Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και στην κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου σε ότι αφορά σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα

τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου.

 

 

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick είναι πλέον καθιερωμένο στην αγορά εργασίας για το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του. Σύμφωνα με διαχρονικές Μελέτες Αγοράς Εργασίας διαπιστώνεται ότι 95% των αποφοίτων του Προγράμματος βρίσκονταν ήδη σε πλήρη απασχόληση. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών της, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στον Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενο τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Η Κύπρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 130 εταιρείες πλοιοδιαχείρισης, καθώς και εταιρείες των παραναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας απασχόληση σε μόνιμη βάση. Το ύψος του ενεργού απασχολούμενου δυναμικού αφορά περί τις 5.000 εργαζομένων στο σύνολο της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας που εργάζονται στην ξηρά. Επιπλέον, η Κύπρος αποτελεί διαρκή και δυναμικό πόλο έλξης διεθνών εταιρειών πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης οι οποίες εκδηλώνουν σαφή πρόθεση μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη Κύπρο. Νοείται ότι επικείμενη λύση στο Κυπριακό ζήτημα, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δραστηριότητες εμπορίου και ναυτιλίας στην περιοχή.

Ικανότητες και Δεξιότητες που θα αποκτηθούν  :

  • Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
  • Σαφής αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων μεταφορών.
  • Κατανόηση των βασικών Αρχών του Ναυτικού Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων διά Θαλάσσης και του Δικαίου της Θάλασσας, παράλληλα με την κατανόηση ευρύτερων νομικών ζητημάτων του κλάδου.
  • Ανάπτυξη κριτικής θεώρησης και αντίληψης του εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και κατανόηση των σύνθετων λειτουργιών της.
  • Μετάδοση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον τομέα τους Καθηγητές.
  • Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για άμεση εργοδότηση στο δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό κλάδο ή διεύρυνση των θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick είναι πλέον καθιερωμένο στην αγορά εργασίας για το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του. Σύμφωνα με διαχρονικές Μελέτες Αγοράς Εργασίας διαπιστώνεται ότι 95% των αποφοίτων του Προγράμματος βρίσκονταν ήδη σε πλήρη απασχόληση. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών της, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στον Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενο τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Η Κύπρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 130 εταιρείες πλοιοδιαχείρισης, καθώς και εταιρείες των παραναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας απασχόληση σε μόνιμη βάση. Το ύψος του ενεργού απασχολούμενου δυναμικού αφορά περί τις 5.000 εργαζομένων στο σύνολο της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας που εργάζονται στην ξηρά. Επιπλέον, η Κύπρος αποτελεί διαρκή και δυναμικό πόλο έλξης διεθνών εταιρειών πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης οι οποίες εκδηλώνουν σαφή πρόθεση μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη Κύπρο. Νοείται ότι επικείμενη λύση στο Κυπριακό ζήτημα, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δραστηριότητες εμπορίου και ναυτιλίας στην περιοχή.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 216
Επιλεγόμενα Διοίκησης και Ναυτιλιακών 24
Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλικών 0
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 216 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 6 3
2 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 6 3
3 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 6 3
4 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 6 3
5 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 6 3
6 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 6 3
7 ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης 6 3
8 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 6 3
9 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 6 3
10 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 6 3
11 AMAT112 Στατιστική I 6 3
12 ARRW120 ‘Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών 6 3
13 ATCH201 Ναυλώσεις Ι 6 3
14 ATCH301 Ναυλώσεις ΙΙ 6 3
15 ATET200 Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι 6 3
16 ATHR204 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 6 3
17 ATIM402 Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου 6 3
18 ATLC301 Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης 6 3
19 ATLD401 Logistics και Διαχείριση Διανομής 6 3
20 ATMA301 Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική 6 3
21 ATME301 Ναυτιλιακή Οικονομική Ι 6 3
22 ATME302 Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ 6 3
23 ATMI201 Ναυτασφαλίσεις Ι 6 3
24 ATMI202 Ναυτασφαλίσεις ΙΙ 6 3
25 ATML101 Εισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο 6 3
26 ATMP400 Ναυτιλιακή Πολιτική 6 3
27 ATPR415 Πρόταση Ερευνητικής Εργασίας 6 3
28 ATPR420 Ερευνητική Εργασία 6 3
29 ATSA101 Ναυτιλιακή Λογιστική Ι 6 3
30 ATSF401 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι 6 3
31 ATSF402 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ 6 3
32 ATSG101 Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία 6 3
33 ATSL302 Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου 6 3
34 ATSM201 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 6 3
35 ATSS101 Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές 6 3
36 ATTO301 Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών 6 3

Επιλεγόμενα Διοίκησης και Ναυτιλιακών

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 24 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 6 3
2 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 6 3
3 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 6 3
4 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 6 3
5 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 6 3
6 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 6 3
7 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 6 3
8 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 6 3
9 ACSC410 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6 3
10 AMAT210 Στατιστική II 6 3
11 ATCH401 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου 6 3
12 ATCR301 Διαχείριση Πληρωμάτων 6 3
13 ATLT401 Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών 6 3
14 ATPA301 Ναυτική Πρακτόρευση 6 3
15 ATQS401 Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία 6 3
16 ATSC401 Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων 6 3
17 ATSD301 Διεθνή Εμπορεύματα 6 3
18 ATSE401 Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 6 3
19 ATTE301 Οικονομική των Μεταφορών 6 3
20 ATWP400 Πρακτική Άσκηση 6 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα Αγγλικών

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 0 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG101 Αγγλικά Ι 0 3
2 AENG102 Αγγλικά ΙΙ 0 3

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!