάδων και των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Ο/η επιμορφούμενος/η μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχει αποκτήσει τις παρακάτω ικανότητες:

 • Αυτόνομης εργασίας
 • Ορισμού στόχων
 • Λήψης αποφάσεων και Διαχείρισης χρόνου
 • Άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής (projects – workshops)
 • Παρακολούθησης αποτελεσμάτων
 • Αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδ. και πληροφοριών, με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών
 • Aυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού
 • Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας


Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (ασύγχρονη) προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μερικής ή ολικής τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα ανά εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Το προσφερόμενο πρόγραμμα περιέχει 28 θεματικές διαστάσεις που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους, α. ξεκινώντας από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος, β. παρουσιάζοντας σύντομα βασικές έννοιες και πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα γ. εστιάζοντας στο διδακτικό σχεδιασμό και σε παραδείγματα και πρακτικές για την ενίσχυση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για 28 εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει εκπονηθεί το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό: 1. Περίγραμμα θεματικής ενότητας, 2. Βασικό κείμενο μελέτης, 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση, 4. Οπτικοακουστικό αρχείο mp4, 5. Δραστηριότητες, 6. Περαιτέρω οδηγός μελέτης. Για τις εβδομαδιαίες συνεδρίες θα υλοποιούνται δραστηριότητες της κάθε διδακτικής ενότητας. Τέλος, Θα δοθεί τελική εργασία σε περίπου 2 εβδομαδιαίες συνεδρίες.

Για τον χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων, η μελέτη και η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που έχει για εξάσκηση και στηρίζεται στην ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού από τον ίδιο και τις αναθέσεις που θέτουν οι διδάσκοντες. Μέσω e-mail θα  δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδακτικό προσωπικό και την γραμματεία.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης και Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης


Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δεν υπάρχει υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Εκτιμώμενος φόρτος εργασίας που απαιτείται για το μάθημα (σε ώρες). Ο συνολικός φόρτος εργασίας για τη θεματική ενότητα μάθημα στο σύνολό της (30 εβδομάδες και 1 μέρα) ανέρχεται στις 400 ώρες (για το επτάμηνο) και 420 ώρες (για το εννιάμηνο), οι οποίες κατανέμονται κατά περίπτωση σε κάθε μια εβδομαδιαία συνεδρία και συμπεριλαμβάνει και τις ώρες ενασχόλησης με μελέτη, μαθησιακές δραστηριότητες, εκπόνηση εργασιών, εξετάσεων, κ.ά. Το πρόγραμμα έχει 400 συνολικές ώρες φόρτου εργασίας για αυτό που διαρκεί 7 μήνες που αντιστοιχούν σε 40 Χ 0,05= 20 ECVET και 420 για αυτό που διαρκεί 9 μήνες και αντιστοιχούν σε 42 Χ 0,05= 21 ECVET

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται ανά διδακτική ενότητα. Σε κάθε θεματική ενότητα αναρτώνται οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%.

Το σύνολο των εργασιών αξιολογούνται ως εξής:

 • Η συνολική βαθμολογία των εργασιών/ερωτηματολογίων πρέπει να είναι ίση ή να ξεπερνά το 50%.
 • Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις εργασίες, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία της ενότητας ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο στο τέλος κάθε ενότητας του προγράμματος και η τελική βαθμολογία στο τέλος του προγράμματος.
 • Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία δεν είναι ίση ή δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης εκπονώντας μια ακόμα εργασία μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος που θα βαθμολογηθεί με το 100%.

Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το πρόγραμμα που παρακολούθησε, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία και λαμβάνει μόνο Βεβαίωση Παρακολούθησης της Επιμόρφωσης και όχι το Πιστοποιητικό.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Διδακτικές Ενότητες


 • Διδ. Ενότητα   1 : Ποιότητα Εκπαίδευσης: Εισαγωγικές επισημάνσεις και προβληματισμοί
 • Διδ. Ενότητα   2 : Η αρχή της «ποιότητας της εκπ/σης» και οι αλλαγές στο ρόλο και τις λειτ. της αξιολόγησης
 • Διδ. Ενότητα   3 : Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 • Διδ. Eνότητα   4 : Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση
 • Διδ. Ενότητα   5 : Βασικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση
 • Διδ. Ενότητα   6 : Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
 • Διδ. Ενότητα   7 : Ζητήματα ποιότητας στη σχολική μονάδα
 • Διδ. Ενότητα   8 : Το προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία εκπαιδευτικού
 • Διδ. Eνότητα   9 : Τελική Εργασία

