Σκοπός

Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και στην κάλυψη αναγκών στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου.

Η Κύπρος παραμένει για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών διαχείρισης πλοίων, καθώς και άλλων ναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας επαγγελματική απασχόληση σε μόνιμη βάση. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου και οι προοπτικές εξέλιξής της σε Ευρωπαϊκό κόμβο εισαγωγών, μεταφορτώσεων και εξαγωγών, καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών ως σημαντικό εργαλείο απόκτησης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια διαθέτουν μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 • Σαφής αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων μεταφορών.
 • Κατανόηση των βασικών Αρχών του Ναυτικού Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων διά Θαλάσσης και του Δικαίου της Θάλασσας, παράλληλα με την κατανόηση ευρύτερων νομικών ζητημάτων του κλάδου.
 • Ανάπτυξη κριτικής θεώρησης και αντίληψης του εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και κατανόηση των σύνθετων λειτουργιών της.
 • Μετάδοση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον τομέα τους Καθηγητές.
 • Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για άμεση εργοδότηση στο δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό κλάδο ή διεύρυνση των θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στο Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών ή συναφών επαγγελματικών τίτλων σπουδών σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

 

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα 210
Μαθήματα Επιλογής 25
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 210 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABCO102 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
7 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
8 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
9 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
10 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
11 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 5 3
12 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
13 AMAT112 Στατιστική I 5 3
14 ARRW101 ‘Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 5 3
15 ARRW102 ‘Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 5 3
16 ATCH201 Ναυλώσεις Ι 5 3
17 ATCR301 Διαχείριση Πληρωμάτων 5 3
18 ATET201 Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι 5 3
19 ATET202 Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο ΙΙ 5 3
20 ATHR204 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 5 3
21 ATIM402 Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου 5 3
22 ATLC301 Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης 5 3
23 ATLD401 Logistics και Διαχείριση Διανομής 5 3
24 ATMA301 Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική 5 3
25 ATME301 Ναυτιλιακή Οικονομική Ι 5 3
26 ATME302 Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ 5 3
27 ATMI201 Ναυτασφαλίσεις Ι 5 3
28 ATMI202 Ναυτασφαλίσεις ΙΙ 5 3
29 ATML101 Εισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο 5 3
30 ATMP401 Ναυτιλιακή Πολιτική Ι 5 3
31 ATPR449 PROJECT, LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY 5 0
32 ATPR450 PROJECT, RESULTS AND DISCUSSION 5 0
33 ATSA101 Ναυτιλιακή Λογιστική Ι 5 3
34 ATSF401 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι 5 3
35 ATSF402 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ 5 3
36 ATSG101 Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία 5 3
37 ATSL302 Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου 5 3
38 ATSM201 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 5 3
39 ATSS101 Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές 5 3
40 ATTO301 Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών 5 3

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 25 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
2 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
3 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
4 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
5 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 5 3
6 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3
7 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 3
8 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
9 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
10 ACSC410 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 5 3
11 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
12 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
13 AMAT210 Στατιστική II 5 3
14 ATCH401 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου 5 3
15 ATCR301 Διαχείριση Πληρωμάτων 5 3
16 ATIT401 Πολυτροπικές Μεταφορές 5 3
17 ATLL401 Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο / Επιχειρηματικές Σχέσεις 5 3
18 ATLT401 Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών 5 3
19 ATMP301 Marketing Ναυτιλιακών και Λιμενικών Οργανισμών 5 3
20 ATPA301 Ναυτική Πρακτόρευση 5 3
21 ATQS401 Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία 5 3
22 ATSC401 Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων 5 3
23 ATSE401 Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 5 3
24 ATSM202 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
25 ATTE301 Οικονομική των Μεταφορών 5 3

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS.

 

ABCO101: Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι

Course Contents

In particular, the course covers the following:

development of student’s writing skills with emphasis given on writing

essays (argumentative essays -for and against, opinion)

formal letters (advice, complaint, application)

curriculum vitae

project writing

development of students’ speaking and listening skills through class discussions, oral presentation of students’ work in class and other communicative drills

extensive business writing including memoranda and agendas

business terminology

vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in discussions on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. develop their writing and oral skills at a mature level, emphasising the literary effects of language
 2. compose various forms of business writing and well-developed essays
 3. apply acquired knowledge to write effectively for a variety of forms
 4. communicate confidently and effectively in spoken language in a wide range of situations
 5. use the vocabulary needed for advanced level communication
 6. develop the ability to read and view for information and respond critically to social, cultural and emotional values in texts
 7. analyse and evaluate advanced and authentic texts such as extracts, articles, and justify their opinion with accuracy and precision
 8. develop and establish opinions, synthesise texts and ideas, and express authentic thought with clarity
 9. identify and apply basic business terms essential in their academic and professional environment

ABCO102: Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ

Course Contents

In particular the course covers the following:

advanced argumentative essays with emphasis given on

outlining problems and offering solutions

giving an opinion

presenting both sides of an argument

report writing (assessment, proposal & informative)

note-taking

summary writing

news articles and press releases

effective oral presentation techniques

news letters

business terminology essential for effective business communication

vocabulary enrichment achieved with students’ active participation in class debates on topics of common interest and the comprehension of passages from various sources

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. show proficiency and fluency in the oral and written word
 2. practise writing as a process of motivated inquiry, engaging other writers’ ideas through the use of quotations, paraphrase, allusions and summary
 3. recognise how form and structure shape a text’s meaning and appreciate how genre generates expectations
 4. deliver an effective oral presentation in an academic environment
 5. interpret and summarise advanced reading texts
 6. synthesize advanced written word and present it either orally or in writing in a logical and fluent manner
 7. identify and apply the terminology used in the professional business world

ABSA101: Εισαγωγή στη Λογιστική Ι

Course Contents

Accounting equation: Understanding and applying the basic accounting equation.

Double entry bookkeeping: as applied to: assets, liabilities, capital, revenue, purchases and Expenses. Be able to balance off accounts.

Returns and carriage: Understanding and applying the accounting treatment of returns and carriage.

The ledger and its possible sub-divisions: Understanding the distinction between personal, real and nominal accounts.

Discounts: Applying the accounting treatment of discounts.

Capital and revenue expenditure: Understanding the distinction between capital and revenue expenditure.

Trial balance: The extraction of the Trial Balance from the ledger accounts.

Final Accounts: Introduction to Final accounts.

Adjustments to the final accounts:  These include adjustments for accruals, depreciation, prepayments, bad debts and the provision for bad debts.

Preparing final accounts: Preparing the Trading and Profit and Loss Account and Balance Sheet after dealing with adjustments.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles underlying the recording of business transactions and have the ability to prepare accounts for sole traders.
 2. Apply the concept of double entry bookkeeping and also be in a position to prepare a Trading and a Profit and Loss Account for a sole trader-involving end of year adjustments.
 3. Understand the notion of profit and its significance in the successful continuation of a business and calculate its value
 4. Examine the concept of profit in accounting to that of profit and competitiveness in other business disciplines.
 5. Use the understanding of accounting to evaluate the performance of companies.

ABSA205: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι

Course Contents

Introduction to cost and financial accounting: Contrast cost with financial accounting. Identify and define costs by classification and behaviour.

Accounting for materials: applying the FIFO, LIFO and Weighted average methods of stock valuation. Understanding how each method may affect the firm’s profitability.

Costing for labour: Understanding different methods of remuneration such as the time basis and piecework basis and applying these methods. Payroll accounting.

Costing for overheads: Explain the terms “allocation”, “apportionment” and “absorption” in the context of overhead accounting. The overhead analysis sheet and its application to determining an overhead absorption rate. Understanding the process of determining the overhead absorption rate.

Specific order costing techniques: Examining and applying job costing, batch process costing and contract costing.

Process costing: Applying the double entry bookkeeping principles for process costing. Understanding and applying the treatment of losses (normal and abnormal) and equivalent units.

Joint costs:  Examine the accounting treatment of joint costs and by products.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Compare and contrast cost accounting to financial accounting.
 2. Identify and define costs by classification and behaviour.
 3. Evaluate the concept of cost behaviour and explain its relevance to costing.
 4. Examine the principles of costing concerning materials, labour and overheads and apply these to mini-case studies.
 5. Develop the techniques involved in specific order and continuous costing to solve mini-case studies.

ABSE101: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική

Course Contents

Introduction to Economics

Economic agents and economic problems. Inputs and outputs. The production possibility frontier.

The law of increasing marginal opportunity cost.

Economic Systems

The role of the market in the solution of the three economic problems. Resource allocation and the rational for government intervention. Market Outcomes and Market Failures vs. Government Failures

Market Fundamentals

The demand for goods. The demand schedule and the demand curve. Factors, determining demand. Shifts in demand.

The supply of goods. The supply schedule and the supply curve. Factors, determining supply. Shifts in supply.

The market equilibrium. Effects of a shift in supply or demand.

Quantifying Market Responses: Elasticity.

Price elasticity of demand. Elasticity and revenue.  Income elasticity of demand. Cross-price elasticity of demand. Price elasticity of supply.

Applications of Supply and Demand and Price Elasticity

The economics of agriculture. The impact of a tax on price and quantity. Price controls. Price floors and price ceilings.

Demand and Consumer Behaviour

Choice and utility. Consumer equilibrium. The dynamics of consumer equilibrium: income effect and substitution effect. Deriving   the demand curve. Consumer surplus.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify economic problems and economic decision makers.
 2. Apply graphical analysis to problem solving
 3. Examine the role of the market in the solution of the three economic problems
 4. Define and analyze market equilibrium and it dynamics.
 5. Quantify market responses of buyers and sellers.
 6. Identify and describe the applications of supply and demand
 7. Analyze consumer decision making and assess the importance of consumer surplus

ABSE102: Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

Course Contents

Introduction to macroeconomics:

Objectives of macroeconomic analysis. Main macroeconomic variables: output, employment, price level. Employment vs. unemployment. Aggregate supply and aggregate demand

Measuring macroeconomic activity:

Identifying GDP: final goods vs. intermediate goods; value added. Three approaches to measuring GDP. The expenditure approach. Economic decision makers and their spending. The Income approach. Primary income vs. final income. Factor payments vs. transfer payments. Income approach vs. expenditure approach. NDP and domestic income. Private income and disposable income. GDP deflator: real vs. nominal GDP. GDP shortcomings

Aggregate expenditures:

Consumption spending: consumption function and consumption curve. Factors, determining the slope of the consumption curve and factors, determining its position. The savings function. Gross private investment demand – definition, components and determinants. Government spending. The import’s function.

The dynamics of macroeconomic equilibrium:

Macroeconomic equilibrium: AE = Y.  Planned vs. actual spending and disequilibrium. The role of inventories. Injections and leakages. The equilibrium condition: Injections = Leakages.  The simple multiplier. The complete multiplier and its constraints. Macroeconomic fluctuations and the business cycle.

Fiscal policy:

Definition and typology.  Goals and instruments of fiscal policy. The government budget. Deficits and surpluses. The demand side fiscal policy: determinants and effectiveness. The budget multiplier. Empirical evidence on the effectiveness of fiscal policy.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the key concepts of macroeconomics, the objectives and instruments of macroeconomic analysis.
 2. Analyze outcomes of economic activity: Gross Domestic Product, real and nominal GDP, price indexes and employment and unemployment.
 3. Compare and contrast different approaches to measuring GDP
 4. Identify and quantify aggregate expenditures; analyze their determinants and apply them in problem solving
 5. Integrate concepts of macroeconomic equilibrium and appraise its dynamics.
 6. Derive the simple and the complete multiplier and interpret its constraints.
 7. Evaluate business fluctuations and apply the theory of business cycle to the analysis of the current economic slowdown.
 8. Define and categorize the types of fiscal policy and debate their controversies

ABSM101: Αρχές Μάρκετινγκ Ι

Course Contents

Marketing in a changing world: creating customer value and satisfaction

What is marketing?

Understanding the marketplace and consumer needs

Marketing orientations towards designing a customer-driven marketing strategy

Building customer relationships

Capturing value form customers

The new marketing Landscape

Overview: Strategic marketing planning and marketing process

Company wide Strategic Planning: Defining Marketing’s Role

Planning Marketing: Partnering to Build Consumer Relationships

Marketing Strategy and the Marketing Mix

Managing the Marketing Effort

Measuring and Managing Return on Marketing

The Marketing Environment

The company’s Microenvironment

The company’s Macro environment

Responding to the Marketing Environment

Marketing in the internet age

Market Segmentation, targeting and positioning

Basis for consumer market segmentation – Geographic, demographic, psychographic, behavioural

Requirements for effective segmentation

Differentiation and Positioning

Market coverage strategies-Choosing a market coverage strategy

Market positioning and identification of competitive advantages

Choosing, communicating and delivering the right positioning strategy

Product, Services, and Branding Strategy

What is a Product?

