Σκοπός

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης στην εκτίμηση κόστους, τη διαχείριση, την οργάνωση, την παρακολούθηση και του ελέγχου κατασκευαστικών έργων, ή και τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει ευρεία εκπαίδευση στο αντικείμενο της Επιμέτρησης Ποσοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας κατασκευής έργων, των μεθόδων που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Πρωτίστως, αποκτούνται ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών και έργων, ικανότητα παροχής συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών, δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους, ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων, εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατασκευαστικά έργα, να διαχειρίζονται συμβάσεις και να παρέχουν συμβουλές για την ομαλή και ορθολογιστική ανάπτυξη και διεκπεραίωση έργων υποδομής.

Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, παρέχει στους απόφοιτους τις απαιτούμενες γνώσεις και κατάρτιση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ήθους του Επιμετρητή Ποσοτήτων όπως καθορίζονται από το ΕΤΕΚ. Για τους φοιτητές που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια γερή βάση για την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ίδιου αλλά και παρεμφερών κλάδων σπουδών.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το εργαστήριο του Προγράμματος Επιμετρητών Ποσοτήτων έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα όργανα για διεξαγωγή τοπογραφικών εργασιών (καθορισμού υψομέτρου και θέσης σημείου), δοκιμές για τριαξονική θλίψη αργιλλωδών εδαφών, πολυμορφικές δοκιμές υλικών, εφελκυστική αντοχή σιδηρών οπλισμών, μετρήσεις μέτρου ελαστικότητας υλικών, μικρή σεισμική τράπεζα και εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδυασμένος με μοντέρνα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και είναι σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαικά πρότυπα. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m2 και ορόφου 450 m2, στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα σπουδών στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων, πέραν της εκπαίδευσης στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, απαιτεί και ελάχιστο χρόνο Πρακτικής Άσκησης μέσω της ένταξης των φοιτητών στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια του καταληκτικού έτους σπουδών. Αυτή η εμπειρία είναι καθοριστική για τους φοιτητές, αφού μέσω της τριβής τους με οργανισμούς του κατασκευαστικού τομέα, και υπό την παράλληλη καθοδήγησή τους από τους καθηγητές τους, συνδέονται καλύτερα οι γνώσεις που λαμβάνονται στο πανεπιστημιακό με την εφαρμογή τους στον επαγγελματικό βίο, αλλά επίσης δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή και να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.

Ικανότητες και Δεξιότητες που θα Αποκτηθούν

 • Γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής έργων, μέθοδοι που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
 • Γνώσεις και κατανόηση του κτιρίου, γενική διάταξη και λεπτομερείς τεχνικές παρουσίασης.
 • Ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών.
 • Παροχή συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων.
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει κατασκευαστικά έργα.
 • Διαχειρίζεται συμβάσεις κατασκευαστικών έργων.
 • Παρέχει συμβουλές για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη του σχεδιασμού του έργου σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη.
 • Προβαίνει σε εκτίμηση κόστους.
 • Διαμορφώνει κυπριακές και διεθνείς συμβάσεις κατασκευής έργων.
 • Κατανοεί την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας και σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Προβαίνει σε επιμέτρηση και κοστολόγηση κατασκευαστικών εργασιών.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 15
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 4
Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ACEC200 Οικοδομική Τεχνολογία 5 3
2 ACEC220 Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων 5 3
3 ACEC223 Μέτρηση και Κοστολόγηση Υπηρεσιών 5 3
4 ACEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
5 ACEC320 Προγραμματισμός και Διαδικασίες Προσφορών 5 3
6 ACEC378 Προηγμένες Κατασκευαστικές Μέθοδοι 5 3
7 ACED101 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 3
8 ACED201 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 3
9 ACEG207 Μηχανική Γεωλογία 5 3
10 ACEH210 Περιβάλλον και Κτιριακές Υπηρεσίες 5 3
11 ACEH330 Αειφορία και Περιβαλλοντική Διαχείριση 5 3
12 ACEM117 Δομικά Υλικά 5 3 + 1
13 ACES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
14 ACET108 Τοπογραφία 6 2 + 2
15 AEAP200 Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης 5 3
16 AEAP350 Οικονομικά και Χρηματοδοτήσεις 5 3
17 ALAW200 Εισαγωγή σε Νομικά Θέματα 5 3
18 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
19 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
20 AMAT182 Γραμμική Άλγεβρα και Λογισμικά Αναλυτικά Εργαλεία 5 3
21 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
22 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
23 AQSC104 Προγραμματισμός Υπολογιστών για Επιμετρητές Ποσοτήτων 5 2 + 2
24 AQSC431 Λογισμικές Μέθοδοι και Πρωτοτυποποίηση σε Περιβάλλον Υπολογιστή 5 2 + 2
25 AQSE330 Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων 5 3
26 AQSE360 Οικονομικά Κατασκευαστικών Έργων 5 3
27 AQSE370 Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
28 AQSE480 Οικονομικά Ανάπτυξης και Εκτίμηση Επενδύσεων 5 3
29 AQSL270 Συμβόλαια για Κατασκευαστικά Έργα 5 3
30 AQSL370 Διαχείριση Κατασκευαστικών Συμβολαίων 5 3
31 AQSL390 Επίλυση Διαφορών 5 3
32 AQSL450 Επιδίκαση και Διαιτησία 5 3
33 AQSM200 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 3
34 AQSM250 Διαχείριση Προιόντων 5 3
35 AQSP100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Επιμετρητή Ποσοτήτων 5 3
36 AQSP220 Εργασία Επιμέτρησης Ποσοτήτων 5 3
37 AQSP400 Ενιαία Εργασία 5 1 + 4
38 AQSP410 Πρακτική Εξάσκηση 7 1 + 5
39 AQSP420 Προηγμένη Πρακτική Εξάσκηση σε Υπηρεσίες 8 1 + 5
40 ASSP449 Πτυχιακή Εργασία – Μέρος 1 3 3
41 ASSP450 Πτυχιακή Εργασία – Μέρος 2 7 3

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
2 AQSE430 Αξιολόγηση και Επιμέτρηση Αειφόρου Ανάπτυξης 5 3
3 AQSE460 Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας 5 3
4 AQSE470 Προηγμένη Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
5 AQSE490 Οικονομική Θεώρηση Συγκοινωνιών 5 3
6 AQSM403 Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 5 3
7 AQSM440 Διαπραγμάτευση και Επίλυση Διαφορών 5 3
8 AQSM475 Διαχείριση Οικοδομικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών 5 3

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 4 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AECH101 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κύπρου 2 2
2 AECH111 Η Κύπρος στον 20ο αιώνα 2 2
3 AEGL101 Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα 2 2
4 AEGL111 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 2 2

ACEC200: Οικοδομική Τεχνολογία

Course Contents

Introduction:
Describe the building team members and their roles on a construction project and explain that buildings are constructed dependant on certain factors such as cost, time, quality and the clients’ requirements. Emphasize the need to look at the various construction methods and techniques available for selection and explain that the correct use of construction technology leads to efficient and effective management of projects.

Foundations:
Describe the reasons and the importance of ascertaining the load-bearing capacity and pressure soils and sub-soils have on a site and the relevance and necessity of undertaking soil investigations. Describe the different types of soils found such as rock, gravel, silt, clay, etc.
Explain the various forms of simple shallow foundations, such as traditional strip, trench fill and raft foundations, describe their respective advantages and disadvantages and explain where best each system is used.
Explain the various forms of simple but deep foundations, such as bored and driven piles, describe their respective advantages and disadvantages and explain where best each system is used.

Floors:
Explain the various forms of timber and concrete ground floor construction. Explain the reasons for having raised floors in certain instances and describe the advantages and disadvantages of each type of ground floor systems used.
Explain the various forms of timber and concrete upper floor construction and describe the advantages and disadvantages of each type of upper floor systems used.

External Envelope:
Describe the various forms of finishes used in external facades such as curtain walling, glazing, marble and stone.
Explain the various forms of external solid brick walls describing the methods of construction in terms of bonds used (English bond, Flemish bond, etc.). Describe the problems with such walls and the introduction of the cavity wall whereby a cavity separates two skins of wall, the outer and inner skin. Explain how the cavity wall system works and what are its advantages and disadvantages.
Describe the various forms of thermal and sound insulation that can be used in external facade wall systems and external brick/block walls.

Roofs:
Explain the various forms of pitched roofs and the methods of their construction. Describe the advantages and disadvantages of trussed rafters versus traditional roof construction, the materials that can be used and where best each system is best used. Describe the methods of fixing finishes to pitched roofs and the types of tiles that are available such as slates, clay, concrete, etc.
Explain the various forms of flat roofs and the methods of their construction. Describe the advantages and disadvantages of timber versus concrete roof construction and where best each system is best used. Describe the methods of fixing finishes to flat roofs and the types of finishes that are available such as asphalt, bitumen felt, etc.

Components and Finishes:
Describe the various types of doors and windows available for internal and external use and the materials used in their construction.
Describe the various types of internal partitioning systems (traditional and manufactured systems) available and the materials commonly used in their construction/composition.
Describe the many different shapes and types of staircases available, their components such as treads, risers, handrails, balusters, newel posts, etc. and the materials that are most commonly used in their construction.
Describe the different types of in-situ internal and external finishes, explain their respective advantages and disadvantages and where such finishes are best used.

Construction Plant and Methods:
Describe the different types of plant and equipment commonly found on construction sites and the reasons for their use. Examine how such plant and equipment are selected, in particular tower cranes and scaffolding.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the need to look at the various construction methods and techniques available for selection
 2. Explain the various forms of simple shallow foundations used and where each is most suitable
 3. Explain the various forms of upper floors used, the types of material available and where each type is most suitable
 4. Explain the various forms of external walls, the types of material used and where each wall type is most suitable
 5. Explain what cavity walls are, the material available and used in their construction and where such walls are most suitable
 6. Explain the various forms of flat roofs used, the types of material available for their construction and where each type is most suitable
 7. Describe the various types of internal partitioning systems available and the materials commonly used in their construction/composition
 8. Describe the different types of plant and equipment commonly found on construction sites and the reasons for their use

ACEC220: Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων

Course Contents

Introduction to Measurement:

Definition of Quantity Surveying and construction team members and their roles. Basics of Quantity Surveying and Standard Methods of Measurement for Construction Works.

Methods of Measurement and Bills of Quantities Preparation:

Definition of the Bill of Quantities. Presentation of the main types of Bills of Quantities, trade bills and elemental bills, and their advantages and disadvantages. Methods of Measurement or Taking Off. General principles for inserting dimensions and writing descriptions. Three main methods of preparing Bills of Quantities discussed: traditional method, cut and shuffle method and computer.

Measurement of Substructure:

Examples of measuring trench foundations including the amount of earth to be excavated and removed from a site, earth or other filling material required, concrete, concrete formwork and any brickwork related to such foundations.

Measurement of Superstructure:

Examples of measuring external brick and block walls including fires and vents. Measurement of internal walls and internal finishes, internal floors, pitched and flat roofs (in timber or concrete) and covering materials, windows, doors and internal staircase and fittings

Bill of Quantities Preparation:

Examples of preparing the final Bills of Quantities for simple buildings and/or other projects.

Estimating Construction Costs:

Definition of estimating and the use of the Code of Estimating Practice. Examples of estimating, analysing and evaluating construction costs using the methods available in the industry

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basics of Quantity Surveying, describe the building team members and their roles and explain the purpose and relevance of the Standard Method of Measurement.
 2. Analyse Bills of Quantities, their types and advantages and disadvantages and understand methods of Preparing Bills of Quantities.
 3. Understand the methods of setting down dimensions for Measurement or Taking Off, apply general principles for inserting dimensions and writing descriptions.
 4. Analyse examples of earthworks in trench foundations and measure examples of earth or other filling material, concrete, concrete formwork and any brick work related to foundations
 5. Measure external brick and block walls including fires and vents, internal walls and internal finishes, internal floors, pitched and flat roofs and covering materials.
 6. Measure external windows and doors and internal doors, and internal staircase and fittings.
 7. Prepare the final Bills of Quantities for simple buildings and/or other projects and understand the importance of estimating in the construction industry and different uses for estimates.
 8. Analyse the general concepts of estimating and methods and tools used to estimate construction costs

ACEC223: Μέτρηση και Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Course Contents

Methods of Measurement and Bills of Quantities Preparation:
Standard Methods of Measurement for Engineering Services. Definition of the Bill of Quantities. Presentation of the main types of Bills of Quantities, trade bills and elemental bills, and their advantages and disadvantages. Methods of Measurement or Taking Off. General principles for inserting dimensions and writing descriptions. Three main methods of preparing Bills of Quantities discussed: traditional method, cut and shuffle method and computer.

