Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε πτυχιακό επίπεδο και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της Δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προωθεί με έναν εξελικτικό τρόπο την εισαγωγή και εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στο χώρο της δημοσιογραφίας, στην εξοικείωση με αυτόν και στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., σ’ ένα πλαίσιο ανθρωπιστικών σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης στους τομείς της Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών, μαθήματα τεχνικής εξοικείωσης και νέας τεχνολογίας (Νέα Μέσα), μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, μαθήματα πρακτικής εφαρμογής / εξάσκησης, μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης.

Όσον αφορά τα δημοσιογραφικά μαθήματα, υπάρχουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι: Έντυπα, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδικτυακή Δημοσιογραφία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η όλη δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των σπουδών να είναι εξοικειωμένοι με όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Εργαστήρια
Στα πλαίσια του Τμήματος Δημοσιογραφίας λειτουργεί Ινστιτούτο Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΕΚΕ). Αποστολή του ΙΕΚΕ είναι η πολύπλευρη ανάλυση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της σχέσης τους με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία στην Κύπρο, αλλά και εκτός αυτής.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στη διάθεσή του για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, εργαστήρια ψηφιακής οπτικοακουστικής επεξεργασίας καθώς και σκοτεινό θάλαμο.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα υποστηρίζεται και από εργαστήρια Η/Υ τα οποία βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας, αλλά και για παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές. Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με όλο το αναγκαίο λογισμικό, περιλαμβανομένων: MS Office Professional, Macromedia Suite (Fireworks, Director, Flash), Adobe Photoshop, Dreamweaver και Quark X Press.

Πρακτική Άσκηση
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας προσβλέπει στην ένταξη της Πρακτικής Άσκησης (AJER 470 και AJER 201) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος δημοσιογραφίας και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στόχο να συμβάλει στη δυνατότητα οι φοιτητές να εξασκηθούν στους κατάλληλους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να:

 • αναπτύσσουν, υλοποιούν, διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
 • οργανώνουν, προγραμματίζουν, καθοδηγούν και ελέγχουν δραστηριότητες σε τμήματα οργανισμών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, και να
 • ασκούν δημοσιογραφία σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι στόχοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας είναι:

 • Να παράγει και να μεταδίδει γνώσεις, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, σχετικά με τη δημοσιογραφία, τους άλλους τομείς της μαζικής επικοινωνίας, όπως και των άλλων ενοτήτων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
 • Να αναπτύσσει και να προάγει την ικανότητα κριτικής σκέψης στα πλαίσια των Ιστορικών, Ανθρωπιστικών, Αισθητικών μορφών κατανόησης του κόσμου.
 • Να παρέχει τα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικά και επαγγελματικά και πώς να αντεπεξέρχονται σε ατομικές και ομαδικές συνθήκες εργασίας.
 • Να εξοικειώνει τους φοιτητές με το χώρο της δημοσιογραφίας σε θεωρητικό και πρακτικό/επαγγελματικό επίπεδο.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές γνώση και κατανόηση των ευρύτερων δομών του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο της οικονομίας, του πολιτισμού και της πολιτικής.
 • Να βοηθά τους φοιτητές να αναπτύσσουν ικανότητες διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας.
 • Να καλλιεργεί στους φοιτητές την ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών και τη γνώση μορφών επεξεργασίας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα νέα διαδραστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Να συντείνει στην εξέλιξη και ανάπτυξη των φοιτητών σε αυτόνομες προσωπικότητες με κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.

Τομείς Εργοδότησης
Οι κάτοχοι του πτυχίου Δημοσιογραφίας μπορούν να απασχοληθούν ως δημοσιογράφοι σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λειτουργοί και σύμβουλοι Επικοινωνίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κόμματα και οργανώσεις, σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, σε πρεσβείες, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα Πρακτορεία Ειδήσεων κ.λπ, ή ως σύμβουλοι σε αρμόδιους φορείς, όπως διάφορα Υπουργεία, τη Βουλή και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

Απόφοιτοι
Απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας κατέχουν καίριες θέσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα, απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας εργάζονται στον ΑΝΤ1, στο συγκρότημα ΔΙΑΣ, το ΡΙΚ, το MEGA, το Plus TV, καθώς και σε αρκετούς τοπικούς σταθμούς.

Συνέχιση Σπουδών
Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του προγράμματος Δημοσιογραφίας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού στους τομείς της Επικοινωνίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και σε άλλους τομείς.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 213
Επιλεγόμενα Δημοσιογραφίας 20
Επιλεγόμενα Αγγλικής Γλώσσας 7
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 213 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AAVP100 Τηλεοπτική Παραγωγή I – Κάμερα, Μοντάζ 4 1 + 2
2 AAVP120 Ραδιοφωνική Παραγωγή I 3 1 + 1
3 AAVP210 Τηλεοπτική Παραγωγή II – Ρεπορτάζ για Τηλεόραση 4 1 + 2
4 ACOM400 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ 4 3
5 AGRK102 Δημοσιογραφική Γλώσσα 3 4
6 AJER102 Τεχνολογία, Διαδίκτυο και ΜΜΕ 4 1 + 2
7 AJER103 Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία: ΜME και Κοινωνία 5 3
8 AJER106 Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 5 3
9 AJER107 Οργάνωση ΜΜΕ – Ειδησεογραφικές Υπηρεσίες 4 3
10 AJER125 Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ Ειδικών Θεμάτων 4 3
11 AJER134 Έντυπη Δημοσιογραφία και Παραγωγή 5 1 + 2
12 AJER204 Δημόσια Σφαίρα, ΜΜΕ και Πολιτισμική Ανάλυση 6 4
13 AJER207 Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία I 3 2
14 AJER212 Τεχνικές Συνεντεύξης, Σχολιογραφία, Αρθρογραφία 5 4
15 AJER220 Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙ 5 1 + 2
16 AJER231 Δημοσιογραφία και Παραγωγή Περιοδικού 5 1 + 3
17 AJER240 Ορθοφωνία και Παρουσίαση Ειδήσεων 4 1 + 2
18 AJER245 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι 3 2
19 AJER247 Εκπομπές Επικαιρότητας 3 1 + 1
20 AJER248 Φωτογραφία και Φωτορεπορτάζ 3 2
21 AJER250 Πολιτικά Συστήματα και Μορφές Συνταγματικού Δικαίου 3 2
22 AJER254 Δίκαιο των ΜΜΕ και Δημοσιογραφική Ηθική 5 3
23 AJER261 Κυπριακή Ιστορία – Κυπριακό Πρόβλημα 4 3
24 AJER300 Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση 4 3
25 AJER302 Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία και Δημόσιος Λόγος 5 3
26 AJER309 Συγγραφή Ειδήσεων για Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές 4 2 + 1
27 AJER330 Αρχές Δημιουργίας Ιστοσελίδας 3 1 + 1
28 AJER340 Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙΙ 4 1 + 1
29 AJER353 Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστήμων και Δημοσκοπήσεις 5 2 + 2
30 AJER390 Διερευνητική Δημοσιογραφία 3 2
31 AJER396 Ιστορίες Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος 5 3
32 AJER403 Ερευνητικά Πεδία στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία 4 2
33 AJER404 Αναλυτικά Μοντέλα και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 4 3
34 AJER420 Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων – Σκηνοθεσία 1 4 1 + 2
35 AJER430 Θεωρίες των ΜΜΕ 5 1 + 2
36 AJER435 Πολιτική επικοινωνία 5 3
37 AJER450 Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας 4 3
38 AJER451 Ηθική και Επικοινωνία 4 3
39 AJER452 Κοινωνία της Πληροφορίας και Χαρτογράφηση των ΜΜΕ 5 3
40 AJER460 ΜΜΕ και Ανθρώπινα Δικαιώματα 3 2
41 AJER471 Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία ΙΙ 2 2
42 AJER481 Θεωρία, Έρευνα και Μέσα Παρουσίασης 6 4
43 APOL105 Πολιτική Οικονομία I 5 3
44 APOL111 Πολιτική Επιστήμη Ι: Πολιτική Θεωρία 5 3
45 APOL201 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Διεθνής πολιτική 4 3
46 APOL205 Πολιτική επιστήμη ΙΙΙ: Παγκόσμια Πολιτικά Θέματα 4 3
47 APOL215 Πολιτική Οικονομία ΙΙ 5 3
48 APOL305 Πολιτική Ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου 4 3
49 APOL390 Κύπρος και Ευρωπαΐκή Ένωση 4 2
50 ASOC101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
51 ASOC401 Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Θέματα 4 3

Επιλεγόμενα Δημοσιογραφίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AANH190 Ανθρωπολογικές Έρευνες για την Κυπριακή Κοινωνία 5 3
2 AJER397 Αθλητικογραφία 5 3
3 AJER405 Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους 5 1 + 2
4 AJER413 Τεχνολογικές Εφαρμογές για τα ΜΜΕ 5 1 + 2
5 AJER418 Φωτογραφία και Αισθητική 5 3
6 AJER425 Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων – Σκηνοθεσία II 5 2 + 1
7 AJER492 Μεταμορφώσεις της Ευρωπαϊκής Σκέψης 5 3
8 AJER493 Οπτική Κουλτούρα και Πολιτική 5 3
9 APHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 5 3
10 APHI201 Σύγχρονοι Φιλοσοφικοί Ορίζοντες 5 3
11 APOL405 Γεωστρατηγικά Θέματα Ανατολικής Μεσόγειου 5 3
12 APSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 5 3

Επιλεγόμενα Αγγλικής Γλώσσας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 7 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AENG101. Αγγλικά Ι 2 3
2 AENG102. Αγγλικά ΙΙ 2 3
3 AENG233 Αγγλικά για ΜΜΕ 3 4

AAVP100: Τηλεοπτική Παραγωγή I - Κάμερα, Μοντάζ

Course Contents

Introduction to the Television system and its many production elements

Production Overview: The Three Production Phases Program Proposals and Treatments

Camera Operation and control

Picture Composition: Framing effective shots and camera movements.

Studio Production: Roles and responsibilities of the crew. Lighting the set and sound pick up & control. Pre-production planning and rehearsals.

Live Interviews: In the field production.