Product and Service Decisions

Branding Strategy: Building Strong Brands

Services Marketing

Additional Product Considerations

Pricing decisions

Factors Affecting Price Decisions

Types of Cost Factors that affect Pricing Decisions

Pricing strategies

Distribution

What is a distribution channel

Types of intermediaries

Distribution channel functions

Vertical marketing systems (an introduction)

Promotion and environmental issues

The promotional mix

IMC concepts

Steps in developing effective communication

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate understanding of the fundamental functions of marketing.
 2. Identify and understand the importance of the various factors making up the company’s marketing environment.
 3. Identify the elements of the marketing mix and comprehend their role in creating successful marketing strategies
 4. Comprehend and use the concepts of market segmentation, targeting and positioning and the marketing strategies for differentiation and competitive advantage.
 5. Apply basic marketing theories using case study analysis and group projects.

ABSO103: Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι

Course Contents

The Nature of Management and Organizations

 • •  Types and main forms of business organizations and the reasons for their existence.
 • •  The various resources organizations have available for the delivery of goods and services
 • •  The roles, functions and skills of management.
 • •  Application of the management functions on different organizational settings

The Evolution of Management Theory

 • •  The schools of management though, since its early evolution.
 • •  The relevance of Classical, Behavioural, and Management Science theories to management practice
 • •  The Contingency and Systems approaches to managerial practice.
 • •  The factors necessitating organizations to become learning organizations.

Organizational Environment and Effectiveness

 • •  The major micro environmental and macro environmental factors impacting business operations
 • •  The impact of the environment on organizational and managerial decisions.
 • •  Techniques employed by organizations to respond to environmental impacts

Organisational Ownership and Types of Structures

 • •  Forms of business ownership
 • •  The structure of a proprietorship, partnership and Limited liability companies
 • •  Managing franchising and licensing
 • •  The characteristics of mergers, acquisitions and alliances
 • •  Special issues in Corporate ownership

The Ethical and Social Environment of Organisations

 • •  Ethics in an Organisational context
 • •  Managerial ethics and managing ethical behaviour
 • •  Emerging ethical organisational issues
 • •  Social responsibility and corporate social governance
 • •  The role of Government in social responsibility and the influence to organisations

Information Technology effects on Management

 • •  Managing Information and Information Technology
 • •  Information and the manager
 • •  Role of information in the manager’s job
 • •  Characteristics of useful information
 • •  Types of information systems
 • •  The internet

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyse the nature of organizations in general and the role of management in particular
 2. Investigate the evolution of management schools and the main approaches to managerial process.
 3. Identify the internal and external environmental factors which affect general business practices and managerial decisions
 4. Identify and discuss the forms of business ownership, their characteristics and advantages and disadvantages
 5. Discuss what it means to practice good business ethics and highlight the factors that influence ethical behaviour.
 6. Investigate the impact of technology in managerial functions and the emergent issues pertaining with the evolution of the Internet.

ACSC105: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Course Contents

Introduction to information systems

Explain the new role of information systems in organizations

Key information systems in organizations

Define key information systems in organizations according to:

Functional areas

Management levels

Clarify key challenges to information systems

Enterprise Applications

Explain the key characteristics of Enterprise Applications

ERP; SCM, CRM systems)

Identify new opportunities and challenges

 

Data Management & Business Intelligence

Discuss

Data management

Business Intelligence

Building Information Systems

Discuss

Business process reengineering

IT development

IT Implementation

Process Improvement Exercise

Identify and analyse the information requirements for a new student registration system

Design new processes

Managing IT projects

Explain key steps in information systems project management

E-commerce & m-commerce

Discuss the key principles of

E-commerce

M-commerce

The Business of New Online Social Media

Discuss

What are online social media?

How do businesses utilize online social media to their benefit?

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the role of different types of information systems for different business settings
 2. Clarify the relationship between organizations, information systems, and business processes
 3. Analyze existing business processes and design new ones using business process reengineering principles.
 4. Identify project risks and utilize ways of managing those through project management principles
 5. Distinguish the key principles of e-commerce & m-commerce
 6. Indicate the business aspects of new social media (e.g. facebook)

AFIN101: Χρηματοοικονομική Ι

Course Contents

Finance and the Financial Manager: Issues analyzed in the finance field, the different forms of business organizations and their advantages-disadvantages, main functions of financial manager, agency problems between the claimholders of the firm and proposed solutions.

The opportunity cost of capital and time value of money: Definition of the concept of the opportunity cost of capital and time value of money, compounding of interest and calculation of future values, discounting and the Net Present Value (NPV), the relation of opportunity cost with project risk, the rate of return rule and investment decisions in two-periods, the role of financial markets in allocating current and future consumption

Present value, simple and compound interest and applications: Future values for multi-period problems, the Net Present Value approach with multi-period problems, simple and compound interest calculations, present value short-cuts for special cases of present value calculations, present value analysis in the presence of inflation, real and nominal rates of interest, application of the present value approach for calculating the present value of a bank loan based on instalments paid, bank effective interest rate and its connection with the compounding of interest, introduction to bond valuation and bond terminology, the present value analysis applied to valuation of bonds.

Alternative methods for investment appraisal: The payback method for investment appraisal, the book rate of return and the internal rate of return method for investment appraisal, the properties of a proper investment appraisal method, identification of the situations where the payback, the book rate of return and the internal rate of return method may be invalidated, the problem of investment under budget constraints and solutions using profitability index and linear programming.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the issues involved in the finance field, the types of organization of firms and the role of the financial manager
 2. Describe the issues involved in the finance field, the types of organization of firms and the role of the financial manager
 3. Solve problems involving mutually exclusive alternatives.
 4. Apply the present value approach to alternative business finance problems including bank loans and bond valuation.
 5. Discuss the differences between alternative methods for project appraisal (Internal Rate of Return and Payback) and describe their disadvantages compared to the Net Present Value approach
 6. Solve problems with current period budget constraints
 7. Formulate and solve problems with multi-period budget constraints with linear programming

AFIN203: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι

Course Contents

Dividend policy: The dividend process, factors affecting dividend levels and changes, information in dividends and stock repurchases, and the dividend  controversy

Portfolio theory: Means, variances and correlations of assets based on historical returns or scenarios, portfolio expected returns and volatility, the concept of diversification, feasible investment set, minimum variance set and efficient set, investor preferences in mean-variance space, the capital allocation between risk-free rate and risky portfolios

Financing and the cost of capital Miller-Modigliani theory of the capital structure and the tax advantage of debt, the weighted average cost of capital (WACC) approach for firm valuation using CAPM, unlevered and levered betas, capital structure theories

Understanding and valuing options: Definitions of common options contracts and their use, payoff diagrams for common option contracts and combinations of options, put-call parity, call and put option contracts using Black-Scholes and binomial trees, sensitivity analysis to option values, application of option theory to corporate investment decisions (real options)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the alternative theories of dividend policy and show the dividend irrelevancy argument with numerical examples
 2. Calculate mean, variances and correlations between assets, portfolio expected returns and explain the concept of diversification
 3. Explain and show graphically the feasible set, minimum variance set, and efficient set and explain capital allocation between risk-free and risky assets
 4. Calculate the value of the firm with debt financing using the weighted average cost of capital and the CAPM model
 5. Describe the characteristics of options and derive payoff diagrams of options
 6. Calculate financial options value using Black and Scholes formula and using binomial trees
 7. Apply option theory to value corporate investment decisions under uncertainty

AMAT110: Μαθηματικά Επιχειρήσεων

Course Contents

Basic Algebra

Review of basic Algebra. Functions; Nature and notation, types of functions, (linear, quadratic, cubic, polynomial, rational, exponential, logarithmic). Graphical representation. Linear equations and analytical geometry of the straight line.  Linear functions.

Matrix Algebra-Simultaneous equations

The concept of a matrix. Types and properties of matrices. Transpose, inverse, symmetric, and identity matrix. Matrix algebra. Addition, subtraction, division, multiplication. Square matrices. Use of matrices to solve simultaneous equations (systems of linear equations with two or with three unknowns).

Linear programming-Formulation and graphical Solution

Inequalities in the plane. Introduction to Linear Programming. Graphical solutions for maximization and minimization. Applications in business problems. Special cases (no feasible region, unboundness and multiple solutions)

Linear programming-Formulation and Simplex Method

Further linear programming. Formulation of more complicated problems. Linear programming in 3-dimensions. The usage of Simplex Method. Duality and Sensitivity Analysis.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognise the kinds of functions. Solve and draw simple equations and manipulate basic functions (linear, quadratic, exponential, and logarithmic)
 2. Solve systems of linear equations (using various methods (determinants-Cramer’s method, substitution, elimination, comparison).
 3. Understand the concept of a matrix (determine the size and the elements)
 4. Recognize types of matrix (the symmetric matrix and the Identity).
 5. Perform operations on matrices (addition, subtraction, multiplication, division by scalar).
 6. Calculate the cofactors, the minors, the transpose and the inverse of a matrix in order to solve systems of linear equations.
 7. Formulate and solve Linear Programming problems using the graphical method (determine and interpret the feasible region)
 8. Solve Linear Programming problems using the SIMPLEX method (minimization and maximization).

AMAT112: Στατιστική I

Course Contents

Tabular and graphical methods

Statistics in practice. Kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal). Different kinds of variables. Frequency tables, cumulative distribution tables and graphs (histograms, bar charts, pie charts). Shape of various data distributions (skewed, and symmetric).

Descriptive statistics: Numerical methods

Summarizing quantitative data. Measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range) for group data and raw data. Difference between measures of location and measures of dispersion and their significance. Extreme values, outliers and their importance.

Introduction to Probability

The idea of probability. Experiments, events, outcomes and sample space. Relative frequencies. Calculation of probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events). Mutually excusive, mutually exhaustive and independent events. Conditional probability and multiplication law.

Discrete Probability Distributions

Probability distribution tables. Theory and their applications in Business problems concerning the discrete probability distributions: Binomial, Poisson. Expected values and variance.

Continuous Probability Distributions

Theory and their applications in Business problems concerning the continuous probability distributions: Normal distribution. Standard normal distribution and table of the standard normal distribution. Applications in Business problems. Discrete versus Continuous distributions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognise and identify the kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal). Construct, present and interpret frequency tables, cumulative distributions and graphs (histograms, bar charts, pie charts). Understand and explain the shape of various distributions (skewed, and symmetric).
 2. Summarizing, calculate and interpret the measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range). Identify extreme values and outliers and explain their significance in business applications.
 3. Describe and explain the idea of probability, experiments, events, outcomes and sample space and construct the sample space given an experiment.
 4. Calculate probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events, conditional probability).
 5. Distinct the difference between mutually exclusive, mutually exhaustive and independent events. Apply these in business problems.
 6. Recognize and construct and explain probability distribution tables.
 7. Recognize, use, apply and explain the theory and their applications in Business problems concerning the probability distributions (Binomial, Poisson, Normal distribution). Use the tables of the standard normal distribution for solving problems and interpret correctly the answers.

ARRW101: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι

Course Contents

I. Nature of Business Research

Clarify the research topic
Attributes of a good research topic

Rational thinking

Refining and turning research ideas into research projects

II. Critically Reviewing the Literature

Content and structure of critical review

Literature sources available

Planning obtaining evaluating and recording the literature

III. Research Strategy – Negotiating Access

Different research strategies

Problems and strategies to gain access

Use contacts, overcome concerns, benefits to the organization

IV. Data Collection using Interviews and Questionnaires

Types of interviews

Situations favouring qualitative research interviews

Way to conduct interviews

When to use questionnaires, different types and choices

Designing the questionnaire

Pilot testing and assessing validity

V. Analysing Qualitative Data

Categorization and Unitization

Recognizing relationships and developing categories

Developing and testing hypotheses to reach conclusions

VI. Ethical Issues

Ethics in data collection

Ethics related to the analysis and reporting stages

VII. Writing the Project

Getting started with writing

Structuring your project

Developing an appropriate writing style

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and understand the need for and methods to search for, extract, and synthesize information in a particular subject and topic area.
 2. Evaluate and obtain information from a variety of sources.
 3. Appraise information sources on the basis of quality and reliability.
 4. Collect and analyze data using qualitative methods.
 5. Demonstrate how different research strategies can help structure the research project.
 6. Apply all the above during both the mid-term and final presentation and subsequent preparation of the research project submitted

ARRW102: 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ

Course Contents

1.    Introduction: Research process: Steps we follow to do research.

2.    Structure of a research report: Parts of a research report and what is included in each part.

3.    Understanding different methodological approaches. Main research strategies and elements of a research design. Introduction to quantitative methodological approaches. Structure of a questionnaire.

4.    Quantitative research: Analysis and organization of data. Analysis of two variables and the relationship between them. Examples using real data in lab, along with using appropriate software packages such as SPSS, Excel and other.

5.    Statistical methods: Regression analysis (least squares method) for quantitative data. Simple Regression (between two variables). Analysis and explanation of the results.

6.    Multiple regressions: analysis between more than two variables, interpretation of the results.

7.    Extensions of multiple regression using dummy variables, logarithms and quadratics. Hypothesis testing using basic statistical tools on the significance of the results. Examples using real data in lab.

8.    Application of all the above using questionnaire data in excel and though a project and presentation of that project.

9.    Writing the report and prepare the presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Comprehend the nature of research. Why do we do research?
 2. Write the research report: Structure of the report
 3. Understand different quantitative methodological approaches
 4. Collect and analyze quantitative data (data obtained online from various organizations and use of questionnaires)
 5. Describe data using basic statistics (mean-variance-quartiles etc).
 6. Use of software packages for data processing.
 7. Analyze and explain data results using basic estimation techniques (Regression analysis-Least squares method)
 8. Apply all the above during both the mid-term and final presentation and subsequent preparation of the research project submitted

ATCH201: Ναυλώσεις Ι

Course Contents

Intertanko

The International Cargo Handling Coordination Association

Various National Ship Owners Associations

Regional (European) and International Ship Owners Associations

Various National and Regional Shippers organisations.

The Baltic Exchange

ITF

BIMCO

FONASBA

FIATA

INCO Terms

Voyage Chartering

Time Chartering

Bills of Lading. Delivery of Cargo without Original Bills.

The Hague , Hague Visby , Hamburg , and Rotterdam Rules. General Average.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the contribution of various governmental and non governmental organisations to shipping and international trade.
 2. Compare and contrast the purpose of trade and ship owners’ organisations and how such dialogue changes shipping practices and trade.
 3. Relate the use of various INCO Terms to Trade negotiations and cargo transportation.
 4. Compare and Contrast the two basic Charter Parties, Time and Voyage. Clearly illustrate when each is appropriate.
 5. Outline the salient points of each of the two Charter Parties.
 6. Analyse the three legal roles of the Bill of Lading and illustrate how these apply in daily use of the Bs/L by trade.
 7. Analyse the three legal roles of the Bill of Lading and illustrate how these apply in daily use of the Bs/L by trade.

ATCR301: Διαχείριση Πληρωμάτων

Course Contents

Introduction to Crew Management – The main commercial players:

The Seafarer

The Shipowner

The 3rd Party Ship Manager

The Crew Manager

The Manning Agent

Training Institutions

Crew Management Operations:

           Crew Planning and Recruitment

           Crew Travelling

           Crew Insurance

           Crew Wages

           Crew Training and Development

Relevant Regulatory Framework and Bodies:

International Maritime Organization (IMO)

International Labour Organization (ILO)

Flag State

Port State

Classification Societies

Baltic and International Maritime Council (BIMCO)

International Ship Managers Association (INTERMANAGER)

International Transport Federation (ITF)

International Shipping Federation (ISF)

Accounting and Business Planning:

Accounts Payable – Creditors Control

Accounts Receivable

Credit Management Overview

Budget: Forecasting Techniques; Budgeting; Cash Budgets; and Flexed Budgets

IT impact on Administrative Productivity and Quality:

Computerized Accounting

Integrated Crew Management System

Innovation Process and Innovation Measurement (KPI’s)

Ship’s Organizational Structure – Duties and Responsibilities of Master, Officers and Crew:

Deck Department

Engine Department

Catering Department

Crew Welfare:

Cultural Diversity

Multinational Crew

Quality Assured Maritime Health Services, Rehabilitation and Counselling

Onboard Catering

Psychological Aspects

Training and Education

Customers Relations:

Identifying Customers and their needs

Meeting Customer Needs

Training And Motivation of Staff

Performance Standards

Customer Management

Effective Communication

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. understand the role and functions of the major players of crew management
 2. know the scope, major functions and conventional practices of the HR department within ship management organizations
 3. understand the relationship between vessel’s manning costs and profit and have an overview of cash flow management and budget control processes
 4. be aware of the alternatives for a crew manning policy
 5. know the reasons behind the trends of seafarers global supply and demand
 6. have an overview of the main duties and responsibilities of Master, officers and crew
 7. understand the ethical implications in respect to seafarers’ employment and ship board life
 8. appreciate the importance of a structured seafarers’ training and development programs
 9. be aware of the key regulators and other international bodies affecting crew management operation as well as of the major conventions that apply to the maritime industry
 10. Understand the importance of IT systems and computerized accounting on quality and productivity

ATET201: Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι

Course Contents

Introduction to Maritime Economics

International trade
Why nations trade?
Comparative advantage
Economies of scale
What kinds of markets exist?
Perfect competition (not really exist)
Imperfect competition

The economic and commercial environment of the shipping market
The economic role of shipping
The international transport system
The role of ports in the transport system

The demand for sea transport
Derived demand
Key influences on demand for sea transport
Elasticity of demand

The supply of sea transport
Key influences on supply for sea transport
Measuring supply responsiveness: the concept of elasticity of supply
Technical and economic life of a ship

The freight rate mechanism

Cost analysis, revenue and financial performance
The cost of running the ship
The capital cost and financial performance
The revenue calculation
Computing the cash flow

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the basics of international trade and generate an overall understanding of the economic and commercial environment in which shipping operates.
 2. Appraise the role and main functions of shipping markets; analyse how these markets work together; and examine how they go about the business of managing the demand and supply of ships.
 3. Evaluate and apply the basic variables of supply and demand for ships and shipping service, as well as the application of these variables in the process of freight rate determination.
 4. Analyse the issue of cost and its relationship with the profitability of international trade transactions and cargo movements.
 5. Apply and compare the economics of different shipping strategies

ATET202: Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο ΙΙ

Course Contents

Lecture 1: From Colonization to Globalization (the transformation of the global economic and trading environment), Historical Evolution of Transportation

Lecture 2: World Seaborne Trade Patterns (an overview on the global GDP and the significant role of the international seaborne trade) – INCOTERMS

Lecture 3: The Balance of Payments (Analysis of the Current Account, the Capital Account, the Official Reserve Account

Lecture 4: Current Account Surplus – Deficit (selected Country Profiles and Analysis)

Lecture 5: The Exchange Rates (determination, equilibrium, shifts in currency demand and supply, appreciation and depreciation)

Lecture 6: Mid – Term Exams

Lecture 7: International Trade theories & Statistics – Risks in International Trade – Active Trade Blocks

Lecture 8: International Trade and Commodities – Students Presentations

Lecture 9: Key Indicators of the Labour Market (KILM) – The significant role of the labour force in the global context

Lecture 10: “Round the World”, “Just in Time” “Door to Door” trading schemes

Lecture 11: Short Sea Shipping – EU Policy and the meaning of the “Motorways of the Seas” EU Initiative

Lecture 12: Subject Overview – Students Presentations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop an understanding of the inner workings of the international trade.
 2. Discuss the basics of the international trade theories, how sea trade is formed and regulated and what norms prevail in the global markets of sea transported goods.
 3. Identify and contrast the different global trading patterns from colonization to globalization.
 4. Evaluate contemporary trading practices including protectionism, discrimination and other trading patterns.
 5. Analyze relevant EU rules and concepts regarding intra EU transportation schemes, EU applied projects and EU funds aiming at achieving cohesion.
 6. Analyze the meaning and the components of Balance of Payments and its importance for the competitiveness and development

ATHR204: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Course Contents

Human Resource Management

Human Resource Management

Why HRM is important to all managers

Managers involved with HRM

Changing environment and Duties of HRM

HR Strategic Challenges

HR and Competitive Advantage

Strategic HRM

  Staffing

Personnel Planning and Recruitment

Job Analysis

Writing job descriptions

Writing job specifications

  Recruitment and Selection

Recruitment and Selection Process

Workforce (Personnel) Planning and Forecasting

Developing and using application forms

The Basics of testing and selecting employees

Using Tests at Work

Testing on the web

Interviewing Perspective Employees

Types of selection interviews

How useful interviews are

Using other selection techniques

  Training

Training and Developing Employees

Training Process

Training Techniques

Evaluating the Training and Development Effort

  Appraisal

Performance Management and Appraisal

Basic Appraisal Methods

The Appraisal Feedback Interview

  Compensation

Monetary Compensation

How employers establish pay rates

Current Trends in Compensation

Incentive plans

Employee Incentive

  Into to Crew Management in the Shipping Industry

Crew Management Origin and Development

Major Commercial Players

Crew Management Procedures and Seafarers’ Employment Practices

Crew Administrative Quality and Productivity Indicators

Crew Welfare

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate the necessary knowledge and understanding on the modern activities concerning the management of people.
 2. Identify and describe the Human Resource functions such as recruitment, selection, compensation, development, performance and appraisal.
 3. Apply the different methods available for effectively recruiting, selecting, compensating, developing, as well as appraising employees.
 4. Evaluate the impact of emerging trends in the practice of major Human Resource Management functions and activities.
 5. Describe the main crew management procedures and describe the role and functions of the major crew management players.
 6. Explore aspects of crew welfare and examine problems and other social issues faced by seafarers in respect to shipboard life.

ATIM402: Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου

Course Contents

The Syllabus is divided into four Parts:

Part I : Law making Process of International Maritime Law / Law of the Sea

Part II : International Rules Governing the Status & Use of Maritime Spaces

Part III : International Rules Governing the Status & Use of Merchant  Ships.

Part IV: European Shipping Law: An Overview

GENERAL INTRODUCTION

International Maritime Organization (IMO)

International Labour Organization (ILO)

International Court of Justice (ICJ)

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

Other International Organizations & Bodies Involved (Governmental, NGO)

TYPOLOGY OF THE RELEVANT INTERNATIONAL RULES

Sources of Public International Law

How are the Treaty Rules made? (Conference Diplomacy)

Maritime Conventions and Binding Instruments

Resolutions and Non-Binding Instruments

Present Legal Regime – 1982 U.N Convention of the Law of the Sea

RULES ON MARITIME SPACES SUBJECT TO NATIONAL JURISDICTION

Internal Waters

Territorial Sea & Contiguous Zone

Archipelagic Waters

Exclusive Economic Zone

RULES ON INTERNATIONAL MARITIME SPACES & COMMUNICATIONS

High Seas

International Straits

International Canals ( Suez Canal , Panama Canal)

 

RULES AS TO THE NATIONALITY AND STATUS OF MERCHANT SHIPS

Nationality of ships

The Genuine Link issue

Flag State Control: a genuine link important element

Port state control: The legal basis

MARITIME SAFETY RULES

Ship Safety

Cargo Safety

Occupational Safety

Navigational Safety

 

PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT RULES

The Constitutional Rules : 1982 UN Law of the Sea Convention

Pollution Prevention Rules

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), 1973 and its Protocol of 1978

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter , 1972

Liability & Compensation Rules

 

INTERNATIONAL MARITIME SECURITY LAW

Piracy

Illicit drug trafficking by sea

Stowaways

Illicit human trafficking by sea

Terrorism (Suspression of Unlawful Acts Convention – ISPS Code)

U.N Economic Sanctions

 

THE EUROPEAN UNION LAW MAKING PROCESS

Founding Treaties

Rule of Law

EU main Institutions

European Maritime Safety Agency (EMSA)

EU RULES ON THE STATUS OF MERCHANT SHIPS AND ON MARITIME SAFETY:

THE STATUS OF MERCHANT SHIPS UNDER EU LAW

SHIP REGISTRATION ISSUES

EMPLOYMENT OF SEAFARERS ON BOARD COMMUNITY SHIPS

EU RULES ON THE PROTECTION OF MARINE ENVIRONMENT AND ON OTHER SHIPPING MATTERS

Protection of the Marine Environment Rules

Rules on other Shipping matters (Competition Rules, State Aid, maritime Security)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the main rules and principles applicable to the Public International Maritime Law i.e the rules and principles which govern in time of peace the relations between States as to the use of the oceans by merchant ships and as to the safe and secure operation of such ships and which may have an impact on the daily running of shipping companies (due to the accession of Cyprus to the EU, an overview of the rules in force within the EU is emphasized).
 2. Outline the main regulatory international Maritime Bodies and its functions (i.e. Labour, Law e.t.c.)
 3. Synthesize important international rules of the present legal regime arising from international treaties, maritime conventions and related resolutions (including non-binding).
 4. Outline rules on maritime spaces subject to national jurisdiction and discriminate these rules from those pertaining to international litigation.
 5. Categorize rules pertaining to the nationality and status of merchant ships, safety, and protection of the marine environment rules.
 6. Elaborate explicitly on EU law as regards rules on the protection of marine environment and on other shipping matters and the status of merchant ships under EU law.