Measurement of Water, Heating & Waste Services:
Examples of measuring connection to mains, mains water supply/installation, sanitary appliances and accessories, heating and hot water Installations, waste systems, sundry items and making allowances for testing & commissioning of the installations

Measurement of Electrical Services:
Examples of measuring electrical circuits, switchgear and distribution boards, luminaires and accessories, sundry items and making allowances for testing & commissioning of the installations

Measurement of Drainage:
Examples of measuring and making allowances for testing & commissioning of the installations

Measurement of External Works:
Examples of measuring roads, drives, paths, grassed areas, trees, shrubs, hedges, fencing and gates

Bill of Quantities Preparation:
Examples of preparing the final Bills of Quantities for Engineering Services Works.

Estimating Construction Costs:
Definition of estimating and the use of the Code of Estimating Practice. Examples of estimating, analysing and evaluating Engineering Services costs using the methods available in the industry

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify methods of measurement and understand the general principles and standard methods of measurement
 2. Apply measurement procedures and mensuration applications and skills for evaluating the advantages and disadvantages of different measurement methods
 3. Measure elements of Engineering Services including Water Heating & Waste Installations, Electrical Installations, Drainage and External Works
 4. Identify methods for the preparation and production of Bills of Quantities
 5. Identify different estimating methods and tools and estimate, analyse and evaluate construction costs

ACEC316: Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων

Course Contents

Introduction: Discuss the basic concepts of construction management. Present historic projects and explain the basic terms such as quality management, contracts, Tenders etc.

Quality Management: Quality Control and Inspection. Quality Assurance and Total Quality Management.

Preparing of Bid Package: Decision to Bid. Explain the general and supplementary conditions and define the importance of technical specifications. Describe the documents and material that has to be included in a bid.

Construction Contracts: Present the major construction contract types. Explain the advantages and disadvantages of competitively bid contracts, the unit-price contracts, the negotiated contracts, the design-build contracts and the construction management contracts. Identify the key issues upon the decision of using any of the above types of contracts.

Time Planning/Control: Explain the importance of timely execution of construction works. Describe the problems that are created from bad management of the works. Explain project time control, project planning, activity durations and critical path. Calculate early and late event times.

Project Funding: Explain the construction financing process. Present the different financing schemes including the mortgage loan commitment, the construction loan and owner financing using bonds.

Construction Operations: Plan and model construction operations. Develop building process models and the structure of construction operations.

Estimating Process: Define the importance of the accurate estimating of the works and explain the estimating construction cost the types of estimates the quantity takeoff the methods of detail and the cost determination.

Cost Control: Describe the cost related issues such as project cost control systems, cost accounts, project cost code structure, data collection from payroll, project indirect costs, fixed overhead.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic principles that characterise and define construction management.
 2. Identify critical path networks and resource allocation. Evaluate quality assurance. Identify the importance of health and safety and codes of practice and understand aspects of civil engineering management.
 3. Carry out cost associated analysis and project planning.
 4. Analyse discipline-specific practical skills in using discounted cash flow techniques to assess the financial worth of construction projects.
 5. Evaluate basic planning methods used in construction.
 6. Create case study involving manipulation and interpretation of data; mathematical skills; project, time and resource management.

ACEC320: Προγραμματισμός και Διαδικασίες Προσφορών

Course Contents

Procurement methods:

Contracts in use. Description of different procurement methods (design and build, private finance, prime contracting frameworks, etc.), the advantages, disadvantages of each method and under which circumstances each one is preferred.

Tendering Procedures:
Description of the role of a Quantity Surveyor at different stages of a civil engineering project, such as preliminary cost advice, cost planning, contractual methods, tendering, choice of contactor and validation of construction work
Description and in depth knowledge of tendering procedures and their aim and qualities of the selected contractor.
The principal methods of tendering (open and selective tendering and negotiated contracts) and their advantages and disadvantages.

Project Manager:
Description of the role of the project manager.
The interrelationships between quality, cost and time for a project and how each one affects the others. Importance of project manager, obligations and responsibilities.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify specific information from the course content procurement methods and contracts in use.
 2. Use different procurement methods to design and build, private finance, prime contracting frameworks, etc.
 3. Apply different tendering procedures and standard procurement methods.
 4. Analyse the role of the project manager.
 5. Evaluate different frameworks and perform case study review.

ACEC378: Προηγμένες Κατασκευαστικές Μέθοδοι

Course Contents

Introduction:

Describe the building team members and their roles on a construction project and explain that buildings are constructed dependant on certain factors such as cost, time, quality and the clients’ requirements. Emphasize the need to look at the various advanced construction methods and techniques available for selection and explain that the correct use of construction technology leads to efficient and effective management of projects.

Foundations:

Describe the reasons and the importance of ascertaining the load-bearing capacity and pressure soils and sub-soils have on a site and the relevance and necessity of undertaking soil investigations. Describe the different types of soils found such as rock, gravel, silt, clay, etc.

Explain the importance of designing foundations and describe the various forms of foundations available for advanced and complex construction, such as basement rafts, deep piles and pads, combined foundations, cantilever beam foundations, asymmetrical combined base foundations, underpinning (with and without piling). Identify the respective advantages and disadvantages of each type of foundation and explain where each type is best used.

Concrete Framed Structures:

Explain the importance of designing concrete framed structures and describe the various forms available for advanced and complex construction, such as in-situ, pre-cast, waffle grid, lift slab, and composite structures. Identify the respective advantages and disadvantages of each type and explain where each type is best used.

Steel Framed Structures:

Explain the importance of designing steel framed structures and describe the various forms available for advanced and complex construction. Identify the respective advantages and disadvantages of each type of structure and explain where each type is best used. Describe the steel sections and profiles that can be used, the types of fixings and connections necessary as well as the need for fire protection of the steelwork.

Roofs:

Explain the importance of designing complicated roof structures and describe the various forms available for advanced and complex construction such as truss and girder roofs, portal frames, shell barrel vaults, double curvature shells, domes, folded slabs, grid structures, suspension structures and air stabilized structures. Identify the respective advantages and disadvantages of each type of roof structure and explain where each type is best used. Describe the materials that can be used for their construction, the types of finishes available, the types of fixings and connections required as well as the need for fire protection where necessary (e.g. for steelwork).

Construction Plant and Methods:

Describe the methods for temporary supporting structures and different types of heavy plant and equipment commonly found on sites where advanced construction methods are being applied and the reasons for their use.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate knowledge of available advanced construction methods and techniques for selection
 2. Describe the performance requirements of various elements of methods to be used
 3. Evaluate the advantages and disadvantages of the different methods available
 4. Select from the various methods available in the light of technical and legal suitability, cost, speed of construction and clients requirements
 5. Evaluate and incorporate the appropriate temporary works, plant and equipment, materials and health and safety issues required for the correct management of a project using advanced construction methods

ACED101: Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο

Course Contents

·  Introduction: Basics of construction detailing. Identification of drawing equipment, construction lines, and line types. Presentation methods, drawing principles, plan-view, elevations and sections. Undertaking and reading architectural and construction drawings. Work with drawing instruments.
·  Staircases: Different types of staircase parts, symbols, and structural details. Description of the geometric parameters including step width and height. Applications for the use of each type of staircase.
·  Foundations and Retaining Walls: Different types of foundation and retaining walls. Types of reinforcement and reinforcement sizes. Bar splicing and cover. Applications for the use of various types of foundations and retaining walls.
·  Windows: Different types of windows and demonstration of the use for each type of window. Symbols related to windows. Discussion on window elevations and sections. Drawing of parts of a window frame.
·  Parapet Wall and Roof Details: Types of parapet walls and their applications. Drawings of the symbols and parts of parapet walls. Discussion of the differences between flat and pitched roofs. Drawing of details for each type.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify drawing equipment, lines, drawing principles, plan-view, elevations and sections
 2. Present and relate to architectural and construction drawings
 3. Show basic drawing skills in the drafting of elements in plan view, elevation view and sections.
 4. Reproduce the three dimensional nature of objects to two dimensional drawings and vice versa.
 5. Show different presentation methods for engineering drawings.
 6. Arrange drawing elements to create drawings for case studies of a building project.

ACED201: Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD)

Course Contents

·  Introduction: Introduction of CAD systems and presentation of the basic principles of CAD drawings. Introduction to the Autocad environment (Title line, Menu line, Command line, Drawing Area, Selection of toolboxes).
·  “Draw” tools: Explanation of the “DRAW” toolbox and use of drawing commands in Autocad files. Understanding of the coordinate system. Application of facilities “SNAP”, “GRID”,”OSNAP”,”ORTHO”.
·  “Modify” tools: Explanation and use of the “MODIFY” toolbox. Application of commands to prepare simple drawings.
·  Organisation of Work: Explanation for creating and using “BLOCKS” and “LAYERS” to organize the work in the drawing file.
·  View: Application of commands “ZOOM” and “PAN” to view drawings.
·  Dimensions and Text: Different types of dimensions. Modification of dimension styles and insertion of dimensions in drawings. Use of various types of text. Modifications of text styles and insertion of text in drawings.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize AutoCAD layout, layers, various drawing commands, drawing layout, printing and plotting and
 2. Manipulate AutoCAD drawings, apply corrections and modifications inside AutoCAD.
 3. Organise engineering drawings using suitable AutoCAD commands and facilities
 4. Apply drawing skills in drawing plans, elevations and sections.
 5. Reproduce three dimensional objects to two dimensional drawings and vice versa
 6. Explain the advantages and disadvantages of computer aided design.
 7. Develop engineering drawings for building projects using AutoCAD.

ACEG207: Μηχανική Γεωλογία

Course Contents

      Introduction to Geology: Earth Structure: Definition of Geology Science. Explanation of relevance to Civil Engineering projects. Presentation of Earth’s formation and origin. Description of Earth’s interior structure, including materials (core, mantle, crust) and zones (Mesosphere, Asthenosphere, Lithosphere). Geological History.

      Plate Tectonics and Earthquakes: Definition of plate tectonics theory. Explanation of terms continental drift and ocean floor spreading. Description of different types and characteristics of plate boundaries (ridges, trenches and faults) and explanation on how these are related to earthquakes. Description of earthquake occurrence and effects on infrastructure. Definition of focus and epicentre, and description of scales of magnitude (Richter, Mercalli). Protection measures taken by civil engineers. Definition of Elastic Rebound theory.

      Earth Surface Processes: Description of the major earth surface processes: weathering, erosion, transportation and deposition. Explanation on how these are related to the rock cycle. Definition of weathering and different types of weathering, namely physical (or mechanical), chemical and biological. Examples for all types of weathering and relevance to Cyprus. Definition of erosion and its effect on the natural environment. Description of erosion agents (rivers, sea, ice, wind). Description of transportation and deposition of sediments and their relation to formation of sedimentary rocks.

      Minerals and Rocks: Definitions of minerals and mineralogy science. Presentation of different mineral groups and examples of common minerals. Description of mineral properties used for the identification of minerals. Moh’s scale of hardness. Definition of cleavage and symmetry of minerals. Description of primary classification and modes of formation of igneous rocks, extrusive and intrusive (major and minor). Description of primary classification and modes of formation of sedimentary rocks. Usage of sedimentary deposits in the construction industry. Definition of local and regional metamorphic rocks. Presentation of actual rock examples and explanation of the rock cycle. Identification of rocks. Presentation of Cyprus geological zones.

      Site Investigation and Groundwater: Definition and purpose of a site investigation in civil engineering projects. Presentation and discussion of all main stages in a site investigation. Explanation of desk study and presentation of methods for sub-surface investigations, in-situ testing and laboratory testing. Importance of geotechnical reports and construction monitoring. Discussion of case studies from the instructor’s personal experience. Importance of groundwater conditions and hydrological cycle. Definition of groundwater table, saturated soils, porosity, aquifers and aquicludes. Fluctuations of groundwater level and their effects in structures.

      Geological hazards: Description and identification of geological hazards. Description of different types of slope failure and landslides. Explanation of trigger mechanisms and protection measures (retaining walls etc.). Description of hazards like sand liquefaction and excessive settlements and explanation of methods of protection (piled foundations etc.). Description of other natural geological hazards such as volcanoes and earthquakes.

       Structural Geology: Definition of structural geology and the three main types, namely faults, folds and joints. Description of the components of geological structures. Types of faults, folds and joints. Discussion on relevant examples in Cyprus.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize the relevance of geology to civil engineering projects.
 2. Describe the interior structure of the Earth and distinguish between different forms of Earth’s surface processes.
 3. Define the theory of plate tectonics and relate to the effects of earthquakes on the built environment.
 4. Identify different types of soils and rocks and differentiate between igneous, sedimentary and metamorphic rocks.
 5. List the geological zones of Cyprus and describe the geological features and rock formations for each zone.
 6. Describe the main stages of a site investigation and recognize the importance of groundwater level in construction projects.
 7. Explain the main geological hazards present in Cyprus and describe measures for protection.

