Διάρκεια σπουδών:  3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα Εξ Αποστάσεως

Τίτλος πτυχίου:  Master στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας

Επίπεδο σπουδών: Master από τη Σχολή Επιστημών Υγείας

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδώνFull Time ή Part Time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιδρύματος της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)


Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση της Υγείας έχει ως σκοπό να προετοιμάσει την επόμενη γενιά των ανώτερων στελεχών και ηγετών στον τομέα της Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία μιας και οι Μονάδες Υγείας είναι απαραίτητο να έχουν στρατηγικό σχεδιασμό, για να καταστούν ικανές να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες αλλαγές στο χώρο των δραστηριοτήτων τους. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης του Μάνατζμεντ με τις επιστήμες της Υγείας. Ο κλάδος της Υγείας είναι στενά συνδεδεμένος με το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της πολυπλοκότητας και των αλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα νέα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα, η έντονη επιρροή των ΜΜΕ και η διαπίστωση της ανάγκης για αναδιοργάνωση, ασκούν καθοριστική επίδραση στις Υπηρεσίες Υγείας και τα στελέχη τους.

Για την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών, την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων και την διαμόρφωση ή μετατροπή συγκεκριμένων συμπεριφορών, απαιτείται η συμμετοχή των στελεχών της Υγείας (ιατρών – νοσηλευτών – στελεχών εταιρειών του χώρου της Υγείας, κ.λπ.), σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, που συνδυάζει τη Διοίκηση με την επιστήμη και την πρακτική της Υγείας, είναι το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες σε θέματα Υγείας υπό την καθοδήγηση ειδικών στο χώρο καθώς και να μοιραστούν την εμπειρία και γνώση που ήδη κατέχουν σε θέματα διοίκησης υγείας.

Η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τη γνώση τους τόσο στη θεωρία όσο και στη πράξη σε βασικά θέματα του Health Management με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της βιομηχανίας στο χώρο της Υγείας.

Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές και λειτουργίες διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας.
 • Προσεγγίσουν , κατανοήσουν και αναγνωρίσουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών Υγείας και τη ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους.
 • Μελετούν και χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και διαχείρισης στον τομέα της Υγείας.
 • Αξιολογούν και να κρίνουν τις στρατηγικές χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.
 • Γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και της ποιότητας του συστήματος Υγείας σε ενδοκρατικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και το νομικό πλαίσιο στο οποίο αυτό κινείται.
 • Κατανοήσουν και να αξιολογούν τους κινδύνους που διατρέχουν οι Οργανισμοί Υγείας(Risk assessment).
 • Σχεδιάζουν , οργανώνουν και εκπονούν μία επιστημονική πτυχιακή διατριβή.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και την ανίχνευση των ειδικότερων αναγκών του Συστήματος Υγείας στη Κύπρο , σε συνεργασία με τις Διοικήσεις επιλεγμένων Νοσοκομείων, με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων καθώς και με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα Δημοσίου Μάνατζμεντ Υγείας στοχεύοντας :

 • Στην απόκτηση ειδικών γνώσεων σε θέματα ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής Υγείας, θεσμικού πλαισίου και οργάνωσης συστημάτων υγείας, σχεδιασμού και αξιολόγησης πολιτικών υγείας, οικονομικών του τομέα υγείας, οργάνωσης-διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των Δημοσίων Μονάδων Υγείας, συστημάτων διαχείρισης προμηθειών, λογιστικό σύστημα και κοστολόγηση νοσοκομείων και διοίκηση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας
 • Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την εξάσκηση των σπουδαστών στο πλαίσιο επιμέρους εργαστηρίων ή/και μαθημάτων π.χ. στρατηγικού μάνατζμεντ, σύγχρονων εργαλείων δημοσίου μάνατζμεντ υγείας, διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων, διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, μέσα από την εκμάθηση τεχνικών παρουσιάσεων με τη χρήση Η/Υ, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και
  στη καλλιέργεια συνεργατικής συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από την «από κοινού» επεξεργασία μελετών περίπτωσης και την ανάληψη ομαδικών σεμιναριακών εργασιών .
 • Στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων που συνάδουν σε μία σύγχρονη διοικητική κουλτούρα
  στη διάπλαση του επιθυμητού προφίλ του Μάνατζερ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας .
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
 Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
 Μαθήματα Έρευνας 20
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 3
2 DLMHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 10 3
3 DLMHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 3
4 DLMHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία 5 3
5 DLMHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας 10 3
6 DLMHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας 10 3
7 DLMHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
8 DLMHM527 Πληροφορική της Υγείας 5 3
9 DLMHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας 10 3

