Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα είναι τα κάτωθι:

Χειρισμός Εργαλειομηχανών

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και ασφαλείας των εργαλειομηχανών, εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις γενικές ή/και ειδικές τεχνικές οδηγίες τις εργασίες που απαιτούνται, επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό (συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά) για την επιτυχή απόδοση των εργαλειομηχανών, καταγράφει τα τεχνικά και στατιστικά στοιχεία και δίνει προφορική ή/και γραπτή αναφορά σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του και να συμμετέχει στην κοστολόγηση των εργασιών που εκτελεί.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Χειρισμός Εργαλειομηχανών, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί βασικές εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και στις επικουρικές προς αυτές εργασίες όπως είναι της ξηράς δόμησης, των δομικών ενισχύσεων και αποκαταστάσεων, των χρωματισμών και επικαλύψεων προστασίας δομικών στοιχείων, και των επιστεγάσεων και πλαγιοκαλύψεων, σε κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τουριστικό τομέα είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 – 130