ACEH210: Περιβάλλον και Κτιριακές Υπηρεσίες

Course Contents

Water Supply:
–  Uses
–  Sources
–  Quality
–  Treatment
–  Storage and distribution

Sanitary Appliances:
–  Regulation
–  Materials
–  Appliances

Pipes:
–  Properties and applications of materials
–  Sizing and gradients
–  Examples

Drainage and Sewage:
–  Principles
–  Performance criteria
–  Drainage systems
–  Examples
–  Sewage disposal

Heat and Thermal Installation:
–  Thermal phenomena of significance in buildings
–  Heat insulation
–  Examples
–  Thermal installation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline environmental issues and building services and the concepts of: basic environmental control systems and issues, and develop an intuitive understanding of how to apply these concepts to the design of buildings, water supply, waste sewage, storm water disposal, heating, cooling, lighting, electrical/mechanical systems work for the design of buildings.
 2. Apply design procedures for buildings using environmental issues and services location.
 3. Analyse environmental factors and their significance in building design.
 4. Evaluate case studies: building services, urban design, sustainability issues.
 5. Design case study for building services.

ACEH330: Αειφορία και Περιβαλλοντική Διαχείριση

Course Contents

MODULE 1 (Introduction to Sustainable Development):
·  Basic Concepts and Vocabulary (Definitions of Sustainability, Quantification Methods of Sustainability)
·  Ethics and Sustainability
·  Major Environmental and Resource Concerns
·  Defining Sustainable Construction (The Green Building Movement)

MODULE 2 (Sustainable Sites):
·  Site Selection
·  Development Density & Community Connectivity
·  Alternative Transportation: Public Transportation Access & facilities
·  Site Development: Open Space 17
·  Stormwater Design: Quantity & Quality Control

MODULE 3 (Water Efficiency):
·  Water Efficient Landscaping
·  Water Efficient Landscaping: No Potable Water Use or No Irrigation
·  Innovative Wastewater Technologies
·  Water Use Reduction

MODULE 4 (Energy & Atmosphere):
·  Optimize Energy Performance
·  On-Site Renewable Energy

MODULE 5 (Materials & Resources):
·  Storage & Collection of Recyclables
·  Building Reuse
·  Construction Waste Management
·  Materials Reuse
·  Recycled Content
·  Regional Materials

MODULE 6 (Indoor Environmental Quality):
·  Minimum IAQ Performance
·  Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
·  Outdoor Air Delivery Monitoring
·  Ventilation
·  Construction IAQ Management Plan
·  Low-Emitting Materials (e.g. Adhesives, Sealants, Paints, Coatings, Carpet Systems)
·  Indoor Chemical & Pollutant Source Control
·  Controllability of Systems: Lighting & Thermal Comfort
·  Daylight & Views

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify major problems facing the planet earth and human society.
 2. Explain the concept of Sustainability, and how building green is good for Cyprus and the World.
 3. Describe primary components of a sustainable engineering system.
 4. Explain design and construction principles for developing green structures.
 5. List roles that a quantity surveyor has in implementing a sustainable construction/development project.
 6. Perform detail evaluation of new and existing buildings based on LEED standards.
 7. Classify various technologies aimed at achieving global sustainability.

ACEM117: Δομικά Υλικά

Course Contents

Introduction: Basic construction materials and their applications. Most common ways of materials loading. Basic units used in the material science.

Material Properties: Physical, mechanical and chemical properties of construction materials. Terms of Bearing Capacity, Density, Specific Gravity and Modulus of Elasticity. Principle of the probabilistic assessment of properties. Atomic structure of materials. Types of atomic bonds and special lattices. Terms of micro- and macro-structures.

Cements: Concept of Hydraulic Cements and give emphasis to Portland cement. Process of manufacture of Portland cement. Chemical composition of Portland cement. Process of hydration of cement. Structure of Hardened Cement Paste (HCP). Factors that affect the strength of Hardened Cement Paste.

Aggregates: Types of aggregates and the most common classification methods. Role of their shape and texture in the properties of a concrete mix. Evaluate their role as fillers. Terms of size gradation, sieve analysis and grading curves. Strength and durability of aggregates and most common tests.

Concrete: Concrete constituent materials. Properties of fresh and hardened concrete and most common tests. Chemical admixtures used in concrete technology. Principles of developing High Strength Concrete mixtures. Durability principles and durability properties of concrete. Testing procedures of fresh and hardened material on site. Concrete mix design. Concrete applications.

Metals: Types of metals used in construction industry. Properties of metals and most common tests of steel. Steel as concrete reinforcement and steel as a structural material. Durability issues of steel and maintenance methods. Aluminium properties and alloys, and their applications.

Timber: Types of timber and most common classification methods. Properties of timber and most common tests. Applications of timber as a structural material. Durability issues of timber and the required maintenance applications. Principles of timber processing in order to be used as a construction material.

Masonry: Primary masonry materials used in construction. Properties of stone and the most common classification methods. Properties of bricks and the most common classification methods. Properties of concrete masonry units (CMU) and the most common classification methods. Advantages and disadvantages of masonry construction and the structural behaviour. Properties of masonry materials and the most common testing methods.

Bituminous: Constituent materials of bituminous mixes. Properties of bituminous mixes in their fresh and hardened state. Durability issues of bituminous materials. Testing methods of fresh and hardened material. Methods of production and principles of mix design. Fundamental applications of bituminous materials.

Introduction to Modern Materials: Recent trends of research in construction materials. Applications of modern construction materials. Importance of the development and use of sustainable construction materials.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic construction materials and their applications, describe the physical and mechanical properties of construction materials and analyse the atomic structure of materials.
 2. Describe the concept of Hydraulic Cements, give emphasis to Portland cement, and evaluate the factors that affect the strength of Hardened Cement Paste. Also describe the types of aggregates and the most common classification methods.
 3. Define concrete constituent materials, analyse the properties of fresh and hardened concrete, describe the most common tests, and evaluate the chemical admixtures used in concrete technology.
 4. Describe the types of metals used in construction industry, analyse the properties of metals and describe the most common tests of steel. Evaluate steel as concrete reinforcement and steel as a structural material, and describe aluminium properties and alloys, and analyse their applications.
 5. Describe the types of timber the most common classification methods, and explain the properties of timber and describe the most common tests.
 6. Describe the primary masonry materials used in construction, analyse the properties of stone, bricks and concrete masonry units, and the most common classification methods.
 7. Analyse the constituent materials of bituminous mixes, describe the properties of bituminous mixes in their fresh and hardened state, and describe the testing methods of fresh and hardened material.
 8. Describe the recent trends of research in construction materials, the applications of modern construction materials, and analyse the importance of the development and use of sustainable construction materials.

ACES200: Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς

Course Contents

Introduction: Understand vectors and define the relation of vectors forces. Comprehend that the properties of the vectors can be used to model and manipulate forces. Define the different support types such as the free, the roller, the pin and the fixed support. Understand the physical meaning of each support and therefore reason the development of the reactions that are developed in each support.

Equilibrium: Present the Newton ’s laws, explain their physical meaning and how they are applied in engineering. Define particles and solve problems of equilibrium regarding particles using the equations for the summation of forces. Define rigid bodies and explain the concept of moment. Then solve equilibrium problems with rigid bodies including the equation for the moments.

Beams: Present “beams” in terms of their behaviour, their response to the application of the loads and the presence of the supports. Show the different types of externally applied loads (concentrated loads, distributed loads) and relate to real scenarios. Explain the concept of determinate structures. Create determinate beam configurations, apply the external loads and analyze to calculate the reactions at the supports.

Trusses: Present “trusses” in terms of their element behaviour and interconnection, their response to the application of the loads and the presence of the supports. Discuss the different truss configurations (simple truss, compound truss, complex truss). Explain the importance of the connection between the elements and discuss tension and compression. Present the methods of truss analysis (method of joints and method of sections (Ritter)). Analyze trusses to calculate element forces and support reactions.

Centroids (Center of Mass): Calculate the centroids of different shapes and sections using first principles or alternatively when possible calculate the centroids of sections by dividing them into simpler subsections with known geometrical properties.

Moment of Inertia: Present the concept of moment of inertia and its importance in engineering. Define “strong” and “weak” axis. Calculate the moment of inertia from first principles. Introduce the parallel axis theorem. Calculate the moment of inertia for different sections and about different axes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Present the basic concepts and methods for the analysis and composition of forces, of particle equilibrium, summation of forces and moments, loading configurations, the importance of the Free Body Diagram, how to handle distributed loads, beam equilibrium, joint equilibrium.
 2. Construct free body diagrams and develop equations of equilibrium for simple models.
 3. Apply the principles of mechanics to the equilibrium of particles and beams, trusses, mechanisms, concepts of centroids and second moments of areas to the determination of properties of sections.
 4. Analyze trusses and mechanisms using the method of joints and the method of sections.
 5. Create structural models to simulate the behaviour of simple structures.
 6. Calculate centroids and evaluate moment of inertias for different shapes and sections.

ACET108: Τοπογραφία

Course Contents

Introduction to Surveying and Accuracy of Measurements:
Introduction to Land Surveying Science and the art of measurement. Understanding of the relevance of Surveying in Civil Engineering projects and description of the basic principles of surveying. Description of decimal places and significant numbers. Review of related mathematics and trigonometry commonly used in surveying calculations. Description of main types and sources of errors in surveying work. Accuracy and Precision of measurements.

Distance Measurement:
Introduction to distance measurement. Units of measurement and conversion of units. Drawing to scale. Offset and construction of angles using distance measurement. Distance measurement using pacing, chaining and taping. Field application of distance measurement methods for flat and sloping ground. Identification and correction of systematic errors occurring in distance measurement. Distance measurement when obstacles (rivers, lakes etc.) are present but points are visible. Production of drawings and plans based on related field work.

Levelling Principles and Applications:
Introduction to Height measurement and levelling. Definition of benchmarks and temporary benchmarks, setting out and basic levelling principles. Identification and corrections of common sources of errors in levelling. Collimation error and the two peg test. Operation of an optical level instrument for recording heights. Booking and reduction of levelling data, obtained from field work, using both the rise and fall and the plane of collimation methods. Applications of levelling for construction setting out, the creation of longitudinal and transverse road sections, sewer trench sections, contour formation and measurement of headroom of bridges and slabs (reciprocal levelling).

Modern Surveying equipment (EDM, GPS and Total Station):
Introduction to modern surveying equipment. Basic principles of Electronic Distance Measurement (EDM) and Global Positioning System (GPS). Solution of problems using field data obtained from EDM and GPS measurements. Description of the various uses of the GPS. Identification of the sources of errors in GPS measurements. Introduction and application of total station for measurement of distances and angles. Solution of triangulation and traversing problems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the use and importance of surveying in engineering and define basic principles of surveying.
 2. Define, understand and apply slope, scale conversions, decimal places and significant numbers in surveying work.
 3. Describe types and sources of errors in surveying work and distinguish between accuracy and precision of measurements.
 4. Understand and apply on the field various methods of distance measurement for flat and sloping ground.
 5. Understand the definition of benchmarks, setting out and basic levelling principles and identify common sources of errors in levelling.
 6. Book and reduce levelling data using both the rise and fall and the plane of collimation methods and produce plan, longitudinal and transverse road sections, sewer trench sections, contour formation and measuring headroom of bridges and slabs.
 7. Understand and apply the basic principles of Electronic Distance Measurement (EDM), Global Positioning System (GPS) and operate the Total Station for angle and distance measurements.
 8. Solve problems for soil volume calculation for earthworks, triangulation and traversing.

AEAP200: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης

Course Contents

I. The Fundamentals of Economics

The basic themes of Economics: Scarcity, efficiency and opportunity costs

The difference between Microeconomics and Macroeconomics

Market, command and mixed economies, the problem of economic organisation

The production-possibility frontier

II. Markets and Government

How markets solve the three basic economic problems

The government in a modern economy

Trade, specialisation and division of labour

The basic role of money

III. Basic Elements of Supply and Demand

The demand schedule, the demand curve and the demand function

Shifts in demand and the forces behind the demand curve

The supply curve and shifts in supply

The equilibrium of supply and demand

IV. Applications of Supply and Demand

Price elasticity of demand

Calculating elasticities in diagrams

Price elasticity of supply

Applications of elasticity

V. Demand and Consumer Behaviour

Choice and utility theory

Marginal utility and the law of diminishing marginal utility with a numerical example

Leisure and the optimal allocation of time

The substitution and income effect

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate the ability to apply the fundamentals of economics – scarcity and efficiency and the logic of economics.
 2. Appraise the role of the market in the solution of the three economic problem
 3. Evaluate and apply the basic elements of supply and demand. s.
 4. Identify and describe the applications of supply and demand and the behavior of consumers.
 5. Apply the supply and demand laws and the behavior of consumers

AEAP350: Οικονομικά και Χρηματοδοτήσεις

Course Contents

Analysis of the key concepts of macroeconomics; objectives and instruments of Aggregate Supply and Aggregate Demand.

