Το Πανεπιστήμιο Frederick ακολουθεί διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση του. Το ανώτατο διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη της διοίκησης για όλα τα μη ακαδημαϊκά θέματα.

Το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Πανεπιστημίου, δηλαδή της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών, της προώθησης της επιστημονικής έρευνας και οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Της Συγκλήτου προΐσταται ο Πρύτανης ο οποίος εκλέγεται από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου μετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών που εκλέγονται από την φοιτητική κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο είναι ακαδημαϊκά οργανωμένο σε πέντε Σχολές:

  • Πολυτεχνική Σχολή
  • Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών
  • Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών
  • Σχολή Επιστημών Υγείας

Οι Σχολές οργανώνονται σε Τμήματα και συνολικά στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 14 Τμήματα. Τα Τμήματα είναι υπεύθυνα για την προσφορά των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα προσφέρονται δια-τμηματικά και δια-σχολικά προγράμματα.

Στα Τμήματα υπηρετούν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια, της Ελλάδας, της Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα και πλούσιο ερευνητικό έργο.