Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και για να επιτύχουν την καλύτερη κατά το δυνατόν ψυχική και κοινωνική λειτουργικότητα μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών στην αναζήτηση γνώσης, την απόκτηση ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων στην παροχή φροντίδας, στη διοίκηση και στην έρευνα και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για εκτίμηση αναγκών, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ακόμα, η στόχευση του προγράμματος επικεντρώνεται στο να αποκτήσουν οι φοιτητές ικανότητες ανάπτυξης μεθοδικής σκέψης που βοηθά στην κατανόηση ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών, καθώς και για να αποκτήσουν ικανότητες για διεπιστημονική συνεργασία.

Εργαστήρια
Στο τμήμα Νοσηλευτικής είναι οργανωμένα και λειτουργούν εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών:

 • Ένα διεπιστημονικό εργαστήριο.
 • Δύο εργαστήρια επιδείξεων νοσηλευτικών τεχνικών.
 • Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών υπάρχει επίσης πρόσβαση στα εργαστήρια χημείας βιολογίας/βιοχημείας και πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

Όλα τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους του προγράμματος.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση στο νοσηλευτικό επάγγελμα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και σκοπός της είναι να ενδυναμώσει τις δεξιότητες και ικανότητες των φοιτητών μέσα από την άσκησή τους στον πραγματικό χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τον τρόπο αυτόν οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε μια ποικιλία ειδικοτήτων και να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες, οι οποίες θα τους κάνουν ικανούς με την αποφοίτησή τους να ασκήσουν με ασφάλεια για τους ασθενείς -και για τους ίδιους- το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν ευρεία γνώση και κατανόηση της φύσης της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες,
 • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου και για να τους επιτραπεί η επαγγελματική ενάσκηση της νοσηλευτικής,
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να δομούν τη δική τους προσέγγιση στην ενάσκηση της νοσηλευτικής,
 • Να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της συμβολής τους στο σύστημα υγείας της χώρας,
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης και έρευνας μέσω της κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και
 • Να αποκτήσουν καλή κατανόηση των επίκαιρων και μελλοντικών ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών υγείας.

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να εργαστούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, καθώς και σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες και να ανοίξουν, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Όλοι οι μέχρι σήμερα απόφοιτοί μας εργάζονται στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα υγείας της Κύπρου και ένας αριθμός αποφοίτων μας επέλεξε να εργαστεί σε υπηρεσίες υγείας του εξωτερικού. Η ανάπτυξη του Γε.Σ.Υ. στην Κύπρο θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας των νοσηλευτών στις Κυπριακές Υπηρεσίες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική) και την προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων μας.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στην εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια και σε δομές κατάρτισης επαγγελματιών υγείας σε σύγχρονες τεχνικές, καθώς και ως ερευνητές απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ακόμα οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν διοίκηση σε όλες τις δομές και τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, ως προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων, διευθυντές νοσηλευτικών τομέων, διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάφορων υπουργείων. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 220
Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 6
Αγγλική Γλώσσα 4
Ελεύθερης επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 220 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 NUR101 Ανατομία και Ιστολογία/Παθολογία 6 4 + 1*
2 NUR102 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 4 3 + 1*
3 NUR103 Βιοφυσική και Ραδιολογία 4 3
4 NUR104 Βιοχημεία 5 3 + 1*
5 NUR105 Κοινωνιολογία 4 3
6 NUR106 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 7 4 + 4*
7 NUR107 Μικροβιολογία 4 3 + 1*
8 NUR108 Φαρμακολογία 4 4
9 NUR109 Φυσιολογία 5 4
10 NUR110 Βασική Νοσηλευτική Ι 7 4 + 4*+7**
11 NUR111 Βιοστατιστική 3 2
12 NUR112 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική 5 3 + 1*
13 NUR113 Κλινική Πρακτική Ι 2 330+
14 NUR201 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 7 4 + 4*+7**
15 NUR202 Γενική Χειρουργική 5 4
16 NUR203 Διαιτολογία και Διατροφή 4 2
17 NUR204 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική 4 2
18 NUR205 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι 5 3
19 NUR206 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 5 2+7*
20 NUR207 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ 5 3
21 NUR208 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 7 3 + 2*+7**
22 NUR209 Επιδημιολογία 4 2
23 NUR210 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 7 3 + 2*+7**
24 NUR211 Ψυχολογία 5 3
25 NUR212 Κλινική Πρακτική ΙΙ 2 330+
26 NUR301 Παιδιατρική 4 3
27 NUR302 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 7 4+7**
28 NUR303 Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική 4 3
29 NUR304 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4+7**
30 NUR305 Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 3 2
31 NUR306 Προαγωγή Υγείας 4 3
32 NUR307 Παιδιατρική Νοσηλευτική 6 2 + 2*+4**
33 NUR308 Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας 5 2 + 2*+3**
34 NUR309 Ψυχιατρική 4 2
35 NUR310 Επείγουσα Νοσηλευτική 6 2 + 2*+4**
36 NUR311 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5 2+3**
37 NUR312 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 2 330+
38 NUR401 Γηριατρική Νοσηλευτική 6 3+3**
39 NUR402 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική 6 3+5**
40 NUR403 Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 7 3 + 2*+6**
41 NUR404 Νοσηλευτική Διοίκηση 4 3
42 NUR405 Νομικά Θέματα στη Νοσηλευτική 4 3
43 NUR407 Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 10 1
44 NUR408 Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 6 2+14**
45 NUR410 Κλινική Πρακτική IV 1 127+

Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 NUR406.1 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 2
2 NUR406.2 Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική 3 2
3 NUR409.1 Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας 3 2
4 NUR409.2 Νοσηλευτικής Θεωρίες 3 2

Αγγλική Γλώσσα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 4 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AENG131 Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι 2 4
2 AENG132 Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ 2 4

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ορίζονται τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί.
* Εργαστηριακές ώρες
** Κλινική Διδασκαλία
+ Η Κλινική Πρακτική πραγματοποιείται σε νοσοκομεία
κέντρα υγείας ή άλλες υπηρεσίες υγείας κατά το θερινό εξάμηνο.

NUR101: Ανατομία και Ιστολογία/Παθολογία

Course Contents

Introduction to the science of Anatomy and Histology/Pathology: The milestones in the history of Anatomy.

The importance and the contribution in the advancement of health science

External anatomy: The main parts of the human body, the axes and the levels which is separated

Internal anatomy: Major bones, muscles, blood vessels, nerves, joints and organs

Histology/Pathology: Cell and tissue structure. The function of the nucleus, the cytoplasm, the organelles and the cell membrane. The process of cell division (mitosis and reduction), the growth and reproduction of autosomal and germ cells. Inheritance and carcinogenesis mechanisms. Cell and tissue specialization

Laboratory work: Demonstration and description of the human skeleton and the viscera the human body

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the major bones, muscles, blood vessels, nerves, joints and organs of the human body
 2. Describe the internal and external-superficial anatomical structure of the human body
 3. Define the rules and the logic for the name determination and the classification of anatomical, histological and cytological structures of the body
 4. Explain the histology, pathology and anatomy of cells, tissues, organs and systems of the human body
 5. Explain the relevance between the anatomical, histological and cytological structures of the body with the normal and abnormal clinical manifestation

NUR102: Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Course Contents

·  Introduction: Introduction to Computers. Hardware. Software. Digital Representation of Data. Multimedia Data
·  Introduction to Information Systems: Information Management. Database Files
·  Database Management Systems.
·  Information Systems in Health: Patient Electronic Medical Records System.
·  Laboratory System. Management System. Examinations System. Clinical Care System. Human Resources Management System. Accountant System. Reception System. On-line Support System. Expert Medical Systems. Communications and Security Issues. Tele-Medicine
·  Evaluation of Information Systems in Health
·  Laboratory: Windows Operating System, the computer environment, and desktop issues, computer files management. Internet (Information)/E-mail (Communication) browsing (assessing, using favorites, and organizing web pages), and navigation (search engine). Electronic mail, main steps to Messaging (read, reply, and send a message; duplicate, move, and delete email text), as well as mail management (using address book, organizing messages, and printing).Word Processor – Microsoft Word main operations of the application such as insert, select, and edit data, as well as duplicate, move, delete, search and replace text. Formatting issues and specifically text, paragraph and document formatting, tables, pictures, images, and charts management. Presentation – Microsoft PowerPoint, main operations of the application such as insert new slide, slide design, layout and background, slide transition, Master slide, action buttons and settings, custom animation, slide show, insert picture and chart. Application software of Patient Electronic Medical Record. Evaluation of software samples available on-line (demo).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and relate concepts of information technology in the health sector.
 2. Apply knowledge of computer / information systems in practice associated with the proper functioning of the health sector.
 3. Apply knowledge of technology and health informatics in practice.
 4. Retrieve, analyze and manage information using IT systems.
 5. Record and report using the health care information systems.
 6. Explain how to communicate effectively with patients, families and social groups, by using technology.

NUR103: Βιοφυσική και Ραδιολογία

Course Contents

Optics: optics phenomena, mechanism of vision, refractive anomalies of vision and corrective lenses, optical instruments in the medical sector.

Mechanics: motion and balance of the human body, forces and torques exerted to or from the human body.

Heat: heat and temperature, heat balance, heat transfer, body temperature, thermometers, temperature scales, expansion and contraction in terms of atoms thermal motion, thermography.

Waves: wave motion, wave phenomena (reflection, refraction, diffraction), sound waves, hearing mechanism, biological effects of sound, Doppler effect, ultra sound mechanism, ultrasound interactions with tissues and applications in medicine.

Electromagnetism: applications of electricity and magnetism in medicine and biomedical

technology, biological effects – hazards and precautions in hospitals, bioelectricity

Atomic physics: atom structure, atomic physics phenomena (excitation, de-excitation, ionization), LASER and X rays (mechanism, characteristics, biological effects, precautions in hospitals).

Nuclear Physics: nucleus structure, type of radiation, half-life, ionizing radiation (biological effects, dosimetry, detectors, radiation protection), nuclear medicine (external radiation and radio pharmaceuticals). 