ATLC301: Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης

Course Contents

Introduction to Contracts of Affreightment and the Parties thereto

Bills of Lading

Introduction to the Types of Charterparties and overview of Charterers’ Bills of Lading

Voyage Charterparties

Time Charterparties

Bareboat Charterparties

Terms of a Charterparty

Remedies and interim orders

Overview of International Conventions on the carriage of goods by sea: Hague Rules, Hague-Visby Rules, Hamburg Rules,     Rotterdam Rules.

Carriage of Passengers and their luggage by sea:Common carrier theory; Athens Convention; EU Regulation 392/2009.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate working knowledge of English law in contracts on the carriage of goods and passengers by sea.
 2. Identify areas of disputes relating to the carriage of goods and passengers by sea and discuss how to intelligently deal with them should they arise.
 3. Compare and contrast the various types of charparties and charetere’s bills of lading, including voyage charterparties, time charterparties and bareboat charterparties.
 4. List and appraise important milestones of international conventions on the carriage of goods by sea.
 5. Illustrate an understanding of common carrier theory on carriage of passengers and their luggage by sea.

ATLD401: Logistics και Διαχείριση Διανομής

Course Contents

         Presentation of the issues covered by the study of Logistics. Definitions, including sku, ecr, scm. Historical overview of the retail market. The onset of consolidation, rationalisation, globalisation. How this was made possible through technical advancements in IT technology, Transportation. Logistics as a function of Sales, Marketing, Manufacturing. Warehousing and Distribution. Supply Chain Management.

         Inventory levels at every stage of the SCM. Logistics in raw materials procurement, the manufacturing process, and after the goods are finished. Inbound and Outbound Logistics. Consideration of the Total Cost Picture.

         Forecasting and its importance. The Cost of running out of stock, and keeping too much stock. Push and Pull Sales strategies.

         The Procurement process, Inbound logistics.

         National and International Logistics. Local and global transportation.

         Inventory in the manufacturing firm. Inventory visibility. Forecasting revisited.

         Economic Order Quantity.

         Optimal number of Warehouses. Locations. EOQ / Inventory and how this is affected by the choice of different mode of transportation.

         More Warehousing issues. 3pl, wnd. IT issues.

         Transportation Modes. Today’s Carrier.

         Customer Service. KPI’s.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyse of the intricacies of cargo movement from the point of view of the Trader.
 2. Debate inventory issues and related costs.
 3. Recognise the effect of the mode or transportation to the total cost picture of the Trader.
 4. Outline the relationship of logistics issues to marketing and sales, finance, personnel, and Information Systems.
 5. Illustrate with examples the vital importance of Forecasting.
 6. Define Customer Service and explain how its levels are set and measured.
 7. Analyse all logistics components in a case study, identifying logistics and other issues.
 8. Prepare and present a written report with a set structure.

ATMA301: Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική

Course Contents

Generate an overall understanding of the accounting techniques the management of any organisation in the shipping industry uses as tools for profit maximisation and financial wealth.

Introduce and describe the basic principles of Shipping Managerial Accounting in each segment of shipping.

Familiarise the students with various shipping accounting reports and managerial techniques using real life examples thus applying theory to practice.

Embody to the students the concept of economic efficiency and its need for any organisation to be considered successful.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List the aids used in evaluating the financial statements of an organisation by management or any other user group mainly for decision making purposes.
 2. Explain the concepts of voyage accounting, cost elements, allocation of indirect voyage costs, apportionment of administrative costs and their usefulness in budgeting and forecasting mainly for decision making purposes.
 3. Describe the terms of standard costing and variance analysis with examples from the shipping industry.
 4. Assess the need for budgetary control, how budgets are prepared in particular in the shipping industry paying particular attention to cash budgets preparation and how these are used for forecasting by management.
 5. Critically examine and compare the capital investment appraisal methods such as R.O.C.E., A.R.R., D.C.F., N.P.V., I.R.R., and apply in the shipping industry mainly for decision making.
 6. Introduce and explain various shipping accounting reports such as on/off hire statements, port disbursement accounts, voyage estimates and their use in decision making and port-voyage audit at a management level.
 7. Introduce and briefly explain the theory of foreign exchange, the freight and exchange restrictions, how to account for foreign branches and subsidiaries and possible income tax credits for foreign subsidiaries concentrating mainly on the shipping sector and at a management level.

ATME301: Ναυτιλιακή Οικονομική Ι

Course Contents

The Tramp Shipping Market – Definitions

The basics on Maritime Economics the shipping markets the key role players as well as to familiarize them with the terms and definitions of the industry. In particular the students are able to understand the different shipping markets and distinguish the dry and liquid markets, understand the demand and supply for shipping services and its main characteristics, as well as the terms and characteristics of tramp and liner shipping.

The Dry Bulk Market – Demand & Supply

 • The Dry Bulk Cargoes

 • The Dry Bulk Fleet (Active Fleet calculation)

 • The segmentation of the market (on dwt basis)

 • The segmentation of the market (on geographical basis)

The Liquid Bulk Market – Demand & Supply

 • The Liquid Bulk Cargoes

 • The Liquid Bulk Fleet (Active Fleet calculation)

 • The segmentation of the market (on dwt basis)

 • The segmentation of the market (on geographical basis)

 • The LNG and LPG Shipping Markets

 • The Chemical Shipping Market

The Cost Elements in Tramp Shipping

 • The Capital Cost

 • The Operational Cost

 • The Voyage Cost

The S&P Market – The Shipbuilding and the Demolition Market

 • The role of the markets in the shipping industry

 • Reports on orders, demolition, shipbuilding and price volatility

 • Calculation of trends using specialised software tools

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the different shipping markets and distinguish the dry and liquid markets.
 2. Understand the demand and supply for shipping services and its main characteristics, as well as the terms of tramp and liner shipping, and the basic characteristics of the different shipping markets.
 3. Apply the theoretical and practical efforts (through workshops, teamwork and small projects) in order to adapt in the shipping environment of any shipping firm.
 4. Analyze certain situations of the shipping environment and thus create conceptions within the rapid developing shipping environment.
 5. Perform adequately in workshops, teamwork projects and self evaluation projects in which students will be asked to judge different ways of achieving specific goals in real situations.

ATME302: Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ

Course Contents

The Liner Shipping Market – Definitions

The basics on Maritime Economics the shipping markets the key role players as well as to familiarize them with the terms and definitions of the industry. In particular the students are able to understand the different shipping markets and distinguish the inner workings of the Liner and Specialized Shipping Industry. The structure of the Module is as follows:

The Liner Shipping Market

 • The Liner Shipping formation

 • Unitisation

 • The segmentation of the market (on dwt basis)

 • The segmentation of the market (on geographical basis)

 • Institutional Issues regarding Liner Shipping

 • Conferences – Alliances in Liner Shipping

The Role of Ports and Terminals in Liner Shipping

 • Port and Terminal  Competitiveness towards attraction of Liner Operators

 • Competition between Ports – KPIs

The Specialized Shipping Markets

 • The Ro-Ro Market

 • The Reefer Market

 • The Offshore Shipping Market

 • Reports on orders, demolition, and price volatility

 • Calculation of trends using specialised software tools

The Passenger / Cruise Shipping Industry

 • The cruise industry

 • The Passengers, Ferries market

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the shipping markets and distinguish the tramp and liner markets.
 2. Understand the demand and supply in Liner Shipping, the geographical distribution of the Liner Market, the competition in the Liner market, as well as the role of the conferences and alliances that form the market.
 3. Understand the key role of the Port industry and the correlation between the Ports and Liner Operators.
 4. Understand the specialized Shipping Markets, including specialized ships, offshore market and cruise industry.
 5. Apply the theoretical and practical efforts (through workshops, teamwork and small projects) in order to adapt in the shipping environment of any shipping firm.
 6. Analyze certain situations of the shipping environment and thus create conceptions within the rapid developing shipping environment.
 7. Perform adequately in workshops, teamwork projects and self evaluation projects in which students will be asked to judge different ways of achieving specific goals in real situations.

ATMI201: Ναυτασφαλίσεις Ι

Course Contents

Introduction : History and Development of Marine Insurance

The Contract of Marine Insurance:
Definition of the Marine Insurance Contract
Insurable Interest
Double Insurance
Right to Contribution
Return of Premium
Subrogation

Marine Insurance Contract Formation:
section 22, Marine Insurance Act 1906
The policy
Assignment of Policy
Rectification

Marine Insurance Policies:
Types of Marine Insurance Policies
Assignment of Policies
The Premium

Disclosures and Representations
Duty of Utmost Good Faith
Materiality
Standard of Prudence
Breach of Duty of Utmost Good Faith

Warranties
Express Warranties
Implied Warranties

Provision of practical examples and case studies in the following areas:
Cargo Insurance
Protection & Indemnity (P. & I.)
Collision Claims
Particular Average Claims
Salvage Claims
Builders Risks Insurance
Yacht Insurance

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List fundamental concepts of marine law and principles of marine insurance.
 2. Describe the nature and formation of the marine insurance contract.
 3. Outline the basic legal principles involved in the construction of the marine insurance policy.
 4. Enumerate types of marine insurance policies
 5. Outline statutory duties as regards disclosures, representations and warranties.

ATMI202: Ναυτασφαλίσεις ΙΙ

Course Contents

Types of Losses
Actual and Constructive Total Loss
Total Loss of an apportionable part
Notice of Abandonment

Liability and Marine Risks
Marine Perils that are not subject to the proviso of  exercise of Due Dilligence  by the Assured:
Perils of the Seas
Fire and Explosion
Piracy
Marine Perils that are subject to the provision of exercise of Due Dilligence by the Assured, Owner, or Manager:
The Inchmaree Clause
Excepted Perils

The Suing and Labour Clause
Recovery of costs incurred by the assured that are associated with the aversion and minimisation of loss by him or his agents after the occurrence of an insured peril.

Reinsurance
Origins of Marine Reinsurance
Purpose of Reinsurance
Reasons for effecting reinsurance
Principles
Types of Reinsurance (facultative, quota share, non-proportional (surplus & excess of loss))

Case Study of General Average claim
(Presentation and discussion)

Case Study of C.T.L. claim
(Part of the T.L. / C.T.L. lecture)

Presentation of a recent Law Case on Piracy
(Presentation and discussion)

Mortgagees Interest Insurance (M.I.I.) & Mortgagees Additional Perils (Pollution)
Historical background
Definition
Purpose of M.I.I. and M.A.P. (P.) covers
Examples

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and describe types of losses, liabilities and marine risks
 2. Distinguish between marine perils subject to the provision of exercise of due diligence by the assured and marine perils subject to the provision of exercise of due diligence by the assured, owner and manager.
 3. Outline important concepts in the Suing and Labour Clause.
 4. Understand fundamental principles of reinsurance.
 5. Apply the concepts of marine insurance in demonstrated cases of General Average claims, C.T.L claim and Piracy

ATML101: Εισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο

Course Contents

General Introduction to law 

What is Law?