Applications of how the Aggregate Demand and Supply curves work in macroeconomics.

Measurement of economic activity (Gross Domestic Product) using the product and earnings approaches; avoiding double counting.

The procedures to calculate Nominal and Real GDP using the product approach.  GDP deflator placed in work.

Price Indexes and Inflation, analysis of consumption, Income, and saving.

Consumption and saving functions, calculation of marginal propensity to consume and marginal propensity to save.

National consumption behavior and analysis of the determinants of Investment and Saving.

Business fluctuations and discussion of the features of the business cycle, business cycle theories, and forecasting.

Foundations of aggregate demand and analysis of the slope of it.

Analysis of the relative importance of the factors influencing aggregate demand and the aggregate demand curve.

The basic multiplier model and output determination through consumption, investment, and government expenditure.

Fiscal policy and how it affects the GDP in recession.

Increases in government expenditures in a full employment situation and their effect on the economy.

Financial objectives and long term planning

Investment appraisal techniques.

The costs of different sources of finance.

The weighted average cost of capital.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate the ability to understand the key concepts of macroeconomics, the objectives and instruments.
 2. Explain the role of economic activity: Gross Domestic Product, real and nominal GDP, price indexes and inflation.
 3. Describe consumption, income, and saving; consumption and saving functions, marginal propensity to consume and save.
 4. Evaluate and apply business fluctuations and the foundations of aggregate demand and aggregate demand curve.
 5. Apply the basic multiplier model.
 6. Demonstrate the ability to understand different investment appraisal techniques.
 7. Appraise using those techniques different projects.
 8. Evaluate the viability of the projects according to the source of capital.

ALAW200: Εισαγωγή σε Νομικά Θέματα

Course Contents

Introduction: Explain the history of English Law and its development into the principles that now exist, namely the Law of Contract and the Law of Tort.

The Law of Contract: Understand and explain in principle aspects of Contract Law such as: the formation of a contract (agreement, offer, acceptance, intention, consideration, standard form of contracts), the contents of a contract (Conditions and warranties, Fundamental terms, Express terms, Implied terms, Collateral contracts, Exemption, exclusion and limitation clauses), the parties to a contract, defects and vitiating elements in a contract, discharge of a contract (Performance, Agreement, Waiver, Breach of contract, Remedies for breach)

The Law of Tort: Understand and explain in principle the following aspects of the Law of Tort: The nature of Tort (The defendants fault, The plaintiff’s injury, The claim for damages), Examples of Tort (Trespass to the land, Trespass to the person, Defamation, Private nuisance), Purpose of Tort (Justice, Compensation/damages, Deterrence), Loss (Economic loss, Pure Economic loss), Elements of Negligence (Duty of care, Breach of duty, of care, Causation, Burden of proof)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the history of English Law and its development into the principles that now exist, namely the Law of Contract and the Law of Tort The nature of schedule and cost control.
 2. Explain in principle aspects of Contract Law related to the formation, contents and parties involved in a contract.
 3. Explain in principle aspects of Contract Law related to defects and vitiating elements in a contract.
 4. Explain in principle aspects of Contract Law related to discharge of a contract.
 5. Explain in principle the aspects of the Law of Tort including the nature, examples and purpose of Tort.
 6. Explain in principle the aspects of the Law of Tort related to economic loss and pure economic loss.
 7. Explain in principle the aspects of the Law of Tort related to elements of negligence such as duty of care, breach of duty of care, causation, burden of proof.

AMAT111: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Course Contents

Linear and other Inequalities in one Variable. Absolute Values and their Properties.

Exponents, roots and their properties. The concept of the logarithm and its properties. Exponential and logarithmic equations.

Basic trigonometric functions and their graphs (sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cscx) and basic identities of trigonometric functions including trigonometric functions of sums and differences of two angles.

Real valued functions of one variable: functions, operations of functions, inverse functions, logarithmic and exponential functions and their properties, parametric equations. Graphs of linear, quadratic, cubic, square root, exponential and logarithmic functions.

Limits and continuity: introduction to calculus, limits, and continuity.

Differentiation: The derivative as a function, the derivative as a rate of change and as the slope of a graph, techniques of differentiation, chain rule, derivatives of trigonometric, exponential, and logarithmic functions, higher derivatives, implicit differentiation, and differentials.

Applications of differentiation: related rates, increase, decrease, and concavity, relative extrema, first and second derivative tests, curve sketching, absolute minimum and maximum values of functions, applied maximum and minimum value problems.

Introduction to the concept of integration.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a function of a real variable, define the absolute value function, state and use its properties and sketch the graph of linear, quadratic, and absolute value functions.
 2. Solve inequalities with absolute values, quadratic inequalities by factorizing and considering the two linear terms, rational inequalities and illustrate a geometric interpretation of the above inequalities by sketching the graph of the corresponding function.
 3. Define, sketch the graph, and describe the properties of the exponential function, the logarithmic function and the basic trigonometric functions.
 4. Explain the notion of limits and continuity of functions, identify and verify limits and points of discontinuity from a graph.
 5. Describe the derivative as a limit of finite differences, find the derivative of specific categories of functions, state and apply the general rules of differentiation to calculate derivatives, use the first and second derivative of a function to find its local extrema , points of inflection, and regions in which it is increasing, decreasing, concaving upwards or downwards.
 6. Apply the knowledge of derivatives in the field of engineering and in optimization problems.
 7. Explain in broad terms the concept of the integral of a function of a real variable.

AMAT122: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Course Contents

Definite and Indefinite integrals: The notions of definite and indefinite integrals. Fundamental Theorem of Calculus.

Applications of the Definite Integral: Areas between two curves, volumes by the methods of slices and cylindrical shells, and areas of surfaces of revolution.

Techniques of Integration: Method of u-substitution, Integration by Parts, partial fraction decomposition. Trigonometric integrals, inverse trigonometric and hyperbolic functions:  their derivatives and integrals, integrals of powers of sines, cosines, tangents and secants by using reduction formulae, trigonometric substitutions.

Introduction to Partial Derivatives and Double Integrals.

Series: Infinite series, Power Series, Taylor and MacLaurin Series, tests of convergence.

Polar Coordinates: Polar coordinates and conversion of Cartesian to Polar coordinates. Areas in polar coordinates.

An introduction to complex numbers: Geometric interpretation, Polar form, Exponential form, powers and roots.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of definite and indefinite integrals, state and use the Fundamental Theorem of Calculus.
 2. Solve simple definite and indefinite integrals of polynomials, functions involving rational powers of the variable, exponential, trigonometric, and rational functions.
 3. Solve more complicated integrals by using the methods of integration by parts, u-substitution, partial fraction decomposition, and trigonometric substitution.
 4. Explain the concept of functions of two variables, find partial derivatives,
 5. Explain the concept of infinite series, state Taylor’s and MacLaurin’s Theorems, and expand simple functions in such series.
 6. Explain the notion of complex numbers, evaluate simple expressions involving complex numbers, and express complex numbers in polar form.
 7. Apply definite integration in order to compute areas between curves, and volumes of solids of revolution by using the methods of slices and cylindrical shells.

AMAT182: Γραμμική Άλγεβρα και Λογισμικά Αναλυτικά Εργαλεία

Course Contents

Vectors and Linear spaces. Vector concept, operations with vectors, generalization to higher dimensions, Euclidean space, basis, orthogonal basis: linear dependence, Cartesian products, vector products, vector transformations, Gram-Schmidt orthogonalization, vector spaces and subspaces. Geometric examples.

Matrices and Determinants. Matrix concept, operations with matrices, Special matrices, definition of a determinant and its properties, determinant of a product, inverse matrix, properties and computation.

Linear Transformations. Definition of linear transformations, properties, elementary transformations, rank and determinants.

Simultaneous Linear Equations. Cramer’s rule, Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination, homogeneous linear equations, geometric interpretation.

Quadratic forms and Eigenvalue Problem. Quadratic forms, definitions, Normal form, eigenvalue problem, characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors, singular value decomposition.

Analytic Tools, such as MATLAB, Applications. Basic matrix algebra, the determinant of a matrix of n-order, solving simultaneous equations with n unknowns with a number of techniques, finding eigenvalues and eigenvectors. Elementary vector manipulation, finding linear dependence. Linear Transformations, plotting transforms on the x-y plane.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a matrix, including its transpose, identify the properties of special types of matrices and perform different matrix operations.
 2. Generate determinants of any order using minors, compute 2×2, 3×3 determinants directly and find the inverse of a matrix by employing its determinant and the transpose of the matrix of cofactors.
 3. Use Cramer’s Rule for solving square linear systems with the aid of determinants, employ Gaussian Elimination for solving systems of linear equations, perform elementary row matrix reduction to echelon form and back substitution to obtain the solution of the system, apply Gaussian Elimination to find the inverse of a square matrix using augmentation, execute Gauss-Jordan elimination and implement a readily available inverse of the matrix of coefficients to solve a square linear system.
 4. Explain the notion of multiplicity of roots of the characteristic equation, employ these concepts to various applications and compute eigenvalues and corresponding eigenvectors of square matrices.
 5. Defend the notion of vectors in two, three and higher dimensions, perform operations with vectors including dot/Cartesian and vector products, outline the concept of an orthogonal basis of the Euclidean space as well as the geometric structure of linearly independent vectors, show vector linear transformations in concrete geometric examples and exploit the properties of vector spaces and subspaces.
 6. Define linear transformations, perform elementary transformations available, rank and determinants and apply these concepts to real-life examples identifying their geometric implications.
 7. Employ mathematical software such as Matlab to solve different matrix operations and systems of linear equations, to compute eigenvalues and eigenvectors, to execute elementary vector manipulation, to exhibit linear transformations and to construct plots.

AMAT300: Πιθανότητες και Στατιστική

Course Contents

Descriptive Statistics: Introduction to Statistics, Data Collection, Describing and Summarizing Data, Measures of Central Tendency, Dispersion and Skewness, Tables, Charts, Exploratory Data Analysis.

Probability: Sample Spaces and Events. Introduction to set theory and relations in set theory. Definitions of Probability and properties. Conditional probability.

Discrete Random Variables: Probability Distribution Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Binomial, Poisson.

Continuous Random Variables: Probability density Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Uniform, Normal Distribution. Approximations for Discrete Distributions.

Sampling distributions: Properties of sample distributions: Unbiasedness and minimum variance. The central limit theorem.

Estimation: Confidence Internal Estimation for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions.  Sample size determination.

Hypothesis Testing: Hypothesis Testing for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions.

Introduction to regression: Simple Linear Regression and Correlation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use descriptive statistics to present data by constructing Bar Charts, Pie Charts, Histograms and Box Plots.
 2. Explain and apply measures of central tendency such as mean, median and mode, measures of Dispersion such as Range, IQR, Variance and standard deviation and the coefficients of Variation and Skewness to different types of data.
 3. Describe the notion of sample space for an experiment, describe events as subsets of the sample space and construct events by using set theoretic operations and with the use of Venn diagrams.
 4. Construct the probability function on the space of events with its properties, define conditional probability and calculate probabilities of events in simple problems.
 5. Describe the concepts of discrete and continuous random variables as functions from the sample space to the set of real numbers and explain and use the probability distribution function and cumulative distribution function to calculate simple probabilities.
 6. Calculate the expected number, variance and standard deviation of a random variable and use discrete and continuous distributions in examples to calculate probabilities in real life problems.
 7. Calculate point estimators and construct confidence intervals for means and proportions of one and two populations.
 8. Test hypothesis for means, proportions and difference of means, apply hypothesis testing to real life problems and construct linear models for a given set of data using linear regression.

APHY111: Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο

Course Contents

Kinematics in one dimension: Motion along a straight line, motion with constant acceleration and deceleration, graphical representations, motion with constant deceleration, motions due to gravity (Free Fall, Fall with initial velocity, objects thrown upward).

Dynamics: Newton ’s Laws of motion, type of forces, free-body diagrams, adding forces graphically, static and kinetic friction, inclines.

Work and energy: Work done by a constant force, kinetic energy, work-energy principle, potential energy due to position and due to a spring, conservation of mechanical energy, dissipative forces.

Linear Momentum: Momentum and forces, conservation of linear momentum in one and two dimensions, elastic and inelastic collisions, impulse, energy and momentum in collisions.

Oscillations: Simple harmonic motion, conservation of mechanical energy, simple pendulum.