Case study: search, prepare, and present (interview, computer presentation, instrument display) in small groups, the physical functioning principle of a medical instrument/machine and the necessary precautions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the optics phenomena of refraction and total reflection, explain the mechanism of vision, the refractive anomalies of vision and their corrective lenses, and demonstrate knowledge of the physical principles of three optical instruments in the medical sector.
 2. Describe the human motion and balance, recognize and explain the forces (e.g. friction at the human joints) and torques (e.g. levers of the body and of medical instruments) exerted to or from the body.
 3. Define the concepts of heat and temperature, explain the heat balance – heat transfer – body temperature, the phenomena of expansion and contraction in terms of atoms thermal motion, the physical principle of the medical thermometer, recognize the temperature scales, demonstrate knowledge of thermal radiation applications in medicine (e.g. thermography).
 4. Describe the wave motion, the wave phenomena (reflection, refraction, and diffraction), the characteristics of sound waves, the hearing mechanism, the mechanism of ultrasound (production-propagation-detection), recognize the Doppler effect, explain the sound biological effects and the interaction mechanism of ultrasound with tissues, demonstrate knowledge of ultrasound applications in medicine.
 5. Identify the basic concepts in electricity and magnetism used in medicine and biomedical technology, explain the biological effects of electricity on the human body, and demonstrate knowledge of electromagnetic applications in medicine, their electric hazards and the safety rules necessary to apply in hospitals.
 6. Describe the atomic phenomena of excitation, de-excitation and ionization, demonstrate knowledge of the physical principles, characteristics and applications of LASER and X-ray in medicine, recognize their biological effects and describe precautions and safety rules necessary to apply in hospitals.
 7. Describe the three types of radiation emitted from the nucleus, explain the concept of a radioactive nucleus half-life, recognize and describe the biological effects of ionizing radiation, demonstrate knowledge of organs allowed doses, the safety rules necessary to apply in hospitals for the ionizing radiation, and recognize the use of external and internal (radiopharmaceuticals) radiation in nuclear medicine for diagnosis and therapy.
 8. Search, prepare, and present in small groups, the physical functioning principle of a medical instrument/machine and the necessary precautions.

NUR104: Βιοχημεία

Course Contents

·  Introduction to Biochemistry and the basic concepts:
Atoms, biological molecules, chemical bonding, cells and their organization in the body and the organic molecules that are composed
Acidic Solutions, basic solutions and pH. Alkalicity and acidity of chemical and biological solutions. Solutions molarity
Thermodynamics.

·  Proteins:
Amino acids, peptides, polypeptides and protein structure and function
Peptide bonds
Protein 3-D structure
Protein functional and diversity

·  Enzymes:
Enzymatic reactions. Enzyme active site.
Enzymes and diagnosis: clinical applications.

·  Vitamins and Coenzymes

·  Carbohydrates
The role and the function of carbohydrates in the cells
The structure of monosaccharides, disaccharides and polysaccharides
The structure and the role of glucose into cells and metabolism
The structure of lactose, maltose, sucrose, glycogen, starch and cellulose

·  Lipids and Cellular Membranes
The role and the function of lipids in the cells
The structure and function of fatty acids, phospholipids, triglycerides and cholesterol
The structure of cell membrane

·  Metabolism-Energy
Anabolism and catabolism in the human body
The biological modules that store and supply energy to cells
Glycolysis, gluconeogenesis and tricarboxylica acid cycle
Electron transfer and oxidative phoshorylation
Glycogen metabolism. Hormonal regulation of glucose blood level
Metabolism of: fatty acids, cholesterol, amino acids, nucleotides.
Hormonal control and regulation of metabolism
Metabolic disorders

·  Laboratory:
Solution concentration/molarity.
Molecule chemical bonds. Peptide bonds. Glycosidic bonds.
Acids and Bases and pH.
Enzymatic reactions. Pepsin and protein breakdown.Μetabolism.
Medical Biochemistry (Case studies)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the importance and contribution of the sector in advance of medicine and pharmacy and health in general
 2. Explain the chemical composition and biological role of the main biomolecules
 3. Describe the basic functions of the human body and the metabolism processes
 4. Explain the biochemical basis of disease
 5. Explain finding from data analysis

NUR105: Κοινωνιολογία

Course Contents

Introduction to Sociology. Knowledge and understanding of basic sociological concepts.

Knowledge of the founders of Sociology and their principle ideas. Basic sociological theories.

The historical forms of social cohabitation.

The national state and the national conscience. Nationalism, Chauvinism, Racism and the need for peaceful co-existence and equal treatment for all.

The appearance and development of Sociology in Health Care.

The influence of social environment on the improvement of health standards and on dealing with disease.

The phenomenon of social strata and classification. Differences and inequalities in Health Standards.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze the basic concepts of sociology, the importance of sociology dealing with health issues, the social evolutionary process leading to the formation of modern social realities of the state, the nation and the nation state.
 2. Synthesize information from other subjects and contemporary social issues within the course content.
 3. Identify and explain the characteristics of sociology and its position in the broader context of Social Sciences.
 4. Apply the basic sociological theories and approaches for the explanation of modern societies.
 5. Describe the historical forms of social coexistence.
 6. Describe and evaluate contemporary social phenomena and problems.

NUR106: Εισαγωγή στη Νοσηλευτική

Course Contents

Fundamentals of Nursing. Philosophy and development of nursing education. Historical development of nursing. The contribution of F. Nightgale in the development of Nursing as a science and art. Introduction to the notions of health and disease. Factors affecting Health. Health Promotion. Levels of primary, secondary and tertiary prevention. Holistic health. Factors that contributed to the development of nursing.

Key roles of nursing care. Disinfection-Sterilisation-Antisepsis.

Physical examination-taking vital signs and recording them. Nursing history. Nursing Skills: observation–Diagnostic guidance. Nursing assessment of the needs and the problems of the individual. -Nursing Diagnosis. Design of care.

Introduction to communication. Models-forms of communication. Obstacles and effective communication skills to facilitate it. Initiating the care relationship.

Introduction to Nursing process-Stages and Goals. Methods of data collection. Interview –

Psychological defence mechanisms of the individual. Introduction to coping and adaptation.

Nursing Theories: Overview – dynamic elements and limitations of Nursing theories of V.Hederson, I. King, R. Parse, D. OremM,B. B.Neuman, M. Rogers, C. Roy.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the role of nursing in the maintenance and promotion of the health of a person, a group, a community, in different environments.
 2. Apply theoretical knowledge in practice
 3. Discuss the definitions of health and the factors that cause disease
 4. Describe and enhance the wholeness and uniqueness of the individual.
 5. Recognize and interpret signs of normal and abnormal health
 6. Apply health and safety rules to control infections, as well as knowledge of health sciences, nursing and nursing theories in clinical practice

NUR107: Μικροβιολογία

Course Contents

·  Introduction to Microbiology: Microorganisms categories (Βacteria, Fungi, Protists, Viruses). Prokaryotic/eykaryotic micro-organisms. Nomenclature of micro-organisms.

·  Βacteriology: Morphology of bacteria. Common strains and the diseases that they cause. Transmission manner. Diagnostic methods, Prevention/ treatment.

·  Parasitology: Parasite life cycle and infection manners. Common species and the diseases that they cause. Prevention, treatment and control strategies.

·  Μycology: Morphology of fungi. Common types of fungi and diseases that they cause. Τransmission manner. Diagnostic methods. Prevention and therapy.

·  Virology: Μorphology of viruses. Common types and diseases that they cause. Τransmission manner. Diagnostic methods. Prevention and therapy.

·  Immunology: Immune system and immune response system. Hypersensitivity. Autoimmune diseases. Transplantation immunology. Vaccination.

·  Prevention and control of infectious diseases. Hospital-transmitted diseases

·  Clinical case studies: Bacteriology, Parasitology, Mycology and Virology clinical case study.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the different types of micro-organisms (bacteria, fungi, parasites and viruses), their morphology, transmission, treatment and diagnostic methods of identification
 2. Recognize the micro-organism that causes a specific disease through clinical case studies
 3. Explain the functions of the immune system and immune system disorders
 4. Describe the necessary skills for working in teams
 5. Extract conclusions from data

NUR108: Φαρμακολογία

Course Contents

Introduction to pharmacology: Pharmacological classification of medicines, administration routes (parenteral, non parenteral, orally, ophthalmic, aurally, nasally, anally, transdermal,inhalations)

Antibiotics, antiseptics and disinfectants: Classification, administration, indications, contra-indications

Immunization: Immune factors, vaccines, indications and precautions

Cytostatic medicines – Chemotherapy: Preparation and toxicity

Psychotropic medicines: Sedatives and tranquillisers, antidepressant, mood moderators, hypnotics, MAO inhibitors, antimaniac and neuroleptic medicines

Gastrointestinal medicines: Antacids, H2 inhibitors, antispasmodic, anticholinergic, laxatives, antidiarrhoea, anti-vomiting, indications and contra-indications

Cardiovascular system medicines: Cardiac stimulants, cardiac rhythm regulators, cardiac glycosides, arrhythmia medicines, antihypotensives, coronary vasodilator, hypertension medicines, diuretics, anticoagulant, thrombolic factors, haemostatic and haematinic factors, hypolipedemics and hypocholesteremics

Respiratory system medicines: Antihistamines, decongestion, expectoration, cough, bronchodilators and mycolytic drugs

Medicines for endocrinic disturbances: Diabetes mellitus, hypoglycaemia and hyperglycemia.

Medicines for ophthalmic diseases: Antibiotics, steroid and non steroid antiinflammation medicines, decongestants, combination of medicines, antiallergic, local anaesthetics, mydriatic, antiglaucoma

Dermatological medicines: Antiseptics, antimicrobials, medicines for acne, antimycotic, antiviral, antiparasitic, anti-inflammatory, antihistamines, local anaesthetics, analgesics and keratolytic

Nutrition: Nutritional habits, requirements in nourishing ingredients (proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, inorganic element), nutritional needs of babies, children and adults

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic knowledge of the profession and the field of studies and explain medicines action on the human organism, administration routes, the efficacy and toxicity of medicines
 2. Describe the effects, adverse effects, synergy and contra-indication of drugs
 3. Develop skills for group work, for working autonomously in the design and management of programmes for preparing patients for drug therapies and promotion of patient well-being
 4. Develop skills for data management, decision making, leadership in managing patients as regards medication
 5. State prescribing and dosological regimens
 6. Describe the quality standards must be followed, based on evidence/ empirical data
 7. Explain the health and safety regulations, including the transportation and storage of samples

NUR109: Φυσιολογία

Course Contents

Introduction to Physiology: Cells, tissues, organs, organ systems. The internal environment and homeostasis

Cell membranes: Transport(active and passive) across cell membranes. Endo- and exocytosis. Diffusion and osmosis

Nervous system: Organization and structure. Central and peripheral nervous system. Microscopic structure of neurons. Transmission of information

Synapses: Neuromuscular synapses. Resting membrane potential and action potentials. Synaptic transmission

General sensory system: Principles of sensory physiology– sensory receptors, coding of information (type and positioning of sensation)

Special senses– optical system: Structure of the eye and normal vision. Vision impairment

Autonomic nervous system: Sympathetic and parasympathetic system. Autonomic functions and the hypothalamus

Muscles: Muscle structure. Cross-bridge cycle. Isometric and isotonic contractions. Regulation of contraction and relaxation. Skeletal and smooth muscle

Motor units and motor neurons: Neuromuscular synapses and generation of action potentials

Blood and its constituents: Red blood cells, white blood cells and lymphocytes. Haemostasis – blood vessel constriction and coagulation

Circulation and the cardiovascular system: Electrical activity of the heart  and its propagation through the heart. Electrocardiogram

The cardiac pump: Cardiac muscle, chambers of the heart, valves. Cardiac sounds and cardiac cycle. Measuring cardiac output. Regulation of heart beat.

Arterial system: Arterial compliance. Factors that determine arterial pressure.

Respiratory system: Respiratory movements. Ventilation and perfusion. Transport of gases in the blood and exchange at the tissues

Kidney function and anatomy: Reabsorption and secretion of various solutes.