A Definition

 Characteristics

Rules

Legal Systems Description :

Civil Law

Common Law

Customary Law

Religious Law

Mixed

Common Law and Equity

 

Sources of Law :

Sources of Law in the Republic of Cyprus

Sources of Law – UK

EU Law as a source of Law : Primacy of EU Law

Primary Legislation

Secondary Legislation

Sources of English Law

Primary Legislation

Secondary Legislation

Statutory Instruments

Orders in the Council

By – Laws

Codes of conduct and professional Regulations

Case Law

Precedents, the Hierarchy of courts, binding precedents

Books of Authority

Customs

The English Judicial System

The court System

LEGAL PERSONALITY

Legal Capacity of the natural persons

The Legal Personality

Nationality and domicile

Infants or minors

Mental incapacity and intoxication

Artificial Persons

Classification

Chartered Corporations

Statutory corporations

Registered companies

By liability

Limited liability

Companies limited by shares

Companies limited by guarantee

Unlimited liability

By number of members

Public Companies

Private Companies

Corporate personality 

The veil of incorporation

Salomon v Salomon & Co Ltd (1897)

  Lifting the veil of incorporation

Ultra vires doctrine

Shareholders Meetings

Entry into Shipping transactions

CONTRACTS

OFFER

To the world at large

To a particular person

Invitation to treat

Acceptance of offer

Rejection of offer

Acceptance

Form of acceptance

Communication of acceptance

Tenders

CONSIDERATION

Types of consideration

Rules

Performance of existing duties

Waver of existing rights

Promissory estoppel

INTENTION TO CREATE LEGAL RELATION

Domestic and social agreements

Commercial agreements

Collective agreements

CONTENTS OF CONTRACTS

Conditions and warranties

Express and implied Terms

Exemption clauses

VITIATING FACTORS

Mistake

Misrepresentation

Duress

Undue influence

 

Discharge of Contracts

by agreement

by performance

by frustration

by breach

Remedies for breach of contract

AGENCY

Creation

The authority of an agent

Principal and agent

Duties of principle

Rights of an agent

Termination of agency

SALE OF GOODS LAW

The sale of goods law

Express and Implied Terms in Contracts of Sale of Goods – the duties of Seller and Buyer

Transfer of Property and Risk

Export Sales (CIF, FOB, Ex-works)

THE LAW OF TORTS

Nature of tortious liability

Capacity and defence

Vicarious liability

Negligence

Breach of statutory Duty

CONFLICT OF LAWS

Jurisdiction clauses

EC Regulation 44/2001

The doctrine of Forum Non Convenience

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate an understanding of fundamental legal principles and legal concepts.
 2. Recognize the implications of such legal principles in common law jurisdictions such as Cyprus and United Kingdom.
 3. Identify and rank sources of Law. Discuss the Primacy of EU Law.
 4. Discriminate legal systems regarding Civil Law, Common Law, Customary Law and/or Religious Law.
 5. Outline basic principles of law with an emphasis on contract law, torts law and company law.
 6. Apply working knowledge of legal principles to given scenarios and case studies.

ATMP401: Ναυτιλιακή Πολιτική Ι

Course Contents

Government Maritime Policies

The nature and significance of Government Maritime Policies.

Impact of Maritime Policies in the shipping and port sectors.

The Cyprus Shipping Industry. Policies and objectives.

Maritime Policies and International Organizations

IMO Conventions. Decision making process and objectives.

ILO and its decision making process. The Maritime Labour Convention and its impact in the shipping industry.

Other international Organizations related to shipping. Their decision making process, policies and objectives.

Port and flag State control.

Port State control and and regional Memoranda of Understanding on port State control.

Flag State control.

Control by other Bodies.

Open Registries and National Registries

Rights and obligations of States emanating from the 1982 United Nations Law of the Sea Convention, as it pertains to the shipping industry.

Explanation of the notion of Open Registries and their competitive advantage.

Different modes of ship registration.

Policies and objectives of Open Registries and National Registries.

Quality Shipping

The notion of quality shipping.

Rewarding policies associated with quality in shipping.

The Shipping Industry in a dynamic and ever changing environment

Legislative initiatives in the aftermath of serious marine casualties.

Protectionist policies in shipping.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Provide an overview of government regulations and policies with particular reference to Cyprus
 2. Demonstrate an understanding of the nature and significance of government maritime policies; the impact of maritime policies in the shipping and port sectors.
 3. Demonstrate an understanding of how policies set at government level (in particular those of the Government of the Republic of Cyprus) may influence individual maritime organizations and the shipping industry at large.
 4. Demonstrate an understanding of the competitive advantages offered by open Registries and the different modes of ships registration.
 5. Demonstrate an understanding of how maritime policies set at international organizations (IMO, ILO etc) may influence the shipping industry at large.
 6. Be able to apply concepts and theory to a variety of situations within the maritime industry, and show an appreciation of the changing patterns occurring in Shipping Organizations and their organizational behaviour in an economic context.
 7. Be able to demonstrate an understanding of the significance of Quality shipping, the impact of port state control (PSC) regional Memoranda (MOUs) on the operation of ships and the adverse consequences emanating from the detention of a ship.
 8. Be able to demonstrate an understanding of the dynamic and ever changing environment in which the shipping industry operates.

ATPR449: PROJECT, LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY

Course Contents

The students will apply knowledge acquired in the pre requisite modules and perform the following tasks:

-identify research questions

-propose research methodology

-analyse literature

Students are expected to adhere to pre agreed deadlines regarding submission of drafts pieces of work and improvements.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify research topics of theoretical and conceptual relevance to his or her field of study
 2. Formulate specific research questions and /or hypotheses within the above context
 3. Identify scientific methods relevant to the chosen research field
 4. Propose a specific methodology relevant to the selected research questions
 5. Identify academic sources pertaining to the selected research area
 6. Review relevant literature
 7. Draft a literature survey
 8. Complete a 5000 word draft document containing the above material

ATPR450: PROJECT, RESULTS AND DISCUSSION

Course Contents

The students will apply knowledge acquired in the pre requisite modules and perform the following tasks:

– collect data relevant to the research questions

– process and analyse the data

– identify results

– discuss these results

– interpret these results within the context of existing literature

– draw conclusions

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate the ability to collect data relevant to a specific research question
 2. Analyse the data while following a specific methodology
 3. Identify and explain results that can be derived from the above process
 4. Discuss the research results in the light of the existing relevant literature
 5. Prepare a relevant abstract, introduction and conclusion to the research project
 6. Complete the existing 5000 word draft document to reach a final document of 12,000 words
 7. Acquire skills in various domains including: writing, editing, conceptualizing, methodology, work organisation, time management, scientific rigor, academic honesty, ethics, critical thinking and creativity.

ATSA101: Ναυτιλιακή Λογιστική Ι

Course Contents

 • Understanding the Industry – An Overview
 • Function of Shipping
 • Operations of Shipping Industry
 • Tramp Shipping
 • Liner Service
 • Port and Terminal Operations
 • Organization of the Shipping Company

2. The subject of Shipping Accounting

 • Accounting and its main functions
 • Accounting Systems – Sequence of Accounting
 • The main financial accounting data and the needs of its users

3.  Balance Sheet – Assets Accounting

 • Fixed Assets:  Vessel ; Cost of Vessels (Newbuilding & Second Hand); Distinction between asset and expense items; Re-valuations; Depreciation of vessels;  Disposal of vessels; Extended life programs.
 • Current Assets: Bank and cash accounts; Accounts receivable; Master’s current account; Inventories; Prepayments; Charterers.
 • 4.  Balance Sheet – Liability and Capital Accounting
 • Current Liabilities: Supplies; Accruals; Voyage suspense; Provisions;
 •                Short term (less than a year) loans and leases
 • Long Term Liabilities: Long term (more than a year) loans and leases
 • Equity: Share capital; Loan capital; Revaluation reserve; Revenue reserve

5.  Profit on vessel’s trading (Profit and Loss a/c)

 • Revenues: Freight Revenue; Passenger revenue; Other revenue
 • Cost Elements: Voyage Costs; Running costs.
 • Voyage Accounting; Treatment of incomplete voyage.

6.  Master General Accounts

 •      a.    Cash Statement (Vessel’s Cash Box Account)
 •      b.    Payroll Accounts
 •      c.    Food Account
 •      d.    Slopchest Account

7.  Agency Accounting

 • Characteristics and Operation of an Agency
 • Agency Accounting – Disbursements Accounts
 • Cash to Master

8.  Financial Software Systems and Data Reporting Processes

 •      a.     IT Impact in Accounting Processes and Administrative Efficiency
 •      b.     Financial and Managerial Report
 •      c.     Clients (Vessels’ Owner) Reports

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Have an overall understanding of the component parts of financial statements for shipping enterprises.
 2. Understand the recording, summarizing, and reporting of shipping business transactions.
 3. Deal with the peculiar accounting techniques, practices, and problems of the industry and apply the accounting principles and accounting theory to the shipping business.
 4. Analyze asset, liability and capital accounts and evaluate the importance of financial reporting in a maritime organization.
 5. Use the understanding of accounting to evaluate the performance of shipping companies.

ATSF401: Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι

Course Contents

Introduction

Multinational Shipping Enterprise and Multinational Financial Management: The Rise of the Multinational Corporation. The Internationalization of Business and Finance. Multinational Financial Management: Theory and Practice.

 
Measuring Accounting Exposure

Alternative Measures of Foreign Exchange Exposure; Alternative Currency Translation Methods; Statement of Financial Accounting Standards; Transaction Exposure; Accounting Practice and Economic Reality

 
Measuring and Managing Economic Exposure

Foreign Exchange Risk and Economic Exposure; The Economic Consequences of Exchange Rate Changes; Identifying Economic Exposure; Calculating Economic Exposure; Managing Operating Exposure.

 
International Financing and International Financial Markets

Corporate Sources and Uses of Funds; National Capital Markets as International Financial Centers; The Euro-markets; Development Banks; Project Finance. The Cost of Capital for Foreign Investments: The Cost of Equity Capital; The Weighted Cost of Capital for Foreign Projects; Discount Rates for Foreign Investments; The Cost of Debt Capital; Establishing a Worldwide Capital Structure

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify types of finance risks, including fixed, floating, term, revolving credit, guarantees, letters of credit, corporate/entrepreneur risk company/country risk.
 2. Describe alternative borrowing structures: the single ship owning company – multinational conglomerates – other limited liability companies – flags of convenience.
 3. Outline sources of shipping finance including debt provision syndicated, bilateral, equity, mezzanine/bridging, private placements etc.
 4. Assess vessel profitability by looking at cash flow support, methods of employment, pool arrangements and working capital adequacy.
 5. Perform credit analysis using quantitative tools (i.e. profit and loss analysis) and qualitative judgement (assessing management scope and competence).
 6. Address issues in interest rate management and foreign currency exposure via the use of derivative instruments.
 7. Address additional issues such as taxation, depreciation and ethical responsibilities.

ATSF402: Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ

Course Contents

International Portfolio Investment: The Benefits of International Equity Investing; International Bond Investing; Optimal International Asset Allocation; Measuring the Total Return from Foreign Portfolio investing; Measuring Exchange Risk on Foreign Securities. Capital Budgeting for the Multinational Corporation: Basics of Capital Budgeting; Issues in Foreign Investment Analysis; Foreign Project Appraisal; Political Risk Analysis; Growth Options and Project Evaluation. Financing Foreign Trade: Payment Terms in International Trade; Documents in International Trade; Financing Techniques in International Trade; Government Sources of Export Financing and Credit Insurance; Counter-trade. Current Asset Management and Short-term Financing: International Cash Management; Accounts Receivable Management; Inventory Management; Short-term Financing.
Managing the Multinational Financial System
: The Value of the Multinational Financial System; Inter-company Fund Flow Mechanisms: Costs and Benefits; Designing a Global Remittance Policy

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Become familiar with the conceptual framework within which the key financial decisions of the multinational firm can be analyzed;
 2. Apply analytical techniques in decision making;
 3. Analyze how companies can obtain greater degree of international diversification
 4. Discuss how companies can arbitrage between imperfect capital markets, thereby obtaining funds at a lower cost.
 5. Identify tools in current asset management and short-term financing.

ATSG101: Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία

Course Contents

Maps of the World. Maritime Geography, main commodities traded, producing countries, load ports, importing areas and countries and receiving ports. The resulting trading routes.

Basic introduction to why countries are involved in international trade. Basics on the relationships between the economic growth of countries and areas and international trade levels and shipping. The shipping Cycles.

Modes of transportation. Economic v/s speed implications. Environmental considerations, the CO2 trail.

Man made canals and how they operate. Limitations they impose on ships sizes.

The role of ports in economic and trade development.

Cargo categories and types and choice of shipping services. Cargo handling equipment.

Analysis of international organisations and their functions, as well as their impact and contribution to the world of trade and shipping: IMO, ILO, OECD, UNCTAD, WTO

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Place all main ports of the world on the map.
 2. Describe all man made canals and how each works.
 3. Outline in detail the economic benefits to international trade and local economies that each of the above canals has brought.
 4. Explain the functions of various international regulation bodies and relate each one to the necessary ships operations and certificates.
 5. Analyse the characteristics of each of the main modes of transportation and associate each mode with the requirements of the cargo types requiring each mode.
 6. Outline the various ship owners’ expenses and arrange these in their specific categories.
 7. Based on the analysis of the ship owners’ expenses, explain how ship owners decide on the levels of freight offered to cargo owners.
 8. Differentiate between different ship deployment and services offered internationally. Associate each service with the usual cargo types requiring this service and outline the reasoning behind this choice.

