Διάρκεια

12 Μήνες

Ώρες Διδασκαλίας

600 Ώρες

Μονάδες ΕCVET

30

Ολοκλήρωση

 01-03-2022

Δίδακτρα

499,00 σε 2 Δόσεις

 

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος


Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια της συστημικής σκέψης, ενώ η έμφαση δίνεται στην δομή, στη δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις των μερών. Τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες της Οικογενειακής Θεραπείας εμφανίστηκαν στις αρχές της 10ετίας του ’50, ενώ είναι ένα πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται.

Η συστημική – οικογενειακή θεραπεία επικεντρώνεται στην οικογένεια ως ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή, οργάνωση και κανόνες, όπου τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική, ενώ η συμπεριφορά ενός μέλους συνεξαρτάται από την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών, με τρόπο που κάθε άτομο συμβάλλει θεμελιωδώς στην [δυσ]λειτουργία όλου του συστήματος.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της θεωρίας των συστημάτων
 • γνωρίζουν τα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και να κατανοούν τις βασικές αρχές της ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπείας
 • γνωρίζουν την κοινωνιοοικονομική – ιστορική, πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα οικογενειακά σχήματα
 • αναγνωρίζουν τα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο της ζωής, να κατανοούν τη δυναμική και την οργάνωση της σύγχρονης οικογένειας και να ερμηνεύουν τα συστήματα και τα υποσυστήματα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας,
 • κατανοούν τις θεραπευτικές τεχνικές και να γνωρίζουν τους τρόπους παρέμβασης
 • διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συνάρτηση με το οικογενειακό πλαίσιο
 • είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ψυχοπαθολογίας και να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής σε άλλους ειδικούς και φορείς ψυχικής υγείας
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρόπους υπεράσπισης των αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας


Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (ασύγχρονη) προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μερικής ή ολικής τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Για τον χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων, η μελέτη και η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που έχει για εξάσκηση και στηρίζεται στην ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού από τον ίδιο και τις αναθέσεις που θέτουν οι διδάσκοντες.

Μέσω e-mail θα  δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδακτικό προσωπικό και την γραμματεία.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης και Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης


Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

 

Διδακτικές Ενότητες


 • Διδακτική Ενότητα   1 : Βασικές έννοιες και αρχές Συστημικής θεωρίας – Γένεση και Εξέλιξη της Συστημικής οικογενειακής Θεραπείας
 • Διδακτική Ενότητα   2 : Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς
 • Διδακτική Ενότητα   3 : Τα μοντέλα της δεύτερης γενιάς
 • Διδακτική Eνότητα   4 : Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας – Διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία
 • Διδακτική Ενότητα   5 : Αρχές Επικοινωνίας
 • Διδακτική Ενότητα   6 : Στάδια εξέλιξης του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής – Η οικογένεια ως σύστημα
 • Διδακτική Ενότητα   7 : Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας – Οικογενειακά σχήματα – Η οικογένεια στην Ελλάδα
 • Διδακτική Ενότητα   8 : Η θεραπευτική διεργασία
 • Διδακτική Eνότητα   9 : Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας – Εργαλεία του θεραπευτή
 • Διδακτική Eνότητα 10 : Πεδία εφαρμογής/πρακτικής της οικογενειακής θεραπείας – Στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συστημική πρακτική
 • Διδακτική Ενότητα 11 : Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των οικογενειακών θεραπευτών – Εποπτεία
 • Διδακτική Ενότητα 12 : Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

 

Σε ποιους Απευθύνεται


 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων και συμβούλους σταδιοδρομίας
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Σε σχολικούς συμβούλους και σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
 • Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
 • Σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Σε υπηρετούντες στα Υπουργεία, σε δικηγόρους και σε διερμηνείς.
 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

Ενδεικτική Μοριοδότηση


*Ακολουθεί τις νέες οδηγίες του Υ.Π.Θ. για την Μοριοδότηση. Η παρακάτω αναφορά είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί από το Υ.Π.Θ. όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018, Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018, Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής


 1. Αίτηση Εγγραφής
 2. Αντίγραφο ταυτότητας δύο όψεων.
 3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές σας.
 4. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων.

 

Δίδακτρα και Τρόποι Αποπληρωμής


Το κόστος των Διδάκτρων είναι 499,00 ευρώ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : Τυχόν χρεώσεις Φ.Π.Α.

Το Συνολικό Ποσό των Διδάκτρων σας ανάλογα με το είδος του Σεμιναρίου μπορεί να καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις (50% με την εγγραφή και 50% στην μέση του προγράμματος), ενημέρωση θα λάβετε από την γραμματεία για τους τρόπους εξόφλησης του με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό Πειραιώς

Οι θέσεις του σεμιναρίου είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ & τηρείται σειρά προτεραιότητας.


Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που θα σας σταλεί με e-mail μετά την δήλωση συμμετοχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 542 777 και 23821 00 304 για να πραγματοποιήσετε μια προ κράτηση θέσης με κόστος 100,00 ευρώ. Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του Κε.Δι.Βι.Μ. 2