Digestive system: Structure and innervation. Control of gastrenteric movement. Gastrenteric smooth muscle

Endocrine system: Synthesis, storage and secretion of hormones.

Reproductive physiology

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic functioning of the most important physiological systems in the human body
 2. Describe the homeostatic mechanisms and their impact on the functions of the various organs and organ systems in humans
 3. Explain the mechanisms by which the various physiological systems in the human body interact with each other
 4. Explain how physiological parameters are measured in humans.
 5. Explain the basic physiological processes with regard to role they play in overall health (physiological basis of illnesses)
 6. Extract conclusions from data

NUR110: Βασική Νοσηλευτική Ι

Course Contents

Health Care Institutions and nursing practice: Types of Health Systems and Levels of health care. Practice locations for nursing: hospital and community. Hospital Admission. Patient’s rights in hospital. Health care Team

Stress: adaptation in the hospital

The role of the nurse in: diagnosis, treatment and rehabilitation

The contribution of family: during patient’s hospitalisation

Nurse’s contribution in: meeting basic patient needs in the hospital: patient and environmental hygiene, comfort, safety, rest, sleep, food and hydration. Maintaining skin integrity. Preventing and treating pressure sores. Pain Management. Preoperative and postoperative patient care

Basic bio-mechanical movement and exercise: Prevention and treatment of complications from prolonged immobility

Principles of: medication treatment and oxygen supply

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe knowledge related to providing basic nursing care to adult patients or healthy individuals
 2. Acknowledge the necessity of communication with the hospital team and the family members and with the supportive friends of the patient in order to provide basic nursing care
 3. Recognize that the entry of a patient in the health services system creates stress and patients need support from nurses to adapt.
 4. Assess the state of the patient given the physical, psychological, social, spiritual and environmental factors.
 5. Recognize the role of the nurse in the diagnosis, treatment and rehabilitation.
 6. List the basic principles of nutrition, hydration, medication, administration of oxygen.
 7. Apply techniques or skills for meeting the patients’ needs for comfort, rest, sleep, hygiene, safety, preservation of integrity skin.
 8. Design nursing care for meeting needs, according to Maslow’s Theory and planning preoperative and postoperative nursing care

NUR111: Βιοστατιστική

Course Contents

Tabular and graphical methods

Statistics in practice. Kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal). Different kinds of variables. Frequency tables, cumulative distribution tables and graphs (histograms, bar charts, pie charts). Shape of various data distributions (skewed, and symmetric). Applications in Biostatistics.

  Descriptive statistics: Numerical methods

Summarizing quantitative data. Measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range) for group data and raw data. Difference between measures of location and measures of dispersion and their significance. Extreme values, outliers and their importance in the medical sciences.

Introduction to Probability

The idea of probability. Experiments, events, outcomes and sample space. Relative frequencies. Calculation of probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events). Ratios and odds. Conditional probability and multiplication law.

  Discrete Probability Distributions

Probability distribution tables. Theory and their applications in Biostatistics.

Hypothesis testing

Hypothesis testing. Null and alternative hypothesis. Significant level. Types or errors (type I and II).

Tests of goodness of fit and independence

Chi-square distribution and its table. Chi square goodness of fit test. Contingency tables and the chi square test of association. “Statistical significance”. Applications using data from the medical sciences.

Correlation

Pearson’s coefficient.

Simple linear regression

Independent and dependent variable. Scatter diagram. Coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognise and identify the various scales and kinds of data (discrete and continuous, ordinal and nominal).
 2. Construct, present and interpret frequency tables, and graphs (histograms, bar charts, pie charts). In addition, understand and explain the shape of various distributions (skewed and symmetric) for medical data.
 3. Summarize, calculate and interpret the measures of location (mean, mode, and median) and measures of dispersion (variance, standard deviation, range). Identify extreme values and outliers and explain their significance.
 4. Describe and explain the idea of: probability, experiment, event, outcome and sample space. In addition, construct the sample space given an experiment coming from the biological/medical sciences.
 5. Calculate probabilities and basic relationships of probability (union of events, complement of event, intersection of events, conditional probability). Apply these in problems in biostatistics. Calculate and interpret ratios and odds.
 6. Understand the concept of hypothesis testing and state the null and alternative hypothesis. Also understand the meaning of the significant level and recognise the two types or errors (type I and II).
 7. Recognize the chi-square distribution and make use of its table.
 8. Implement the two chi square tests, goodness of fit test and test of independence, with real data from the biological/medical sciences and interpret the results.
 9. Construct the scatter diagram. Calculate and interpret the Pearson’s coefficient, and, estimate and interpret the coefficients (b0 and b1) of the simple linear regression model.

NUR112: Κυτταρική Βιολογία και Γενετική

Course Contents

·  Introduction to cell structure: Types of cells: Eukaryotic and prokaryotic cells. Comparison of cells. Observation of cells under the microscope.

·  Chemical composition of cells: Biological molecules of the cell. Protein structure and function

·  Internal cellular organelles

·  Energy production in cells: Mitochondria and cell respiration (oxidative phosphorylation). Chloroplasts and photosynthesis

·  Cell membrane – Cytoskeleton: Structure and permeability. Membrane proteins. Intracellular transfer. Cell communication

·  Cell cycle: Mitosis and meiosis. Cell death

·  The genetic code: DNA structure and function. DNA replication and repair. Transcription (DNA to RNA) and translation (RNA to protein). Chromosomes, genes and regulation of gene expression. Genetic diversity. Genetic diseases and chromosomal abnormalities. Cancer and oncogenes

·  DNA technology: DNA analysis. Research in biomedical sciences. Gene therapy. Cloning. Genetic mechanisms

 • Laboratory: Βacteria. Ε.coli culture. Μicroscopy. Observation of different types of cells under the microscope. DNA extraction from plant tissue. Exercises for understanding of DNA structure and the processes of DNA replication, transcription and translation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic cell biology principles
 2. Describe the chemical composition of the cell
 3. Describe the cytoskeleton and cell movement
 4. Explain the genetic basis of various diseases and the impact of Genetics in disease diagnosis, prevention and treatment
 5. Extract conclusions from data

NUR113: Κλινική Πρακτική Ι

Course Contents

During Clinical Practice I, students practice in nursing procedures and techniques learned in the courses

Introduction to Nursing and Basic Nursing I, such as:

Applying techniques for assessing health

Taking nursing history

Taking vital signs

Hand Hygiene

Preparation of material for sterilization

Use sterile equipment

Technical use of sterile gloves

Positions of patient in bed

Hygiene of bedridden patient

Medication

Preparation and participation in diagnostic tests

Prevention and care of pressure ulcers

Assessment and care planning for patients with common health problems

Preoperative patient preparation

Postoperative care of patient

Wound care

Giving oxygen

Feeding a patient

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Apply knowledge related to providing basic nursing care to patients or healthy clients in the health services system, to planning preoperative and postoperative nursing care, to addressing health problems of patients
 2. Acknowledge the necessity of communication with the health care team and with the supportive environment of the patient to provide basic nursing care
 3. Recognize that patient entry in health services system creates stress and apply skills to adapt and the basic principles of nutrition, hydration, medication, administration of oxygen.
 4. Assess the state of the patient given the physical, psychological, social, spiritual and environmental factors.
 5. Recognize the role of the nurse in the diagnosis, treatment and rehabilitation.
 6. Discuss knowledge and ability to apply techniques or skills to meet the needs of comfort, rest, sleep, hygiene, safety, preservation of integrity skin and
 7. Demonstrate ability to design nursing care for meeting patients needs, according to Maslow’s Theory

NUR201: Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

Course Contents

Introduction to nursing: definitions, concepts, philosophical framework, facing patients’ health care problems.

Holistic care of the patient: Transcultural Nursing. Nursing care provision for covering spiritual and religious needs for care of the patients. Loss, grieving and bereavement. Communication, stress-illness and adaptation, post traumatic stress disorders, stress management.

Medication: basic rules and principles of patients’ intravenous medication. Dosage, side effects -synergies of medicines. Conformity of patients in suggested medication. Nursing responsibility for the correct patients’ medication.

Improvement of the function: of the myoskeletal system. Mobility and immobility. Mechanisms of walking and moving. Body placement in specific positions. Improvement of the urinary tract function, urinary bladder catheterization, techniques of urine specimen collection.

Diet and Hydration: promotion of the gastrointestinal tract function, bowel elimination

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Assess nursing care needs of patients regarding the promotion of the function of the: urinary, digestive and musculoskeletal system
 2. Provide adequate nursing care for promoting the function of the urinary, digestive and musculoskeletal system
 3. Discuss definitions, concepts, philosophical context of care and ways to address health problems of patients
 4. Recognize the importance of: Transcultural Nursing Care, spirituality, religiosity and the important elements in providing holistic nursing care.
 5. Employ the appropriate skills for assisting individuals and families in managing the disease, dealing with death – loss and the bereavement process
 6. Recognize the importance of vitamins and trace elements in human nutrition, the side effects – synergies of medicines, mechanisms of gait and walking, human beings communication and stress management.
 7. Report basic principles of: nutrition and hydration of human beings, intestinal and parenteral feeding, specimens collection techniques for various laboratory tests
 8. Illustrate the right skills for the placement of a nasogastric tube, enemas applying, for bladder catheterization, for the enrichment of intravenous administered fluids

NUR202: Γενική Χειρουργική

Course Contents

1.Introduction to Surgery: History of surgery, how surgery has developed through-out time

2.Medical History: medical history taking, patient diagnostic approach (personal history, family history,previous  diseases)

3. Clinical Exam: clinical exam of head and neck, nose, ear pharynx, larynx, chest, heart, vascular system,breast and abdomen

4.Pathologic Conditions: pathologic conditions of the chest, heart, major vessels, breast, abdomen. Basic knowledge on the benign and malignant diseases of the breast, oesophagus, stomach, duodenum, colon, liver,biliary system and pancreas, their diagnostic approach and treatment. Causes,pathophysiology and treatment of the acute abdomen and gastrointestinal bleeding.Hernias. Basic knowledge of laparoscopic and endoscopic surgery.

5.Perioperative Treatment: Basic pathologic diseases of the urinary system of both children and adults,Body fluids and electrolytes, acid-basebalance and associated disorders, malnutrition and parenteral nutrition, Shocksyndrome and multi-organ failure syndrome, Perioperative management, healing,surgical infections, post-operative complications, pre-operative preparation,post-operative management, recognition and management of post-operative complications.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the contemporary diagnostic approach and treatment, the surgical patient as well as family training and rehabilitation, and explain the skills that are necessary to implement these.
 2. Describe the pathophysiology of surgical diseases, the contemporary diagnostic and treatment methods used in surgery.
 3. List the basic principles of surgery both on an outpatient basis but also in both the surgical ward and the operating theatre.
 4. Explain the changes in anatomy and physiology that may occur as a result of a surgical procedure.
 5. Demonstrate and discuss the anatomy, physiology and pathophysiology of the following issues: cardiovascular system, neurology, endocrine system, respiratory system, reproductive system, haematology and lymphatic system, shock syndrome, emergency conditions and sexually transmitted diseases.
 6. Implement nursing procedures in the treatment of patients of all age groups with all types of surgical diseases.
 7. Implement their knowledge in the management of acute and chronic surgical conditions, including hematologic, immunal and neurological disorders as well as pathologic conditions of the sensory organs.

