Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Μέσα από τη μελέτη της επιστήμης της Kοινωνικής Εργασίας και την παρακολούθηση μαθημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, και άλλων κοινωνικών επιστημών, οι φοιτητές του Τμήματος, βοηθούνται στο να ενδυναμώσουν και οι ίδιοι την προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν αυτογνωσία, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοδιαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κ.ά.

Οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αρχές και αξίες με τις οποίες εφοδιάζονται οι φοιτητές, τους καθιστούν ικανούς να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του κοινωνικού λειτουργού, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη στήριξη περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και τη διεξαγωγή έρευνας για την εκτίμηση των κοινωνικών και κοινοτικών αναγκών και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και κοινωνικών κινδύνων.

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Frederick, με τις εγκαταστάσεις και τις ειδικές μονάδες που διαθέτει, είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαστηριακών μονάδων. Σε μερικά από τα μαθήματα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, το Τμήμα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για βιντεογράφηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια υπόδυσης ρόλων (role play), όπως επίσης, το Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας «Χρήστος Μουζακίτης». Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, τη συστηματική μελέτη και έρευνα, όπως και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας με επαγγελματίες και οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, 1200 ώρες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τεχνικές και μεθόδους που έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο.

Για τη διεξαγωγή της Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), το Τμήμα συνεργάζεται με περισσότερους από 60 φορείς παγκύπρια. Η Ε.Π.Α. πραγματοποιείται σε κοινωνικές υπηρεσίες τόσο του δημόσιου, του ημικρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών και Οργανώσεων.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν την:

  • Ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάλυσης θεωρητικών γνώσεων και μοντέλων παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και την ενδυνάμωσή τους.
  • Ικανότητα στην εκτίμηση αναγκών και στη διεργασία επίλυσης προβλημάτων των ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων και ευρύτερων συστημάτων με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων.
  • Ικανότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στο ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
  • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας, στο πλαίσιο ποικίλων κοινωνικών οργανώσεων και ικανότητα αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων.
  • Ικανότητα χρησιμοποίησης ερευνητικών μεθόδων για παραγωγή νέας γνώσης στο θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα εφαρμογής της επαγγελματικής δεοντολογίας στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας και ικανότητα ενδυνάμωσης και στήριξης περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς και φορείς όπου ασκείται η Κοινωνική Εργασία, όπως στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε Δήμους και Πολυδύναμα Κέντρα, σε Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού, σε Εθελοντικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν εργοδοτηθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για στήριξη των αποφοίτων του μέσω της ενημέρωσής τους για θέσεις εργασίας, παροχή στήριξης σε επαγγελματικά θέματα, ενώ δίνει προτεραιότητα στους αποφοίτους του για απασχόλησή τους σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αναλαμβάνει ως Τμήμα.

Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κοινωνική Εργασία και σε άλλα συναφή αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων                                 ECTS   
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Επιλεγόμενα Μαθήματα 18
Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής 11
Σύνολο                                                              240 

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADVC302 Κοινωνική Εργασία με Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Προστασίας 6 3
2 AENG101 Αγγλικά Ι 5 3
3 AENG102 Αγγλικά ΙΙ 5 3
4 ASAW111 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 5 3
5 ASCS204 Τεχνικές Επικοινωνίας και Συνέντευξης 5 3
6 ASCS301 Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση 6 3
7 ASCS403 Θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας 6 3
8 ASCW203 Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες Ι 5 3
9 ASCW213 Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες ΙΙ 5 3
10 ASDE413 Διαφορετικότητα και μοντέλα παρέμβασης στη Κοινωνική Εργασία 6 3
11 ASFW215 Πρακτική Άσκηση Ι 10 0
12 ASFW316 Πρακτική Άσκηση IΙ 12 0
13 ASFW317 Πρακτική Άσκηση III 12 0
14 ASGM412 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικές Συνέπειες 6 3
15 ASGW201 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες Ι 5 3
16 ASGW211 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες ΙΙ 5 3
17 ASHR314 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 6 3
18 ASLW206 Αρχές Οικογενειακού Δικαίου 5 3
19 ASPC115 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη 5 3
20 ASPE210 Πολιτική Οικονομία 5 3
21 ASPO104 Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 5 3
22 ASPP202 Ψυχοπαθολογία I 5 3
23 ASPP212 Ψυχοπαθολογία II 5 3
24 ASPS102 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 5 3
25 ASPS112 Εξελικτική Ψυχολογία 5 3
26 ASSO101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
27 ASSP105 Κοινωνική Ψυχολογία 5 3
28 ASSP401 Κοινωνικός Σχεδιασμός 6 3
29 ASSP411 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 3
30 ASSR402 Μέθοδοι έρευνας 6 3
31 ASSR415 Έρευνα και Αξιολόγηση προγραμμάτων 6 3
32 ASSS114 Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες 5 3
33 ASST304 Στατιστική 6 3
34 ASSW103 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 5 3
35 ASSW113 Δεοντολογία (Ηθική) στην Κοινωνική Εργασία 5 2
36 ASWF303 Εισαγωγή στις Έννοιες της Οικογενειακής Θεραπείας 6 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 18 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASER419 Ανεξάρτητη Μελέτη – φοιτητές ERASMUS 6 3
2 ASES406 Κοινωνική Εργασία στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 6 3
3 ASHS405 Υγεία, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία 6 3
4 ASJD407 Κοινωνική Εργασία και Παραβατικότητα 6 3
5 ASPD417 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση προγραμμάτων και Εξεύρεση πόρων 6 3
6 ASSE418 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 6 3
7 ASTH413 Πτυχιακή Εργασία 6 3
8 ASVG423 Πολιτικές για Ευάλωτες Ομάδες και Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης 6 3
9 DPSY400 Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 6 3

Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!