Rigid Body: Moments, equilibrium of a rigid body, kinematics of a rigid body (motion and rotation about a fixed axis), dynamics of a rigid body (torque, work, energy and power in rotational motion, conservation of angular momentum).

Waves: Wave motion, superposition, sound waves, speed of sound, Doppler effect).

Ideal gas: density, ideal gas law, temperature scales.

Laboratory Work: General Laboratory Instructions and Error Analysis-Error bars are initially covered. Small group experiments on: Measurement of the Acceleration of Gravity, Force of Equilibrium, Newton ‘s Second Law, Kinetic Friction, Conservation of Mechanical Energy, Conservation of Linear Momentum, Collision – Impulse, and Simple Pendulum.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe with equations and graphically the motion along a straight line, the motion with constant acceleration and deceleration, and the motion due to gravity, distinguish and analyse motions to solve problems.
 2. Explain and apply the Newton’s Laws of motion to write the equations of motions, draw forces, solve problems by adding forces using free-body diagrams, and experimentally determine the acceleration due to gravity, investigate the Newton’s Second Law, the factors effecting kinetic friction and force equilibrium.
 3. Define and apply the concepts of work by a constant force, the kinetic energy, the potential energy due to the position and a spring, the work-energy principle, to solve problems with conservation of mechanical energy with/out dissipative forces, and experimentally determine the spring constant and investigate the conservation of mechanical energy.
 4. Identify the concept of linear momentum and its relation to forces, define the concept of impulse, explain the circumstances under which momentum is a conserved quantity, distinguish elastic and inelastic collisions, solve problems that involve elastic and inelastic collisions in one and two dimensions using the conservation of momentum and conservation of energy, and experimentally investigate the impulse and the conservation of linear momentum in elastic collisions.
 5. Describe simple harmonic motion, apply conservation of mechanical energy on problems with simple harmonic oscillators, determine under what circumstances a simple pendulum resembles simple harmonic motion, calculate and experimentally investigate its period and frequency.
 6. Define the concept of moments and the circumstances that a rigid body is in equilibrium, determine the rotation of a body about a fixed axis, calculate its torque, work, energy and power, and solve problems involving the principle of conservation of angular momentum.
 7. Describe with equations and graphically the wave motion, define the types of waves and the concept of superposition (overlapping waves), describe the characteristics of sound waves, define Doppler effect, use the abovementioned terms and concepts to solve associated problems.
 8. Describe the characteristics of ideal gas, determine under what circumstances the ideal gas law is valid, and solve associated problems using different temperature scales.

AQSC104: Προγραμματισμός Υπολογιστών για Επιμετρητές Ποσοτήτων

Course Contents

·     Introduction to Computers: Computers and Peripherals, Software and Hardware, Input and Output Devices, Memory, Difference between Main Memory (RAM) and Secondary Memory (Hard Disk), Central Processing Unit, Units of Storage and Speed, Operating Systems, Graphical User Interface and File Management.

·     Systems Analysis and Design: Systems Analysis and Design principles, Systems Development Life Cycle (SDLC), SDLC Diagram, Development models sequential and iterative.

·     Algorithms and Flowcharts: Algorithms, Flowcharts, Pseudocode Algorithms and Statements, Pseudocode and Variables, Testing, and Debugging Algorithms and Flowcharts.

·     Introduction to Programming: About Programming and Program Execution, Programming Steps, Learning to Program, Integrated Development Environment, “Hello World!” Program, Program Explanations.

·     Variables and Arithmetic Expressions: Simple Programs, Program Explanations, Arithmetic Operations, Program Explanations, Data Types (Dim … as Integer, Double, Char, String, Boolean) and Memory Allocation, Further Program Explanations, and Examples.

·     Input/Output in VB .Net: Converting Input (CInt, CDbl, CChar, CDec, CStr, CBool) Formatted Output (Console.Write(«…»), Console.WriteLine(«…»)), Examples, Formatted Input (x =  Console.ReadLine(), Console.ReadKey()), Examples, and Program Explanations.

·     Types, Operators and Expressions: Variables, Constants, Examples, Arithmetic Operators (+, -, *, /), Example, Relational Operators, Math Library, Example, Logical Operators (NOT, AND, OR), Example, Assignment Operator, Example, Control Flow (If … Then …, If … Then … Else, If … Then …  Else if … Else …, and Select Case …, Case …, Select Case …, Case 1 To 10 …, Case Else …), and Examples.

·     Iteration: VB .Net syntax, While loop, For loop, Do – While loop, Examples, Debugging Loops, and Avoiding Infinite Loops.

·     Arrays: Visual Basic arrays, One Dimensional Array, Array Indexing, Using Arrays, Arrays, Examples, Multi-dimensional Arrays, Using Multi-dimensional Arrays, Strings, String Functions, String Example, and Examples. Initializing arrays, Storing values, Process the array, and Print the results on screen. Array sorting using Bubble sort.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the components that constitute a computer system both in terms of hardware and software and effectively use core operations of a modern operating system.
 2. Distinguish the advantages of imperative programming and object oriented programming using a language such as VB .Net and being able to comprehend programs of small and medium size complexity.
 3. Demonstrate the ability to express elementary algorithms using the syntax of a programming language thus choosing the appropriate data types, applying the correction operations, and forming the necessary statements.
 4. Analyse simple engineering problems, and construct algorithms to programmatically solve them.
 5. Illustrate the ability to formulate programs using selective, iterative, and sequential statements and implement them using a programming language.

AQSC431: Λογισμικές Μέθοδοι και Πρωτοτυποποίηση σε Περιβάλλον Υπολογιστή

Course Contents

Revision of Related Software

Review the basics of PowerPoint and present guidelines to create visual presentations that communicate the presented material. Give examples of presentations that demonstrate the key points to follow and also presentations with examples to avoid. Review extensively the functions of EXCEL and explain how EXCEL can be used to manipulate data, create tables and graphs and how these are formatted to be used in presentations. Use EXCEL to create macros that are can be applied to the measurements of civil engineering works.

Numerical Methods

Setup systems of linear equations and solve using Gauss elimination. Use raw (experimental) data and perform interpolation and curve fitting to create graphs that describe the raw data. Use trapezoidal rule, Simpson’s rule and Gauss quadrature and learn their field of application. Perform Numerical Differentiation.

Computer Programming Using MATLAB

Explain the important rules for the development of computer programs. State the importance of creating modular programs and use MATLAB to create applications. Take advantage of the MATLAB available commands and create script files and function files to solve specific problems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use office automation software such PowerPoint and EXCEL software.
 2. Explain methods for solving Linear Algebraic Equations and setup linear systems that apply to QS problems and solve.
 3. Perform Interpolation and curve fitting, define curve fitting and Interpolation, and apply to experimental data.
 4. 4. Analyse methods of numerical integration and use trapezoidal rule, Simpson’s rule and Gauss quadrature to and learn their field of application.
 5. Perform Numerical Differentiation, explain the meaning and use of differentiation and apply to Civil Engineering problems.
 6. Create programs that follow the general rules of computer programming.
 7. Use MATLAB to implement algorithms solving civil engineering problems.

AQSE330: Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων

Course Contents

Introduction: Analyse the nature of schedule and cost control, and analyse why we need schedule and cost control. Introduction to the project life cycle.

Customer Requirements and Work Breakdown: Identify and develop customer requirements and introduce the concept of work breakdown structure. Analyse the baseline development.

Scheduling: Analyse the key steps in developing schedules and present the techniques for compressing schedule and levelling resources. Explain the Gantt and milestone charts.

Cost and Estimating: Analyse cost categories and explain the fundamentals of resource planning. Present methods for the determination of the budget and consider the types of estimates. Identify the program evaluation and review techniques and finally explain the method for collecting cost data with the integrated work breakdown.

Planning and implementing the project: Explain the terms of schedule planning, cost estimating, resource planning, risk planning, subsidiary management plans and project plan. Identify the implementation stage of the project and analyse the methods for the monitor and control of the project.

Monitoring and control: Analyse methods of controlling schedule and cost. Introduce the concepts of earned value management and earned value analysis. Introduce methods for estimating the percent complete and project change process. Introduce the ideas of change management process, project change control and change control management. Determination of project completion. Exit strategy process.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and develop customer requirements.
 2. Employ techniques for compressing schedule and levelling resources.
 3. Program evaluation and review technique.
 4. Collect cost data with the integrated work breakdown.
 5. Schedule planning.

AQSE360: Οικονομικά Κατασκευαστικών Έργων

Course Contents

Overview of the Construction Industry

Who the main players in the industry are, how they operate, how they interrelate, and their impact on each other and the industry.

‘Project-Level’ Engineering/Construction Economics

Introduction to the main contracts and procurement methods emphasizing on the economic side.

Pre-contract project economics: preliminary design costing, elemental cost analysis, detailed estimating, tender preparation, tender evaluation.

Post-contract project economics: estimation of variations, preparation of valuations for interim payments, calculation of fluctuations, cost/value reconciliation.

Other project economic issues: development appraisal, cash-flow comparison, maintenance studies, life-cycle costing.

‘Company-Level’ Engineering/Construction Economics

Introduction to Accounting and Finance issues like: financial statements (the balance-sheet, the profit and loss account, the cash-flow statement), financial ratios.

‘Industry-Level’ Engineering/Construction Economics

Introduction to micro- and macro-economics: micro-economics (supply, demand, equilibrium, elasticity), macro-economics (Governmental policies, unemployment, inflation, economic growth, exchange rates)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Specify who the main players in the industry are, how they operate, how they interrelate, and their impact on each other and the industry.
 2. Review main ‘project-level’ economics issues like contract types and procurement methods with emphasis on their economic side.
 3. Carry out ‘pre-contract’ economic exercises like preliminary design costing, elemental cost analysis, detailed estimating, and evaluate tender preparation and tender evaluation methods.
 4. Carry out ‘post-contract’ economic exercises like estimation of variations, preparation of valuations for interim payments, calculation of fluctuations, cost/value reconciliation.
 5. Carry out other economic exercises like development appraisal, cash-flow comparison, maintenance studies, life-cycle costing.
 6. Prepare and analyse financial statements like the balance-sheet, the profit and loss account, the cash-flow statement and interpret them using financial ratios.
 7. Define micro-economic issues like demand, supply, equilibrium, and elasticity as well as and macro-economic issues like unemployment, inflation, economic growth, exchange rates.

AQSE370: Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας

Course Contents

Chapter 1: Why and what is risk management?

Chapter 2: Project cost and schedule estimates

Chapter 3: The risk-based estimate

Chapter 4: Risk elicitation

Chapter 5: Risk management

Chapter 6: Risk-based estimate self-modelling spreadsheet

Chapter 7: Risk-based estimate workshop

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Employ the process of integrated, quantitative cost and schedule risk analysis called the risk-based estimate (RBE).
 2. Separate and define the two major components of risk-based estimates: base estimates and risk events.
 3. Define base cost and schedule uncertainty by employing the probability box approach to consider: base variability and market conditions.
 4. Distinguish between the different distributions and explain how they are best applied to risk-based estimates.
 5. Assess cost and schedule risks by considering: significant risks and interrelationship of risk dependencies and correlations that form a project’s “risk mesh”.
 6. Assess the statistical impact of risks and base uncertainties on a project in terms of schedule and cost using mathematical models, specifically the Monte Carlo method, by: employing the self-modeling risk-based estimate spreadsheet, understanding the true effect of a project’s risk mesh, which is composed of risk dependencies, risk correlations, schedule sequence of events.
 7. Interpret the true meaning of the results of risk analysis in terms of: the range and shape of estimated cost and schedule histograms and cumulative distribution functions, the candidates for risk response planning.
 8. Develop risk management strategies to minimize threat and maximize opportunities.

AQSE480: Οικονομικά Ανάπτυξης και Εκτίμηση Επενδύσεων

Course Contents

Introduction: Analyse the nature of schedule and cost control, and analyse why we need schedule and cost control. Introduction to the project life cycle.

Economic Growth and Economic Inequality: Identify and develop customer requirements and introduce the concept of work breakdown structure. Analyse the baseline development.

Poverty, Population Growth and Economic Development: Analyse the key steps in developing schedules and present the techniques for compressing schedule and levelling resources. Explain the Gantt and milestone charts.

Land, Labor, Credit, Insurance and Trade: Analyse cost categories and explain the fundamentals of resource planning. Present methods for the determination of the budget and consider the types of estimates. Identify the program evaluation and review techniques and finally explain the method for collecting cost data with the integrated work breakdown.

Investment appraisal: Explain the terms of schedule planning, cost estimating, resource planning, risk planning, subsidiary management plans and project plan. Identify the implementation stage of the project and analyse the methods for the monitor and control of the project.