ATSL302: Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου

Course Contents

I. The Cyprus Shipping Company & Basic Principles of Company Law

II. Shipping transactions& relevant principles of contract law(ship finance documents, MOAs and Bills of Sale, shipbuilding contracts)

III. Ship Registration (incl. provisional and permanent registration, parallel in and parallel out registration, ISM Code and ISPS Code Compliance).

IV. Ship Mortgages

V. Maritime Liens

VI. Maritime Labour Law (safe manning, masters and crew, health requirements, ILO Maritime Convention 2006)

VII. Legal Aspects of Ship Management

VIII. Global Limitation of Liability of Shipowners: LLMC Convention 1996

IX. Taxation of Shipping Activities

X. Overview of Antitrust Law in the Shipping Sector

XI. Overview of the Admiralty Jurisdiction:

(i)                   Admiralty Court Jurisdiction

(ii)                 Proceedings in rem and in personnam ; Ship Arrests

(iii)                Salvage

(iv)                Collision

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Show an understanding of legal aspects of marine affairs including ship registration, ship ownership (including the transfer and transmission of ownership) and ship management.
 2. Describe anti-trust rules and apply these rules in scenarios of commercial negotiations and/or decisions.
 3. Evaluate the tonnage tax system as regards the taxation of shipping operations.
 4. Identify potential legal issues during contract negotiations and formation.
 5. Recognize areas of disputes and discuss how to react in the event that a shipping/maritime related dispute arises.

ATSM201: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Course Contents

The course of Ship Management aims to equip the students with basic understanding of the various functions related to the management of ship operations as well as the tasks and role of the ship managers in the 21st century.  The course emphasizes on the different types of ship management structures and the inter-relationship of the various departments within a ship management company. The students have the opportunity to understand the relationship between the ship manager and its client (owner) and the degree of competitiveness in the ship management industry. Furthermore, the course deals with important issues on manning of vessels, such as recruitment and retention, and stress the importance of mandatory and discretionary training of crew on board commercial vessels in terms of safety of operations, occupational safety and safety of the environment. Finally, the students acquire knowledge on the various expenses related to the operation of a vessel, learn to apply basic budgetary control and understand the importance of safety, environment and operational criteria in relation to maritime projects, such as ship acquisition and ship maintenance.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the development of ship management companies in Cyprus & abroad in recent years.
 2. Show understanding on the various functions of ship management and the inter-relationship of the departments in a ship management company.
 3. Comprehend the most important competences of a ship management company and the key points the clients (owners) look out for.
 4. Develop an understanding of the most important criteria for a selection of flag and the registration procedure in the Cyprus registry.
 5. Show in depth understanding of the importance of recruitment and retention as the two basic building blocks for a successful manning policy.
 6. Show appreciation on quality and safety issues related to the shipping industry at large and in particular in relation to ship management companies.
 7. Understand issues, challenges and prospects that the shipping industry face in terms of human resources (manning) in Europe and in the world.
 8. Understand the vessel as a comprehensive profit / cost centre.
 9. Apply basic budgeting methods to calculate net profit from the operation of the vessel.

ATSS101: Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές

Course Contents

Historical developments in ship construction.

Ship types and Cargo types.

The Flag / Registry.

Different functions within the ship owning company. Different functions on board the ship. The Minimum safe manning certificate and its relationship with the flag. STCW.

Classification societies.

Basics on international regulatory bodies. The making of conventions.

Basic commodity trade and commercial geography.

Shipping markets and cycles.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Discuss the main historical developments that lead to shipping in its present form and associate each with the resulting benefit to trade and safety of life, assets and cargo.
 2. Explain the various ship types and associate each with the cargoes they can carry.
 3. Outline the various functions in a ship owning company and on board ships.
 4. Outline the activities of different types of shipping companies, and associate those with Cypriot companies.
 5. Outline the choices as regards the Flag of a ship and explain the implications of the choice of Flag to the ship and ship owner.
 6. Outline the functions of the Classification Societies and their use to Flags and ship owners.
 7. List all necessary ships certificates and outline the function of each.
 8. Associate the STCW with the personnel structure on board ships
 9. Briefly outline the basic commodities trade and the related shipping markets.
 10. Discuss the cyclical nature of shipping.

ATTO301: Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών

Course Contents

The role of Ports in Economic Development

Characteristics and cost structure of road, rail, and river transportation, including the impact to the effective interface between the port and hinterland.

The different views on port ownership and the service providers within the port.

Port Development issues.

Liabilities of the port authorities and other service providers in the port.

Labour management and relations in ports.

Port operations and planning.

Specifics about the container terminal and container transhipment depos.

Port management: Changing practices, the management of congestion, budgets and marketing.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate a deep and spherical understanding of the ways that ports influence the economy of the hinterland they serve.
 2. Relate economic consequences to the infrastructure available for different modes of connecting transportation.
 3. Evaluate the port plan of any port and constructively critisise the location of each port function in relation to the others.
 4. Outline the necessary cargo handling facilities necessary for the major commodity trades and compare / contrast loading and discharging rates for the commodity in question in various ports in the world.
 5. Analyse the present day legal issues relevant to port labour relations, using Europe as a basis.
 6. Discuss the degree of port commercialisation in relation to different types of port stakeholders.

ABSA102: Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI

Course Contents

Correction of errors and journals: Understanding and applying journal entries to correct errors in the accounting records.

Control accounts: Preparing the sales ledger and purchase ledger control accounts.

Incomplete records: Preparing final accounts from incomplete records.

Non-profit organisations: Preparing final accounts for non-profit organisations.

Manufacturing accounts: Understanding their purpose and constructing manufacturing accounts.

Introduction to ratio analysis: Examination of key indicators for the financial performance and financial position of a firm.

Introduction to stock valuation: Identify and examine methods for carrying out stock valuation.

Introduction to partnership accounts:  These include: the legal framework, appropriation accounts and partners’ personal accounts.

Introduction to limited company accounts: Compare the differences between sole trader and limited company accounts.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Prepare accounts for manufacturing businesses and partnerships. Furthermore to be able to apply the principles of double entry and prepare accounts from incomplete records
 2. Evaluate the basic financial accounting concepts and prepare final accounts for all types of business.
 3. Formulate an opinion at more advanced accounting subjects when analysis will become a key aspect.
 4. Compare the differences between how companies perform in terms of their accounting profits, with the differences between how companies perform in terms of other measures of performance
 5. Consider the accuracy of accounts as means of measuring how companies perform over the business cycle.

ABSA206: Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ

Course Contents

Stock control: Evaluate the concept of the economic order quantity and its relevance to stock control. Applying costing techniques to assist in making decisions on stock management.

Marginal and Absorption costing: Preparing profit statements using the marginal costing and absorption costing systems. Be in a position to interpret the results and to understand the differences between the two costing systems.

Break even analysis: An introduction to break-even analysis (cost volume profit analysis).  Calculating the break-even point either graphically or by formula. Be able to construct a profit-volume chart and understanding the differences with that of the break-even chart. Be able to solve problems when variables concerning costs or revenues change.

Standard costing and variance analysis: An introduction to standard costing and its relevance to controlling performance. Applying variance analysis to mini case studies and is in a position to interpret the results.

Budgeting and Budgetary Control: Understand the theoretical concepts concerning budgets including the relationship of behaviour to budgets. Be able to prepare cash budgets and master budgets and understanding the results. The preparation of other budgets such as sales and production.

Costs for Decision-Making: Applying Marginal Costing techniques used in short –term decision making such as make or buy, accept or reject and limiting factor decisions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Evaluate the concept of the economic order quantity and its relevance to stock control.
 2. Explain the theoretical background to break even analysis and apply it to decision-making.
 3. Construct profit statements using different cost accounting systems and be in a position to interpret the results.
 4. Prepare budgets (such as cash budgets) and be in a position to interpret the results.
 5. Apply the techniques used in variance analysis to solve mini-case studies.

ABSE203: Μικροοικονομική Ανάλυση

Course Contents

Producer Decision Making

Economic analysis of costs and profit

Long run vs. short run decisions

Quantifying costs and revenues

Profit maximization/loss minimization decision. Graphical and functional analysis

Analysis of perfectly competitive markets

Assessment of the determinants of industry’s structure

Graphical and functional analysis of price-taking behaviour

Critical analysis of performance of the perfectly competitive markets

Decision making of the pure monopoly

Identification and analysis of sources of market imperfection; natural vs. institutional monopoly

Structural conditions for the pure monopoly

Profit maximization under the pure monopoly and performance of the pure monopoly

Comparative analysis of perfect competition and pure monopoly

Key concepts of price discrimination

Market power and market rivalry

Examination of monopolistic competition: structure, conduct, performance

Appraisal of basic types of oligopoly and pricing

Critical assessment of oligopoly; the Austrian approach to the analysis of the big firm

Factor markets

Determinants of profit maximization in the production factor markets

The labor market and wage differentials; key concepts of discrimination

Capital and interest

The land market variables

General market equilibrium and microeconomic policy

Partial vs. general market equilibrium

Definition and classification of microeconomic policies

Empirical evidence on the effectiveness of microeconomic policies

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the goals of the firm and basic determinants of producer decision-making.
 2. Examine the dynamics and structure of short run and long run costs
 3. Analyze the determinants of industrial organization
 4. Compare and contrast firm’s conduct and performance under different market structures.
 5. Evaluate the determinants of factor income.
 6. Interpret empirical evidence and critically assess the effectiveness of microeconomic policies.

ABSE204: Μακροοικονομική Ανάλυση

Course Contents

Money and the functions of money:

The nature of money; the evolution of money; the forms of money; the functions of money. Liquidity and money aggregates; a basic understanding of money supply

The demand for money:

Definition. Motives for money demand: transactionary motive, precautionary motive, speculative motive (liquidity preference). The real vs. the nominal interest rate. The money demand curve. Factors, affecting money demand.

Banking and the supply of money:

Modern frictional-reserve banking. The process of deposit creation and the deposit multiplier. The balance sheet of the commercial bank.

Central Banking and monetary policy:

The role of the central bank. The balance sheet of the central bank. Monetary policy: goals and instruments. Open market operations; discount rate policy; the minimum reserves requirement. Effectiveness of the instruments. Monetary policy in the AD-AS framework. Monetary effects in the long run. From aggregate demand to aggregate supply.

The foundations of aggregate supply:

Short run vs. long run in macroeconomics. Deriving the short run aggregate supply curve. The segments of the SRAS curve. Determinants of aggregate supply in the short run. The long run aggregate supply curve – slope and determinants.

Inflation and unemployment:

Unemployment: nature, forms and measurement. Inflation – sources, forms and measurement. The trade-off of inflation and unemployment – the Phillips’ curve. The short run Phillips’ curve and the SRAS curve. The long run Phillips’ curve and the LRAS curve. The natural rate of unemployment and the potential GDP again.

Economic growth:

Definition. Conditions, factors and measurement of economic growth. Theories of growth. Models of growth and approaches to economic development. Alternative models of growth in developing countries.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the nature of money and its functions
 2. Distinguish money aggregates and understand factors, determining money supply. Analyze factors, affecting money demand and the equilibrium in the money market
 3. Indicate the tools used by the Central Bank to influence the money supply and interest rates
 4. Construct the aggregate supply curve and compare and contrast short run and long run macroeconomic equilibrium
 5. Distinguish sources and factors of economic growth and analyze indicators of economic growth.

ABSE280: Διεθνής Οικονομική

Course Contents

The Importance of International Economics; International Trade and the Nation’s Standard of living.
The Law of Comparative Advantage. The Basis for and the Gains from Trade Under Constant Costs.
Demand and Supply, Offer Curves, and the Terms of Trade.
Factor Endowments and the Heckscher – Ohlin Theory. Assumptions of the Theory.
Factor Intensity, Factor Abundance, and the Shape of the Production Frontier. Heckscher – Ohlin Theorem.
Neutral, Labour – Saving and Capital-Saving Technical progress. Growth and trade – the small country case and the large country case.
Trade Restrictions: Tariffs. Partial Equilibrium Analysis of a Tariff.
Non-tariff Trade Barriers and the New Protectionism.
Import Quotas and their effects on the economy.
The Exchange rate. Fixed vs. floating exchange rate systems.
The Balance of Payments
The international monetary system.
Theory and practice of international economic integration

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate the ability to understand the Importance of International Economics; The Law of Comparative Advantage
 2. Appraise how Demand and Supply works in trade and the Terms of Trade
 3. Evaluate the Factor Endowments and the Heckscher – Ohlin Theory, and the assumptions of the theory.
 4. Apply the workings of Trade Restrictions such as Tariffs, the partial equilibrium analysis of a Tariff; and also the Non-tariff Trade Barriers and the New Protectionism.
 5. Evaluate the centrifugal and centripetal forces in the world economy and assess the impact of institutional differences on international trade and international business
 6. Examine how exchange rates are affected by fluctuations in economic growth, inflation, interest rates, and expectations.
 7. Explain the meaning of the Balance of payments and compare and contrast the effects of fixed versus flexible exchange rates on a nation’s macroeconomic performance.
 8. Understand and assess the theory of economic integration and explain origins, evolution, and treaties of the European Union.