Μαθήματα Έρευνας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMHM515   Διατριβή  20           3

 

 

DLMHM507: Διαχείριση Ποιότητας Υγείας

HEALTH QUALITY MANAGEMENT

Course Contents

 • The concept and significance of quality. Introduction – Quality Management in Health Services,International Experience.
 • Quality evaluation and measurement. Quality assurance systems and total quality patterns models in health services.
 • Data Collection and Analysis Tools for Quality Improvement. Models for data analysis and parameter synthesis to support effective decisions –Statistical Quality Control.
 • Professional quality. Clinical Control – Clinical Effectiveness – Documented Health Care –Clinical Governance.
 • Required Strategies for Continuous Quality Improvement in Health Services: Comparative evaluation (Benchmarking), Business Process Reengineering (BPR),
 • Reorganization(Business Process Reengineering), Use of diagnostic tools (balanced Scorecard).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know the basic principles and the contribution of Quality in health services.
 2. Specify the strengths and the areas that need improvement through the use of Quality tools.
 3. Set and monitor Quality criteria and indicators that will offer a proven evaluation system of organization designs, processes and performance both internally and based on international standards.
 4. Identify and manage potential obstacles/challenges that organizations are faced with when adopting continuous quality improvement in healthcare.
 5. Understand and implement quality management strategies to successfully integrate it into everyday organizational operations

DLMHM521: Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας

HEALTH SYSTEMS AND EVALUATION OF HEALTH SYSTEMS, SERVICES AND PUBLIC HEALTH PROGRAMS

Course Contents

 • Knowledge of the ways in which culture, socio-economic background, behavior, health and illness are interconnected
 • To help students understand the basic concepts of health and health services.
 • To equip students with the ability of critical and interdisciplinary analysis of individual functions of health systems.
 • An understanding of the main positions and perceptions about the role of modern health systems and the environment.
 • Deepening procedures benchmarking individual health systems.
 • Analysis of problems facing health systems, particularly the Greek National Health System Greek / Cyprus (Ge.S.Y.).
 • Understanding the concepts of efficiency and effectiveness of health services and the corresponding indicators
 • The development of appropriate knowledge and skills for the creation, development and management tools for evaluation of health services.
 • Deepening joint assessment methodologies using innovative assessment tools at both national and international level.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. THave developed their knowledge of health policy in order to be able to evaluate specific choices from a broader political, economic and social environment.
 2. Distinguish the main categories of health systems in the developed world
 3. Identify common trends and common problems that health systems developed countries face
 4. Analyze the social relations of power and authority and how impact in advancing reforms in the health system
 5. Understand the complexity and the key components of the health system
 6. They approach critically the key features of health systems, both from the perspective of the public and the free market
 7. Understand and analyze the importance of the evaluation of health services
 8. Describe the steps in the field of health and recognize national-international assessment tools
 9. Know the technical methodology to develop an effective evaluation model to health services
 10. Develop knowledge and skills in the design and implementation of specific assessment tools of health services.

DLMHM522: Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

INTRODUCTION TO MANAGEMENT HEALTH SERVICES AND HUMAN RESOURCES IN HEALTH ORGANIZATIONS

Course Contents

 1. The analysis of the importance of strategic planning in the health sector
 2. The description of the external and internal environment of a healthcare facility
 3. The deepening of the concept of management and of its operation description
 4. An understanding of the main features of scientific schools of management and leadership theories
 5. The recording of an effective model of human resources management in a Health Service
 6. The analysis of how to attract young workers stay at work and evaluation of their performance.
 7. Knowledge of the basic theories of motivation and importance of group dynamics and conflict management
 8. Knowledge and application of theories and import process changes and innovation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 • Have developed their knowledge about the administration of health services and human resource management in order to be able to evaluate specific choices from a broader political, economic and social environment.
 • Understand the complexity and the basic principles of a Health Service Administration.
 • Distinguish the key design criteria, organization, management and leadership for successful management of health services
 • Understand and analyze the importance of marketing in management of these services
 • Identify and reach critical changes facing the health sector
 • Seek ways of dealing with resistance to these changes.
 • Develop knowledge and skills in the management of innovation

