Ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Frederick είναι η ανάπτυξη και η μεταφορά της γνώσης μέσω δραστηριοτήτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της θέσης του ως ερευνητικός οργανισμός διεθνούς κύρους, με σημαντική συνεισφορά στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, προς όφελος της τοπικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, είτε οργανωμένο σε διεπιστημονικές ομάδες είτε ατομικά, συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων συνυφασμένο με τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσής του. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Αειφόρος Ανάπτυξη & Περιβάλλον
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση & Πολιτισμός
 • Ενέργεια
 • Εφαρμοσμένες Τέχνες & Αρχιτεκτονική
 • Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική
 • Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία
 • Μηχανολογία, Υλικά & Οργάνωση Παραγωγής
 • Πολιτική & Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ερευνητικά Προγράμματα και Δίκτυο Συνεργασιών

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τους κυριότερους ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Τα τελευταία 10 χρόνια το Frederick συμμετείχε σε περισσότερα από 110 ερευνητικά προγράμματα. Η επιλογή των προγραμμάτων αυτών έγινε μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και έτυχε χρηματοδότησης από φορείς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κα. Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνει τα 80 εκ. ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός συμμετοχής του Πανεπιστημίου Frederick ξεπερνά τα 9 εκ. ευρώ. Πέραν των ερευνητικών προγραμμάτων, προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορεί να συμμετέχει σε συμβουλευτικές επιτροπές ή να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προωθώντας έτσι τη διάχυση της γνώσης.

Για την στήριξη των ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο δίκτυο συνεργασιών που σκοπό έχει να προάγει την επιστημονική έρευνα και τη μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία και την οικονομία. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί συνεργασίες με πέραν από 70 πανεπιστήμια σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α., την Κίνα, και άλλες. Επίσης, συνεργάστηκε με πέραν από 100 οργανισμούς που συμπεριλαμβάνουν, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολυεθνικές.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής του Πανεπιστημίου, ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, είναι η στελέχωσή του με άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Για το λόγο αυτόν, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει θεσμοθετήσει υψηλά ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και αυστηρές διαδικασίες για πρόσληψη ή για ανέλιξη μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο Frederick συνάδουν με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζονται στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και είναι σε γενικές γραμμές ίδια με αυτά που εφαρμόζονται και σε ξένα πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση.

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Frederick με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη διασφαλίζει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες στην εκπαίδευση και την έρευνα και παρέχει οικονομικά και άλλα οφέλη προς το ακαδημαϊκό προσωπικό της ίδιας κλίμακας με αυτά που παρέχονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Με τα πιο πάνω μέτρα το Πανεπιστήμιο Frederick επιδιώκει την προσέλκυση υψηλής στάθμης ακαδημαϊκού προσωπικού για κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του αναγκών.

Στο Πανεπιστήμιο το εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
  • ΚαθηγητήςΑναπληρωτής Καθηγητής
  • Επίκουρος Καθηγητής
  • Λέκτορας
 • Επισκέπτες Καθηγητές – Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 • Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό