Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 • Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού : Στη Γενική Κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή και λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα.
 • Κατεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων : Η κατεύθυνση ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’, ΑΠΕ&ΑΕΣ, λειτουργεί στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ο στόχος της κατεύθυνσης είναι η προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία και άμεση ένταξη και συνεισφορά στη βιομηχανία μέσα από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εφαρμογή, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση πιο αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.

Εργαστήρια
Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα. Τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με εκπαιδευτικό και άλλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 1. Αναλογικών Κυκλωμάτων
 2. Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 3. Ηλεκτρονικής
 4. Αναλογικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών
 5. Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων Ισχύος.
 6. Συστημάτων Ελέγχου
 7. Μηχανικής Η/Υ

Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μέσω συμφωνιών του ιδρύματος με τοπικές βιομηχανίες του κλάδου.

 • Κατανόηση βασικών νόμων και εννοιών της μηχανικής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ικανοτήτων ερμηνείας και αξιολόγησης προβλημάτων μηχανικής και ιδιαίτερα της Ηλεκτρολογίας.
 • Προσφορά ευρείας εκπαίδευσης στον κλάδο με μαθήματα Ηλεκτρολογίας σε συνδυασμό με σχετικά μαθηματικά και άλλα υποστηρικτικά θέματα.
 • Ενίσχυση της κατανόησης της θεωρίας, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, γραμμών εκπομπής και ηλεκτρονικών επικοινωνίας, ηλεκτρικών μηχανών και μετατροπέων.
 • Απόκτηση απαραίτητης γνώσης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο.
 • Απόκτηση γνώσης σε εξειδικευμένα θέματα βασισμένα στον τομέα ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή.
 • Απόκτηση γνώσης σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων για τους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση ΑΠΕ&ΑΕΣ.
 • Προετοιμασία των φοιτητών για συνέχιση της εκπαίδευσής τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες του κλάδου, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι διάφοροι τομείς του κλάδου σχετίζονται με τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου.

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος απασχολούνται στους διάφορους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ορισμένοι απόφοιτοι επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διάφορα συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στις ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’ έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στο τομέα των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 200
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 200 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
2 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 5 3
3 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 5 3 + 1
4 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
5 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 5 3 + 1
6 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 5 3 + 1
7 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
8 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 5 3 + 1
9 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 5 3
10 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
11 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 5 2 + 2
12 AEEE305 Τυχαία Σήματα και Συστήματα 5 3
13 AEEE309 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 6 3 + 1
14 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 6 3
15 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 6 3
16 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
17 AEEE321 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι 6 3 + 1
18 AEEE323 Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρολογίας με Χρήση Matlab και Simulink 6 3
19 AEEE345 Συστήματα Ελέγχου 6 3 + 2
20 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
21 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 6 3
22 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
23 AEEE396 Ενσωματωμένα Συστήματα 5 3
24 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 6 3
25 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 6 3 + 1
26 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 6 3
27 AEEE438 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι 6 3
28 AEEE498 Εισαγωγή στην Πτυχιακή Εργασία 6 3
29 AEEE499 Πτυχιακή Εργασία 6 1
30 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
31 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
32 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
33 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
34 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
35 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
36 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
37 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 6 3
2 ACOE243 Διασύνδεση Υπολογιστών 6 3
3 ACOE347 Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών 6 3
4 AEEE295 Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών 6 3 + 1
5 AEEE419 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 6 3
6 AEEE423 Μηχανική Ραδιοσυχνοτήτων 6 3
7 AEEE425 Κεραίες και Ραντάρ 6 3
8 AEEE426 Εργαστήριο Κεραίων 6 3
9 AEEE431 Ανάλυση Μοντέρνων Συστημάτων Ελέγχου 6 3
10 AEEE432 Εργαστήριο Συστημάτων Δυναμικού Ελέγχου 6 3
11 AEEE433 Συστήματα Διακριτού Ελέγχου 6 3
12 AEEE434 Εισαγωγή στις μεθόδους Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 6 3
13 AEEE435 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Βιομηχανικές Εφαρμογές 6 3
14 AEEE439 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ 6 3
15 AEEE444 Ασύρματες Επικοινωνίες 6 3
16 AEEE450 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 6 3
17 AEEE451 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 6 3
18 AEEE452 Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογές 6 3
19 AEEE453 Ανάλυση Προηγμένων Συστημάτων Ισχύος 6 3
20 AEEE454 Βασική Προστασία Συστημάτων Ισχύος 6 3
21 AEEE455 Έλεγχος Συστημάτων Ισχύος και Σταθερότητα 6 3
22 AEEE456 Ηλεκτρονικά Ισχύος 6 3
23 AEEE457 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 6 3
24 AEEE458 Μηχανική Φωτός 6 3
25 AEEE459 Εισαγωγή στη Βιοιατρική Μηχανική 6 3
26 AEEE470 Βιομηχανική Εκπαίδευση 6 3
27 AEEE493 Επικοινωνίες με Οπτικές Ίνες 6 3
28 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 212
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας 18
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 212 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
2 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 5 3
3 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 5 3 + 1
4 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
5 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 5 3 + 1
6 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 5 3 + 1
7 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
8 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 5 3 + 1
9 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 5 3
10 AEEE260 Εισαγωγή στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας 5 3 + 1
11 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
12 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 5 2 + 2
13 AEEE305 Τυχαία Σήματα και Συστήματα 5 3
14 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 6 3
15 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 6 3
16 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
17 AEEE345 Συστήματα Ελέγχου 6 3 + 2
18 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
19 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 6 3
20 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 6 3
21 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
22 AEEE360 Ηλιακή Ενέργεια 6 3
23 AEEE361 Αειφόρος Ενέργεια Ι 6 3
24 AEEE362 Αιολική Ενέργεια 6 3
25 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 6 3
26 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 6 3 + 1
27 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 6 3
28 AEEE460 Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 6 3
29 AEEE461 Όργανα και Μετρήσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 6 3
30 AEEE495 Εισαγωγή στη Πτυχιακή Εργασία 6 3
31 AEEE496 Πτυχιακή Εργασία 6 3
32 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
33 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
34 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
35 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
36 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
37 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
38 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
39 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 18 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE450 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 6 3
2 AEEE451 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 6 3
3 AEEE458 Μηχανική Φωτός 6 3
4 AEEE462 Έξυπνα Δίκτυα και Έλεγχος 6 3
5 AEEE463 Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Λεπτής Μεμβράνης 6 3
6 AEEE464 Ηλεκτρονικά Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 6 3
7 AEEE465 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας 6 3
8 AEEE466 Αειφόρος Ενέργεια ΙΙ 6 3
9 AEEE470 Βιομηχανική Εκπαίδευση 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!