DLMHM523: Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία

EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH

Course Contents

 • Developed basic epidemiological concepts.
 • Be clear how the results of epidemiological studies used for public health.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the key epidemiologic concepts.
 2. Understand the types of epidemiological studies.
 3. Plan epidemiological studies.
 4. Understand the basic principles of public health.
 5. Understand the way in which the results of epidemiological studies used for public health

DLMHM524: Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας

OPERATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING IN HEALTH SYSTEMS AND SERVICES

Course Contents

 • Knowledge of the origin and nature of Operational Research
 • Knowledge of the contribution of Operational Research to administrative decisions
 • To help students understand the basic concepts of quantitative analysis and application of the methodology
 • Understanding of the basic principles and assumptions of the linear programming
 • To help students to practice analyzing and addressing real business problems and case studies
 • Deepening the application of linear programming method to regulate labor relations issues
 • Deepening the application of linear programming method in hospital inventory management unit
 • Deepening the implementation of the method Data Envelopment Analysis (DEA) for evaluating the performance of health units
 • To help students to identify and evaluate the factors that determine the operation of agencies and health units
 • To equip students with the ability of critical and interdisciplinary analysis of individual functions of the units and health organizations.
 • The development of appropriate knowledge and skills to develop a business plan agency
 • Understand the main principles of marketing as they can be applied in the field of health services
 • Ability to develop marketing plans having regard to the individual characteristics of health sector
 • Understand the importance of the study of consumer behavior, especially in the field of health services and the use of marketing research
 • Understand the concepts of segmentation, targeting and positioning
 • Ability to understand and develop a marketing mix for an organization of health services

Course Contents

 • Knowledge of the origin and nature of Operational Research
 • Knowledge of the contribution of Operational Research to administrative decisions
 • To help students understand the basic concepts of quantitative analysis and application of the methodology
 • Understanding of the basic principles and assumptions of the linear programming
 • To help students to practice analyzing and addressing real business problems and case studies
 • Deepening the application of linear programming method to regulate labor relations issues
 • Deepening the application of linear programming method in hospital inventory management unit
 • Deepening the implementation of the method Data Envelopment Analysis (DEA) for evaluating the performance of health units
 • To help students to identify and evaluate the factors that determine the operation of agencies and health units
 • To equip students with the ability of critical and interdisciplinary analysis of individual functions of the units and health organizations.
 • The development of appropriate knowledge and skills to develop a business plan agency
 • Understand the main principles of marketing as they can be applied in the field of health services
 • Ability to develop marketing plans having regard to the individual characteristics of health sector
 • Understand the importance of the study of consumer behavior, especially in the field of health services and the use of marketing research
 • Understand the concepts of segmentation, targeting and positioning
 • Ability to understand and develop a marketing mix for an organization of health services

DLMHM525: Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας

HEALTH ECONOMICS AND FINANCIAL MANAGEMENT OF PUBLIC AND PRIVATE HEALTH SERVICES

Course Contents

 • An understanding of the purpose and necessity of tools Health Economics, with reference to modern economists of Health, and their respective schools of thought
 • The analysis of micro-economic circuit in health (demand-offeer-purchase of products and services) on the basis of the principles, objectives and functioning of health systems in the Financing and Evaluation of Health Services
 • Deepening the basic processes and principles of financial management of health units (HUs), the concepts and elements of an accounting system, budgeting, cost accounting, financial statements and ratios
 • The financial planning and the application of appropriate methods of economic management in health facilities, using appropriate techniques, appropriate to the environment of HUs.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand in depth the impact of the health sector in the formation of aggregates of the economy
 2. Identify the causes and results of the organization and financing of the health care sector in modern societies, in relation to social inequalities
 3. Analyze and develop strategic planning of health services at local and national level
 4. They use their knowledge for the effective organization and management of health services and programs
 5. Understand the function of the drug market and the importance of cost-effective exercise leadership
 6. Apply microeconomic tools for understanding the economic dimension of health problems and care
 7. Use the methods of economic analysis to investigate the parameters that affect the configuration of the health status of the population and the differences between developed and developing countries
 8. Have full and clear understanding of the methods of financing health services and specificities of the institutional and socio-economic environment in which the activity of health units
 9. Understand the way in which financial accounting information can be used in business analysis, control and decision making
 10. They are familiar with dealing with the problems of finding and rational management of funds to achieve the objectives of a Health organization
 11. They understand the subject of a Financial Service Agency Health and tools used in making investment decisions – working capital – financial, risk, dividend policy.
 12. They are familiar with modern methods of financial management associated with the introduction of innovative forms of organized care and compensation of suppliers based on «similar diagnostic categories