NUR203: Διαιτολογία και Διατροφή

Course Contents

·        Keyterms of nutrition: food, nutrients, digestion, absorption,transportation and excretion

·        Themajor nutrients: food sources, definition, their roles in thehuman body and consequences of deficiency

·        Macronutrients:proteins, carbohydrates, fat and water

·        Micronutrients:vitamins and minerals

·        Energycontribution: macronutrients and micronutrientscontribution to the total energy pool and their function as coenzymes or co-catalystsin metabolism’s paths

·        Mediterraneandiet: recommendations, characteristics and itsprotective effect against cancer and metabolic diseases.

·        Nutrition:nutrient requirements and techniques to avoid deficiencies through life circleand obtain optimal growth and/or maintain health, infancy, childhood,adolescence, adulthood, pregnancy, breastfeeding and elderly ages

·        Diet:common metabolic diseases associated with overabundant intake. Prevention anddiet therapy.

·        Diagnosticcriteria: marasmus, kwashiorkor and eating disorders i.e.anorexia nervosa. Etiology and prognosis.

·        Nutritionalassessment: tools and techniques, history, nutrient intakeanalysis, anthropometry, body composition, laboratory data, somatic indicatorsand physical signs of malnutrition.

·        Nutrition support: the delivery of formulated enteral orparenteral nutrients to appropriate patients for the purpose of maintaining orrestoring nutritional status. Algorithms and criteria for enteral route and forformula selection according to patient’s condition

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the principles of Dietetics, list all the essential food elements, including macronutrients and micronutrients, describe elements’ functions within the human body and define the components of a balanced diet especially for the Mediterranean Diet.
 2. Identify nutritional deficiencies and explain the different nutritional needs of different age groups as well as those of vulnerable population groups.
 3. Explain how to assess nutritional status of a patient and interpret the results of the assessment methods.
 4. Relate common metabolic diseases to nutritional status. Identify the consequences of malnutrition either because of excessive nutrient intakes or undernourishment.
 5. Develop skills and knowledge on general principles of diet therapy especially concerning enteral and parenteral feeding.
 6. Evaluate results of diet therapy and monitor the efficacy of diet intervention.

NUR204: Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

Course Contents

Basic Principles of Teaching and learning

Developmental theories and learning theories (Piaget, Erikson)

Learning styles (Dunn & Dunn)

Behavioural learning theories (Pavlov, Skinner, Bandura)

Information processing models (Memory, Understanding, Thought)

Cognitive learning theories (Ausubel, Bruner, Gagne)

Human-centred learning theories (Maslow)

Preparation for teaching and learning (learning objectives and methods) / Evaluation of personal/team needs:

Selection of topics

Goals and objectives of health education

Content

Methodology

Teaching material

Evaluation

Motivation for learning

Teaching processes, Methods of teaching and learning (Lecture, work in small groups, assignments), and learning outcomes

Teaching and learning within health education / Planning, implementation and evaluation of health education programs

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe various learning theories.
 2. Assess ways for information processing and management.
 3. Develop lesson plans and health education programs.
 4. Describe the general components and the components of personality that affect learning.
 5. Analyze the components that promote or inhibit learning (memory, attention, personality, age, sex, values, environment, biases).
 6. Explain the principles of teaching and learning and use a variety of teaching methods.
 7. Possess pedagogical content knowledge for teaching personal and public health.

NUR205: Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι

Course Contents

·     Clinical features, investigation andgeneral principles of therapy of the common autoimmune diseases.

·     Clinical features, investigation andgeneral principles of therapy of the common endocrine diseases.

·     Clinical features, investigation andgeneral principles of therapy of ischemic heart disease, heart failure,hypertension and hyperlipidemia.

·     Clinical features, investigation andgeneral principles of therapy of the common pulmonary diseases.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the clinical features, how to investigate and the general principles of therapy of the common autoimmune diseases.
 2. Demonstrate a thorough understanding of how to investigate and knowledge of the general principles of therapy of the common endocrine diseases.
 3. Explain the clinical features, how to investigate and the general principles of therapy of ischemic heart disease, heart failure, hypertension and hyperlipidemia.
 4. Choose the appropriate techniques for investigating and applying the general principles of therapy of the common pulmonary diseases.

NUR206: Κοινοτική Νοσηλευτική Ι

Course Contents

 • •  Introduction to Community Nursing: definitions, concepts, philosophical framework. The social bases of Community nursing. Historical elements for the development of Community nursing. The role of the nurse in the community. The diversity of the Community nursing practice. Differences between Community nursing and nursing that is practiced in the hospital. Nursing process and theoretical nursing models: application in
 • •  Community Nursing Community and Community Nursing. Definition of community. Classification of communities. Evaluation of a community and data collection. Evaluation of the community potentials and obstacles derived from the community. Analysis and synthesis of the elements and determination of priorities. The usefulness and the expediency of Community nursing development in the modern society.
 • •  Health Care Systems: Fundamental characteristics of the Health Care Systems. The main forms of Health Care Systems. Health care services provision and the National HealthCare System of Greece. The Health care services provision in the Republic of Cyprus. Social policy and Community nursing.
 • •  Primary Health Care: definitions, concepts and philosophical framework. The Alma-Ata declaration for Primary Health Care.» Primary Health Care» and
 • •  ‘Primary care: Nursing and Primary Health Care. Illness prevention and health promotion. Levels of prevention. Maintenance of Health. Health – Illness -Disease. Factors influencing the beliefs with regard to health prevention and practices followed.
 • •  Health Promotion and Health Education in the community: Health Education of individuals, families and population groups. Targeting to Health Promotion. Establishment of objectives and priorities.
 • •  Family and Community Nursing Care: Theoretical framework for the study of family. The theory of systems: the family as a system. The theory of family systems of Bowen. The structural functional theory for the family. The form of family in the modern society. Types of families. The nursing care of families. The family as a customer. Reasons for selecting family approach in Community nursing. Evaluation health status of a family.   Relation between Community Nurses and family during home visit, phases of the relation. Characteristics of Community nurses relations with the families.
 • •  Home visit: Aim. Recognition of problems that families are facing. The family’s health, problems and solutions. Advantages and disadvantages of home visit.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze definitions, concepts, philosophical framework of community nursing, the social bases of community nursing, historical elements for the development of community nursing, the role of nurse in the community, the diversity of the community nursing practice, differences of community nursing from nursing that is practised in the hospital, nursing process and theoretical nursing models: applications in Community Nursing.
 2. Describe the classification of communities, evaluation of a community and data collection, health care systems, what is health care system, fundamental characteristics of the health care systems, the main forms health care systems, the health care services provision and the National Health Care System of Greece, the Health care services provision in the State Cyprus.
 3. Discuss primary health care, definitions, concepts and philosophical framework, the Alma-Ata declaration for Primary Health Care, illness prevention and health promotion, levels of prevention, maintenance of health, health – Illness – disease, health promotion and health education in the community. Health education of individuals, families and population groups.
 4. Emphasize to theoretical framework for the study of family theory of systems, structural functional theory for the family, the form of family in the modern society, types of families, nursing care of families, the home visit aim, recognition of problems that families are facing, the family’s health, problems and solutions, advantages and disadvantages of the home visit.
 5. Explain relation between community nurses and family in the home visit, phases of the relation, and characteristics of the community nurses relations with the families, the usefulness and the expediency of community nursing development in the modern society.
 6. Evaluation of the community potentials and obstacles derived from the community, level of health of a family.
 7. Analyze the elements and determination of priorities of care

NUR207: Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ

Course Contents

Clinical features, investigation and general principles of therapy of the common haematological diseases.
Biology of cancer, diagnosis of a malignancy, clinical features and general principles of cancer therapy.
Principles and basic mechanisms of infection and infectious disease, approach of a patient with a suspected infection and general principles of antimicrobial chemotherapy.
Clinical features, investigation and general principles of therapy of the common neurological diseases.
Clinical features, investigation and general principles of therapy of the common renal diseases.
Clinical features, investigation and general principles of therapy of the common gastrointestinal, liver, biliary tract and pancreatic diseases.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the clinical features, how to investigate and the general principles of therapy of the common haematological diseases.
 2. Demonstrate a knowledge of the biology of cancer, how to diagnose a malignancy, the clinical features and the general principles of cancer therapy.
 3. Explain principles and basic mechanisms of infection and infectious disease, how to approach a patient with a suspected infection and the general principles of antimicrobial chemotherapy.
 4. Describe the clinical features, how to investigate and the general principles of therapy of the common neurological diseases.
 5. Apply the appropriate skills related to how to investigate and the general principles of therapy of the common renal diseases.
 6. Describe the clinical features, how to investigate and the general principles of therapy of the common gastrointestinal, liver, biliary tract and pancreatic diseases.

NUR208: Παθολογική Νοσηλευτική Ι

Course Contents

·  Metabolism and nourishment

·  Assessment and nursing management of patients with:

      ·  Disturbances of endocrine glands function

     ·  Disturbances of respiratory function

     ·  Disturbances of digestive function, bile, pancreas and liver function

     ·  Infectious disease

     ·  Disturbances of Cardio-vascular function

     ·  Hematologic disorders

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the concepts of metabolism, and nutrition.
 2. Explain the metabolism disorders of carbohydrates, proteins and lipids.
 3. Assess the needs of patients with metabolism imbalances.
 4. Evaluate the needs of medical patients with pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus, thyroid function disorders, gastritis, peptic ulcer, pancreatitis, liver cirrhosis, colitis, anaemia, tuberculosis, hepatitis, AIDS and heart failure
 5. Organize and coordinate the diagnostic and laboratory tests of patients with the respiratory, endocrine, gastrointestinal, cardiovascular and blood system diseases
 6. Explain the ways of transmission of infectious agents and the Infection control measures
 7. Practice appropriate nursing care for patients with metabolism imbalances.
 8. Practice appropriate nursing care for patients with pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus, thyroid function disorders, gastritis, peptic ulcer, pancreatitis, liver cirrhosis, colitis, anaemia, tuberculosis, hepatitis, AIDS and heart failure

NUR209: Επιδημιολογία

Course Contents

Introduction to the science of Epidemiology: The milestones in the history of Epidemiology. The importance and the contribution in the advancement of health sciences

 

Measuring health and disease: Key points, definitions of health and disease, measurement of disease frequency, mortality, morbidity and comparison of cases

 

Types of studies and basic biostatistics: Observational and experimental epidemiology, possible errors and conclusions, collect and analyze data, meta-analysis

 

Causality and prevention: Finding the cause of disease, communicable and non-communicable diseases, epidemic and endemic diseases, primary-secondary and tertiary prevention, investigate and control of epidemics

 

Clinical, environmental and occupational epidemiology: Diagnostic tests, prognosis, treatment effectiveness, exposure, injuries, safety standards