Για να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των ενοτήτων παρακαλούμε όπως το κατεβάσετε πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο :

Οδηγός Σπουδών για το 7 μήνο Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών για το 9 μήνο Πρόγραμμα

Σε ποιους Απευθύνεται


Ο νεος νόμος για τα στελέχη εκπαίδευσης και για την κριτήρια επιλογής τους είναι πραγματικότητα! Με βάση το νέο νόμο αυξήθηκαν τα σεμινάρια που ζητούνται για τις κρίσεις στελεχών και γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιείται νέος κύκλος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το 7μήνο ή 9μηνο (400 ή 420 ωρών) εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ποιότητα, Αξιολόγηση και Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το εν λόγω σεμινάριο έχει δημιουργηθεί για να μοριοδοτεί έξτρα για τις ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ και για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έφερε ο νόμος

 • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση και επιθυμούν Διευθυντικές Θέσεις
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης.
 • Σε όσους αναπληρωτές και αδιόριστους θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών και προσλήψεων αλλά και για τους πίνακες
 • Σε σχολικούς συμβούλους, παιδαγωγούς, κοινωνιολόγους και γενικότερα σε όλους τους απόφοιτου παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων
 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων και συμβούλους σταδιοδρομίας
 • Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης και σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό.

Ενδεικτική Μοριοδότηση


*Ακολουθεί τις νέες οδηγίες του Υ.Π.Θ. για την Μοριοδότηση. Η παρακάτω αναφορά είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί από το Υ.Π.Θ. όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • 1 μόριο για τα όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Νέα κριτήρια για τις κρίσεις στελέχων – Νόμος Κεραμέως του 2021)

Δικαιολογητικά Εγγραφής


 1. Αίτηση Εγγραφής
 2. Αντίγραφο ταυτότητας δύο όψεων.
 3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές σας.
 4. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων.

 

Δίδακτρα και Τρόποι Αποπληρωμής


Τα δίδακτρα για τα προγράμματα ανάλογα με την διάρκεια τους καθορίζονται ως κάτωθι :

Eπιμορφωτικό πρόγραμμα 7μηνης διάρκειας Eπιμορφωτικό πρόγραμμα 7μηνης διάρκειας
 • Κανονικό κόστος (χωρίς έκπτωση): 400,00 ευρώ
 • Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 280,00 ευρώ
 • Αναπληρωτές: 240,00 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 240,00 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 240,00 ευρώ
 • Mέλη του προσ. του Παν. Αιγαίου  : 240,00 ευρώ
 • Φοιτητές και άνεργοι: 220,00 ευρώ 
 • Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 220,00 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 220,00 ευρώ
 • Εφάπαξ εξόφληση: 200,00 ευρώ
 • Κανονικό κόστος (χωρίς έκπτωση): 420,00 ευρώ
 • Διορισμένοι εκπαιδευτικοί: 300,00 ευρώ
 • Αναπληρωτές: 260,00 ευρώ
 • Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 260,00 ευρώ
 • Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 260,00 ευρώ
 • Mέλη του προσ. του Παν. Αιγαίου: 260,00 ευρώ
 • Φοιτητές και άνεργοι: 240,00 ευρώ 
 • Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 240,00 ευρώ
 • ΑμΕΑ: 240,00 ευρώ
 • Εφάπαξ εξόφληση: 220,00 ευρώ

Το Συνολικό Ποσό των Διδάκτρων σας ανάλογα με το είδος του Σεμιναρίου μπορεί να καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις (50% με την εγγραφή και 50% ένα μήνα μετά), ενημέρωση θα λάβετε από την γραμματεία για τους τρόπους εξόφλησης του με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ομίλου. Οι δόσεις δεν αφορούν την εφάπαξ εξόφληση.

Σημειώση : Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά και τις κατηγορίες των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Οι θέσεις του σεμιναρίου είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ & τηρείται σειρά προτεραιότητας.


Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που θα σας σταλεί με e-mail μετά την δήλωση συμμετοχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 542 777 και 23821 00 304 για να πραγματοποιήσετε μια προ κράτηση θέσης με κόστος 100,00 ευρώ. Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του Κε.Δι.Βι.Μ. 2