Advanced Methods and Applications of Investment Appraisal: Analyse methods of controlling schedule and cost. Introduce the concepts of earned value management and earned value analysis. Introduce methods for estimating the percent complete and project change process. Introduce the ideas of change management process, project change control and change control management. Determination of project completion. Exit strategy process.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the concepts, ideas, principles, tools, techniques and importance of development economics and investment appraisal.
 2. Apply the concepts, ideas, theories, techniques and strategies in different practical situations for the economic development of organizations.
 3. Apply basic and advanced methods and models for the appraisal of investments and understand, evaluate and apply decision-making and uncertainty models.
 4. Identify and analyse the factors which can result to the economic recession and suggest methods and techniques for economic recovery.
 5. Map capabilities against customer requirements

AQSL270: Συμβόλαια για Κατασκευαστικά Έργα

Course Contents

Contract Administration Overview:

Project success in relation to time, cost, quality. Risks involved. Factors that may affect the work of a contract administrator and the smooth completion of a construction project during the pre- and post-contract stages as well as during the contract-formation period.

Pre-contract stage:

Basic pre-contract procedures, traditional and alternative procurement methods, tender documentation, tender methods and evaluation, contractor selection.

Contract formation:

Principles of a valid contract, contract documentation, types of contract, forms of contract, contract between parties.

Post-contract stage:

Contract terms and conditions, employer’s and contractor’s conditions, contract administrator’s authorities, time/cost/quality/procedure-related terms, settlement of disputes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appraise factors ‘time’, ‘cost’, ‘quality’ and ‘risk’ in relation to the successful completion of a construction project and the work of a contract administrator during the pre- and post-contract stages.
 2. Analyse basic pre-contract procedures needed for traditional and alternative procurement methods, tender documentation, tender methods and evaluation, and contractor selection.
 3. Examine the principles of a valid contract, contract documentation, types of contract, forms of contract, contract between parties.
 4. Define contract terms and conditions, employer’s and contractor’s obligations, contract administrator’s powers, time / cost / quality clauses, dispute settlement procedures.
 5. Value the importance of clear contract-documentation writing.

AQSL370: Διαχείριση Κατασκευαστικών Συμβολαίων

Course Contents

Introduction: Methods and procedures for contract administration.

Role of the parties
: The role and relationships of consultants and role of the contract administrator. The contractor’s obligations and the employer’s obligations.
Differentiate and explain the content of the contracts between employer and engineer, contracts between employer and contractor, contract documents.
Describe the contract procedure and administration, the role of the parties involved in a project. Forms of Contract, Contract Procedure and Administration, parties involved in a project, contract between Employer and Engineer and contract between Employer and Contractor. Nature of Contracts, Contract documents.

Contract Administration: Contract administration, theories and strategies for contract management forms of correspondence and contract accounting. Liability in contract and tort, financial remedies for breach of contract suspension and determination of contracts.

Claims: Contractor’s claims for loss and expense. Evaluation of claims by the client. Case studies review.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe methods and procedures for contract administration.
 2. Explain the role and relationships of consultants and role of the contract administrator.
 3. Differentiate and explain the content of the contracts between employer and engineer, contracts between employer and contractor, contract documents.
 4. Describe the contract procedure and administration, the role of the parties involved in a project.
 5. Describe and explain the theories and strategies for contract management forms of correspondence and contract accounting.
 6. Analyse liability in contract and tort, financial remedies for breach of contract suspension and determination of contracts.
 7. Evaluate: contractor’s claims for loss and expense and claims by the client.
 8. Perform case studies review.

AQSL390: Επίλυση Διαφορών

Course Contents

Introduction: Perspective on dispute resolution, History of the foundation of dispute resolution.

Disputes: Common types of Construction disputes, Construction claims, Causes of construction disputes and claims.

Understanding Disputants: Personality and dispute resolution, Decision perspective to dispute resolution, Positive emotions in negotiation, Relationship dynamics in disputes, Cultural pathways in negotiation and dispute management, Negotiation through a gender lens.

Understanding Disputes and Dispute Context: Disputes as opportunities to create value, Using negotiating agents to maximum advantage, Organizational influences on disputants, Dispute resolution ethics, Role of law in settlement.

Dispute Resolution Processes: Negotiation, Mediation, Arbitration, Litigation as a dispute resolution alternative, Intergraded conflict management systems, Selecting appropriate dispute resolution procedure.

Issues in Dispute Resolution: Dispute resolution and organizational leadership, Online dispute resolution, Public and private international dispute resolution, Evidence based practice in mediation, Education and Dispute resolution, Directions and challenges in dispute resolution.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic types of construction disputes and claims and their causes.
 2. Explain the effect of disputant personalities, emotions, cultural background and gender in dispute resolution approaches.
 3. Applying dispute resolution ethics in dispute situations and dispute law for the settlement of construction dispute resolutions.
 4. Resolve construction disputes under specific conditions and based on construction dispute law.

AQSL450: Επιδίκαση και Διαιτησία

Course Contents

 • Introduction: Review of the Alternative Dispute Resolution methods
 • Expert Witness and Independent Experts. Their role and importance in reaching in an Award
 • Comparisons amongst various clauses of Arbitration laws applicable, like the Cyprus law, the AAct 1996, the UNCITRAL LAW.
 • Basic principles of cross examination, administrative law, Reporting, Court procedures , Arbitrators And Adjudicators power and jurisdiction,
 • Court Cases

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the importance to the parties in a dispute to resort in an efficient quick and acceptable method of resolving their differences.
 2. Describe Arbitration and Adjudication procedures.
 3. Describe the various stages of Arbitration, the happenings in a preliminary arbitration meeting, the Jurisdictions and Powers of an Arbitrator, the writing of Award etc.
 4. Perform the role of an Expert Witness, write a pertinent report, and understand the way an examination of a witness is done.
 5. Identify the various practices in Arbitration laws like those of Cyprus, England & Wales and of the UNCITRAL Law (Model Law).
 6. Describe adjudication under the scheme Construction Contracts.

AQSM200: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Course Contents

1.       Small Business System

a.       The Meaning of Business

b.       The evolution of Business

c.       Market System

2.       Environment of Business

a.       Internal Environment

b.       External Environment

3.       Business Ethics and Responsibly

a.       Ethics in the Workplace

b.       Company Practices and Business Ethics

c.       Social Responsibility

4.       Entrepreneurship and New Ventures

a.       What is a small business

b.       Entrepreneurship

c.       Starting and operating a New Business

d.       Types of Organizations / Businesses

5.       Global Context of Business

a.       The Rise of International Business

b.       Import – Export Balances

c.       Levels of International Involvement

6.       Management Process

a.       The Nature of Management and Organizations: General definition of organizations and management; Organizational Resources; Basic Purpose of Management; Types of Organizations (Profit – Non Profit); Forms of Business Organizations; Reasons for the existence of organizations.

b.       Managers and Management: Basic definition of management, The Management Process, Basic definition of a manager, The task of management, Kinds, Areas, Roles and Skills of Management.

7.       Marketing Principles

a.          Understanding the Marketplace and Consumer Needs

b.       Designing a Customer-Driven Marketing Strategy

c.       Preparing a Marketing Plan and Program

d.       Building Customer Relationships

e.       Capturing Value form Customers

f.        The New Marketing Landscape

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Differentiate between the different forms of modern organizations related to the construction industry.
 2. Analyse and evaluate the various factors constituting a company’s environment with emphasis on the construction industry.
 3. Explain how individuals develop their personal codes of ethics and why ethics are important in the workplace.
 4. Show how the concept of social responsibility applies to environmental issues and the ethical responsibilities of practicing surveyors.
 5. Describe the Management Process, and identify the role of Managers and Management
 6. Demonstrate awareness of the Marketing Principles and relate them to the marketing mix: producing, pricing, distributing, and promoting.

AQSM250: Διαχείριση Προιόντων

Course Contents

Introduction: Information and principles upon which, finance is based.

Product Management: Concepts and principles on product lifecycle costing.

Theories and strategies for simple product management.

Analysis of the structure and operation of financial management, planning and control, capital structure and investment decision, valuation.

Financial Analysis: Principles and methods for financial analysis.

Problems of internal financial analysis.

Planning of investment decisions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify specific information and principles upon which, finance is based.
 2. Explain concepts and principles on product lifecycle costing.
 3. Apply theories and strategies for simple product management and analyse the structure and operation of financial management, planning and control, capital structure and investment decision, valuation.
 4. Evaluate problems of internal financial analysis.
 5. Plan, produce and conclude to an investment decision.

AQSP100: Εισαγωγή στην Επιστήμη του Επιμετρητή Ποσοτήτων

Course Contents

·  Atomic absorption and inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. Chromatography in pharmaceutical analysis, theoretical basis and applications. Thin layer (TLC), Gas-liquid (GLC), High performance liquid chromatography (HPLC), HPLC conjugated to mass spectrograph. Reversed phase TLC and HPLC. Chromatographic systems, development and improvements. Assessment of chromatograms. Applications in pharmaceutical analysis. Purity, stability control. Determination of active materials, excipients and other additives. Statistical processing of results. Reliability of the applied methods. Comparison of chromatographic methods, as well as of these methods with other analytical techniques, e.g. spectroscopic. Validation of chromatogram quality. Development and optimisation of chromatographic results. Application of the above mentioned methods in the analysis of pharmaceutical forms or in biological fluids, in the service of Clinical Pharmacy and Toxicology.
·  Pharmacopeia and methods described and used in Pharmacy. Principles of quality assurance and reliability of analytical trials. Methods for quality and stability control of pharmaceutical products. Physical, chemical, microbiological control tests. Chemistry, technology, efficiency of packaging materials for pharmaceutical products (protection from air, light, humidity) and contamination of the pharmaceutical product by these materials. Technological studies on packaging materials. Chemistry and Technology of artificial ageing of drug products and quality control of ageing and stability.
·  Bioequivalence, bioavailability, criteria for comparative assessment of more pharmaceutical products.
·  Special care and study of bioactive compounds with narrow safety margin, e.g. lithium, diphenylhydantoins.
·  Laboratory:
Two-dimensional thin layer chromatography for mixtures which cannot be easily separated, Combination of chromatographic and spectrophotometric techniques for the determination of the constituents of a pharmaceutical product (TLC-UV and HPLC-UV), Acceleration of ageing of a product by heat or radiation, Detection of the products of an aged pharmaceutical product (TLC, GLC, HPLC, UV-vis), Study and application of a determination of the European Pharmacopoeia, Determination of water in a technological product by the Karl Fischer method.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify various analytical techniques to drug analysis and control, e.g. spectroscopic, chromatographic, etc.
 2. Identify various analytical methods assessing the purity of formulations.
 3. State the stability of pharmaceutical products, active ingredients, excipients and compounds like preservatives, taste and smell improving agents.
 4. Analyse the reliability of various techniques in Pharmaceutical Analysis, including statistical processing.
 5. Analyse the application of analytical methods using biological fluids, so that they can be used in Clinical Pharmacy and Toxicology.
 6. Employ the Pharmacopoeia in drug analysis and control.
 7. Apply techniques for artificial ageing o

  Course Contents

  Introduction
  ·  Understand the basics of Quantity Surveying.
  ·  Define Quantity Surveying.
  ·  Describe the building team members and their roles.

  Tendering Procedures
  ·  Understand the role of a Quantity Surveyor at different stages of a project and the services that can be provided such as preliminary cost advice, cost planning, contractual methods, tendering, choice of contactor and validation of construction work
  ·  Explain tendering procedures and their aim and outline the qualities of the selected contractor.
  ·  Understand principal methods of tendering (open and selective tendering and negotiated contracts) and their advantages and disadvantages.

  Methods of Measurement and Bill Preparation
  ·  Define Bills of Quantities, the main types available (trade bills and elemental bills) and their advantages and disadvantages.
  ·  Understand methods of Measurement or Taking Off, such as the trade method and group method.
  ·  Practice methods of preparing Bills of Quantities
  ·  Apply general principles for inserting dimensions and writing descriptions.

  Standard Forms of Contract
  ·  Examine the standard forms of contracts between contractors and clients and contractors with sub-contractors.
  Understand the rights and obligations of each party involved.

  Contract Administration
  ·  Describe contract administration.
  ·  Describe and explain the theories and strategies for contract management forms of correspondence and contract accounting.
  Analyse liability in contract and tort, financial remedies for breach of contract suspension and determination of contracts.

  Claims
  ·  Evaluate contractor’s claims for loss and expense. Evaluate claims by the client.

  Learning Outcomes of the course unit

  By the end of the course, the students should be able to:

  1. Describe the roles and duties of members of the construction Team
  2. Describe the role of a Quantity Surveyor, his duties and his contribution
  3. Explain the preparation of Bills of Quantities, their content and functions
  4. Outline modern approaches on Project Estimating, Management of Changes, Cost Control and Value for Money
  5. List the various standard forms of contract and procedures employed in practice

  f pharmaceutical products or active materials, and accelerating ageing techniques.