 

Health policy and planning: Public health policy, critical reading and designing a research program

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic definitions and concepts of epidemiology
 2. Define the purposes and uses of epidemiology
 3. Describe the basic knowledge required to conduct epidemiological investigations
 4. Describe the basic knowledge required to inform and educate people on prevention of communicable and non-communicable diseases
 5. Extract conclusions from data
 6. Design and manage projects for primary, secondary and tertiary prevention

NUR210: Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

Course Contents

·       Fluid electrolyte imbalance and Acid-base equilibrium

·       Organisation and management of the operating theatre and Anesthesia

·       Perioperative care

·       Parenteral granting of fluids and nutritional support of patients with surgical disease

·       Assessment and nursing care of patients with surgical problems from the respiratory, digestive, bile, liver, pancreas, endocrine and urinary systems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the role of fluid, electrolyte imbalance, and acid-base equilibrium in humans and the causes of malnutrition for surgical patients.
 2. List the principles of parental granting of fluids and nutritional support, the operation principles of the operating theatre and the objectives of anaesthesia.
 3. Identify fluid, electrolyte and acid-base imbalances, early symptoms of dehydration and of malnutrition.
 4. Assess the needs of patients with fluid, electrolyte and acid-base imbalances.
 5. Evaluate the needs of patients undergoing surgery to treat thyroid nodules, lung cancer, stomach cancer, colon cancer, peptic ulcer, kidney and ureter stones, cholecystectomy and prostatectomy.
 6. Employ aseptic techniques and perioperative nursing.
 7. Apply appropriate nursing care during parenteral granting of fluids and nutritional support, and for addressing fluid, electrolyte and acid-base imbalances and acid-base equilibrium.
 8. Apply appropriate perioperative care for patients undergoing surgery to treat thyroid nodules, lung cancer, stomach cancer, colon cancer, peptic ulcer, kidney and ureter stones, cholecystectomy and prostatectomy.

NUR211: Ψυχολογία

Course Contents

Definition of Psychology, History of Psychology, Methodology of Psychology.

Definition of Personality, Genetic and Environmental Influences, The ecological Model of Bronfenbrenner.

Biological bases of behavior- Nervous system and Behavior.

Assessment of personality-Objective and projective assessment methods of personality.

Personality theories: Freud’s psychoanalytic theory, Rogers person-centered theory, Behavioral theories.

Cognitive Psychology: Memory and Perception.

Social Psychology: Attitudes, Stereotypes, Prejudice, Social Influence, Aggression.

Psychology of Health and Illness: Psychological factors in health and illness, Psychosocial needs of patients and their families, communication with the patient and the families.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic concepts of Psychology and the historical development of Psychology as a science.
 2. Explain the various methods used by Psychology and the different specialties in the field of Psychology.
 3. Describe the concept of personality and explain environmental and genetic factors which influence the development of personality.
 4. Describe the basic theoretical approaches of Psychology and their application in understanding human behavior.
 5. Explain biological bases of behavior and describe the link between the nervous system and behavior.
 6. Explain the application of Psychology into the field of Nursing and Health in general.

NUR212: Κλινική Πρακτική ΙΙ

Course Contents

Clinical Practice II is completed by students in clinical areas with guidance and supervision by clinical instructors so as to comprehend and apply in real situations the theory they were taught in the module Basic Nursing II,  Medical Nursing I and Surgical Nursing I, such as:
Nutrition and Hydration. Metabolism and nutrition. Water and electrolytes. Maintaining balance. Acid-base balance.
Stress management.
Medications.
Promoting the functioning of the urinary system.
Promoting the secretion of the digestive system.
Improving the functioning of the musculoskeletal system.
Nursing care of patients with endocrine diseases.
Nursing care of patients with pathological and surgical diseases of the respiratory system, gastrointestinal tract, bile, liver and pancreas, hematological diseases, cardiovascular diseases, endocrine and urinary tract diseases.
Surgery and anesthesia, perioperative nursing.
Parenteral fluid therapy, nutritional support of patients with surgical problems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Judge patient’s needs for nursing care and participate in planning patient’s nursing care by using the nursing process
 2. List dosage, side effects – synergies of medicines, ways of medication administration, efficacy and toxicity of medication.
 3. Discuss the specific patient’s needs of preoperative and postoperative nursing care, stress management, basic principles of dietary therapy- patient hydration and apply the rules of dietary therapy and patient hydration
 4. Choose the provision of the appropriate nursing care for promoting the function of the urinary, digestive and musculoskeletal system
 5. Employ specific nursing care dexterities for the care of patients with endocrine diseases, with pathological and surgical diseases of the respiratory system, gastrointestinal tract, bile, liver and pancreas, hematological diseases, cardiovascular diseases, endocrine and urinary tract diseases.

NUR301: Παιδιατρική

Course Contents

Paediatric medical history and physical examination/ Nutrition and nourishment
The newborn (care, illnesses, diseases)
Infectious diseases/ immunogenic system
Diseases of respiratory system, digestive system, circulatory system, urinary and reproductive system.
Metabolic diseases/ blood diseases
Neoplasms, Rheumatoid disorders of childhood.
Nervomascular disorders and orthopedic anomalies.
Allergy and paediatric dermatology
Paedosurgical problems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Apply knowledge associated with the provision of care to pediatric patients
 2. Employ the basic knowledge of the profession in practice for addressing the health problems of pediatric patients
 3. Describe the basic general knowledge in the field of study as well as definitions and concepts related to the provision of pediatric care
 4. Show ability to communicate with the child patient / client and his/her family, in order to provide comprehensive care for the users of health services
 5. Demonstrate ability to carry out comprehensive and systematic assessments by using the appropriate for the pediatric patient tools / frameworks
 6. Employ sophisticated techniques for meeting the heath care needs of pediatric patients in planning, implementing and evaluating the appropriateness of individualized programs of care
 7. Illustrate ability to administer safely medicines and other treatments (using nursing skills, interventions / activities for providing optimum care).
 8. Choose the appropriate techniques for communicating effectively with the pediatric patient and his/her family in order to ensure their co-operation and compliance to the recommended treatment

NUR302: Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

Course Contents

Αssessment and nursing management of patients with pain.
Management and nursing assessment of patients with cancer.
Αssessment and nursing management of patients with sexually transmitted diseases.
Αssessment and nursing management of patients with disorders of the immune and lymphatic system.
Management and nursing assessment of patients with disorders of the nervous system.
Αssessment and nursing management of patients with renal and Urinal disorders.
Αssessment and nursing management of patients with musculoskeletal disorders.
Management and nursing assessment of patients with dermatologic disorders.
Αssessment and nursing management of patients with disturbances of vision and hearing.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize the theory of pain and identify types and characteristics of pain
 2. Assess the care needs of patients with acute and chronic pain and provide appropriate nursing care to patients with acute and chronic pain
 3. Explain the pathophysiology, classification and spread modes of tumors
 4. Assess the care needs and provide appropriate nursing care to patients undergoing chemotherapy
 5. Describe the basic principles of radiation protection, they evaluate the care needs of patients subjected to radiotherapy and provide appropriate nursing care
 6. Possess the right skills for the organization and coordination of laboratory and paraclinical examinations of patients with disorders Kidney, sensory organs, nervous, Kalyptiriou, musculoskeletal, and immune – lymphatic system disorders, sexually transmitted diseases and neoplasms
 7. Recognize the nursing responsibilities related to the organization and coordination of the diagnostic test for patients with disorders Kidney, sensory organs, nervous, Kalyptiriou, musculoskeletal, and immune – lymphatic system disorders, sexually transmitted diseases and neoplasms
 8. Assess needs and implement individualized care plan for patients with disorders Kidney, sensory organs, nervous, Kalyptiriou, musculoskeletal, immune and lymphatic system

NUR303: Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική

Course Contents

Scientific Research: Nature, Sources of Knowledge of Nursing Science
Scientific Method: Key Elements and the production of new knowledge, observation, description and measurement.
Specialisation and induction, Assumptions, Theories.
The controlled observation, verification, dependency theory and observation, the validity of induction, paradigms in nursing research.
The research proposal – the research protocol.
Research Organisation: intellectual phase, design phase and planning phase, the empirical phase, the analytical phase, the phase of dissemination.
The exploration of the literature – Literature Review.
The research problem and formulation of research questions.
Variables, research and null hypothesis.
Survey Design: non-experimental, experimental, factorial, longitudinal, cross-sectional designs.
Sampling: Population and the sample, target group, probability and non-probability sampling.
Data Collection: questionnaire – reliability and validity, interview, observation, the pilot study.
Data Analysis
Qualitative Research: content analysis, case study, phenomenology, historical research in nursing, grounded theory.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the concepts, principles and methods of scientific process and nursing research, the concepts and peocedures for evaluating and testing research and null hypotheses, the research process of measuring, the scales of measurement, the importance of formulating a research proposal, the concepts of reliability and validity in quantitative research, the concepts and procedures in probability and non-probability sampling, the advantages and disadvantages of surveys and interviews in research, the statistical analysis methods and the aims of qualitative research.
 2. Explain the sources of nursing knowledge and research problems, the types of hypotheses, the sources and methods of literature searching and review, the referencing systems, the characteristics of experimental and non-experimental research designs, the concepts of target populations and samples in research, of descriptive and inductive statistics, the traditional approaches to qualitative research and the procedures of qualitative data analysis including content analysis
 3. Identify the types of variables, structured and unstructured methods of observations and interviews
 4. Describe the characteristics, purposes and limits of scientific research, the phases and steps of research process, the different experimental and survey designs, the types of research questions, the steps of literature review, sampling techniques and the characteristics of data collection methods.
 5. Employ skills in the development and writing of research problem, research questions, hypotheses and descriptive statistical analysis.
 6. Evaluate the characteristics of measuring procedures
 7. Organise the searching of nursing literature and conduct literature review.

