Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σκοπός του τμήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν την αναγκαία επιστημονική και παιδαγωγική βάση και τις κατάλληλες δεξιότητες για να ασκήσουν δημιουργικά το επάγγελμα του/της παιδαγωγού σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και δημιουργεί νέα δεδομένα, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, την πρακτική εφαρμογή και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Στόχος είναι επίσης η δημιουργία ευαίσθητων δασκάλων, ικανών να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα, η οποία είναι μια πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολείο.

Εργαστήρια
To πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος:

 • Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Θεάτρου
 • Εργαστήριο Τέχνης
 • Εργαστήριο Μουσικής και Κουκλοθεάτρου
 • Εργαστήρια για Θέματα Περιβάλλοντος

Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονη Διεθνή Βιβλιογραφία, Επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές/τριες υποβάλλονται σε πρακτική άσκηση σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

 • θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων,
 • θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και στάσεις για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στο δημοτικό σχολείο,
 • θα εξοικειωθούν με την πρακτική στις τάξεις του δημοτικού σχολείου,
 • θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους,
 • θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα, ικανότητα και βούληση για προαγωγή του επαγγέλματος και της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας,
 • θα εμπλακούν σε έρευνα που προάγει την παιδαγωγική γνώση και στηρίζει το παιδαγωγικό επάγγελμα, και
 • θα αποκτήσουν εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήµατα 208
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης 12
Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου 10
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 208 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PEART101 Τέχνη Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο 5 2
2 PEART301 Τέχνη ΙΙ – Η Τέχνη και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
3 PEEDE400 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
4 PEEDL400 Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Ηγεσία στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
5 PEENG101 Aγγλικά Ι 5 2
6 PEENG102 Αγγλικά ΙΙ 5 2
7 PEENV100 Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης 5 2
8 PEENV202 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο 5 3
9 PEGRK101 Νεοελληνική Γλώσσα Ι 5 3
10 PEGRK102 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 5 3
11 PEGRK200 Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης / Ξένης Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο 5 2
12 PEGRK300 ∆ιδακτική του γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
13 PEHED200 Το ∆ηµοτικό Σχολείο ως Συντελεστής Προαγωγής Υγείας 5 3
14 PEICE400 ∆ιαπολιτισµική Αγωγή 6 3
15 PEISP100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη 5 3
16 PELIT200 Λογοτεχνική Ανάλυση 5 3
17 PEMAT100 Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ι 5 3
18 PEMAT200 Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο ΙΙ 5 2
19 PEMAT300 Η ∆ιδακτική των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
20 PEMED400 Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό σχολείο 6 3
21 PEMUS300 Η Μουσική και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό σχολείο 6 3
22 PEPED101 Φυσική Αγωγή Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο 5 2
23 PEPED301 Φυσική Αγωγή ΙΙ – Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
24 PEPSY200 Εξελικτική Ψυχολογία 5 3
25 PEPSY400 Παιδαγωγική Ψυχολογία 6 3
26 PERPE300 Ροµποτική και Προγραµµατισµός στην Εκπαίδευση 6 3
27 PERSE300 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση 6 3
28 PESCI100 Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστηµών 5 3
29 PESCI300 Φυσικές Επιστήµες και η διδακτική τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3
30 PESED400 Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου 6 3
31 PESEP100 Σχολική Εµπειρία Ι 5 3
32 PESEP200 Σχολική Εµπειρία ΙΙ 5 3
33 PESEP300 Σχολική Εµπειρία ΙΙΙ 6 3
34 PESEP400 Σχολική Εµπειρία ΙV 12 6
35 PESTE200 Σχολική Αποτελεσµατικότητα και Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία 5 3
36 PETEC200 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 5 2
37 PETLC300 Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο 6 3

 Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PEELE120 Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή 6 3
2 PEELE121 Υπαίθρια Μελέτη και Εκπαίδευση 6 3
3 PEELE122 Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισμικά 6 3
4 PEELE123 Εικαστική Έκφραση και Νέες Τεχνολογίες: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογής στην Εκπαίδευση 6 3
5 PEELE124 Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/ Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης 6 3
6 PEELE125 Διδακτική της Ιστορίας 6 3
7 PEELE126 Πτυχιακή Εργασία Ι 6 3
8 PEELE127 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 3
9 PEELE128 Ζητήματα Ειδικής Εκπαίδευσης 6 3
10 PEELE129 Θέατρο στην Εκπαίδευση 6 3
11 PEELE130 Διδακτική των Αγγλικών στη Δημοτική Εκπαίδευση 6 3
12 PEELE131 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 6 3

Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PEGED120 Στρατηγικές Μάθησης και Μεταγνώσης 5 2
2 PEGED121 Ελληνοκυπριακή ∆ιασπορά: Ταυτότητες και Δεδομένα 5 2
3 PEGED122 Μελέτη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας 5 2
4 PEGED123 Θέµατα Υγείας 5 2
5 PEGED124 Φυσική δραστηριότητα και εναλλακτικοί τρόποι άσκησης 5 2
6 PEGED125 Εργαλεία ∆ιαδικτύου 5 2
7 PEGED126 Οπτική Επικοινωνία στη Σύγχρονη Εποχή 5 2
8 PEGED127 Ισότητα και Φύλο 5 2
9 PEGED128 Λογοτεχνία και Κινηµατογράφος 5 2

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!