ABSM112: Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ

Course Contents

1.       Consumer Markets and Consumer Buyer Behaviour

a.       The marketing concept

b.       The marketing mix

c.       Customer value

d.       Model of Consumer Behavior

e.       Characteristics Affecting Consumer Behavior

f.         Types of Buying Decision Behavior

g.       The Buyer Decision Process

h.       The Buyer Decision Process for New Products

2.        Communicating Customer Value: Integrated Marketing Communications Strategy

a.       The Promotion Mix

b.       Integrated Marketing Communications

c.       A View of the Communication Process

d.       Steps in Developing Effective Communication

e.       Setting the Total Promotion Budget and Mix

f.         The Nature of Each Promotion Tool

3.       Advertising

a.       Advertising definition

b.       Setting Advertising Objectives

c.       Setting the Advertising Budget

d.       Developing Advertising Strategy

e.       Selecting Advertising Media

f.         Evaluating Advertising Effectiveness and Return on Advertising Investment

4.       Public Relations and Sponsorship

a.       Public Relations definition

b.       The Role and Impact of Public Relations

c.       Marketing Public Relations (MPR)

d.       Major Public Relations Tools

e.       Sponsorship definition

f.         Forms and levels of sponsorship

g.       Considerations for successful sponsorship

h.       Risks associated with sponsorship

i.         Ethical Considerations

5         Personal Selling and Sales Promotion

a.       The Nature of Personal Selling

b.       The Role of Sales Force

c.       Sales Force Structure

d.       Supervising and Motivating Salespeople

e.       Evaluating Salespeople and Sales force Performance

f.         Steps in Personal Selling Process

g.       Sales Promotion

h.       Rapid Growth of Sales Promotion

i.         Consumer Promotion Tools

j.         Developing the Sales Promotion Program

6         Direct and Online Marketing

a.       Building Direct Customer Relations

b.       Benefits to Buyers

c.       Benefits to Sellers

d.       Customer Databases and Direct Marketing

e.       Forms of Direct Marketing

f.         On Line Marketing

g.       On Line Marketing Domains

h.       Type of On Line Marketers

i.         Setting Up and Online Marketing Presence

j.         Designing Effective Web Sites

7.   New Product Development and Product Life-Cycle Strategies

a.       Product Life Cycle Strategies

b.       Introduction Stage

c.       Growth Stage

d.       Maturity Stage

e.       Decline Stage

f.         Linking PLC stages with different promotional tools

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the fundamental functions of marketing and demonstrate understanding of the importance of the application of the fundamental functions of marketing by businesses in today’s competitive world.
 2. Identify the main promotional tools and comprehend their role in achieving marketing objectives
 3. Define the Product Life Cycle concept and relate the use of each of the promotional tools with the various stages of the Product Life Cycle.
 4. Identify the importance of consumer behaviour principles in creating successful promotional campaigns for different market segments
 5. Employ the consumer decision process model to identify how customers make their buying decisions

ABSM202: Συμπεριφορά Καταναλωτή

Course Contents

1.    Consumer Rule Ch. 1

a.        What is consumer behaviour?

b.       Consumer’s Impact on Marketing Strategy

c.        Marketing’s impact on consumers

d.       Marketing Ethics and Public Policy

e.        Consumer Behaviour as a field of Study

2.      Consumer Perception Ch. 2

a.       Sensory Systems

b.       Exposure

c.       Attention

3.   Learning and Memory Ch.3

a.       Behaviour Learning Theories

b.       Cognitive Learning Theory

c.       The Role of Memory in learning

4.     Personality and Lifestyles Ch. 6

a.       Personality

b.       Lifestyles and Psychographics

5.     Attitudes Ch. 7 & 8

a.       What are attitudes? Power and Functions

b.       The Standard Learning Hierarchy

c.       Forming Attitudes

d.       Attitude Model

e.       Elements of Communication

f.         Source

g.       Message

6.      Group Influence and opinion Leadership Ch. 11

a.      Reference groups

b.      Positive Vs Negative reference groups

7.   Income and Social Class Ch.12

a. Consumer Spending and Economic Behaviour

b. Discretionary Income

c. Social Class Structure

d. Components of Social Class

8.   Consumers and Sub-cultures Ch. 13 & 16

c.       Income and social class

d.       Consumer Spending and Economic Behaviour

e.       Cultural Influences on Consumer Behaviour

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define consumer markets and Explain the concept of consumer behaviour .
 2. Apply the theory of consumer behaviour in interpreting consumer behaviour in the market place.
 3. Analyse the personal characteristics affecting consumer behaviour
 4. Evaluate the various buying roles
 5. Design promotional campaigns capitalising on consumer behaviour knowledge

ABSM306: Διεθνές Μάρκετινγκ

Course Contents

Introduction to Global Marketing 
Overview of Marketing; competitive advantage, globalization, global industries. Forces affecting Global Marketing (Ch. 1)

The Global Marketing Environment – Overview, Methods, tools and techniques used for identifying, analyzing and selecting international market opportunities.
Analyzing foreign market potential and opportunities. (Ch. 2-5)

Segmentation, Targeting and positioning
Global Market Segmentation
Assessing Market potential and Choosing Target Markets
Target Market Strategy
Positioning (Ch. 7)

Importing, Exporting and Sourcing
Organizational Export Activities (Ch. 7)

Examine different methods of entry into the international market place.
Licensing, Investment, and Strategic Alliances (Ch
.
9)

The Global Marketing Mix
Product and Brand Decisions (Ch. 10)
Pricing for International Markets ; Factors Influencing International Pricing (Ch. 11)
Logistics and the International Distribution System; Channel of Distribution Structures, Factors affecting choice of channels (Ch. 12)
Global Marketing Communications – Global Advertising, Public Relations, Sales Promotions, Personal Selling and Direct / Internet Marketing. (Ch. 13)

Strategic Elements for Competitive Advantage

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recall the main concepts relevant to international and global marketing.
 2. Explain the complex environment as well as the marketing mix strategies in international and global marketing
 3. Apply the gained knowledge, the concepts and the tools acquired in this course to better comprehend the global environment.
 4. Evaluate the methods, tools, and techniques used for identifying and selecting international market opportunities and the methods for entry into the international marketplace.
 5. Develop their own opinions as to how international product strategies should be formulated.

ABSO304: Διοικητική Επιστήμη Ι

Course Contents

Forecasting. The components of time series.

Smoothing methods (simple moving averages, weighted moving averages, exponential smoothing)

Trend projection. Forecasting a time series with trend and seasonal components. Regression and mean square error.

De-seasonalisation.

The structure of a waiting line system. Classification of waiting line models. Little’s flow equations

The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The multiple-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and arbitrary service times.

Sensitivity Analysis in Linear Programming.

Transportation and the assignment problem.

Simplex Method – Applications.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Forecasting. The components of time series.
 2. Smoothing methods (simple moving averages, weighted moving averages, exponential smoothing)
 3. Trend projection. Forecasting a time series with trend and seasonal components. Regression and mean square error.
 4. De-seasonalisation.
 5. The structure of a waiting line system. Classification of waiting line models. Little’s flow equations
 6. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The multiple-channel waiting line model with Poisson arrivals and exponential service times. The single-channel waiting line model with Poisson arrivals and arbitrary service times.
 7. Sensitivity Analysis in Linear Programming.
 8. Transportation and the assignment problem.
 9. Simplex Method – Applications.

ACSC410: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AFIN102: Χρηματοοικονομική ΙΙ

Course Contents

Calculation of cash flows: Income and taxes calculation, cash flow statement, depreciation and working capital adjustments, book value of assets and taxes on sale of asset, and opportunity cost adjustments in cash flow statement

Applications of present value: Choice of assets with different economic lives using the equivalent annual cost approach, choice of optimal timing of investment in the present value context

Financial Analysis and Planning: Categories of financial performance ratios (leverage, liquidity, efficiency, profitability, market based),calculation of different ratios, DuPont analysis of profitability, financial planning using ratio analysis, sustainable growth and dividend discount model with growth

Risk and return: Expected return and risk of a portfolio and diversification benefits, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and beta risk, applications of CAPM for project evaluation using discounted present value

Financing and the cost of capital: Miller-Modigliani theory and the value of the levered firm with debt tax shields, the weighted average cost of capital, the value of equity and debt, the impact of debt increase/decrease on the required returns of equity holders, and the adjusted present value approach

Other issues in financing: International patterns in corporate financing, types of equity and debt, convertible and callable debt and their use as opposed to traditional debentures, rights issues versus new share issues

Working capital management: Issues involved in working capital management, inventory management using the Economic Order Quantity model, credit quality and terms of sale (duration, discount), the decision to prepay or delay credit payment, factoring approach for collecting receivables

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Calculate detailed cash flow statements for net present value analysis and apply present value analysis in various contexts
 2. Calculate financial ratios of firms and critically analyze a company’s leverage, liquidity, efficiency, profitability and market value of the firm
 3. Apply DuPont analysis for understanding the sources of differences between firms’ profitability
 4. Explain the use of Capital Asset Pricing Model for capital budgeting problems and the calculation of required investment returns
 5. Explain how the tax benefits of debt exist and describe theories of capital structure
 6. Calculate the present value of a firm using the weighted average cost of capital
 7. Relate firm valuation using weighted average cost of capital with valuation of the firm using the adjusted present value approach
 8. Enumerate the issues involved in working capital management and apply simple-practical models for inventory and credit management

AMAT106: Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες

Course Contents

Functions, limits, continuity. The concept of the derivative of a function. Derivatives of polynomial, logarithmic and rational functions.

Derivatives of the product and quotient. The chain rule.

Higher order derivatives (second, third etc)

Minimize and maximise a function using the second order derivative criterion.

Applications of derivatives in optimization problems with emphasis in business problems.

Functions of two or more variables. Maxima-minima. Application in business problems (marginal cost, marginal revenue, marginal profit, exact cost, maximum profit and minimum cost).

The Lagrange multipliers method.

Exponential growth and decay problems with emphasis to business applications.

Anti-derivatives and the concept of the indefinite integral. Integration of simple functions.

The concept of the definite integral. The fundamental theorem of calculus. Applications in business problems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the concept of the derivative of a function and calculate the derivatives of polynomial, logarithmic and rational functions.
 2. Apply differentiation for: sums, products, quotients, and the chain rule
 3. Calculate and apply in real business problems the second and order derivatives (for minimization and maximisation).
 4. Apply derivatives in optimization problems with emphasis in business problems (marginal cost, marginal revenue, marginal profit, maximization of profit and minimization of cost).
 5. Calculate the partial derivatives of functions of two or more variables and to apply them for the calculation of the maxima and minima of optimization problems.
 6. Apply and interpret the Lagrange multipliers method for constrained optimization.
 7. Employ the models of exponential growth and decay problems with emphasis to business applications
 8. Explain the concept of the indefinite and definite integral

AMAT210: Στατιστική II

Course Contents

Sampling and sampling distributions

The various kinds of sampling techniques (simple, stratified, clustering). Sampling from finite and infinite population. Sampling distribution of the mean.

Interval estimation

Recall of the normal distribution. Point estimation of the population mean. Interval estimation of the population mean for large sample with s known and s unknown. The t-distribution and the table of t-distribution. Interval estimations of the population mean for small sample with s known or s unknown. Interval estimation of the population proportion. Determining the sample size for estimating mean or proportion.

Hypothesis testing

Hypothesis testing. Null and alternative hypothesis. Significant level. Types or errors (type I and II).

Tests of goodness of fit and independence

Chi-square distribution and its table. Chi square goodness of fit test. Contingency tables and the chi square test of association. “Statistical significance”.