NUR304: Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Course Contents

Nursing care of patients with trauma
Nursing care of burned patients
Assessment and nursing care of patients with musculoskeletal injuries
Assessment and nursing care of patients with head and brain injury and spinal cord lesions
Nursing care of cardiovascular patients

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Indicate factors that interfere with the healing of trauma
 2. Employ appropriate nursing care interventions for the prevention of surgical wound infection and the trauma care
 3. List the principles of burns prevention
 4. Assess the nursing care needs of burned patients
 5. Evaluate the perioperative nursing care needs of patients with head and brain injury, spinal cord lesions, brain tumours, spinal cord tumours, chest, pelvis and hip injuries, scoliosis, limbs injuries and limbs amputate
 6. Practice appropriate perioperative nursing for patients undergoing surgery to treat head and brain injury, spinal cord lesions, brain tumours, spinal cord tumours, chest, pelvis and hip injuries, scoliosis, limbs injuries and limbs amputate
 7. Assess the needs of cardiovascular patients
 8. Practice appropriate nursing care for cardiovascular patients during perioperative period

NUR305: Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος

Course Contents

Introduction: The discipline of Ethics. Traditional theories, principles of ethics. Nursing theory. Major nursing theories
Ethical concepts of nursing practice: Advocacy, Accountability/ Responsibility, Co-operation. Caring.
Application in nursing practice: Nurses and people. Nurses and practice. Role of the Nursing Association. Codes for Nurses

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the discipline of Ethics
 2. Analyse the ethical concepts of nursing practice, advocacy, accountability, responsibility and co-operation
 3. Define codes for Nurses
 4. Explain the role of the Nursing Association in ethical issues
 5. Apply ethical rules in nursing practice

NUR306: Προαγωγή Υγείας

Course Contents

Introduction to the science of Health Promotion: The milestones in the history of Health Promotion. The importance and the contribution in the advancement of health sciences
Health education and health promotion: Definitions (health, health education, health promotion), target groups, methodology and content
Preventing diseases and maintaining health: The role of health education, factors that influence health, health models, models of behavior change and life-style modification
Health education programs: Design and implement health education programs, teaching approaches, needs assessment (individual, group), purpose and objectives
Evaluation of effectiveness: Methodology, Cost-Effectiveness and Cost-Benefit analysis

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic definitions and concepts of Health Promotion
 2. Design and implement health education and health promotion programs using appropriate scientific methods
 3. Design and conduct research in health promotion
 4. Evaluate health promotion and health education programs
 5. Describe the necessary skills for communication, interpersonal relationship, conflict resolution and claim rights

NUR307: Παιδιατρική Νοσηλευτική

Course Contents

Principles of pediatric nursing care
Nursing care of infants and children
Levels of growing and development, evaluation and measuring of  somatometrical elements
Immunization
School hygiene
Physical, psychological, social needs of infant/children in hospital
Nursing care of infants/children with common pediatric problems
Nursing care infants/children with cancer and leukemia
Nursing care infants/children with problems of hydration, nutrition, infections and urological problems
Nursing care infants/children with breathing and cardiac problems
Nursing care infants/children with fever spasms
Nursing care infants/children with common surgical pediatric problems
Nursing care infants/children with dermatological problems and burns
Nursing care infants/children with genitival abnormalities
Urgent pediatric cases (injuring, acute cases)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the developmental of infancy and childhood.
 2. List the general principles of immunization and types of vaccinations.
 3. List the normal psychosocial needs of hospitalized infants and children.
 4. Explain the ways of facing and helping ill-treated (assaulted) children as well as the ways of providing the best care for the welfare of children with special needs.
 5. Estimate, analyze and evaluate the needs of children in order to plan and apply the appropriate nursing care to children with cancer and leukemia, with problems of hydration, nutrition, infections, lung, cardiovascular and urological problems.
 6. Estimate, analyze and evaluate the needs of children in order to plan and apply the appropriate nursing care to children with cancer and leukemia, with problems of hydration, nutrition, infections, lung, cardiovascular and urological problems.
 7. Describe the genetic diversity and environmental factors which create genetic abnormalities.
 8. Evaluate the special problems of the families of children who suffer from chronic illnesses.

NUR308: Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας

Course Contents

Introduction to Gynecological Nursing Care. The female reproductive system
Congenital abnormalities of female genital mutilation, abnormal ovulation, menstruation disorders.
Nursing care for benign and malignant diseases of the female genital tract.
Nursing care for premenstrual syndrome, dysmenorrheal and polycystic ovary syndrome .
Nursing care in endometriosis and adenomyosis and pelvic floor dysfunction.
Nursing care for gynecological infections, sexually transmitted diseases (chlamydial infection, fungal vulvo-vaginitis, trichomonas vaginalis infection, gonococcal infection, syphilis, virus warts, herpes genital tract, HIV, AIDS)
Nursing care for the child – adolescent gynecology.
Nursing care in infertility (epidemiology, causes male and female infertility treatment, assisted conception).
Nursing care in the menopause.
Nursing care for a benign-malignant breast disease.
Nursing care of childbearing age.
Anatomy / physiology of the reproductive system of women and physiology of pregnancy
Genetics, family planning, conception, fetal development.
Physiology of pregnancy.
Disorders of early pregnancy (ectopic, miscarriage, pregnancy disorders of trophoblast during pregnancy).
Nursing care during pregnancy. Nutrition of pregnant. Childbirth. Assessment of the fetus.
Nursing care during childbirth. Physiological changes in the mother during childbirth.
Adaptation of the newborn. Assessment and nursing care of the newborn.
Infant feeding.
Complications during childbirth. Pregnancy risk. Risk factors during pregnancy.
Complications of childbirth. High-Risk Newborn: Problems of fetal age. Congenital anomalies. Loss of pregnancy.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the anatomy and physiology of the female reproductive system.
 2. Compare changes in anatomy and physiology of the female reproductive system that can result from a normal pregnancy and abnormal ovulation, menstruation disorders and congenital anomalies of the female reproductive system.
 3. Define the concepts and list the principles of genetics, family planning and fetal development.
 4. Evaluate, plan and implement appropriate nursing care to adolescents and women with dysmenorrhea, premenstrual syndrome, polycystic ovarian syndrome, endometriosis, adenomyosis, gynecological infections, sexually transmitted diseases, benign and malignant diseases of the breast and the female reproductive system.
 5. Assess nursing care needs during all childbirth stages and provide appropriate nursing care.
 6. List the principles of monitoring the mother immediately after childbirth and implement appropriate nursing care in during childbed and newborns.
 7. Provide emotional support and special counseling interventions, in cases such as loss of pregnancy and the birth of newborns with congenital anomalies.

NUR309: Ψυχιατρική

Course Contents

Introduction to the science of Psychiatry: The milestones in the history of Psychiatry. Definitions and principles of psychiatry. Elements and techniques of therapeutic communication. Basic principles of making clinical interview.

Anxiety disorders: The nature and the types of anxiety disorders. Symptoms, differential diagnosis and treatment

Psychotic disorders: Clinical description of schizophrenic psychosis. Epidemiology, pathogenesis and types. Therapeutic approaches, psychotropic drugs and side effects. Psychosocial intervention, psychotherapy

Affective disorders: Characteristics of bipolar disorder and depression. Therapeutic interventions. Types of depression

Organic brain syndrome and psychoses: Causes and symptoms. Organic brain syndrome from toxic substances abuse

Personality disorders: Types, characteristics and therapeutic approaches. Community Psychiatry-Units of outpatient care: Community psychiatric services. The Center for Mental Health. Social support systems. Mentally ill patients rehabilitation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe, address and deal with mental health problems
 2. Describe the interpersonal skills required to achieve effective cooperation and communication with the support team
 3. Describe the necessary techniques required in order to work in a multidisciplinary team responding to the needs of patients, to participate in individualized programs of care, working in collaboration with the patient, their care givers and their families
 4. State the assistance needed for a patient to maintain his dignity and to act with confidentiality
 5. List the appropriate counseling skills
 6. Identify the emotional support, the specific counseling and the interventions needed for a patient

NUR310: Επείγουσα Νοσηλευτική

Course Contents

General principles of emergency nursing management: Resuscitation, Basic Life Support, Advanced trauma nursing management, Pre-hospital Care.

Shock, Acute Myocardial Infraction, Respiratory Failure, Acute Pulmonary Inflammation, Emergency Arrhythmias, Epilepsy, Stroke.

Fractures, Dislocations.

Trauma: Head and Concussions, Chest wall, Abdomen.

Emergencies from the impact of the environment: Burns, Heat Stroke, Hypothermia, Frostbites and Inhalation of toxic substances.

Near-Drowning, Diving Accidents.

Bites, Stings, Poisonings.

Ethical and Legal Aspects in Emergency Nursing.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe, assess and apply techniques for airway management, immobilisation, circulatory support, emergency transportations and haemorrhage management.
 2. Describe and assess the symptoms of respiratory failure, shock, acute myocardial infraction, acute pulmonary inflammation, emergency arrhythmias, coma and poisonings.
 3. Analyse and apply advanced techniques of nursing trauma care to emergencies from the impact of the environment: burns, heat stroke, hypothermia, frostbite and inhalation of toxic substances, bites and stings.
 4. Assess, organise and apply appropriate emergency nursing care for fractures and dislocations, head trauma, concussions, chest wall trauma and abdomen trauma.
 5. Organise and apply Basic Life Support and Basic CPR in pre-hospital care.
 6. Define and recognise the ethical and legal aspects of emergency nursing care.

NUR311: Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

Course Contents

Public health and community. Analysis of the role of the Community Nurse in Health Centers, family, schools, workplaces and places of entertainment and sports, as well as the roles of the nurse in the nursing care for the elderly and in the care of people with disabilities. Infectious diseases and public health protection. Epidemiological research in the community. The drug abuse as a health problem, nursing intervention.

Health of children, adolescents, men, women and vulnerable groups of all ages. Health of farmers and migrants, health problems of the homeless, violence in the community.

The role of the nurse for the promotion of hygiene in living spaces, education spaces and workspaces.

The Nurse and the environment.

Nursing at home. Historical background of the home nursing care. Scope of practice of home nursing care and community nursing Aspects of prevention and health promotion activities in home care

Functions of home nursing care in primary, secondary and tertiary prevention

In home nursing care. Patients with additional care needs

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the preventive measures for preserving and promoting the health of: farmers, homeless, immigrants, children, adolescents, men, women and vulnerable groups of all ages.
 2. Analyze definitions and concepts of public health, community aspects of prevention and health promotion activities in home care, the purpose of epidemiological research in the community and ways to address health problems of patients at home
 3. Assess nursing care needs for the provision of individualized care at home for patients with chronic with chronic illness, mental illness
 4. Organize occupational health care, elderly individuals’ care, people with disabilities, home nursing care in primary, secondary and tertiary prevention, health education programs on environmental protection.
 5. List the roles of Community nurses in Health Centers, in schools, in workplaces, places of entertainment and sports and in environmental health
 6. Report the preventive measures against infectious diseases, the protection of public health, the role of nurses in home nursing, in educational places and in places of employment of citizens
 7. Summarize the most important problems of the elderly, the stages of the research process in the community, concepts and definitions of epidemiological research, the necessary measures for tackling violence in the community, the provision of care to people who have suffered violence and to people who abuse drugs
 8. Appraise the need for the provision of specialized home care for vulnerable populations, the influence of environmental factors hazards (biological, physical, chemical and psychosocial) in human health

NUR312: Κλινική Πρακτική ΙΙΙ

Course Contents

Clinical Practice III is completed by students in clinical areas with guidance and supervision by clinical instructors so as to comprehend and apply in real situations the theory they were taught in the modules: Medical Nursing II, Surgical Nursing II, Paediatric Nursing, Gynaecological and Maternity Nursing, Emergency Nursing. In particular, students plan the care of patients with medical or surgical problems:

Cancer

Immunological disorders

Neurological, renal and sensory disorders

Pain

Planning perioperative care of surgical patients

Staffing and organisation of the operating theatre

Care of patients in the operating theatre and in the anaesthesiology unit

Planning of care for children with common paediatric problems

Tumours and leukaemia

Nutritional problems, hydration, urinary, parasitic, respiratory, heart, skin, and congenital anomalies and emergencies