 8. Apply the preparation of drugs containing active ingredients with narrow safety margin.

AQSP220: Εργασία Επιμέτρησης Ποσοτήτων

Course Contents

Introduction to Measurement:
Basics of Quantity Surveying and Measurement of Works. Definition of Quantity Surveying. Building team members and their roles.

Tendering Procedures:
Understand the role of a Quantity Surveyor at different stages of a project and the services that can be provided such as preliminary cost advice, cost planning, contractual methods, tendering, choice of contactor and validation of construction work. Explain tendering procedures and their aim and outline the qualities of the selected contractor. Understand principal methods of tendering (open and selective tendering and negotiated contracts) and their advantages and disadvantages.

Methods of Measurement and Bills of Quantities Preparation:
Definition of the Bills of Quantities. Presentation of the main types of Bills of Quantities (trade bills and elemental bills) and their advantages and disadvantages. Methods of Measurement or Taking Off. Two main methods presented: the trade method and the group methods; Their differences and advantages and disadvantages discussed. Methods of preparing Bills of Quantities. Three main methods discussed: traditional method, cut and shuffle method and computer. General principles for inserting dimensions and writing descriptions.

Standard Forms of Contract:
Examination of the standard forms of contracts between contractors and clients and contractors and sub-contractors. Rights and obligations of each party involved.

Measurement of Substructure:
Examples of measurement of earthworks. Measure amount of earth to be excavated and removed from a sloping site. Measure material excavation and filling for embankments. Examples of trench excavations. Measure excavation, removal of earth material, filling material, concrete, concrete formwork and any brick work related to foundations.

Measurement of Superstructure:
Measure external brick and block walls including fires and vents. Measure internal walls and internal finishes. Measure internal floors. Measure pitched and flat roofs (in timber or concrete) and covering materials. Measure external windows and doors and internal doors. Measure internal staircase and fittings.

Preparation of Bills of Quantities:
Examples of preparing the final bills of quantities for a simple building and other projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify methods of measurement and understand the general principles of measurement.
 2. Apply measurement procedures and mensuration applications.
 3. Apply measurement methods to generate bills of quantities to complement contract documents.
 4. Evaluate the advantages and disadvantages of different measurement methods
 5. Create measurements for Groundwork and Foundations, Brick and Block Walling, Stone Walling, Floors and Partitions, Pitched and Flat Roofs, Internal Finishes, Windows, Doors, Staircases and Fittings and the preparation and production of Bills of Quantities.

AQSP400: Ενιαία Εργασία

Course Contents

With the Integrating Project (AQSP400) course, students must consult with the faculty advisor in order to specify the objectives, decide on the methodology to be followed and a tentative time plan for the successful completion of the project. The supervising committee participates in the assessment of the project.
The student, in consultation with his advisor/committee, should conduct the necessary background reading so as to obtain a deep understanding of the problem area and better appreciate the problems faced and goals set. Students should also investigate appropriate research methods where applicable.
By the end of the course, the student must submit to the Department a project report that includes description of their work and findings.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify, formulate and solve Quantity Surveying related problems, using established methods.
 2. Retrieve, analyse and evaluate information from different sources.
 3. Analyze, synthesise, collect, interpret, understand, evaluate and assess information and employ logical thinking to solve a Quantity Surveying problem.
 4. Work autonomously and manage available time.
 5. Acquire and summarize new knowledge, develop research skills and also demonstrate oral and written communication skills.

AQSP410: Πρακτική Εξάσκηση

Course Contents

Identification and use of information:
Listing, description, identification and definition of specific information from the course content of measurement methods and standards. Interpretation, examples, classification and summary of concepts, ideas and principles relevant to the interrelated use of measurement and standards in the construction industry.

Application of concepts in practice:
Application and use of concepts and ideas in different situations in the construction industry. Implementation and execution of theories and strategies in specific situations. Knowledge and skills into the setting up methods for the measurement of a construction project.

Analysis of Documents and Reports:
Study of documents, drawings and reports. Analysis by comparison, organization, deconstruction, structuring and integrating in order to obtain any available technical and legal information.

Production of Measurements and Bills of Quantities:
Evaluation of results by checking, hypothesis, experimenting, judging, testing, detecting and monitoring. Amendment and re-iteration where necessary to plan, create and produce detailed and accurate measurements and comprehensive bills of quantities for specific construction projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Retrieve, identify and use specific information from the course content of measurement methods and standards.
 2. Classify, summarize and explain concepts and principles of measurement and estimating.
 3. Apply concepts, theories and strategies in different situations involving the setting up methods for the measurement of a project.
 4. Analyze specific documents and reports in order to obtain technical, legal and contractual information by comparing, organizing, structuring and integrating.
 5. Evaluate all available outcome and results by checking, judging, testing, detecting and monitoring, and to amend and re-iterate these results if necessary.
 6. Plan, invent, create and produce comprehensive measurements and bill of quantities for a specific construction project.

AQSP420: Προηγμένη Πρακτική Εξάσκηση σε Υπηρεσίες

Course Contents

Identification of information:

Description, identification and summary of information from measurement methods and standards related tp engineering services. Classification, interpretation and examples of concepts and principles relevant to the interrelated use of measurement and standards in engineering services.

 

Application of concepts in engineering practice:

Application and use of concepts and ideas in different situations related to engineering services. Implementation of theories and strategies in specific designs. Knowledge and skills into the setting up methods for measurement of engineering services and drawings.

 

Analysis of Documents and Reports:

Analysis of documents, drawings and reports. Analysis by comparison, organization, deconstruction and structuring in order to obtain all available technical and legal information from engineering drawings and engineering specifications.

 

Production of measurements and bills for engineering services:

Evaluation of results by checking, hypothesis, experimenting, judging, testing, detecting and monitoring. Amendment and re-iteration where necessary to plan, create and produce detailed and accurate measurements and comprehensive bills of quantities for specific construction projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and use specific information for measurement techniques and methods.
 2. Classify and explain concepts and principles of measurement.
 3. Apply theory and concepts for creating strategies in different situations involving the setting up methods for the measurement of engineering services.
 4. Analyze specific documents, drawings and reports in order to obtain technical information by comparing, organizing and structuring.
 5. Evaluating available results from calculations by checking, judging, testing, detecting and monitoring.
 6. Plan, create and produce comprehensive measurements, technical specifications and bill of quantities for engineering services based on engineering reports and drawings.

ASSP449: Πτυχιακή Εργασία - Μέρος 1

Course Contents

To satisfy the requirements of the program, students must successfully complete a Final Year Project. This is achieved through a two-semester course sequence (ASSP449 and ASSP450) that students must complete during their senior year (last two semesters of their studies). This is an individual project where the students are allowed to choose a topic in the content of Quantity Surveying and specifically in the area of Quantity Surveying that they are interested in i.e. Measurement and costing of works, construction management, dispute resolution etc. Normally the decision on the topic is decided after consultation of students with various faculties. In addition the student must form the supervisory committee for the project. The supervisory committee consists of a faculty advisor and also another two faculties.

With the Final Year Project proposal (ASSP449) course, students must consult with the faculty advisor in order to specify the objectives, decide on the methodology to be followed and a tentative time plan for the successful completion of the project. The supervising committee participates in the assessment of the project.

The student, in consultation with his advisor/committee, should conduct the necessary background reading so as to obtain a deep understanding of the problem area and better appreciate the problems faced and goals set. Students should also investigate appropriate research methods where applicable.

By the end of the course, the student must submit to the Department a project proposal report that includes the project proposal with the detailed objectives and contributions of the project, a literature review on the topic of their project, the methodology to be used, the expected results, and the planning for the implementation of the project. In this report, the students can include a description on the work already completed.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify, formulate and solve quantity surveying related problems, using established methods.
 2. Develop management skills and ability to retrieve, analyse and evaluate information from different sources.
 3. Analyze, synthesise, collect, interpret, understand, evaluate and assess information and employ logical thinking to solve an engineering problem.
 4. Work autonomously and manage available time.
 5. Acquire and summarize new knowledge, develop research skills and also demonstrate oral and written communication skills.

ASSP450: Πτυχιακή Εργασία - Μέρος 2

Course Contents

To satisfy the requirements of the program, students must successfully complete a Final Year Project in the content of Quantity Surveying. This is achieved through a two-semester course sequence (ASSP449 and ASSP450) that students must complete during their senior year (last two semesters of their studies). This is an individual project which each student must complete with the supervision of a three member committee headed by the student faculty advisor. Each student is free to choose the topic of their project which has to be relevant to the area of Quantity Surveying that the student is interested in. In addition the student must choose a faculty advisor and also two other faculties to serve on his supervisory committee.

With the Final Year Project (ASSP450) course, students must implement the objectives specified in their project proposal in ASSP449 according to the specified planning. In this second part of the project the students must perform the bulk of the project work. They have to create the required models, execute the analyses, conduct the necessary experiments, construct any experimental devices and complete the project.

By the end of the course, the student must submit to the Department of Civil Engineering a project report that includes the project objectives and contributions, a literature review on the topic of their project, the methodology used and the results achieved. Finally, the students must present their project work to their supervisory committee, other faculty members and their classmates.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify, formulate and solve civil engineering related problems, using established methods.
 2. Review, retrieve, analyse and evaluate information from different sources related to civil engineering applications, select and report important information related to the assigned project.
 3. Develop research skills to acquire new knowledge and demonstrate oral and written communication skills.
 4. Apply knowledge in practice and use the appropriate tools, methods and opportunities for problem solving.
 5. Assess, collect, interpret, order information and employ logical thinking to solve a problem.
 6. Formulate a time schedule for the project and plan its execution from start to finish.
 7. Conclude the project with a written report and defend the work in an oral presentation in front of peers and faculty.

AMAT314: Αριθμητικές Μέθοδοι

Course Contents

Introduction: Use of mathematical modelling in engineering problem solving; Overview of modern engineering tools used in engineering practice (such as MATLAB); Approximations of errors.

Roots of Equations: Bracketing Methods(Graphical, Bisection and False Position Methods), Open Methods(Fixed-Point Iteration, Newton-Rapson and Secant Methods, Multiple Roots and Systems of Nonlinear Equations), Roots of Polynomials(Conventional, Muller’s, and Bairstow’ Methods).

Curve Fitting: Interpolation Methods, Least-Squares Regression.

Numerical Integration: Newton-Cotes Integration Formulas (Trapezoidal Rule, Simpson’s Rules, Integration with unequally spaced data, Open Integration Formulas), Integration of Equations (Newton-Cotes Algorithms for Equations, Romberg Integration, Gauss Quadrature).

Numerical Differentiation: High-Accuracy Differentiation Formulas, Richardson Extrapolation, Derivatives of Unequally Spaced Data.

Numerical Solution of Ordinary Differential Equations: Initial value problems, single and multiple step problems, convergence and stability. Boundary value problems, finite difference methods using simple routines. The Euler Method, the Runge-Kutta Methods, and Multi-step Methods.

Numerical solution of field problems: Finite difference methods, applications using simple routines.

Applied Engineering Problems using MATLAB

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the various methods for finding approximation of roots of nonlinear equations, employ these methods to solve applied engineering problems, and identify the advantages and disadvantages of each method through the solutions.
 2. Define the concept of interpolation and least squares for curve fitting, employ the two methods to obtain the interpolation polynomials for given data sets and various functions, and generate a set of criteria that allow the use of each method.
 3. Describe the concept of numerical integration, apply different techniques for the calculation of integral approximations, and identify when the relative errors become minimal.
 4. Explain the need for approximation of derivatives of any order, define the important approximation formulas and employ various methods to calculate approximate solutions of first and second order differential equations.
 5. Analyse approximate solutions and based on the analysis classify the different methods based on their order of approximation.
 6. Explain the concept of finite difference methods in two dimensions and relate to simple problems that arise in Engineering.
 7. Employ a computer programming language (Matlab) to solve applied engineering problems discussed throughout the course, and compare the approximate solutions with the ones obtained by hand.

AQSE430: Αξιολόγηση και Επιμέτρηση Αειφόρου Ανάπτυξης

Course Contents

·  Sustainable materials and construction methods:
Sustainability and description of sustainable materials. The cost of sustainable materials compared to non-sustainable materials. The cost of sustainable construction methods compared to non-sustainable methods.
·  Energy conservation:
Energy conservation and its importance for sustainable development. The value of energy conservation.
·  Whole life cost:
Definition of Life Cost of engineering projects. The importance of sustainability and environmental management in the whole life cost of engineering projects
·  Cost benefit:
Cost benefit analyses for sustainable materials, methods and energy  resources.
·  Evaluation and Case study review for sustainable development:
Evaluation of whole-life cycle costing. Application of whole life appraisal of engineering projects.
Evaluation of sustainable development in the construction environment. Revision of case studies and evaluation of life cycle analysis for engineering projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognise, identify and describe the cost of sustainable materials and construction methods
 2. Describe issues related to the value of energy conservation.
 3. Explain the importance of sustainability and environmental management in the whole life cost of an engineering project.
 4. Apply cost benefit analyses for sustainable materials, methods and energy resources.
 5. Evaluate whole life cycle costing and evaluate sustainable development in the construction environment through case study review.