Digital TV – Smart tv

Web TV

Television Public

Audiences and means of understanding

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the proper use of studio production equipment common to most television studios including cameras, lighting, video switching, audio boards, and videos.
 2. Explain the interdependence of the roles of production staff and television equipment, and to practice the effective mixing of these elements in an actual TV production.
 3. Examine the essentials of successful Television production, and explore the effect various techniques have on the audience
 4. Evaluate the work of the television crew, and the processes involved in organising a TV production.
 5. Produce creative short TV programs from inception to finish through pre-production planning and hands-on production.

AAVP120: Ραδιοφωνική Παραγωγή I

Course Contents

The different kinds of the media and their contribution to society. Special features of the radio.

The missions and visions of a radio producer/presenter.

The importance of sound and its effect on the individual.

The correct use of the Greek language on the radio.

The importance of the use of correct articulation and rich vocabulary for the creation of a radio program.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Distinguish among the various kinds of current affairs programs and learn how each of them is presented on the radio.
 2. Use the Greek language in the appropriate manner as required by a speaker on the radio
 3. Distinguish the special features of the radio as an audio medium and its advantages.
 4. List and compare the different kinds of the media and assess the role of each one of them.
 5. Detect common mistakes in the production of radio programmes

AAVP210: Τηλεοπτική Παραγωγή II - Ρεπορτάζ για Τηλεόραση

Course Contents

EFP Camera Operation, Familiarization with equipments, Video Formats, Camera aesthetics, Shot Compositions, Demonstration and hands on shooting.

The nature of editing, Non-Linear Editing System operation.

Shooting Dialog Scene & Interviews, Shooting Covering Footage, Cut – aways and coverage.

Interviewing techniques for television.

Researching for television reporting. Economic topics, political, social, sports, etc. Live News coverage.

Creating a Visual Story, Shooting pictures to words.

Voice-over and narration recording, Editing pictures to words.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To introduce students to the core principles and methodologies behind producing quality video outputs using single camera techniques, with emphasis on TV news reports.
 2. To learn editing theory and aesthetics, and to examine the major Non-Linear editing systems.
 3. To exhibit visual awareness by using generally accepted principles of video production and editing and proper use of audio in order to tell a story efficiently while maximizing viewers’ interest.
 4. To develop research and critical thinking skills as students research the content for their projects, visualise camera shots, write their voice over, and search beyond the classroom for resources to complete projects.
 5. To develop and produce TV news report from inception to finish through pre-production planning, hands-on production, and post-production, based on thorough journalistic research on every sector of news (political, economic, social, ets).

ACOM400: Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι

Course Contents

 • Theoretical approach to Public Relations: Function of Public Relations. Public Relations and other techniques of communication. Strategic planning of Public Relations campaigns.
 • Society and the different types of social activity: The relationship between social sciences and Public Relations.
 • Mass media and Public Relations: Communication technologies and Public Relations. The public, Public Relations and propaganda.
 • Communication in Public Relations: Verbal and non-verbal behaviour through the prism of interpersonal, group, public and mass communication.
 • Semiotics in Public Relations: Signs, signifier and signified. Semiology in daily activity
 • Social spectacles: The meaning and culture of imaging.
 • Public speaking and techniques of persuasion: The principles and techniques of persuasion.
 • Practice of Public Relations: Generation of innovate ideas and communication patterns in order to plan and execute Public Relations campaigns.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the importance and function of public relations and publicity both theoretically and practically.
 2. Apply the theoretical approaches of public relations in order to generate and execute public relations programs.
 3. Examine public relations through the prism of society and social activity and to identify the methods and techniques of public relations.
 4. Evaluate public relations campaigns and to specify the elements of a successful campaign.
 5. Develop the skill of planning public relations campaigns based on innovative ideas and communication patterns.

AGRK102: Δημοσιογραφική Γλώσσα

Course Contents

Introduction to the evolution of human speech. From Aristotle to Papadis. The characteristics and benefits of speech for human beings.

Journalistic Language Compared to Language in Literature. Differences.

Oral and written texts. The transfer of oral text to written and written text to oral for the use in the various media.

The correct use of the Greek Language. Grammar and Syntaxis. Common mistakes made by reporters. Passive Voice, Adjectives, Nouns. Common use of phrases in classical greek by journalists and their meaning.

Writing the text for the different kinds of the media. Main article, Feature article, Political Analysis, Profile. Writing on the internet, writing for the radio and the television. Differences among writing for print and audiovisual media

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop skills leading to correct oral expression of the Greek Language.
 2. Develop skills leading to correct written expression of the Greek Language.
 3. Use correct grammar and syntaxis of the Greek language.
 4. Get acquainted with the characteristics of the journalistic language.
 5. Detect common mistakes in the use of journalistic language.
 6. Be able to write texts for print and audiovisual media.
 7. Develop writing for pioneer journalistic texts.

AJER102: Τεχνολογία, Διαδίκτυο και ΜΜΕ

Course Contents

Introduction to computer systems: Input Devices, Output Devices, Memory Devices (main and secondary), role of the CPU.
Computer Systems (Hardware and Software): Data input, processing, storage and output.  Use of computer systems in different types of organizations.  Hardware and Software needed as well as Networks and Storage devices.
Internet & Email: Search Engines and use of keywords as well as other search techniques to find information using the Internet.  Managing emails (sending, receiving, replying, forwarding)
Microsoft Word: Create new documents based on built in templates.  Formatting the text appropriately.  Creating and applying new or built in styles.  Creating Tables.  Inserting graphics. Using sections, columns, shapes.  Inserting automatic table of contents.
Microsoft Excel: Use cell formatting.  Create simple mathematical operations ( , -, /, *). Use build in functions (sum, average).  Create Charts and Tables.
Internet Tools for Journalism: Use of Google Alerts, Google News, Google Books and Google Scholar. Create and manage accounts in Pinterest and Storify. Publish stories in Storify. Create new entries in Wikipedia, edit an entry in Wikipedia. Use of social networks in journalism. Understand the role of blogging in journalism. Use blogs in journalism.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the main components of a computer system – Input, Output, Memory, CPU.
 2. Identify the main uses of a computer system and identify the main differences between Hardware and Software.
 3. Use the Internet effectively as a source of Information and Communication.
 4. Create professional reports using all the tools provided by word processing software.
 5. Use formulae to analyze data, create charts and tables using spreadsheet software.
 6. Use Internet tools for journalistic purposes.

AJER103: Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία: ΜME και Κοινωνία

Course Contents

Introduction: The basic model of communication. Semiotics, psychoanalysis, interpretation. Society as a social system. Social spheres and levels of analysis. Analytic perspectives.

The liberal-pluralistic perspective: Diffusion and acculturation. Participation , consensus and problems of journalistic responsibility.

The elite/organizational perspective: The rise of pseudo-events. “Spectacular democracy” and news manipulation. Elites and bureaucratic dynamics.

The Marxist/class perspective: The media and the economy: a mechanism of distribution or communication? Accumulation and concentration of ownership. Monopolies, cultural imperialism and forms of resistance

The historical development of the Public Sphere [the western European model and the Cypriot experience]

Culture and the Media: Forms/types of communication: oral/acoustic, writing, printing, electronic. McLuhan’s model. The Aesthetic dimension in mass culture: Frankfurt School , J. Berger. The “postmodern

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the basic contours and perspectives of the analysis of mass communication and its interaction with social processes and dynamics
 2. Develop arguments and analysis by using the framework of the major schools of analysis on the role of mass media in society (liberal-pluralistic, organizational-elite, systemic/class) so that they develop empirically and practically the issues raised in class
 3. Develop analytic arguments on the basis of historical perspectives and the major theorists and analytic schools of the media phenomenon
 4. Develop skills for research work on the media, in the context of which they will acquire an initial experience in the evaluation of empirical data and on evaluating the comparative weight of different arguments
 5. Acquire the basis for critical and synthetic thought on which they will construct on subsequent semesters the intersection of theory and practice on the functioning of mass media and on the [sociological and ethical] role of the journalist

AJER106: Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία

Course Contents

Journalism, History and Development:  What is journalism, its appearance and historical development.

Society, Policy and Journalism:  The role of Journalism as “fourth power”, the changes and the role of Mass Media Communication in the modern era.

Journalism and Public Opinion:  The role of Journalism in the configuration of Public Opinion and the bidirectional relation of citizen and Mass Media Communication.

News:  What’s news, the structure of news, principles of writing of journalistic texts.

Interview:  The importance of Interview, types of Interviews and their technique, reception and presentation of Interview.

Journalism and New Technologies:  The press, the electronic media, new technologies, the modern journalism and online journalism.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the process of collection of information, the sources of news and the use of reversed pyramid, as the beginning of journalistic writing.
 2. Use knowledge and dexterities for the writing of simple histories with titles.
 3. Analyze the reasons that social and other factors influence the content of news and that with their line the news influences the society. They should comprehend the relation between reality and news.
 4. Evaluate the news according to the topicality and their way of writing.
 5. Distinguish and justify when news is good written and when news is ready to be published or not.
 6. Propose subjects for research, news or even articles.

AJER107: Οργάνωση ΜΜΕ - Ειδησεογραφικές Υπηρεσίες

Course Contents

What is news: Proximity, Relevance, Immediacy, Interest, Drama, Enertainment. Different types of news.

News sources: The use of contacts, newsroom diary, pressure groups, politicians.

Wire Services, News Agencies, News Networks, Internet News Search Engines: Getting and sharing news material.

Getting the Story: Chasing the contact. News conferences. Beating the clock. Copytasting..

The angle: Developing a story. Planning the coverage. Working out contacts and questions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify what makes a story newsworthy and explain why.
 2. Use and establish news sources and choose the best way to be informed when something newsworthy happens.
 3. Use effectively wire services, news services and internet news search engines work.
 4. Chase contacts and work under tight deadlines. (Beating the clock).
 5. Describe how the news develops from an idea to a full-blown report and evaluate it.

AJER125: Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ Ειδικών Θεμάτων

Course Contents

Journalism and the Story. Principles of News .

Deconstructing the Story, the lead and the supporting information, inverted pyramid.

Sources, resources, cross-referencing, archives and background research.. The credibility of the news. Quotes and attributions .

The language of news.

Hard news- Soft News, the Feature Story.

Style and Genre .

Questions of journalism ethics.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Discuss basic journalistic principles such as accuracy, integrity and fairness.
 2. Analyze what kinds of information make news and why.
 3. Evaluate the sources and resources from which news content is drawn.
 4. Introduce the structure, style and language of news writing.
 5. Demonstrate competence in building news stories and features, from lead through their close.

AJER134: Έντυπη Δημοσιογραφία και Παραγωγή

Course Contents

 • The newspaper industry
 • Types of newspapers
 • Commercial vs political vs pseudo event
 • Journalistic texts and genres in the different newspapers
 • Design of a newspaper.
 • Quark Xpress basics.
 • Exercises on the layout design of a daily newspaper.
 • Exercises on the layout design of a political newspaper.
 • Exercises on the layout design of a lifestyle newspaper.
 • Exercises on the layout design of a sports newspaper.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and explain the particularities and of the press.
 2. Identify the various types of newspaper and understand the different ways of approaching a topic according to the type of press
 3. Develop research and writing up skills for various journalistic genres
 4. Apply general theoretical knowledge related to writing for and designing of a newspaper
 5. Identify newsworthy topics, develop and use appropriate infographics and images.
 6. Work through all phases of a newspaper production as a member of a team

AJER204: Δημόσια Σφαίρα, ΜΜΕ και Πολιτισμική Ανάλυση

Course Contents

 • Choosing a topic/area of study and/or a historical period. Formulation of the question to be explored – possible hypotheses within the framework of existing research on the development of Mass Media in Cyprus and on the historical structures of the Public Sphere types of represeantations.
 • Initial research sample: exploring the availability of primary sources and analyzing initial sample of data. “Reading” Media representations – forms of analysis: content analysis and semiotics. Cultural analysis.
 • Developing a theoretical framework. Exploring the broader theoretical literature on the research question – and the related debates.  Reformulation of the initial research question/hypothesis in theoretical terms.
 • Exploration of the literature on the historical period under study with a focus on the research issues. Linking of the ongoing research with the existing historical literature and framing the emerging results/patterns in the context of the social history of forms of communication in Cyprus
 • Analysis of empirical data on the basis of the theoretical categories and in the context of the historical period outlined.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To get directly involved with the in-depth exploration and understanding of a journalistic form (or more generally of public discourse/representation) through their research and the interpretation of its data, so that they will acquire the necessary experience for further explorations – journalistic or academic – in forms of expression in the Public Sphere and methods of analyzing/ interpreting them
 2. To get directly involved with the in-depth exploration and understanding of a journalistic form (or more generally of public discourse/representation) through their research and the interpretation of its data, so that they will acquire the necessary experience for further explorations – journalistic or academic – in forms of expression in the Public Sphere and methods of analyzing/ interpreting them
 3. To get directly involved with the in-depth exploration and understanding of a journalistic form (or more generally of public discourse/representation) through their research and the interpretation of its data, so that they will acquire the necessary experience for further explorations – journalistic or academic – in forms of expression in the Public Sphere and methods of analyzing/ interpreting them
 4. To develop their skills in relation to articulating, documenting and supporting a position, logically and empirically in the context of writing of the research work and its contextualization in a theoretical and historical framework. Special emphasis will be given to methods of cultural analysis as an interpretative method in addressing media items as research data.
 5. To be able to conduct creatively a research project on the media and interpret the data in terms of a theoretical – analytic model.

AJER207: Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία I

Course Contents

Tutorial 1: Labour market and the journalistic profession

Tutorial 2: News, reportage, interviews

Tutorial 3: Analysis,opinion articles, documentaries.

Tutorial 4: Contemporary informative systems in mass media organizations.

Tutorial 5: Activities of mass media organizations.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the meaning/difference of the theoretical and practical framework.
 2. Use/apply the theoretical knowledge along with the journalistic capabilities. To utilize the contemporary technology of Mass Media.
 3. Analyze and approach the contemporary sociological, political, economic and cultural events in a journalistic way.
 4. Evaluate the various contemporary issues and to develop the ability to conduct journalistic research.
 5. Create and present their own journalistic texts (news, reportage, interviews, analysis, opinion articles, commentaries in Mass Media.

AJER212: Τεχνικές Συνεντεύξης, Σχολιογραφία, Αρθρογραφία

Course Contents

 1. Types of Interviews, Commentaries, Editorial and their role in journalism today.
 2. Research and interview preparation
 3. Questions and answers, interviewer and interviewee.
 4. Handling difficult people
 5. On- and off the record, the interview as a source
 6. Journalistic practises and genre differences in the various media. The online demands.
 7. An approach to data journalism

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and explain the particularities and the importance of the Interview as a journalistic genre
 2. Develop research and writing up skills for journalistic genres deriving from the interview.
 3. Apply general theoretical related to interviewing including the major types of interviews and identify the functions and techniques for its major components.
 4. Identify newsworthy topics, understand and develop skills for writing editorials and commentaries.
 5. Prepare and present a ready to print interview, commentary and editorial piece.
 6. Elaborate on the link between interviews and Data journalism.

AJER220: Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙ

Course Contents

·        The missions and visions of a radioproducer/presenter.

·        Ways of producing radio programs.

·        The interview on the radio.

·        The correct use of language on the radio.

·        The correct use of written word and its transferinto oral word, articulation, tone of the voice.

·    Radio direction. Use of sound additions,background music, songs and other music in radio productions.

·    The news programme. From2-minute headlines to 24-hour news. Documentary and reality programmes.

·     Item selection and order – Putting the show together. Winning and keeping an audience, programme balance,making the programme fit (cutting – filling).Vox pop

·    Presenting the News. News anchors and presenters. Qualities of anewscaster. Professionalism.

·    On air performance and presence. Getting throughto the audience. Newsreading mechanics. Bringing the story to life.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Distinguish the various kinds of radio programs and know the responsibilities of a radio reporter/presenter.
 2. Describe the different techniques of presentation of radio programs.
 3. Compare among the different kinds of ‘the interview” as they are used in radio programs.
 4. Detect the various techniques of news writing for the radio.
 5. Explain different types of news programs, evaluate and compare news programs.
 6. Rank stories in order to compile a bulletin.
 7. Set up news programs. Evaluate the contents, pace, length of items and program feel.
 8. Define the qualities of news reading and newsreaders and the credibility of presentation.
 9. Read and present the news. Avoid obstacles and mistakes. Make a swift recovery.
 10. Produce a radio program of 15 minutes duration taking into account the role of sound additives to the enrichment of the quality of the program.

AJER231: Δημοσιογραφία και Παραγωγή Περιοδικού

Course Contents

·        Readershipand topics.

·        Types of journals and periodicals.

·        News writing for a magazine,searching for the sources

·        Stories layout.

·        Life style magazines

·        Political magazines

·        IOS applications

·        Newsletter

·        Writing titles and subtitles

·        Comments and columns.

·        Editorial as a feature.

·        Perform exercises on the layout design of different kinds of magazines.

·        Work on a collaborative project: The students collaborate in orderto design a group magazine.

·        Work on an individual (final) project: The studentswork individually in order to design a magazine choosing a style/theme of theirchoice.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic principles of a journal.
 2. Familiarise with terms such as periodicity, features for a magazine, research, sources.
 3. Use theoretical knowledge and skills, to write and produce a synthesis of text and picture.
 4. Analyse facts, conduct research and write articles.
 5. Evaluate and assess research and topics.
 6. Develop team building skills.
 7. Prepare and present a fully researched article within specific time, to prepare and choose texts and visuals for a magazine.
 8. Understand the basic notions of the typographic composition of magazine, like: texts, columns, titles, images, blank spaces, division lines.
 9. Use InDesign software for simple article editing, photo-report creation and magazine layout design.

AJER240: Ορθοφωνία και Παρουσίαση Ειδήσεων

Course Contents

 • Introduction to voice and diction: Rules of having and keeping a good voice. Preconditions for a good voice: correct body positioning and calm breathing.
 • The phenomenon of breathing: Thoracic and diaphragmatic breathing. Breathing exercises. Exercises for the articulation organs muscles.
 • Modern Greek phonetics: Creating the vowels and the consonants of the Greek alphabet.
 • Development of the voice: Correct reading: pauses (fool stop, comma, question mark, etc.)  intonation, correct punctuation, rhythm.
 • Television presentation of news: Oral presentation of news. The anchor and his/her audience. Qualifications and skills of the anchor. Preparation of the anchor. Types of anchors and news bulletins. Anchor’s non-verbal communication (kinetics, paralanguage, self-presentation, space management).
 • Practical exercises: News-casting and news report (political, police, cultural, social and sports news stories). In-class presentation and analysis of news bulletins and anchors from various Cyprus channels.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Realize the principles of the oral speech, understand the difference between thoracic and diaphragmatic breathing, and get to know the rules of public speech.
 2. Learn the importance of clear accent of the modern Greek language, of voice control and prepare themselves for correct reading in public and realise the importance of voice and diction for the journalistic profession.
 3. Evaluate television and radio broadcast news, record, listen and evaluate their own efforts.
 4. Analyse and structure current-affairs news stories and be able to present them in a news bulletin.
 5. Obtain short television interviews in a news bulletin (TV window, telephone interview, etc.)
 6. Research a news story within the news bulletin with live feeds and reports for breaking news.

AJER245: Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι

Course Contents

·    Introduction to the principles of PublicRelations: Types ofcommunication and basic principles of Public Relations, their applications andtheir action.

·    Differences between Public Relations andother functions of communication: Comparison and contrast of Public Relations with the fields ofinformation, publicity, propaganda, advertising, and marketing.

·    The public and public opinion: Types and groups of the public. Factors of formulating public opinion. Research methods instudying public opinion. The role of public opinion in Public Relations.

·    Planning for effective Public Relations: Organisation, application and appraisal of Public Relationsprograms.

·  Public Relations and mass media: Use of media in Public Relationsprograms. Relationship and cooperation between journalists and Public Relationspractitioners.

·    Practice of Public Relations: Techniques of communication and publicity (Press release, pressconference, organisation of forums, lectures, seminars and conferences).Proposition of new techniques in the planning and development of innovativePublic Relations programs.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic principles of Communication and Public Relations and to explain their importance and functions in contemporary times.
 2. Use mass media as a means of practicing Public Relations and to employ techniques of publicity in order to contribute to the organisation, application and appraisal of Public Relations programs.
 3. Distinguish Public Relations from other functions of communication and to define factors which supplement the meaning of Public Relations.
 4. Evaluate case studies based on the functions of Public Relations, mass media and techniques of publicity.
 5. Propose techniques of communication and publicity in the planning and development of Public Relations programs.

AJER247: Εκπομπές Επικαιρότητας

Course Contents

The functionality of current-affairs programs and their contribution to the television broadcast.

Duties, purpose and attributes

Multi-view research of current affairs and research procedures. Organisation of many views in a single current-affairs program.

Characteristics and interests of the audience. Representation of audience groups in current-affairs programs.

Preparation, organisation and in-studio presentation.

Types of TV interview. Staging and production of a TV interview. Characteristics of the journalist and the guest.

Types of talk shows, types of television magazines. Production and staging.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. 1. Produce and present live and taped television programs
 2. Work with cameras during a television program or live interview.
 3. Examine and analyse all the production steps of a television program and the contributions from all participants in the production.
 4. Evaluate programs from local and international channels and the work done by all participants in these productions.
 5. Produce television programs bounded by time constraints and the complete coverage of a current-affairs topic using discussion, interview and report.

AJER248: Φωτογραφία και Φωτορεπορτάζ

Course Contents

·        Introduction,Cameras and Films: Identify the different kinds of cameras andtheir basic characteristics. Describe the function of the Single Lens Reflexcamera (SLR).

·        ImageCapturing Process, Shutter Speed and Aperture functions: Analyse theshutter speed and aperture functions their units and how they affects the imagecaptured. Experiment with different SLR cameras.

·        Image ManualFocusing, setting the Shutter Speed and Aperture values: Analyse themanual focusing procedure with different kinds of SLR cameras. Analyse themanual setting procedure of the Shutter Speed and Aperture values. Performexercises on image manual focus.

·        Framing: Analyse thedifferent kinds of framing and identify what each of them communicates and forwhich purposes each one is used. Perform exercises on setting the shutter speedand aperture values. Experiment with different framing angles.

·        SpecialPhotographic Supplies: Describe the special photographic suppliesand identify the purposes that might be useful.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic characteristics of: the light-sensitive materials, the photography’s chemistry, the visual systems and the photographic supplies.
 2. Study the basic notions of the art of photography in order to understand and become familiar to the related technical terms.
 3. Apply through the practical projects the theories, skills, ideas gained throughout the content of the lectures.
 4. Create in specific time periods and on specific subjects photographic compositions as forms of art or for journalistic reports purposes as required by other courses (AJER141, AJER236).
 5. Communicate specific ideas or stories through the presentation of their photography projects and evaluate each other’s work.

AJER250: Πολιτικά Συστήματα και Μορφές Συνταγματικού Δικαίου

Course Contents

 1. Introduction to the Constitutional Law: Concepts of law, public and private. Analysis of the two. Projections and fields of action.
 2. Historic development of the Constitutional Law: The role of the Constitutional Law from its origin until today.
 3. Constitution and its aspects: Explanation, understanding, implementation.
 4. State and its aspects: Explanation, understanding, implementation.
 5. The practical function of the Constitutional Law: Explanation of the function of each state instrument, requisition of juridical interests, but also understanding of the obligations, defining the political and juridical dimension of interpersonal relations.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Ability of understanding of the importance of Public law and the Constitutional law especially, of the general rules and of the way of its interpretation, so as of the aspects of its implementation in the modern time.
 2. Ability of differentiation of the law from other elements that compose the notion of the state. Ability of diagnosing the complexity of juridical relations.
 3. Ability of understanding the local reality, in the way it is represented in the juridical tools, especially in the Constitution of the Republic of Cyprus, in order to interpret their juridical relations as subjects that are defined through rights and obligations.
 4. Ability of interpretation and evaluation of cases where juridical relations appoint specific actions from the citizens of a state defined by law under the prism of a well fare state.
 5. Ability of differentiation between the usage and demarcation of the political authority with specific juridical tools of regulation, destined to regulate the relations of citizens of a state.

AJER254: Δίκαιο των ΜΜΕ και Δημοσιογραφική Ηθική

Course Contents

Review of the theoretical background and explanation of the relevant jargon in the regard to the media law framework.

Review of the evolution of the media law, structured on local topography.

Presentation of the legal framework of the most basic laws and statutes which regulate the media industry, both the print and the audiovisual, the public and the private.

Analytical explanation of most important provisions of the media laws

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize the theoretical background and relevant terms mostly focused on the media law and journalistic ethics, aiming at clarifying to the future media worker the legal framework of the institutional regulation of the main aspects of the industry, and the boundaries of exercising this profession.
 2. Review and analyze the evolutionary developments of the local media law up to the current legal framework is included. This helps the student to better interpret the current status quo
 3. Analyze the major and most useful to the journalist provisions of the mass media laws for written and audiovisual outlets, including libel cases and the pragmatic application of the right of expression.
 4. Evaluate journalistic ethics where analysis of meanings and focus on current problems in coverage.

AJER261: Κυπριακή Ιστορία – Κυπριακό Πρόβλημα

Course Contents

Historiography: the construction of history; uses of the past; ideology and science. Social history and levels of analysis. The Cyprus problem as a nodal point of interpretation

The Ottoman period and its decline: social, political, and cultural structures of the empire. Decline and the processes of integration in the European world economy. The “introduction” of modernity in the eastern Mediterranean .  The ideology of “Meyali Idea” and the exporting/spreading of Greek nationalism – the conflict of Romiosini and Hellinism

The advent of British colonialism. The geopolitical context. The political and cultural framework.  The archibishopic issue at the beginning of the 20th century and its multiple implications. Sociological dynamics of Modernization: Changes in social structure, culture and class formation. The impact of external trends and developments. Local dynamics: the restless 20’s, 1931, the rise of the “people’s movement”, the upheaval of the 40’s.

The emergence of the modern political-ideological formations: Left and Right anti-colonial discourses and mobilizations.  World War II and the change in the geopolitical reality and dynamics of the area. Anticolonial mobilizations. Independence and its geopolitical significance.

Internal intercommunal tension/conflict: the crisis of 1963 and 67. Their multiple interpretations. The geopolitical context [crisis in the western alliance and regional anti-colonial alliances] and the internal shift to independence. Conflicts within the G/C community. The growing rift between Nicosia and Athens . Coup and invasion in 74. Multiple interpretations.

New form of the Cyprus problem. Reconstruction and the “economic miracle”. Political forces and forms of political discourse. The politics of identity. The social-cultural-economic dynamics of the 1990’s. The process of the entry into the EU.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the dynamics, the basic historical periods of modern Cypriot history, and the different analytic perspectives in relation to the Cyprus problem and the interpretation of the historical process.
 2. Apply their understanding of the analytic perspectives in the social sciences to the subject of the course and to link them with the major schools of interpretation of the “Cyprus problem” [in public discourse and in social scientific analysis.
 3. Situate analytically the internal Cypriot developments in a broader spatial-temporal framework: in the context of modernity historically and of the related developments in the geopolitical area of the east Mediterranean
 4. Investigate specific periods or subjects [ in Cypriot social history or in relation to the Cyprus problem] through the selection and evaluation of data and their analytic contextualization in the broader historical dynamics of Cypriot modernity
 5. Develop an archive and a creative understanding about the different analytic perspectives on the Cypriot social and political reality, so as to be able to follow developments, understand the rhetorical structures in public discourse, and to develop analytic texts

AJER300: Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση

Course Contents

·  The social-historical construction of the terms “modernity” and “tradition”. The decoding of terms as an [introductory] analytic strategy. Introduction to the requirements of the course: reading/discussing texts, weekly commentary on cultural “events”/”texts”. Contrast of terms associated with modernity-post modernity [reason-relativism, equality-difference, progress-mixing]
·  The “birth” of Modernity: Enlightenment and the French Revolution [Discussion of literary texts]. From Romanticism to Realism – social and aesthetic transformations [Discussion of theatre and/or painting]. The age of the machine: its impact on society, knowledge, politics, everyday life. The blending of rationality and progress
·  Modernist movements: painting, writing, cinema, theatre. Discussion of film and film criticism. Modernism and politics: social revolution and art in the first half of the 20th century. Discussion of film and texts
·  Towards Postmodernity: From the crisis of meaning of the 50’s to the “underground” and the “revolution of everyday life” in the 60’s and 70’s. The politics of difference. The changing conception/definition of art.
·  Decentering the subject, the crisis of master-narratives, and the rise of relativism. Examples from politics and mass culture/ cinema Theory: from Barthes to Derrida
·  The theoretical debate since the early 1980’s: Jameson, Lyotard, Habermas – Foucault. The implications of the post modernity debates on: art, politics, analysis [deconstruction], eroticism, the relation of technology and everyday life. Use this discussion to select area for final essay.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Interpret historical framework about the major cultural currents which have characterized the experience of modernity [at least in the west] during the past 200 years, and their interrelation with economic and political trends and realities.
 2. Debate over the post modern phenomenon/a and the historical-sociological implications.
 3. Develop critical faculties of analysis and creative involvement/engagement with different types of art [literature, poetry, painting, theatre, cinema], so as to expand their aesthetic explorations and their engagement with the cultural debates about the historical dimension of artistic movements.
 4. Evaluate data and write texts of critical analysis about different types of art, which will be based on a broader theoretical interpretative framework but which will also express a creative engagement with the subject and literary expression itself
 5. Demonstrate awareness of cultural issues, and use relevant sources, to cover creatively and professionally cultural subjects for mass media audiences.

AJER302: Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία και Δημόσιος Λόγος

Course Contents

·        An in depth investigation into the main trends that lead to the formation of Cypriot contemporary literature.

·        The main literary texts of modern cypriot writers are taught. Concepts and meanings are analyzed.

·        Interpretation of the influences on the formation of modern cypriot literature from abroad as well as from the historical experience and social evolution in Cyprus.

·        The new global-european values and the rise of Cypriot literature after the Second World War.

·        The importance of translation of Cypriot literature into foreign languages and its role for the dissemination of Cypriot literature abroad. Interpretation of statistics.

·        Media representation of literature in Cyprus.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know the most important texts of the most important modern Cypriot writers.
 2. Analyze in depth the main texts of the most important modern Cypriot writers
 3. Know the importance of the translation of literature and its role in the dissemination of works abroad either by printed publications or by the media.
 4. Describe the main currents and historical experiences that helped to shape the literary texts/creation of contemporary Cypriot writers.
 5. Compare the use of language in texts written in standard modern Greek and the Cypriot language variety.
 6. Know the ways in which cultural affairs and particularly literature is represented by the traditional and new media.
 7. Understand the depth of the impact of media representation of Cypriot literature by the media to society in general and to interested parties.

AJER309: Συγγραφή Ειδήσεων για Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές

Course Contents

·         On, voice over, speakage, stand up, teasers and speakage off

·         Writing for Television

·         Digital TV, web tv, smart tv

·         Television, violence and young people

·         Advertisement on TV

·         Tv news bulletins and social dialogue

·         Reporting on special issues

·         TV interviews

·         New Media and TV News Bulletins

·         TV viewing measurements

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the various techniques of the verbal journalistic language.
 2. Evaluate and solve the various problems that can arise during the preparation of a tv news bulletin.
 3. Organise and produce a tv news bulletin.
 4. Develop skills concerning the practical implementation of TV news reporting.
 5. Develop new ideas on attracting the public’s attention to the news bulletin.
 6. Administrate New Media in order to promote a News Bulletin.

AJER330: Αρχές Δημιουργίας Ιστοσελίδας

Course Contents

Website basic attributes: Describe the basic attributes of a website and their purpose.

Usability and Ergonomics and Web Standards: Analyse and study the web standards and the usability issues of a website.

Introduction to Dreamweaver application: Describe the characteristics of the programme. Introduce the process of saving the finds related to the website.

Dreamweaver interface: Understand the basic attributes of the programme. Tables: their purpose and their importance.

Developing a website: Set the root folder and create index.html page.

Designing the first page: Insert tables and layers in index page. Design the structure of the web page.

Adding elements on a web page: Insert text and images in the table cells and layers.

Internal and external links: Create the rest pages and linking them in order to create a website.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe and understand the basic attributes (menu, links, buttons) of a website.
 2. Understand the basic notions of web design like: Continuity, Usability, and Web Standards.
 3. Apply the theoretical knowledge of the module for the purpose of designing a static website (using Dreamweaver application).
 4. Edit text and images in order to create ergonomic websites targeted for specific audiences.
 5. Adopt their theoretical assignments for web publications, evaluating at the same time ways of presenting them in a multi-medium like the Internet.

AJER340: Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙΙ

Course Contents

The various departments of a radio organization/channel. Functions, hierarchy and responsibilities.

Speech on the radio. Importance of the correct use of speech. Articulation, tone, colour of voice. Effect on the listener.

The use of the different interview techniques on the radio.

The production of a News Bulletin on the radio. Techniques for writing the news.

Radio reporting. Techniques to produce interesting and pioneer radio reports. Pressures on reporters and ways to overcome them.

The production of new radio programs.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Elaborate the level of communication and cooperation among the various departments of a radio organization.
 2. Use the Greek language, articulation, tone and colour of the voice. Apply all the dexterities required for the correct use of written and oral word.
 3. Detect the different techniques of newswriting and exercising in the writing of news using the different techniques.
 4. Utilize the different interview methods that can be used in the radio.
 5. Evaluate internal pressures on reporting.

AJER353: Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστήμων και Δημοσκοπήσεις

Course Contents

·        Introduction to research: Theoreticalapproaches and methodology.

·        Methods of research: Experiment,Survey, Anthropological and rhetorical research.

·        Public opinions and opinion polls: The interrelated relationship between research andthe public opinion. The opinion polls: characteristics, objectivity, advantagesand limitations.

·        Questionnaires: Creatinga questionnaire: The structure of questionnaires, different types of questions.

·        Research sample: Various methods for selecting the research sample.

·        Collecting data: Various ways of gathering and analysing data.

·        Presentation of the findings: Various ways of presenting and comment the findings of aresearch.

·        Analysis of opinion polls: Criticalanalysis of opinion polls. Historical examples.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the various methods of research, their theoretical approaches and their applications.
 2. Apply their knowledge on the planning of the various research types.
 3. Analyse and present opinions regarding the objectivity of public opinion polls.
 4. Evaluate the questionnaires and the findings of opinion polls and other statistic research.
 5. Built and develop various research related to media.

AJER390: Διερευνητική Δημοσιογραφία

Course Contents

What is investigative reporting. Establishing the facts. News: the hidden areas. General, specialist and investigative reporting. What an investigative report needs

The making of an investigative reporter. Qualities required. The path to investigation.

Insight and the development of techniques. The Insight method. Helping people. Getting the story right.

Finding the Stories. Contacts, Windows on hidden places, Links with the past.

Pursuing Inquiries. Doing it right, Getting it right, Finding the people.

Getting people to talk. Techniques of communication, approaching people and asking questions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic principles of Investigative Journalism and the qualities it requires.
 2. Explain how opportunities for investigations can be found and pursued, how informants can be persuaded to yield information and how and where the information can be checked.
 3. Describe the dangers and legal constraints investigators face.
 4. Evaluate case studies, based on works of famous investigative journalists.
 5. Investigate and describe an investigative journalism’s story.

AJER396: Ιστορίες Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος

Course Contents

 1. The human interest story and its history.
 2. Yellow press.
 3. Sensationalism, the easy way.
 4. Appeal to emotions through images.
 5. New Journalism
 6. Citizen journalism
 7. The types and parts of human interest story.
 8. Interviewing techniques for a human interest story.
 9. The finished product

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and explain the role of the Human Interest element in any journalistic story.
 2. Elaborate on the role of the yellow press historically and its subsequent transformation in other genres in radio and TV.
 3. Discuss the notion of sensationalism.
 4. Prepare and organise any journalistic piece contain the human interest element.
 5. Present a printed edition of an insert on a human interest story.

AJER403: Ερευνητικά Πεδία στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία

Course Contents

–  Presentation of course structure-expectations. Initial discussion of research area/topic and formulation of research agenda.
–  Completing the library/resource research and submitting a formal proposal with the necessary bibliography.
–  Reading the chosen/assigned texts.
–  Re-reading and organizing the text into formal academic format – focusing on substantiation through footnotes/references.
–  Presenting a uniform format.
–  Submission of chapter one and initial discussion on process/progress.
–  Critique on student texts for chapter one and planning for the next step. Collecting and reading data/resources for chapter two.
–  The focus of the chapter should be empirical, involving an empirical evaluation of theoretical arguments/interpretations.
–  Writing chapter two.
–  Correction of completed chapters on the basis of review comments.
–  Organization of the two chapters into a unity – with introduction, epilogue, bibliography.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explore a “knowledge area” through organized /guided research which will be based on students’ initiative.
 2. Apply and develop students’ knowledge about the criteria of evaluating sources so that they will be able to choose their basic bibliography which would cover central debates in the “knowledge area” under discussion.
 3. Analyze and present the basic debates, confrontations, different analytic perspectives which are involved in the issue/s under discussion.
 4. Evaluate the data and the basic analytic perspectives, to be able to chose a dimension of the broader “knowledge area” for further exploration, and to be able to situate the conclusions in the context of the broader discussions on the issue/s.
 5. Relate and synthesize creatively theoretical, historical, and empirical elements in a work which will be a testimony of their analytic and writing progress.

AJER404: Αναλυτικά Μοντέλα και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Course Contents

 • Presentation of course structure-expectations. Initial discussion of research area/topic and formulation of research agenda. The students must realize that the research process will be analogous to AJER 403 but in this case the work will be the basis for their work in the subsequent semester which will lead to their B.A. Thesis.
 • Completing the library/resource research and submitting a formal proposal with the necessary bibliography
 • Focusing on representative texts of the dimension to be explored – and finding access to them. Discussion of different perspectives in the area under exploration.  This work will be presented in chapter one.
 • Extending the exploration of theoretical categories by grounding them in historical contexts. Chapter two will be focused on the development of major theoretical perspectives through a historical evaluation.
 • Organization of the two chapters into a unity. Writing of proposal for the full research project to be completed next semester in AJER 480. Preparation of the final work and for the presentation in the seminar

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To explore a subject by undertaking bibliographical research and the development of a research question in a specific historical context and in various analytic models.
 2. To explore a subject by undertaking bibliographical research and the development of a research question in a specific historical context and in various analytic models.
 3. To learn to analyze, write, and present proposals for research – since reports on goals and work in progress is part of the process of the course.
 4. To be able to evaluate data and analytic frameworks in relation to different media of presentation – since the work will include, apart from its written dimension, an oral presentation: the students must present their work in a student seminar whose aim is to help them acquire experiences in the public presentation/articulation of discourse.
 5. To develop their synthetic abilities [combining/linking issues from theoretical and practical journalistic courses] in the process of writing [and presenting] their work.

AJER420: Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία 1

Course Contents

The news documentary as a form of TV journalism

The various types of news documentary

The history of tv documentaries

The characteristics of news documentaries

Organising a documentary production

Political Documentaries

War and Terrorism documentaries

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use the basic parameters and concepts of tv documentaries.
 2. Describe the basic characteristics of the various kinds of news documentaries.
 3. Participate in practical exercises concerning the process of organising a news documentary.
 4. Effectively identify the positive and negative techniques for producing a documentary.
 5. Organise the process of producing a news documentary.

AJER430: Θεωρίες των ΜΜΕ

Course Contents

Definitions and models of mass communication: Studying and understanding mass communication and mass media. Different models of mass communication.

Theoretical approaches on mass media: Liberal-plural theories. Classical and neo-Marxist theories. The Frankfurt school of thought. The theory of political economy. Semiotic theories and theories of communication technologies (McLuhan).

Mass media, society and culture: Mass communication and mass culture in social behaviour. Communication technologies, globalisation and culture.

The normative theory of mass media and society: Mass media, the civil society, public interest and the public sphere.

Structure and organisation of mass media: Basic principles of the structure of mass media and their analysis. The general frame of organisation of mass media. Systems, production, selection and delivery of the messages of mass communication.

The mass media on their audience: Theoretical and empirical approaches on audiences. Psychological and sociological studies of the effects of mass media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Comprehend the theoretical frame of mass communication and its basic principles, models and theories, and to discuss the effects of mass media on culture and society.
 2. Apply the theoretical approaches of mass communication and mass media to examples from contemporary Cyprus and/or international cases.
 3. Examine issues concerning mass communication, mass society and mass culture, and to discern the effects of mass media on various audiences and social groups.
 4. Analyse issues regarding mass communication and mass media in order to undertake a research project by collecting, evaluating and utilising data from multiple sources.
 5. Pose new theoretical questions in order to participate actively in discussions on and analyses of the topic of mass communication.

AJER435: Πολιτική επικοινωνία

Course Contents

The mass media, public opinion and its leaders, propaganda, political marketing, political advertising.

The role of mass media, the public opinion and the political truth.

The basic principals of political communication. The structure of informational transition.

The way political action is being realised: from the political organisations (parties, public organisations, political pressure groups, terrorist organisations, governments), through the mass media to the citizens.

The mass media as political protagonists.

International political communication.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the code and the rhetoric techniques of the political speech. They should understand the basic terms of political communication (public sphere, public opinion and its structure, political protagonists).
 2. Analyse the function of political sphere and to make a segregation of political language from any other kind of news.
 3. Evaluate political communication in national and international level. They should also learn to explore the limits of the politicians on the one hand and the limits of the journalists on the other.
 4. Use their theoretical knowledge in order to analyse political communication in a practical every day life level and at the same time they should learn to decode terms of political speech.
 5. Create analytical texts by using the theory and the practical appliance of theoretical models of political communication.

AJER450: Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας

Course Contents

The Cyprus Press:

Definition of the political, social and economic situation leading to the introduction of the Press in Cyprus . The  first newspapers and Theodoulos Constantinides’ role as the founder of  Cypriot journalism.

The key stages of the Cypriot journalism:

The early years, the first newspapers, the new trends and social criticism (1910 – 1940),   militant journalism and colonial censorship (1940-1960), Republic of Cyprus and Journalism, 1990’s and private broadcasting, digital platforms, digital TV.

Cyprus Broadcasting Corporation:

The public broadcaster  the Rebublic of Cyprus. Founded and historical development of CyBC. The role and importance of CyBC under Republic conditions. CyBC Radio and TV services.

Cyprus News Agency:

The history of the CNA. The structure, the function and the services of CNA. The role of CAN to the public sphere of Cyprus . Participation and action in international and regional organizations of the News Agencies

The private TV:

Television and its role. The private television, legal framework and function. The island-wide television channels and their role in the public sphere.

Radio:

The development of radio. State and private radio. Nationwide and regional media, information, music – entertainment, sports.

Magazines in Cyprus:

The appearance, development and characteristic of the  magazines in Cyprus

The ethnic multi-media in Cyprus:

English, Turkish, Armenian, Arabic, Russian, Romanian, Bulgarian, e.t.c media in Cyprus .

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the influence of socio-political conditions and technological progress in creating and developing the mass media communication internationally and locally.
 2. Describe the role played by MMC in various chronological periods of modern history of Cyprus. Compare facts and come to a conclusion.
 3. Analyze the role of mass media on important historical events and make comparisons to draw conclusions.
 4. Explain and evaluate the influence of ideological and political currents in the journalistic language and interaction between journalism and politics.
 5. Give ideas and organize research projects for historical periods of journalism in Cyprus.
 6. Analyze and present in the form of journalistic reportage the history of journalism in Cyprus and demonstrate how it affected the political and social life in Cyprus.

AJER451: Ηθική και Επικοινωνία

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AJER452: Κοινωνία της Πληροφορίας και Χαρτογράφηση των ΜΜΕ

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AJER460: ΜΜΕ και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Course Contents

Introductory review of the historical development of the human rights’ contemporary forming.

Analytical presentation of major human rights and basic freedoms.

Particular analysis of the right to freedom of expression as a fundamental basis for a free press and in relation to the particular rights of the workers in the media industry.

Introduction of the four major international/regional organisations and their related instruments and organs which deal with the defence of the human rights. United Nations Organisation, Council of Europe , OSCE and European Union.

Analytical introduction to the new contemporary institution which have been established on a national level for the sake of the protection of the human rights in local level.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the legal instruments and known international, regional and local institutions which tend to ensure the way in which human rights are established and made familiar.
 2. Present aspects in the role that the media industry plays in relation to a variety of human rights, focusing in particular on the freedom of expression.
 3. Present the human rights over the years (beginning from the great declarations of the 18th century and ending with current legal instruments of the United Nations, the Council of Europe, the OSCE and the European Union) up to the current situation locally.
 4. Analyse the local effect of the international and regional organisations who deal with human rights and their related organs.
 5. Examine the most basic human rights and how the media industry’s agenda should deal with them.
 6. Evaluate the international and national landscape in the field of the human rights both as a source of information and possible professional alternatives to those of the journalist.

AJER471: Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία ΙΙ

Course Contents

 – Tutorial 1: Labour market and the journalistic profession

 – Tutorial 2: News, reportage, interviews

 – Tutorial 3: Analysis, opinion articles, documentaries

 – Tutorial 4: Contemporary informative systems in mass media organizations

 – Tutorial 5: Activities of mass media organizations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the meaning/difference of the theoretical and practical framework.
 2. Use/apply the theoretical knowledge along with the journalistic capabilities. To utilize the contemporary technology of Mass Media.
 3. Analyze and approach the contemporary sociological, political, economic and cultural events in a journalistic way.
 4. Evaluate the various contemporary issues and to develop the ability to conduct journalistic research.
 5. Create and present their own journalistic texts (news, reportage, interviews, analysis, opinion articles, commentaries in Mass Media.

AJER481: Θεωρία, Έρευνα και Μέσα Παρουσίασης

Course Contents

·         Methodological organization: Re-write chapters 1 and 2 [from, AJER 404] on the basis of the written comments received. Specify the issues to be addressed in chapters 3-4, in relation to the application to Cypriot reality of the broader issues raised in the theoretical and historical exploration of chapters 1, 2. Consult with related teaching personnel on the structure of the radio program and the “TV documentary/presentation”. The productions must be organized within the framework of the theoretical and historical categories under discussion. Collect the material for the radio and video works [interviews, documentary “shots”, archival material].

·         Research work on Chapter 3: Quantitative and historical data on the issue under discussion from the Cypriot historical experience.

·         Develop a research focus on the media in Cyprus in relation to the ongoing work [“how the issue is represented in Cypriot mass media”]. This exploration [including empirical research and rhetorical/interpretative analysis] will be chapter 4.

·         Use the collected material in order to make a brief documentary/TV presentation on one dimension of the issue under discussion/exploration. The video should be representative of the ability of the student to use the related technology [and techniques for constructing meaning] in order to produce a serious piece of work.

·         Use the collected material in order to create a radio program on one dimension of the issue under discussion. The radio program should demonstrate familiarity with the technology and the dynamics/aesthetics of radio production.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop further their engagement and understanding of the research process, of the interconnection of Theory and Research [through hypotheses and empirical generalizations], and of the production of different forms of presentation of their work – since they must present their research in all the media they have studied/worked on, during their 4 years of study [printing, radio, television/video, internet]
 2. To be able to specify the research focal point/area, and to make a selection of the empirical sample so as to proceed in a comprehensive and in depth research exploration [including analysis of media samples] on the basis of the theoretical framework and historical context which had been developed in AJER 404 [the prerequisite independent research course].
 3. To be able to develop, argue, and analyze in public speech the conclusions of their research through its presentation [with samples from different media] in front of the evaluation committee.
 4. To organize, evaluate and interpret the research data in the context of a theoretical framework, and to be able to develop it further through their empirical analysis, so that the students will develop a comprehensive final work which will demonstrate their abilities in writing, interpreting, and the evaluation of data for presentation in different media.
 5. To complete and present a high quality interpretative research work [with samples from different media and though the employment of multiple methods] which will be in itself testimony on the completion of their studies and their creative abilities.

APOL105: Πολιτική Οικονομία I

Course Contents

Basic terms in political economy Classical, Neoclassical, Marxist, Keynesian schools of economic thought.

Theories of value, theories of crisis, the functioning and theory of the free market, the main thinkers (e.g. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, Marshall, Vilfredo Pareto), the historical context within which theories developed, their differences and similarities.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic terms and concerns of economy.
 2. Recognise the domain of political economic as a distinct domain in the social sciences and explain the various factors composing the concept of political economy.
 3. Outline the development of economic systems until today, with special emphasis on the emergence of the industrial, capitalist system.
 4. Explain, evaluate and compare the basic schools of thought in political economy within the political and economic context in which they developed (classical, neoclassical, Keynesianism, Marxism).
 5. Locate the above theories within the contours of contemporary debates (especially in Cyprus) that relate to the economy.

APOL111: Πολιτική Επιστήμη Ι: Πολιτική Θεωρία

Course Contents

Introduction to Political Science: Political theory and philosophy. The first concepts. Definitions of politics and science. Similar scientific sectors.
Introduction to methodology: Theory, methodological research: Observation, Experiment, Gallop Poll.
Basic, analytical principles: Authority, dominance and the state. Authority distinction. Elite. Groups of interest.  Social classes.
Historical Outline of Political Theory and Philosophy: Political Thought from antiquity to the 21st century.
Contemporary, political ideologies:  Liberalism, socialism, conservatism, communism, anarchism and fascism.
Analytical school of political theory:  Liberal, elite, class.
Theory and practice:  Application of the model of analysis on specific political issues.
Cyprus and reality:  Cypriot political subjects and the political ideologies. International law and ethics and the problem of Cyprus.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic concepts and definitions of political science and to be able to identify the political ideologies, the methods of political analysis, and the analytical schools of political theory.
 2. Use the basic concepts of political science and political theory in order to interpret contemporary, political issues.
 3. Analyze the contemporary, political problems and conduct research on political situations, the evolution of political situations and their consequences.
 4. Evaluate the various political problems/issues, to control and modulate opinions, arguments and positions.
 5. Generate and present special research, reportage, articles, analyses, and commentaries regarding political issues that refer to society and to suggest ideas and measures for their solution on mass media.

APOL201: Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Διεθνής πολιτική

Course Contents

Introduction to key concepts and perspectives. Course methodology: analytic schools on international relations as the axes of the analysis of modernization and the dynamics of the contemporary world. Uses of theory/analytic models to decipher rhetorical structures in news reporting. Initial discussion of idealist and realist schools.

Elaboration on realist and idealist schools. Marxist and radical perspectives. The conception of the world system and a world economy. Hegemony. Sovereignty.

The rise of the world system and modernity. From the Renaissance to the English revolution. Sovereignty and the treaty of Westphalia .

The spreading of democratic revolutions and the diffusion of industrial capitalism: the emergence/legitimation of new political concepts/practices [equality, revolt/questioning of authority, mass society, nations/nationalism]. Conflicts on hegemony in the world system.

Imperialism and the collapse of the western “balance of power”. Early post colonial models: Latin America . The colonization of Africa and great power rivalry. The victory of Japan over Russia in 1905 and the “awakening of “ Asia . World War I and its interpretations.

Internal western dynamics: the Russian revolution and the coalescing of cultural and social revolution. Counter-revolution: the rise of fascism-nazism and the path towards World War II.

Global trends: hegemonic war, the rise of anti-colonialism and the emergence of American hegemony.

The students must begin collecting material on a geopolitical area for their final project and exam.

The division of Europe , the cold war and the rise of the superpowers as a new form of “balance of power”. Global institutions and shifts in political culture.

The anti-colonial tide: shifts in the non-western world: the Chinese revolution, the independence of India , Arab revolt and forms of Arab nationalism, and the African anti-colonial movements.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Descibe the historical development/formation of the world system and its current dynamics – and to be able to comprehend/use the main analytic perspectives on international relations [idealist, realist, Marxist/radical].
 2. Apply the analytic perspectives on empirical cases – and to interpret texts which express the specific analytic frameworks
 3. Apply the analytic perspectives on empirical cases – and to interpret texts which express the specific analytic frameworks.
 4. Develop the abilities for research with collection, evaluation and creative use/selection of data from different sources.
 5. Develop an analytic framework [on the basis of the historical and theoretical discussion] so as to be able to be creatively and analytically engaged with following up developments in international relations and politics.

APOL205: Πολιτική επιστήμη ΙΙΙ: Παγκόσμια Πολιτικά Θέματα

Course Contents

·  Theoretical issues and empirical data/substantiation. The need to link the two. As an example: discussion the theoretical debate on “agency” and systemic/structural dynamics/determinism. Discussion of the theory of “hegemonic war” and its possible use in the current conjuncture [from the bombing of Yugoslavia to the war in Iraq]. Globalization and the debate on the crisis of US hegemony. The debate on the dynamics of globalization – applying the theoretical debate on “agency-structure”.
·  Development: The debate on “development” – conservative, liberal, radical perspectives. Emphasis on the how the data are used to prove a theoretical position. Selection of an area/country [outside the west] and discussion of some related data, in order to evaluate the theoretical perspectives.
·  Culture and the Economy: Discussion of Huntington’s thesis in the context of the post 1999 global conflicts. The critique of Huntington  and the “culturalist”/ “clash of civilizations” argument. Alternative perspectives on culture, politics, and the post industrial economic system: Negri-Hardt “Empire”
·  Post modern Politics: The politicization of phenomena like identity, the body, ecology, images. Review of the trends in this realm since the 1960’s. Special emphasis on the role of the media
·  Historical efforts at analyzing the causes of war and controlling the phenomenon. The current urgency: nuclear weapons and asymmetrical warfare. Efforts at international organizations: essay on their dynamics and prospects in the current conjuncture

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the major current problems of global politics as well as the dynamics and problems which arise in the effort to create global organizations – and institutional forms of international law
 2. Discuss specific international problems as empirical examples in the context of theoretical discussions/debates between different perspectives.
 3. Analyze issues of global politics (and the related research and evaluation of data).
 4. Evaluate analytic perspectives and methodologies: to be able to identify the perspective from which emanate certain kinds of analytical or rhetorical political discourse, and to make conscious use in their own texts of the analytic tools and the different perspectives of the major schools of international relations.
 5. Develop the organizational and analytic skills for the creative engagement in following major issues in the media, creating a related archive, and the regular writing of analytic texts.

APOL215: Πολιτική Οικονομία ΙΙ

Course Contents

The role of the state in the economy – Keynesianism vs. Monetarism, the issue of the budget deficits and public debt. The welfare state and models of the welfare state in Europe . Globalization and anti-globalization movements. Theories of economic crisis and the current economic crisis. European integration and its impact on the Cyprus economy. Debates and discussions on Cyprus ‘s EMU membership

.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Familiarize terms, concerns and theories of economic nature, on the basis of current developments.
 2. Explain in depth the link between the economic sphere and broader social relations, on the basis of examples from the whole domain of political economy.
 3. Analyze in depth special topics of political economy, which are based on current politico-economic phenomena (e.g. welfare state, globalization, economic crisis).
 4. Explain the development and the basic economic principles of European integration, as well as its impact on the Cyprus economy
 5. Write analytical, journalistic articles and undertake journalistic reports on the above topics, from a critical and independent perspective.

APOL305: Πολιτική Ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου

Course Contents

Islam, Theology, Morals and Power. The Arabic nationalism, the Arabic socialism. The Islamic extremism.

Egypt , Syria , Lebanon , Iraq , Israel , Palestine .

The Ottoman Empire, the Turkish Republic .

The relations of the Arabs with Turkey , Greece and Cyprus .

Terrorism.

Racism.

The role of the woman in Islam.

Immigration policies.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the content of the lesson: Introduction to the Middle East, peace keeping procedure in the Middle East, Jerusalem, Zionism – Arabic nationalism, Jihad, Ottoman empire – Turkish Republic. The relations of the Arabic world with Turkey, Greece and Cyprus.
 2. Apply the basic principles for analysing and presenting political issues.
 3. Analyse the political development in the area of the eastern Mediterranean in the 20th century.
 4. Evaluate the procedures and contradictions of modernisation of the Arabic world, the role of Israel, Cyprus, Greece and Turkey in the specific area, and the relations of the area with the western world in the context of the international system.
 5. Create and present articles and reports on the specific subject.

APOL390: Κύπρος και Ευρωπαΐκή Ένωση

Course Contents

Foundation of European Economic Community:  The idea of united Europe, the foundation, structure and operation of European Economic Community .

Institutional bodies of European Union:  The role and the powers of European Committee, European Council, European Parliament and European Court .

Economic and Monetary Union:  The European Monetary System, the European Monetary Unit, the treaty of Maastricht , Euro.

Process of enlargement of European Union:  Decisions of European Council Helsinki, criteria of integration, European Vested.

Cyprus and European Union:  The relations of European Union and Cyprus, [Teloniaki] Union 1972, the application of integration of Cyprus, the process of harmonisation and the integration of Cyprus on the 1st of May 2004.

Cyprus problem and European Union: The places of European Union in the Cypriot problem, the application of integration of Turkey and its obligations toward Cyprus and European Union .

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the historical configuration of European Union, the structure, operation and the role of institutional bodies of European Union.
 2. Use the knowledge for the historical development and the institutional frame of European Union in order to explain the political and socio-economic unificating activities, the developments and tendencies of European Union.
 3. Analyze the developments in the space of European Union and their likely effects in the international space and particularly in our region, in Cyprus and in the Cypriot problem.
 4. Evaluate the political and socio-economic questions in the space of European Union and develop the faculty of conduct of exploratory journalism for European subjects.
 5. Create journalistic texts, news, reportage, analyses, articles, comments on European subjects and be able to present them in the Means of Mass Communication.

ASOC101: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Course Contents

Basic Definitions:  Society, social structure, socio-economic systems, gender, race, nation, population, social classes, nationalism, racism, chauvinism.

Pioneers of Sociology: The Auguste Comte, Emile Durkhim, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel.

Society:   The human society, the structure and its operation, the society as a system.

Historical forms of social living together:  Gender, race, family, nationality, nation, state and synchronous society. Social-economic systems. Analysis of the phenomenon of nationalism and racism.

Family and Society:  Forms of family, social changes, relations in the family, divorces, violence in the family.

Sociological methods of research:  Basic methods of research,(archival research or Historical methods, longitudinal study, observation, survey research, experimental research) advantages and disadvantages.

Basic sociological theories:  Introduction of the basic sociological theories e.g. posivitism, marxism, functionalism, phenomenology,etc.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know and comprehend basic significances of Sociology, as society, social structure, social stratification, socio-economic systems, gender, race, nation, population, social classes, nationalism, racism, chauvinism. They should be in position to know the classic works of the pioneers of Sociology as well as the basic sociological theories. They should know the basic methods of sociological research.
 2. Apply / use the basic significances of sociology and theoretical sociological models in order to interpret and explain the social structure, the synchronous society and the basic characteristics of the capitalistic society.
 3. Analyze modern social problems e.g. narcotics, violence in the family, hooliganism, nationalism, racism etc using the theoretical knowledge and the basic sociological methods of research.
 4. Learn to evaluate social problems, practise control and shape critical opinions with arguments and places.
 5. Create and present in the Means of Mass Communication, special researches, reportage, articles, analyses and comments on social questions that occupy the society. They should be in position to propose new ideas and metres for their confrontation and resolution.

ASOC401: Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Θέματα

Course Contents

·    Basic principles in sociology and world change: Sociological topics, theoretical approaches and methodology ofsociological research. Definition of change. Effects of social change, changein the contemporary era, current changes and future projections.

·    Women’sissues: The gender, its social positions, equality, eroticism andfeminism.

·    The human body and the society: Theeffects of society and media on health and the body (eating and otherdisorders).

·    Social strife: Crime, social violence anddrug abuse.

·    Education: Cyprus educationalsystem, its evolution, future and social significance. Multicultural education.New technologies in education.

·    Individuality and racism: Race andethnicity, minority groups, prejudice, unequal treatment and racism.