Planning of care for patients with gynaecological disorders

Planning of care for pregnant women, new mothers and the new-born

First Aid in the Emergency Department

Assistance with CPR

Assistance in the treatment of patients with multiple traumas in the Emergency Department

Wound care and assistance in the application of plaster cast

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List the principles of care for healthy infants and children, the stages of growth and development, the general principles of immunisation and vaccinations, the physical, emotional and social needs of hospitalised infants and children, and the physiology of childbirth.
 2. Assess the care needs of children with a tumour, leukaemia, with hydration, nutrition, infection and other pathological and surgical problems, and with emergency problems during all stages of childbirth.
 3. Assess, plan and provide nursing care in the context of children and adolescent Gynaecology, for infertility, menopause, benign-malignant breast disease and diseases of the female genital tract in premenstrual syndrome, dysmenorrhea, polycystic ovarian syndrome, endometriosis and adenomyosis, pelvic floor dysfunction, sexually transmitted diseases, problematic reproduction, infant feeding, artificial feeding and infant loss.
 4. Monitor the activities in gynaecological units, gynaecological infections, sexually transmitted infections (chlamydial infections, syphilis, virus warts, genital herpes, HIV, AIDS).
 5. Organise and apply basic and advanced CPR, the general principles of nursing pre-hospital treatment of patients with emergency problems including advanced wound care and treatment of burns.
 6. Identify and describe the aetiology and symptomatology, signs and treatment for respiratory failure, shock, problems from inhaling toxic substances.
 7. Describe, implement and evaluate techniques for securing airway and supporting the respiratory and circulatory systems, immobilising patients with fractures, dislocations, head and chest injuries, and nursing care for abdominal and chest pain, dyspnoea, seizures, coma, fainting, poisoning, ophthalmic, ENT, genitourinary, dermatological, orthopaedic and gastrointestinal emergencies.

NUR401: Γηριατρική Νοσηλευτική

Course Contents

Demographics: Ageing. Prospect of the population of Greece and Cyprus

Ageing and old age: Overall assessment of aging from biological, social, psychological, functional and philosophical perspective- Definitions. Theories of ageing. Retirement. The ageing and the society. Philosophy and Principles of nursing care for the elderly. Problems of the elderly. Nossology of the elderly. The role of the nurse.

Assessment, design, implementing nursing care to old patients with: Neurological problems, Coronary heart disease, hypertension, Diabetes, Hearing problems. Vision problems. Nursing Intervention, Benign prostatic hyperplasia, Diseases of the respiratory system, Malignant neoplasm’s in the elderly, Orthopedic problems, Osteoporosis

Medication in the elderly

Institutions for the aged: Psychosocial needs of elderly people living at home and in institutions. Welfare services available for seniors

Psychological – social problems: loneliness, isolation, depression, suicidal behavior, confusion. Psychosocial needs of elderly people living at home

Moral and ethical issues related to seniors:  Nurses and the role of the family.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the principles and the philosophy of nursing care to the elderly
 2. Identify the characteristics of biological, social, psychological and functional changes
 3. Describe the use of nursing history and the reasons of falls and their prevention
 4. Define the theories of ageing, ageing population, the prospect of the population of Greece and Cyprus, and the principles of medication
 5. Explain dietary changes and social problems of aged persons suffering from loneliness either at home either in health institutions
 6. Describe problems of respiratory, musculoskeletal, digestive, neurological and urinary systems.
 7. State nursing interventions to old patients with respiratory, digestive, neurological, urinary, blood, coronary, heart, metabolic diseases and hearing and vision disorders.
 8. Describe the need for guidance and support of the family regarding care in the elderly

NUR402: Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική

Course Contents

General information: on Mental health- Mental illness. Criteria for assessing mental health and mental illness. Fundamentals of Psychiatric nursing. Primary, secondary and tertiary prevention in mentalhealth. Therapeutic patient environment. New scientific developments in psychiatry.

Communication: Communication methods with mentally ill and neurological patients

Mental functions: Classification of mental illness – Personality disorders. Individualized nursing care in psychosis.

Nursing assessment, accountability and intervention in patients with: schizophrenia, Mania – Depression, suicidal thoughts /Addictions, anxiety, diseases in  general on the nervous system, multiple sclerosis, myasthenia and – Parkinson Disease, bulimia nervosa – Bulimia, Alzheimer / mental problems of the elderly, autism–Epilepsy

Medication: Nursing responsibilities in the medication of the mentally ill

Electroconvulsive Therapy: The role of nurse

Individualized nursing care in: neuroses

Nursing Ethics in Mental Health

Nursing care of patients in psychiatric clinics.

Alternative therapies and counselling to maintaining and promoting mental health.

Community Psychiatric Nursing.

Counselling: Rating Counselling needs of individuals and groups, Counselling process and methods used, Planning a Counselling Session, Choice of subject, Setting objectives, Determination of content, Ensuring confidentiality, Designing assessment tools, Plan, implement and evaluate a counselling session

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe concepts, basic definitions and fundamental principles of mental health nursing and the criteria for diagnosis of mental health and mental disease.
 2. Analyze the elements of the therapeutic environment and understand (comprehend) the important role of family in creating therapeutic environment
 3. Identify the clinical types of schizophrenia and the purpose of nursing care of the patient with schizophrenia
 4. Define the factors that cause emotional stress and identify the purpose of mental health nursing care of the patient with depression
 5. Describe the nursing responsibilities when administering antidepressants and provide appropriate nursing care to the patient subjected to electroconvulsive therapy.
 6. Describe the priorities of nursing care of patients with mania and know the principles of communication with the maniac patient
 7. Define the basic principles of alternative therapies applied for maintaining and promoting mental health
 8. Identify the role of counselling in maintaining and promoting mental health

NUR403: Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα

Course Contents

Organization of intensive therapy unit, history and critical care nursing roles

Pathophysiology of critical ill patient

Nursing care of patient with Respiratory disease in ITU

Nursing car of patient with Cardiovascular disease in ITU

Cardiopulmonary Resuscitation in ITU

Nursing care of patient with kidney disease and disease of peptic system in ITU

Nursing care of patient with Neurological and Neurosurgical disease in ITU

Monitoring invasive hemodynamic monitoring- electrocardiography

Disorders of acid –based balance. Arterial blood gases

Infections and Sepsis in ITU – SIRS- MODS

Nursing care of patients with Endocrine and hematological disease

Burns& trauma Shock, nursing Intervention

Nursing care of patient with mechanical respiratory support, sedation- pain

management.

Ethical issues, Support the family, communication with patients

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Implement practical knowledge associated with providing specialized nursing care to people hospitalized in specialized units, Intensive Care Units (ICU).
 2. Explain the therapeutic approaches and the implementation of assessment and planning skills, as well as the implementation of the appropriate nursing care for critically ill patients.
 3. Organize and provide care to patients with mechanical life support, during extubation, taking blood gases, endotracheal suctioning, and catheter Billow.
 4. Assess needs and implement nursing care plans for continuous patient monitoring, taking vital signs, connecting patient with ECG, with devices CVP and, with catheter Swan-Ganz.
 5. Inform, train and supervise patients and their families on using nursing skills, interventions / activities in order to enable them for the provision of optimal care to the patient at home.

NUR404: Νοσηλευτική Διοίκηση

Course Contents

Introduction to management: General conceptions and principles of administration. Principles of Nursing management.

Management Theories: Development of management theories. International theoretical management frame of Nursing Services, Leadership.

Nursing Management: Organisational systems and management of Nursing service. Programming in Nursing management. Organisation of Nursing services – methods, communication – evaluation – control in Nursing management.

Staff development, continuous education, systems of work, teaching, decision taking in nursing management. Concepts of planning: allocation, philosophy, aims and management plans. Staffing and programming

Management of human resources: Motivation. Communication. Conflicts resolution.

Decision making: Decentralisation and participation process of decision-making and problem solving.

Budgeting: Basic knowledge on estimates budgeting. Recommendation based on production.

Quality management: Performance evaluation. Quality assurance.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List pieces of knowledge that are associated with the management of Nursing Services.
 2. Apply interpersonal skills to achieve effective cooperation and communication with all support staff.
 3. Analyse and apply decision-making and problem solving processes.
 4. Assess risk and promote the prosperity, security and protection of all people in the workplace.
 5. Explain how the welfare of patients / clients is achieved through the combined resources and actions of all members of the group of health / social care.
 6. Explain how to apply principles of effective funding of health care / social care and resource users.

NUR405: Νομικά Θέματα στη Νοσηλευτική

Course Contents

Introduction: Differences between various legislative and ethical regulation.

Basic principles of law and ethics the Meaning of Duty, diligence, negligence, contract, right, and obligation.

The legislative responsibility. Jurisdiction of the Executive and the sources of law.

The State Powers: The role of law within States. The sources of Law within the Republic

The legislative process: Explaining deontological rules and understanding the extent of their practical application.

Introduction to Health Legislation: The structure of current health system.

The administration of Public and Private hospitals.

The role of Supervisory, Regulatory and Professional Bodies in Public Health.

Introduction in proposed amendments of the General Health System.

The role and operation of the Statutory bodies under the Nursing Law.

The prerequisites for registration under the relevant legislation.

Offences under the relevant Law. The Rights of Patients under the Rights of Patients Act.

The expected compliance with the legislative provisions of the Rights of Patients Act.

The responsible bodies and procedures under the Rights of Patients Act.

The Law of Negligence and the duty of care.

Issues in Bioethics and practical application in Nursing: Differences between various legislative and ethical regulation.

Basic principles of law and ethics. The Meaning of Duty, diligence,right, and obligation, Beneficence and Non Maleficence.

The Principle of Respect of Patients Autonomy. Capacity and Standard of Capacity of Autonomous Choices.

The meaning and Law of Informed Consent, Disclosure and the standard of Disclosure, understanding and applicable waivers

Birth giving and Abortion and related aspects in Law: Involved Rights, the meaning of Person and Life in law.

Clinical Research and their rational.

Dying and the Incurable ill Patient. The meaning and the regulation of euthanasia.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the nature and the role of the Legislative, the ethical and moral rules in the health sector and how they are implemented.
 2. Describe the current system of public and private health sector and explain the prospective of implementation of a General Health System.
 3. Understand the Nursing and Midwifery law of 1988, as amended to date.
 4. List the Rights of Patients under the Registration of Patients’ Rights Law.
 5. List the principles of the law of negligence.
 6. Explain the regulatory framework in childbirth and abortion, clinical research studies and euthanasia.

NUR407: Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία

Course Contents

Prepare and present a research study:  Students are in position ready to prepare and present a research study in front of an audience. Studies are conducted by either one student of a group of students, depending on the research topic.

Supervision: One supervisor allocated to every student or group of students with whom they meet weekly so as to discuss about their study.

Presentation: Every student is responsible for presenting a short description of their dissertation which includes the research protocol,the research hypothesis, the data and its collection methods, the analysis of data and the research findings. Each student is prepared to answer questions related to their research study.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze the basic concepts and principles of writing up a dissertation and the contribution of the research protocol in a research study.
 2. Recognise the aims and objectives of a research study, sources for searching for research hypotheses, the parameters of a research protocol, the characteristics of the research population and the creation of graphs and diagrams.
 3. Describe the criteria for choosing a research hypothesis, the structure of the research protocol and the comparison with data in bibliographies.
 4. Define the methods used in data collection.
 5. Apply skills in creating a research protocol, in the statistical analysis of research data and in creating tables, graphs and diagrams and, hypotheses.
 6. Describe, analyse and interpret the research findings.

NUR408: Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις

Course Contents

Introduction to the science of Hospital Acquired Infections: The milestones in the history of Hospital Acquired Infections. The importance and the contribution in the advancement of health sciences

Epidemiology of Hospital Acquired Infections. Demographic statistics

Bacterial resistance in antibiotics Areas of high risk: Intensive Care Units, Surgery theaters, Pediatric units

Measures to prevent and control HAI: Measures relating patients and health-workers

Recording Hospital Acquired Infections. Investigation of endemic and epidemic HAI.

Training health workers on ways of germs transmission, on prevention and on antibiotic use.

Clinical teaching: Monitoring the operation of the Hospital Infection Control Committee. Monitoring, data collection and reporting HAI. Personnel training and supervision. Dealing with accidents (communicable infectious diseases). Staff vaccination (HBV,Influenza, Tetanus). Staff audit with Mantoux test. Cooperation with the Center of Infectious Diseases Control. Hospital waste management. Monitoring hygiene.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic definitions and concepts of Hospital Acquired Infections
 2. Assess quality operating conditions in the hospital laboratories
 3. Explain measures needed to prevent Hospital Acquired Infections in practice
 4. Describe the health and safety rules, including infection control
 5. Identify the health education needs of patients, carers and their families about prevention and control of Hospital Acquired Infections
 6. Assess risks and to actively promote safety

NUR410: Κλινική Πρακτική IV

Course Contents

Clinical Practice IV is completed by students in clinical areas with guidance and supervision by clinical instructors so as to comprehend and apply in real situations the theory they were taught in the modules: Intensive Care Nursing, Nursing Management and Clinical Practice I, II, III, such as:

Patient admission in intensive care units

Continuous patient monitoring (monitoring)

Taking vital signs

Connecting patient with ECG

Connecting patient with CVP devices

Connecting patient with Swan-Ganz catheter

Drug delivery

Measurement of fluids

Laboratory tests

Preparation and care of patients with mechanical life support

Preparation and care for patient extubation

Take blood gas

End tracheal suctioning through end tracheal tube

Preparation and support catheterization for CVP, patient care

Preparation and support Billow catheter, patient care

Parenteral nutrition

Feeding a patient with gastric tube

Personal hygiene

Management and Administration of a Nursing Unit

Organisation and Staff Development

Design of nursing work

Organisation and planning of nursing care

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the general concepts and principles of administration, principles of Nursing management, development of management theories, international theoretical management frame of Nursing Services and Leadership
 2. Explain how to organize Nursing services, communication, evaluation – control in nursing administration
 3. Implement practical knowledge associated with providing specialized nursing care to people hospitalized in specialized units, Intensive Care Units (ICU)
 4. Describe the therapeutic approaches and the implementation of assessment and planning skills, as well as the implementation of the appropriate nursing care for critically ill patients.
 5. Organize and provide care to patients with mechanical life support, during extubation, taking blood gases, endotracheal suctioning, and catheter Billow.
 6. Assess needs and implement nursing care plans for continuous patient monitoring, taking vital signs, connecting patient with ECG, with devices CVP and, with catheter Swan-Ganz.
 7. Inform, train and supervise patients and their families on using nursing skills, interventions / activities in order to enable them for the provision of optimal care to the patient at home.

NUR406.1: Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

Course Contents

Transcultural Nursing: History, Concepts, Terminologies and Care Models.

Assessment: Self- and Cultural.

Communication across cultures.

Health: Traditions, Paradigms, Models, Belief Systems and Types of Healing Systems.

Religion.

Life Cycle: Reproduction, Children, Adolescents, Adults and Older Adults.

Pain.

Mental Health.

Refugees and Immigrants.

Transcultural Healthcare Workforce.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the concepts and terminologies related to Transcultural Nursing, Cultural Self-Assessment, Religion, Racism, Ethnocentrism, Stereotypes and Cross-Cultural Communication.
 2. Identify the impact of culture on health and healthcare.
 3. Recognise the necessity and importance of patients’ spirituality and religiousness in the provision of culturally sensitive nursing care.
 4. State the components of a Transcultural Healthcare Workforce.
 5. Distinguish Health Traditions Paradigm and Models, Health Belief Systems and Types of Healing Systems.
 6. Analyse Transcultural Nursing Care Theoretical Models.
 7. Employ different approaches in the transcultural nursing care of pregnant women, children and adolescents, adults and older adults, people in pain and with mental illnesses, refugees and immigrants.
 8. Apply Cultural Assessment.

NUR406.2: Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική

Course Contents

Cancer: carcinogenesis, characteristics of cancer cells, metastasis,predisposing factors, prevention, screening, staging.

Cancer treatment: surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormonetherapy, gene therapy, Side effects of treatments, Nursing care, Cytotoxicdrugs.

Main Cancer types: Lung Cancer, Breast Cancer, Cancer of the Colon , Leukaemia

Palliative Care: Patient with Pain, Dyspnoea, Nausea, Vomiting, Constipation, NursingCare. Care of the Dying Patient.
 

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain: the characteristics of cancer cells, how carcinogenesis takes place, the differences between cancer cells and normal cells, the predisposing factors, the preventive measures, the way metastasis takes place, the staging of cancer, what is cancer screening, the diagnostic exams.
 2. Describe the main treatment modalities, what is radiotherapy and chemotherapy, how they work, when and how they are applied and measured, the main side effects and the nursing care offered to the patients receiving external and internal radiotherapy and chemotherapy, the main chemotherapeutic drug categories and the way they work, the main surgical procedures for the main cancer types and the side effects, what are the alternative treatments used in cancer care.
 3. Explain what is palliative care, what are the main symptoms of patients in palliative care and the nursing interventions, what is pain and how is presented in cancer, how pain can be alleviated and what is the nursing care of patient with cancer pain, what are the feelings of the dying patient, the nursing care of the dying patient, supportive care for the relatives of a dying patient.

NUR409.1: Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας

Course Contents

Introduction:  Historical development and basic principles of Hygiene and Work Safety

Occupational Accident – Occupational Illness: Terminology, Assessment and Prevention of occupational hazard in relation to employees’ health and safety. Related Legislation

Natural factors in the nursing workplace: Microclimate (Thermic environment, Ventilation), Light and Lighting, Noise, Vibration. Safety measures. Electromagnetic fields. Electricity. Radiation. Visual Display Equipment. Safety measures.

Chemical factors in the nursing workplace: Minerals, Solvents and related diseases. Dust, Gases and related diseases. Acceptable thresholds. Safety measures.

Biological factors in the nursing workplace: Viruses. Fungi and related diseases.  Microbes, Parasites and related diseases. Safety measures.

Principles of ergonomics in healthcare: Health complications for employees. Design and Planning of work places. Safety measures. Occupational musculoskeletal conditions and nurses.

Occupational burn-out and nurses. Nursing shift rotation schedules. Personal safety measures for nurses. Signs Space Systems.

Organizing:  A First Aid Unit in the workplace

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the international and national policies related to security and protection of everyone in the workplace.
 2. Explain the different roles, responsibilities and functions of the nurse in implementing rules of hygiene-safety.
 3. Assess risk and actively promote the prosperity, security and protection of everyone in the workplace.
 4. Describe the procedures for hygiene-safety in practice, infection control, first-aid and emergency.
 5. Describe the requirements needs to organize a First Aid Unit in the workplace.

NUR409.2: Νοσηλευτικής Θεωρίες

Course Contents

Historical overview of nursing theories development.

Theory & Nursing Science.

The theory and the interpretation of phenomena.

Basic and complex characteristics of nursing theories.

Relationships between theory, research and practice in Nursing.

Nursing dynamics.

Theory of Life Activities (N.Roper)

Theory of Self-Care Deficit (D.Orem)

Theory of Adaptation Model (C.Roy)

Theory of Psychodynamic Nursing (H.Peplau)

Theory of Philosophy of Nursing (J.Watson)

Theory of Goal Attainment (I.King)

Theory of Human Becoming (R.Parse)

Theory of Need Theory (V.Henderson)

Theory of Florence Nightingale

Theory of Science of Unitary Human Beings(M.Rogers)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the development of nursing theories.
 2. Identify and interpret phenomena through theory.
 3. Describe the theory of nursing science.
 4. Identify the basic characteristics of a theory and the complex characteristics of nursing theories.
 5. Recognize and analyze the relationship between theory, research and practice in Nursing.
 6. Apply nursing theories in practice.

AENG131: Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι

Course Contents

An intensive study of the language which includes aspects of grammar and syntax leading to development of students’ writing and oral skills.
In particular, the course covers the following:
·   introduction to major structural and grammatical areas of English:
Parts of Speech
Prepositions
Pronouns
Verbs: Main, Auxiliary
Statements (Affirmative, Negative, Interrogative, Imperative)
Tenses (Simple Future, Simple Present, Simple Past, Future Perfect, Present   Perfect, Past Perfect, Continuous Tenses)
·  word order, use of conjunctions, sentence structure and synthesis which lead to paragraph and composition writing
·  writing paragraphs and compositions (narrative and descriptive)
·  informal letter writing (giving news and invitation)
·   vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs
·   medical and nursing terminology
·   comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work
·  development of oral communication skills through dialogues, role play, class  discussions on passages, articles, books, films and current issues
·   spelling and punctuation rules

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use oral and written language effectively.
 2. Communicate thought clearly and accurately.
 3. Analyse written and oral material.
 4. Compose texts.
 5. Express ideas orally and in writing producing organised and clear work.
 6. Use the vocabulary needed for effective communication.
 7. Apply grammatical rules in various contexts.
 8. Show knowledge of the basic structure of the language.
 9. Identify and apply basic medical terminology essential in their academic and professional environment.

AENG132: Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ

Course Contents

The fundamentals of effective writing and critical analysis are studied together with the building of vocabulary through analysis and discussion of passages based on various topics.  Extensive practice aiming at improving students’ speaking, listening, reading and writing skills is also included.
In particular, the course covers the following:
·Conditional Clauses.
·Passive Voice.
·Derivatives.
·Gerund and Infinitive.
·Reported Speech.
·Revision, extension and further practice on Tenses.
·Further practice on syntax and the use of various conjunctions.
·Writing descriptive and narrative compositions.
·Informal letter writing (apology and advice).
·  Comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work.
·  Vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs.
·   Medical and nursing terminology.
·  Development of oral language skills through class-discussions and other  communicative drills.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use English competently and communicate effectively orally and in writing.
 2. Express themselves confidently and accurately.
 3. Identify and apply the structure of the language in various contexts.
 4. Compose organised and coherent pieces of writing.
 5. Use the vocabulary needed for effective communication.
 6. Develop the various skills acquired with reference to reading, writing, listening, and speaking.
 7. Identify and apply the terminology used in their academic and professional world.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!