AQSE460: Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας

Course Contents

Economics:
In depth knowledge and understanding of economics. Description of methods of comparing alternatives, present value and internal rate of return. Description of principles and techniques for identifying economic trends.

Real Estate Design and Feasibility Study:
Introduction to feasibility study and their importance. Description of intra-metropolitan growth patterns, urban morphology, environmental constraints, engineering constraints, planning constraints. Description of theories of land use, land value and rents.
Market and location analysis: site analysis, demographic analysis, gravity modeling, absorption analysis.

Economic Trends and technoeconomic analysis:
Effect of volatile economic and market conditions, identification of trends in rents and market prices. Technoeconomic analysis for development projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe methods of comparing alternatives, present value and internal rate of return.
 2. Describe the principles and techniques for identifying economic trends.
 3. Explain urban morphology, environmental issues and theories of land use, land value and rents within the context of feasibility studies.
 4. Perform feasibility studies for development projects.
 5. Apply technoeconomic knowledge to make informed decisions on investments.
 6. Analyse economic trends.
 7. Evaluate methods of comparing alternatives.
 8. Plan and design technoeconomic studies for development projects.

AQSE470: Προηγμένη Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας

Course Contents

Risk Management:

Measurement and perception of risk. Models of risk and hazard identification, physical inspection, check lists, flow charts, fault trees, hazard indices.

Risk Analysis:
Principles of risk analysis, moral and physical hazards. Quantitative methods, use of statistical and probability theory. Decision analysis, sensitivity analysis. Simulations, use of computers in risk analysis.

Application and Evaluation of Risk Analysis:
Project evaluation and risk. The risk analysis techniques and management styles of successful real estate entrepreneurs.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define principles of risk management.
 2. Outline the principles of risk analysis and its applications.
 3. Apply theories and strategies in different situations so that to make informed decisions of the suitability of methods for different situations.
 4. Analyse various risk analysis methods including computer simulations.
 5. Evaluate risk analysis techniques.

AQSE490: Οικονομική Θεώρηση Συγκοινωνιών

Course Contents

Transportation:

Principles in the context of transportation.

Transport Economics:
Introduction to transport economics, its importance in the context real estate development. Nature of transport demand and forecasting. Transport supply and nature and structure of markets. Measurement of external factors.

Transport Policies:
Privatisation and deregulation of transport in Europe. Transport policy issues.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define principles in the context of transport.
 2. Apply theories and strategies of transport economics.
 3. Solve problems in transport economics.
 4. Analyse the nature of local and national transport policies and the importance of transport economics.
 5. Evaluate cost of accidents for a Highway junction and perform research and Case Study reviews.

AQSM403: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Course Contents

Real Estate Management:

In depth knowledge and understanding of real estate management. Theories and strategies in different situations of IT in real estate.

Business Processes:

Analysis of business processes in real estate.

Evaluation of business processes in real estate

Case Study Review:

Evaluation of real estate management case studies through research and review.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define real estate.
 2. Explain the significance of strategic management in real estate.
 3. Apply theories and strategies of IT in real estate.
 4. Analyse business processes in real estate through
 5. Evaluate business processes in real estate
 6. Evaluate real estate management case studies through research and review

AQSM440: Διαπραγμάτευση και Επίλυση Διαφορών

Course Contents

Principles of negotiation, preparation methods, issues, priorities, leverage power, negotiation strategies, tactics, deals, psychology of negotiating parties, body language ,impulse stage, dispute resolution methods, mediation and arbitration approaches.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the principles and the proper practice of negotiation
 2. Implement negotiating skills to resolve a dispute which may arise in construction projects.
 3. Identify the common elements and the basic strategic blocks of negotiation
 4. Describe how multiparty negotiations can reach a settlement and how the interests of the various parties concerned can be satisfied and or controlled, in order to avoid complications reach the stage of stagnation, ADR or of the court door steps.
 5. Distinguish between various bargaining styles, attitudes and behaviours, and appropriately strategically use their interests to avoid claims and disputes.

AQSM475: Διαχείριση Οικοδομικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών

Course Contents

Introduction to human resources:

In depth knowledge and understanding of human resources theories and principles. Description of methods of comparing alternatives, present value and internal rate of return. Description of principles and techniques for identifying economic trends.

Facility Management:

Theories and strategies in policies, procedures and forms of Facility Management.

Analysis of Facility Financial Forecasting and Management.

Management policies and frameworks:

Description and analysis of different management policies.

Knowledge and understanding of management policies and management frameworks.

Long-range and Annual Facility Planning.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe facility management principles.
 2. Describe the principles and importance of recruitment and methods, selection, utilization and development of human resources.
 3. Apply theories and strategies in policies, procedures and forms of Facility Management.
 4. Analyse Facility Financial Forecasting and Management.
 5. Describe different management policies.
 6. Produce Long-range and Annual Facility Planning.

AECH101: Εισαγωγή στην Ιστορία της Κύπρου

Course Contents

The Persians vs the Greeks – Attempts at the Liberation of Cyprus (the Onisilos and the Ionian revolve, Kimon, Evagoras and Alexander the Great)
King Evagoras and Athens. The classical Era: “The Glory that was Hellas” – comparative concepts of Democracy, and the most notable achievements of the classic world that inspired Evagoras for the betterment of life for the people of Salamina and Cyprus (WHY named as «model ruler» by the orator Isocrates)
Hellenistic Times

The Roman Period and the Advert of Christianity
The Byzantine Period and the independence of the Church of Cyprus (Autocephalous church) and a note of Islam

The Crusades and a King of England
The Frankish Period and the Venetian

The Turkish Period
The Greek Revolution and its suppression in Cyprus

The British Period – The take over from British – The British Administration
Cyprus and the Second World War
The Colonialism
The ENOSIS movement and the struggle of Greek Cypriots

The Republic of Cyprus 1960 -1963. Comparative constitutional issues.
The coup d’etat from the Greek Junta and the Turkish Invasion 1974

Cyprus after 1974 – 2005
Cyprus after accession.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To Recall and define relatively precedent ages properly titled and summarized from international ancient history, in order to understand better the prominent march of the history of Cyprus scholarly synthesized, and to identify the major debates in the context of the history of the Eastern Mediterranean countries related to historic topics to the Hellenistic period together with modules that give grounding in understanding from archaeological evidence and monuments.
 2. To Discuss with various examples and gain optimum understanding of the civilized past and mainly with issues of Modern Period and of the present and even a glimpse of the future and discuss with facts and figures periods or events off Cyprus especially notions regarding the important geopolitical situation of Cyprus in the Eastern Mediterranean countries, and recall and present adequately significant occasions affecting Cyprus march in her own history because of her strategic value.
 3. To Detect, compare and interpret critically some historical essentials from historical heritage contributing to some understanding better the present and be more attentive and observant for the future appraise learning events, away from fanaticism and fanciful or “modern” or vain and vague or vehement and idealistic or deceptive or falsities plus political or religious intolerance too.
 4. To Integrate historical essential facts and figures associated with the related economic, social and political developments in history and select and appraise events from past and recent history of Cyprus to support opinion for a glimpse of the future solution of the extended problem for a unified and peaceful Cyprus Republic based on dignified and peaceful mankind secured in welfare states.
 5. To Identify the historical sources for the economic, political and cultural diffusion evolving from close contacts in the Eastern Mediterranean and prepare and write assignments and or a project based on comparative historical essentials and in the case of facts and figures relate them with the economic, social and political and geopolitical development of the island’s history.

AECH111: Η Κύπρος στον 20ο αιώνα

Course Contents

Key concepts of geopolitics – Geopolitical element of Cyprus – comparative hot spots.

Pre – History (a quick look)

The Dawn of Civilization

The Mycenaean Civilization

The Iron Age

The Archaic age

The Persians vs the Greeks – Attempts at the Liberation of Cyprus (the Onisilos and the Ionian revolve, Kimon, Evagoras and Alexander the Great)

King Evagoras and Athens. The classical Era: “The Glory that was Hellas” – comparative concepts of Democracy, and the most notable achievements of the classic world that inspired Evagoras for the betterment of life for the people of Salamina and Cyprus (WHY named as «model ruler» by the orator Isocrates)

Hellenistic Times

The Roman Period and the Advert of Christianity

The Byzantine Period and the independence of the Church of Cyprus (Autocephalous church) and a note of Islam

The Crusades and a King of England

The Frankish Period and the Venetian

The Turkish Period

The Greek Revolution and its suppression in Cyprus

The British Period – The take over from British – The British Administration

Cyprus and the Second World War

The Colonialism

The ENOSIS movement and the struggle of Greek Cypriots

The Republic of Cyprus 1960 -1963. Comparative constitutional issues.

The coup d’etat from the Greek Junta and the Turkish Invasion 1974

Cyprus after 1974 – 2005

Cyprus after accession.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To Recall and define relatively precedent ages properly titled and summarized from international ancient history, in order to understand better the prominent march of the history of Cyprus scholarly synthesized, and to identify the major debates in the context of the history of the Eastern Mediterranean countries related to historic topics to the Hellenistic period together with modules that give grounding in understanding from archaeological evidence and monuments.
 2. To Discuss with various examples and gain optimum understanding of the civilized past and mainly with issues of Modern Period and of the present and even a glimpse of the future and discuss with facts and figures periods or events off Cyprus especially notions regarding the important geopolitical situation of Cyprus in the Eastern Mediterranean countries, and recall and present adequately significant occasions affecting Cyprus march in her own history because of her strategic value.
 3. To Detect, compare and interpret critically some historical essentials from historical heritage contributing to some understanding better the present and be more attentive and observant for the future appraise learning events, away from fanaticism and fanciful or “modern” or vain and vague or vehement and idealistic or deceptive or falsities plus political or religious intolerance too.
 4. To Integrate historical essential facts and figures associated with the related economic, social and political developments in history and select and appraise events from past and recent history of Cyprus to support opinion for a glimpse of the future solution of the extended problem for a unified and peaceful Cyprus Republic based on dignified and peaceful mankind secured in welfare states
 5. To Identify the historical sources for the economic, political and cultural diffusion evolving from close contacts in the Eastern Mediterranean and prepare and write assignments and or a project based on comparative historical essentials and in the case of facts and figures relate them with the economic, social and political and geopolitical development of the island’s history.

AEGL101: Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα

Course Contents

Grammar: Introduction, extension and use of major grammatical and syntactical structures of Modern Greek: nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, numerals, cases.

Vocabulary development: Word formation, words in context, antonyms and synonyms.

Reading skills: How to understand the main ideas, infer meaning and look for specific information.

Writing skills: Preparation for writing simple texts.

Speaking skills: Use greetings and be able to give basic information about themselves in order to communicate.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Apply the taught material to various communicative activities such as role-play, pair work, etc., based on real life situations.
 2. Produce grammatically and syntactically correct sentences and paragraphs.
 3. Write simple texts.
 4. Use their skimming and scanning reading skills to get the basic and the deeper meaning of a passage or to look for specific information.

AEGL111: Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία

Course Contents

I. The emergence of modern Greek literature (11th-15th century)
Actiric songs
Romances

II.
Cretan literature (15th-17th centuries)
Georgios Chortatsis
Vitsentzos Kornaros

III.
Enlightenment era (17th century – 1821)
Phanariots
Rigas Feraios

IV.
19th century literature (1821-1880)
Heptanese School of Literature
Folklore
First Athenian School

V.
Late 19th – Early 20th century literature (1880 – 1930)
Emmanuel Roidis, Georgios Vizyinos
1880s Generation or New Athenian School
Constantine P. Cavafy
Nikos Kazantzakis
K. Varnalis, A. Sikelianos

VI
20th century literature
1930s Generation (Γενιά του ’30)
The Surrealists (Late 1930s – )
Postwar literature (1944 – 1974)
Contemporary literature (1974 – )

VI
Modern Greek-Cypriot literature
Dimitris Lipertis
Vasilis Michailidis
Kostas Montis

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use theory as an interpretive/critical framework from which to think about and evaluate literary works.
 2. Trace historically Modern Greek literary thought through its main representatives and schools of thought.
 3. Approach literary works “critically” by taking into consideration the historical/sociological/political and philosophical influences that brought them into existence.
 4. Place Modern Greek Literature within a global context and examine its contributions and influences from that point of view.
 5. Understand the Modern Greek characteristics and the originality of Greek-Cypriot literature.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!