Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Οικονομίας, Νομικής & Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι τα κάτωθι:

Εσωτερικός Ελεγκτής

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες να γνωρίζει και να εφαρμόζει, βάσει Εθνικού νομικού πλαισίου και Διεθνών ελεγκτικών προτύπων, τα εκάστοτε είδη εσωτερικών ελέγχων σε μία επιχείρηση. Θα παρέχει επαγγελματικές συμβουλές με σκοπό την επίτευξη στόχων και την αποτελεσματική απόδοση καθηκόντων των μελών της. Θα αναγνωρίζει και καταγράφει επιχειρηματικούς και άλλους κινδύνους που προκύπτουν και ανατρέπουν την ροή λειτουργιών, βασιζόμενος σε ειδικά μοντέλα εκτίμησης προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια, οι ευκαιρίες ή οι απειλές που επηρεάζουν και αποκλίνουν την επιχείρηση από το στόχο. Θα σχεδιάζει τη μελέτη προγραμματισμού και διενέργειας εσωτερικού ελέγχου, ενώ διενεργεί τον έλεγχο συντάσσοντας την επιθυμητή έκθεση ενημερώνοντας την Διοίκηση. Θα εκπονεί ετήσιες εκθέσεις και παραθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης τα πορίσματα και τα απολογιστικά στοιχεία που προκύπτουν. Θα καλύπτει μια σειρά ειδικών θεμάτων όπως ο εντοπισμός και έλεγχος απατών, από μεγάλα επενδυτικά έργα, σύναψη συμβάσεων, δάνεια και βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης μέσω αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. Θα αναπτύσσει προγράμματα ελέγχου λειτουργιών για τις Διοικητικές, Οικονομικές, Τεχνικές Υπηρεσίες, τις Προμήθειες και Πωλήσεις. Διαχειρίζεται προγράμματα που αφορούν τα δάνεια, τα αποθέματα και διαθέσιμα της επιχείρησης, τα συστήματα Πληροφορικής καθώς και αυτών της Πυρόσβεσης.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Οικονομίας, Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Εσωτερικός Ελεγκτής, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες ή/και ικανότητες κατέχοντας το Αστικό Δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), το Εμπορικό Δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών και εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα περί κήρυξης πτώχευσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πτώχευσης, τα εξασφαλιστικά μέτρα, τους αντίκλητους, τα έξοδα και τις προθεσμίες) και τις Γενικές αρχές Λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων. Θα γνωρίζει έννοιες περί πτωχεύσεων και αφερεγγυότητας νομικών προσώπων, συντονίζει και διεκπεραιώνει την πτώχευση που προκύπτει και διενεργεί την διαδικασία. Θα αναλαμβάνει τις περιπτώσεις εκκαθάρισης περιουσίας του οφειλέτη, εκποίησης της επιχείρησης και περιουσιακών του στοιχείων, ενώ ολοκληρώνει την διαδικασία πτώχευσης, ποινικών διατάξεων που επιβάλλονται στα εμπλεκόμενα μέρη και αποκατάστασης του οφειλέτη. Θα γνωρίζει τις αρμοδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις περιπτώσεις διαδικασιών αφερεγγυότητας, λειτουργώντας ως σύνδικος, μεσολαβητής, ειδικός εντολοδόχος ή/και ειδικός εκκαθαριστής. Θα λειτουργεί βάσει των βασικών αρχών (διαφάνεια, αμεροληψία, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά, επάρκεια και επιμέλεια) και παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας. Τέλος, θα είναι σε θέση να εντοπίζει τις κατηγορίες κινδύνων ως προς τις θεμελιώδεις αρχές δημιουργώντας ασφαλιστικές δικλίδες για την αντιστάθμιση αυτών.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Οικονομίας, Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τουριστικό τομέα είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130