DLMHM526: Μεθοδολογία της Έρευνας

RESEARCH METHODOLOGY

Course Contents

 • Developed the basic principles of research methodology.
 • Presenter a concise and useful guide writing graduate theses.
 • Developed the basic principles of analysis of data from epidemiological studies.
 • Used in IBM SPSS statistical package for analyzing epidemiological data.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the basic principles of research methodology.
 2. Authored their postgraduate dissertations
 3. Importing data from studies in the statistical package IBM SPSS.
 4. Carry out basic analyzes the statistical package IBM SPSS.

DLMHM527: Πληροφορική της Υγείας

HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Course Contents

 • Provide specialized scientific knowledge to graduates with skills relevant to the needs of health care through the Health Informatics.
 • The introduction and guidance of graduate students in scientific research, so that graduates of the program can perform research programs, evaluate and apply research results and to plan and prepare research in the fields of Administration Health Services and the Health Information Technology, respectively.
 • Comprehensive and in-depth presentation of the problems of implementing IT in a diverse and complex field of activity.
 • Specialization in health informatics.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Enable students to address comprehensively the problem of implementation of information technology in activities directly related to the generation and exploitation of knowledge in complex multi-parameter organizational groups (hospitals, health systems).
 2. Specialize in the design and development of complex systems and decision support systems health.

DLMHM528: Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας

SOCIAL AND BEHAVIOURAL ASPECTS OF HEALTH MANAGEMENT – HEALTH LAW AND ETHICAL ISSUES

Course Contents

 • Knowledge of the ways in which culture, socio-economic background, behavior, health and illness are interconnected
 • Understanding of the students the basic concepts of health and health care
 • Get the students thinking ability and action in accordance with the principles of Bioethics and Medical Ethics
 • Deepening the search and processing of data bioethical
 • Understand how the study and treatment of the rules of law relating to the implementation of health policies
 • Analysis and monitoring Q capacity of the constantly changing international developments, on social data, scientific approaches to bioethics and related laws

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the theories, concepts and methods of analysis used sociology to approach the issues of health and illness.
 2. Analyze the social contexts that determine the health and health care.
 3. Consider the impact of social stratification with respect to the standard of health and access to health services.
 4. Understand the principles of Bioethics and Medical Ethics
 5. They have the ability to search and processing of data bioethical
 6. Understand how the study and treatment of the rules of law relating to the implementation of health policies
 7. Are able to seek and process health law rules
 8. Monitor the changing international developments on social data, scientific approaches to bioethics and related laws

DLMHM515: Διατριβή

DISSERTATION

Course Contents

Dissertation is an output of research. The student shows his ability and skills to work independently. Original results of research must be included in the dissertation. The dissertation is put together by the student under his/her supervisor’s guidelines. The topic of a dissertation must be approved by a relevant Ph.D. study programme professional board.

Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme. The dissertation thesis contains above all these parts: summary of the present state of problems with reference to used source – books, targets of the thesis, description of own solution, original outcomes and their use in bulletins and projects, target analysis for science and experience, recommendation for continuing to written thesis in required topic and branch, list of student’s published works and their relevant quotations, list of used literature, declaration of intellectual property and an annotation generally in Greek.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop a theoretical framework for research
 2. Identify and justify the choice of research methodology
 3. Identify an appropriate research strategy and analyze bibliography
 4. Identify and adopt appropriate research methods
 5. Demonstrate an ability to write with fluency, clarity and precision
 6. Describe the theoretical background of his/her research topic, the selection and description of the required research method to solve the research problem.
 7. Evaluate and discuss scientific research topics in his/her own field
 8. Analyze data and report findings in the format of a 15,000 word dissertation.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!