Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Τροφίμων και Ποτών είναι τα κάτωθι:

Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες σε όλη την αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας σκεύη και μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να παρασκευάσει τρόφιμα και ποτά υγιεινά και ασφαλή, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να στελεχώνει μία επιχείρηση τροφίμων και ποτών με κύριο μέλημα την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών που παράγονται, επεξεργάζονται και διαχέονται στην αγορά. Έχει εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη της χημείας, την τεχνολογία τροφίμων και ποτών, σε χημικές επεξεργασίες, ιδιότητες και σύσταση αυτών. Φροντίζει για τον καταμερισμό εργασιών και την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής ελέγχοντας την ποιότητα των σταδίων. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των εργασιών που συμβαίνουν στην παραλαβή και αποθήκευση προμηθειών, την χημική επεξεργασία, παραγωγή, συσκευασία των τελικών προϊόντων, ως και την διάθεση στην αγορά. Παρακολουθεί τις νέες τεχνολογικές τάσεις, γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθεί, προγραμματίζει τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας και συμμορφώνεται βάσει διεθνών προτύπων, ενώ γνωρίζει από εμπορικό marketing, τεχνικές πωλήσεων και διαχείριση πελατολογίου της επιχείρησης.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών)

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές και να χειρίζεται ορθά τον εξοπλισμό, τα σκεύη και τα εργαλεία κατά τις διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διακίνησης και διάθεσης υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και ποτών. Κατανοεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εκτελεί τις εργασίες βάσει αυτών, έχει την τεχνογνωσία για την διατήρηση της ποιότητας καθόλα τα στάδια επεξεργασίας των τροφίμων και συμμορφώνεται βάσει των κανόνων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας φορώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Γνωρίζει πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης στο χώρο εργασίας, τρόπους αντιμετώπισης μιασμάτων, τροφοδηλητηριάσεων και προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών), είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει και υλοποιεί, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης που έχει μεταποιητική δραστηριότητα, διαδικασίες επεξεργασίας και μεταποίησης, σύμφωνες με την πιο προηγμένη τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τα πλέον σύγχρονα μέτρα Υγιεινής και Ποιοτικού Ελέγχου που αφορούν τον τομέα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, το Στέλεχος επιλέγει τις μεθόδους επεξεργασίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζεται η μονάδα, επιλέγει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεθόδων τυποποίησης και συσκευασίας, τηρεί τις διαδικασίες υγιεινής και ασφαλείας, διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, ενώ τηρεί τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των επεξεργασμένων τροφίμων που παράγει η μονάδα του.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τουριστικό τομέα είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130