Correlation

Independent and dependent variables. Pearson’s coefficient and the values of it

Simple linear regression

Independent and dependent variable. Scatter diagram. Coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model. Regression, using data from the business environment. Forecasting.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and implement the sampling distribution of the mean.
 2. Use the t-distribution and read the table of t-distribution.
 3. Understand, calculate and interpret interval estimation of the population mean for either small or large sample with σ known or unknown
 4. Determine interval estimation of the population proportion and ddetermining the sample size
 5. Understand the concept of hypothesis testing and be in a position to state the null and alternative hypothesis. Also understand the meaning of the significant level and recognise the two types or errors (type I and II).
 6. Distinguish the difference between independent and dependent variable and construct the scatter diagram. Calculate and interpret the Pearson’s coefficient, and, estimate and interpret the coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model.
 7. Apply regression, using data from the business environment and do forecasting.
 8. Recognize the chi-square distribution and make use of its table.
 9. Implement the two chi square tests, goodness of fit test and test of independence, with real data and interpret the results. Explain the meaning of the “statistical significance”.

ATCH401: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου

Course Contents

At the end of this course, students are expected to be familiar with the principal dimensions and technical characteristics of a vessel, such as fore and aft perpendicular, freeboard, trimming conditions, Plimsoll Mark, to name a few. They must be able to demonstrate a good understanding of the advantages and disadvantages of geared vessels and how the existence or not of cargo handling gear affects the overall operation of a vessel. Furthermore, they should know the main types of cranes and cargo lifting equipment used on board a vessel. Finally, students of this course must be able to demonstrate their understanding of the forces exerted on a vessel when underway and how these forces affect the dynamic behaviour of a vessel in terms of seakeeping.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. General knowledge of the most important ship types and their technical characteristics.
 2. Understanding of the vessels technical requirements and restrictions.
 3. Basic general knowledge of fundamental technical features, such as principal dimensions, trimming conditions, form coefficients, design lines, loading conditions, etc.
 4. General knowledge on the forces exerted on a vessel when underway and basic knowledge of ship motions and seakeeping behavior of vessels in waves.
 5. Basic knowledge of the main types of cranes and cargo lifting equipment used on board a vessel.
 6. Ability to demonstrate a good understanding of the advantages and disadvantages of geared vessels.
 7. In depth understanding of how the existence or not of cargo handling gear affects the overall operation of a vessel.
 8. Basic knowledge of ship construction and the various stages during a new building process.

ATCR301: Διαχείριση Πληρωμάτων

ATIT401: Πολυτροπικές Μεταφορές

Course Contents

Modes of transportation and the characteristics of each. Cargo types and the applicable mode and type of transportation.

Linking the different modes of transportation: Intermodalism.

Intermodalism: Historical Background and Trends.

Containerisation and Intermodalism. The Supply Chain.

The growing importance of tracking your cargo movements. The available technology.

Multi National intermodal transportation, the export and import process, the Stakeholders in the door to door process.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline in detail the available modes of transportation and the characteristics of each.
 2. Explain how each mode of transportation is suitable for different cargo types and transportation requirements.
 3. Describe the different components of an intermodal transportation system.
 4. Discuss recent trends in freight transportation.
 5. Recognize the technologies that could be used to improve freight transportation and intermodalism.
 6. Explain several ITS applications designed to improve both freight as well as passengers intermodal transportation.

ATLL401: Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο / Επιχειρηματικές Σχέσεις

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

ATLT401: Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών

Course Contents

• Liner and Tramp Shipping Services.

• Cargo Types and choice of Shipping Service.

• Unitisation and Containerisation. Intermodalism. Container Handling Equipment. Container ships. Types of Container Lines and Services.

• Physical Movement of the Containers and the associated Documentation and Costs.

• INCO Terms, Documentary Credit. Bills of Lading.

• Liner Pricing, Tariffs.

• Container Trade Routes, Ports and Terminals.

• Consortia, Conferences, and Mergers and Acquisitions.

• Limitation of Liability of Carriers.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Clearly differentiate between Tramp and Liner shipping services and explain how different cargo types and their trade benefit from the use of each of the two services.
 2. Illustrate the benefits brought to Global Trade by unitisation and mainly Containerisation and clearly explain the resulting boost to trade. Present the notion of Intermodalism and its benefits. Discuss the trend towards commodity containerisation. Analyse salient points in containership development and fleet.
 3. Associate the physical movement of cargo with the possible stakeholders in international trade and intermodal transportation from origin to final destination and be able to evaluate from the cargo owner’s point of view the different options available in terms of inco terms, documentation and cost. Be conversant with all suitable cargo handling gear.
 4. Under given circumstances evaluate the choices available to traders as regards different types of transportation services. Extensively present the tasks of the liner agent, the forwarder, the haulier. Discuss the salient points of the Agency Agreement, the bill of lading, seawaybill, Letter of Credit, along with all relevant liability and legal responsibility issues.
 5. Present the way container services are priced and discuss tariffs, container trade routes, and container ports and terminals. Extensively discuss the transhipment ports and how these affect the liner service. Critically evaluate the tendency for vertical diversification of liner operators.
 6. Outline the relationships between worldwide transportation stakeholders and recognise the possible effect to cargo interests. Appraise the different ways Liner Operators cooperate and outline the recent trends and possible effects to trade.
 7. Explain the legal background of Carriers Limitation of Liability internationally and its relationship to issues regarding cargo insurance.

ATMP301: Marketing Ναυτιλιακών και Λιμενικών Οργανισμών

Course Contents

The marketing policies of merchant shipping companies.

The marketing system and practices of shipping companies

The marketing information system.

Marketing plans and the marketing mix of shipping companies.

Marketing strategies of the leading tanker shipping companies.

Marketing strategies of the leading liner shipping companies.

Marketing as a tool for the improvement of chartering policy.

Port and Terminals marketing and management.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline in detail the varying marketing policies and philosophies of merchant shipping companies.
 2. Analyse the marketing systems and practices of shipping companies.
 3. Present the principles and practices of port and terminals management and marketing.
 4. Critically examine the marketing strategies of leading global shipping companies.

ATPA301: Ναυτική Πρακτόρευση

Course Contents

The legal definition of an Agent. Specific definitions and different scenarios for Shipping Agent. Special agent, General agent, Protecting agent. Who is the Principal in different situations and analysis of the possible conflict of interest. Payment risk for the agent and the duration of the agency relationship. The proforma Disbursement Account.

The local authorities around the port and the relationship with the agent. Port State Control.

Services the port provides the ship and the involvement of the agent. Who pays for what and the risk involved.

Specific Husbandry duties of an agent, to Ship owner and crew.

How the role of the agent changes when the Principal operates under different charterparties. The relationship with the cargo and how that differs under different charter parties.

Important documentation issues. The notice of readiness, the bill of lading. Delivery of cargo without the original bill of lading.  Limitation of carriers liability and the relationship with the agent.

Unusual situations and the agent: claims, arrests, surveys.

Important accounting aspects for the agent. The agent and professional liability insurance.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyse the position of the Port Agent in the legal environment of shipping as regards: (a) The Port and other Local Authorities, (b) The different types of Principals
 2. Outline the specific duties of the port agent towards the local authorities and his principal under different situations.
 3. Explain the various risk factors that the port agent is exposed to while executing his duties and outline the possible covers thereto.

ATQS401: Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία

Course Contents

At the end of this course, students are expected to be familiar with the evolvement of quality systems, their significance and their benefits. They must be able to demonstrate a good understanding of the disciplines involved with quality systems. Furthermore, they should show a good grasp of the inter-relationship between quality systems and the maritime legislative requirements such as the International Safety Management Code (ISM), the Standards of Training, Certification and Watch keeping Convention (STCW) and the recently introduced International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Finally, students of this course must be able to recognise how the human element is an integral part of a quality system.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understanding of the fundamental quality management principles
 2. Basic in ground knowledge of the meaning, scope and benefits of the quality systems.
 3. Knowledge on the historical development and evolution of quality systems
 4. Basic general knowledge of the quality management system requirements of ISO
 5. Understand the International Safety Management System (ISM) as a standard of safety in shipping and its similarities and differences with a quality standard system.
 6. Ability to consider the Standards of Training, Certification & Watch keeping (STCW) Code as an important ingredient of an integrated quality management system in the shipping industry.
 7. Ability to demonstrate a good understanding of the International Ship and Port Facility security code as a quality standards system for security.
 8. In depth understanding of the inter-relationship between quality systems and the maritime legislative requirements of ISM, STCW & ISPS.
 9. Understanding of the importance of a total quality management system in shipping.

ATSC401: Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων

Course Contents

Chartering practice in the dry cargo market and the tanker market.

Bill of Lading types and legal repercussions.

The pre fixture stage: investigation and negotiation.

The fixture stage: drawing up of the charter party.

The post fixture stage: execution of the transportation.

Voyage charter parties: Dry and Tanker

Time charter parties:  Dry and Tanker

Bareboat charter parties: Dry and Tanker

Contracts of Affreightment: Dry and Tanker

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline in detail the negotiation process in chartering.
 2. Explain the obligations undertaken by the ship owner and the charterer in each of the types of Charter Party and the resulting allocation of costs specifically during the ballast voyage, the laden voyage, and during the loading and discharging operations.
 3. Identify the charter party which best fits the proposed agreement.
 4. Analyse the function of the bill of lading in each of the cases above.

ATSE401: Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Course Contents

What is an Ecosystem – various types and threats

States of Ecosystems – States of protected habitats and species

Impact of Climate change – Sea surface Temperature, sea level rise –  Acidification – sea ice

State & Impacts of Nutrient Pollution

State & Impacts of Chemical Pollution

State & Impact of Marine Litter

Maritme transport

Fisheries & Aquaculture

Renewable Energy & Oil and Gas exploration

Protection Strategies and Measures

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To analyze how the marine environment is adversely affected by human activities such as fishing and aquaculture, agriculture, industries and shipping, and the exploitation of oil, gas etc.
 2. To examine how the introduction of alien species, marine litter, noise, urbanization and tourism, and the destruction of habitats for ports and off shore structures add to the negative impacts. Many of these impacts are exacerbated by climate change
 3. An awareness of examples of impacts including the risk of ecosystem collapse, destruction of habitats and chemical pollution of seafood.
 4. Discuss ion of the various policies and measures aiming at protecting marine ecosystems

ATSM202: Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ

Course Contents

The course of Ship Management II aims to follow up on what has been taught in Ship Management I and specialise in certain areas of ship management practice. More specifically, the students will have the opportunity to enrich their knowledge on various functions of technical management, such as purchasing, maintenance, inspections and audits and performance monitoring. Moreover, the course will equip the students with in depth understanding on the importance of effective communication among shore and ashore personnel and in general among the various stakeholders within the shipping industry. Finally, the students will learn the various types of legislation regarding crew training and appreciate the importance of mandatory as well as discretionary crew training for the safety of the vessel and the efficiency of ship operations.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the various functions of purchasing for inventory control and control of suppliers in as Ship Management Company.
 2. Comprehend the importance of various inspections and internal/external audits on board a vessel.
 3. Show in depth understanding on issues related to performance monitoring and reporting of deficiencies.
 4. Understand the importance of effective communication among stakeholders within shipping industry, such as ship owner/manager, charterer, cargo supplier.
 5. Comprehend the need for effective communication between shore and ashore personnel in a ship management company in terms of safety.
 6. Appreciate the importance of training, mandatory and discretionary, in the shipping industry.
 7. Understand the Flag State requirements in terms of crew training and the importance of raising the standards of training in shipping.
 8. Appreciate the importance and challenges that the New Maritime Labour Convention (MLC 2006) will bring in terms of living and working conditions on board a vessel.

ATTE301: Οικονομική των Μεταφορών

Course Contents

Lecture 1:  Historical Evolution of Transportation – Transportation Geography
Lecture 2: Transportation Systems and Networks
Lecture 3: Economic and spatial structure of Transport systems
Lecture 4: Transportation modes
Lecture 5: Transport Terminals – The function terminals – Freight Terminals – terminals and location
Lecture 6: Mid – Term Exams
Lecture 7: International and Regional Transportation- Transportation – Globalization and International trade
Lecture 8: Urban Transportation – Urban Spatial structure
Lecture 9: Transport and Environment – Environmental policies regarding transport industry – Institutional framework and recent developments
Lecture 10: Transport Planning and Policy
Lecture 11: Cost benefit Analysis in Transport infrastructure investments – Guidelines on CBA by EU Investment framework
Lecture 12: Subject Overview – Students Presentations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop an understanding of the transportation systems and networks, the economic and spatial structure of transport systems, the transportation modes and the transport terminals.
 2. The learning outcomes regard the international and regional transportation as well as the urban transportation systems.
 3. The environmental issues and the impact of transportation in the environment is also part of the learning outcomes.
 4. Students also learn the basics for the transport planning and policy, as well as the recent developments and challenges in the sector.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!