·    Mass media andpopular culture: Theories and social effectsof mass

    media. Globalisation of massmedia

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Familiarize with the basic local and/or global sociological issues and their consequences.
 2. Comprehend the most significant world social issues and the means to manage them.
 3. Examine contemporary changes in social structure and analyse the problems arising from them.
 4. Research and evaluate aspects of contemporary hot topics in sociology.
 5. Create and present a model of social issues through mass media and to develop new methods of evaluating contemporary local and/or global sociological concerns.

AANH190: Ανθρωπολογικές Έρευνες για την Κυπριακή Κοινωνία

Course Contents

Introduction to Anthropology: Definition and applications of anthropology. The transition from folklore to anthropology.

Anthropological methods: Ethics, methods and contemporary trends in cultural anthropology. Field studies and the importance of research for the evolution of the science in Cyprus . Hermeneutic texts and the historical frame

Reflections on anthropology in Cyprus : Identity, religion, family, kinship, marriage, gender and sexuality in Cyprus .  Changes in the definition and use of personal and public space. Bicommunal relationships, culture and the daily experience in Cyprus .

Comparison and contrast of Cyprus and its surroundings: Overview of the Eastern Mediterranean . Anthropological comparison and contrast with Cyprus .

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic parameters and views of anthological research in Cyprus and their most significant contributions to anthropology.
 2. Explore the basic dimensions of Cypriot modernisation through the research and theory of comparative anthropology.
 3. Participate in issues concerning anthropological research methodology and analysis, and ponder their usefulness in the presentation of anthropological topics in mass media.
 4. Use their knowledge of anthropological analysis and methodology in order to investigate and present in mass media contemporary sociological issues in Cyprus.
 5. Formulate their own investigative, analytical research methodology in studying a current-affairs issue anthropologically, so as to become involved creatively in academic, social and scientific mentality.

AJER397: Αθλητικογραφία

Course Contents

Basic principles of sport writing- various schools of sport writing/sportcasting.

Gathering of the news, hierarchy and evaluation

The role of the image in sports discourse

Popular and less popular sports- the depiction in the media

Introduction to sociology of sports

Sports as a cultural commodity.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List the basic parameters and concepts of sports –writing.
 2. Apply the rules and basic principles upon which sports reporting is based.
 3. Apply the moral rules guiding a sportswriter in both the written and electronic media and perform practical assignments in various roles (reporter, commentator, columnist etc.)
 4. Define Sports as a part of a dominant /or sub Culture, in a given society.
 5. Report the socioeconomic conditions and any political implications of sport.

AJER405: Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους

Course Contents

Definition of thedocumentary. Describe the different characteristics and categories of thedocumentary genre.

Finding subjectarea and deciding on the idea of the documentary. Researching for thedocumentary.

Scriptwriting andpreparation: Dramatic Curve, Exposition of the Subject, Racing Action, Climax,Falling Action. The script as text and guide.

Theory of visualrepresentation.

The differentstages of the production process.

Introduce AdobePremiere application. The interface of the application: Project Window, MonitorWindow, Timeline Window, Info Palette, Effects Palette, Tools Palette, HistoryPalette, Audio Mixer.

Import scenes inthe Timeline window. Editing, trimming and previewing. Choosing and addingTransitions and Special Effects.

Modifying Tones and Colours. Creating Titlesequence. Working with sound.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the structure of the television documentaries.
 2. Practice on the preproduction television process: screenplay writing, interviews, archive footage.
 3. Practice on the production and the postproduction television process: shooting, editing, title sequence, special effects.
 4. Use of the software Adobe Premiere.
 5. Evaluate of a television production.

AJER413: Τεχνολογικές Εφαρμογές για τα ΜΜΕ

Course Contents

·        Introduction to Computer Art: Describe the characteristics of the electronic image. Describe the applications suitable for image editing.

·        Introduction to Photoshop: Introduce Photoshop application. Describe its basic characteristics. Study the basic tools of the main toolbar.

·        Basic Image Editing: Study ways of editing an image in Photoshop. Perform image editing exercises with different tools in Photoshop.

·        Image Light Balancing: Study ways of light balancing an image in Photoshop. Perform image light balancing exercises in Photoshop.

·        Photomontage: Study ways of creating photomontage in Photoshop. Perform photomontage exercises in Photoshop.

·        Image Retouching: Study ways of retouching an image. Perform image retouching exercises in Photoshop.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the basic characteristics of electronic image.
 2. Understand the use and purpose of electronic image.
 3. Edit/ modify the image using Photoshop application.
 4. Evaluate the final processed image and publish it in the suitable media.
 5. Create different kinds of photomontage suitable for different media.

AJER418: Φωτογραφία και Αισθητική

Course Contents

·        Revision on Image Capturing Process, Shutter Speed and Aperture functions: Describe the function of the Single Lens Reflex camera (SLR). Analyse the manual focusing procedure with different kinds of SLR cameras. Analyse the manual setting procedure of the Shutter Speed and Aperture values.

·        Photo Reporting: Analyse the term, explain the procedure. Study famous photo reporters and their work.

·        Technology and Photography: Understand the impact of new technology on photography.

·        Introduction to Semiological Analysis: Read/ analyse image.

·        Criticizing Photographs:Critically evaluate other people’s work.

·        Personal Photography: Understand the meaning of private and public in photography.

·        Postmodern Photography: Study contemporary photographic art projects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the basic aesthetic values of photographic art.
 2. Apply through the practical projects the theories, skills, ideas gained throughout the content of the lectures on photo-reporting.
 3. Basic use of Photoshop application for purposes of image editing, light balancing and for creating photomontage.
 4. Create in specific time periods and on specific subjects, photographic compositions as forms of art or for journalistic reports purposes.
 5. 5. Communicate specific ideas or stories through the presentation of their photography projects and evaluate each other’s work.

AJER425: Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων - Σκηνοθεσία II

Course Contents

·         The news documentary as a form of TV journalism

·         Editing Techniques

·         Documentary Interviewing techniques

·         Types of news documentaries

·         Language of TV documentaries

·         The role of the Director

·         Directing techniques

·         The time table for concluding a news documentary

·         Documentaries and TV public

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. State the basic parameters and concepts of TV documentaries
 2. Distinguish the various kinds of documentaries.
 3. Participate in practical exercises concerning the process of directing a news documentary.
 4. Evaluate the positive and negative techniques for producing a documentary.
 5. Plan their own techniques for deploying and producing news documentaries.

AJER492: Μεταμορφώσεις της Ευρωπαϊκής Σκέψης

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AJER493: Οπτική Κουλτούρα και Πολιτική

Course Contents

1. The course contains all theinformation needed to place the birth of drama as a new art form within aspecial socio-political context, in Athens of the 5th century. Theconnection of drama with the religious festivities in favour of the GodDionysus. From dithyrambs towards dramatic poetry. Dionysus as the God of dramaand as the God of the polis. Tragedy as the child of democracy.

2. Special analysis of the oldesttragedy found, the ‘Persians’ of Aeschylus, which is based on historical factsand is acknowledged to be the first political play. Other examples of tragediesand comedies with political content will be discussed.

3. A brief history of the theatrethroughout the centuries under the loop of the political circumstances and aspecial focus on the political tragedies of William Shakespeare.

4. In depth understanding of themeaning of the term political theatre through its main representatives in themodern world, Erwin Piscator and Bertolt Brecht, the social respond towards itand its development in the following years.

5. Political theatre in the meta –Brecht era. From the theatre of the absurd of Samuel Beckett, Eugene Ionescoand Harold Pinter towards Sarah Kane and the movement ‘in-yer-face theatre’ inthe 90s.

6. Theatre in the Cypriot publicsphere: play wrights, repertoire, social interaction and new experimentalforms.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and explain the information given from the content of the course.
 2. Develop the basic dramaturgical skills for analysing, presenting and also for deeper realising and understanding of theatrical plays.
 3. Describe the importance of the work of Bertolt Brecht in the 20th century theatre and his contribution towards the term political theatre.
 4. Develop the ability of evaluating the theatrical process on the level of the theatrical production and its impact towards the audience.
 5. Work on the ability for organising and planning analytical texts, articles and reports on the particular taught thematic.

APHI101: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Course Contents

Introduction to Philosophy: The scope of philosophy. The beginning and the goals of philosophical thought. Philosophy in the daily life. The mission of philosophy.

Philosophical research: Induction and production. The origins of philosophical methods. Modern and contemporary philosophical methods. Analytical and hermeneutic methods.  The dialectic matter.

Divisions of philosophy: Philosophy from antiquity until today. A systematic order of philosophy.

Philosophical problems: Ontological, cognitive, metaphysical and axiological problems

The philosophical though and the historical foundation of philosophy: Ancient Greek philosophy, Medieval philosophy

Modern and contemporary philosophy: The philosophy of Renaissance, Rationalism,   the Enlightenment, the German Idealism and contemporary philosophical movements. The contemporary philosophical research in Greece and Cyprus .

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the terminology, the basic philosophical concepts, its categories, its research methods and its theoretical approaches.
 2. Describe the beginning and the goals of philosophical thought, the relationships between philosophy, science and society as well as the role mission of philosophy.
 3. Analyze philosophical texts and to acquire philosophical education and ability of critical thought.
 4. Approach the basic philosophical problems such as the ontological, the cognitive, the metaphysical and the axiological.
 5. Shape a philosophical theoretical framework in order to participate in observation and presentation of contemporary philosophical movements and research in Greece and Cyprus.

APHI201: Σύγχρονοι Φιλοσοφικοί Ορίζοντες

Course Contents

Composite and methodological view of European philosophy

Philosophy of social knowledge – new methods and models: the new relationship between philosophy and science; the post-modern understanding of social practices (culture, politics, authority, democracy, daily routine).

Focused and detailed introduction into and analysis of the field of post-modern discourse and of its various characterizations and sub-specifications: Psychoanalysis and Freudianism, social knowledge, politics and philosophy, and post-modern culture.

The position of Cyprus as a cross-roads of heterogeneous tendencies and forces.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop the skill for identical and equivalent description of the social reality or for identical and equivalent orientation in the social experience and problematic or to create and build an objective description of the image of the social experience.
 2. Shape and develop skills to search and discover constitutive, causative and topical explanatory relationships with the purpose of creating multifaceted interpretative mechanisms of the social reality at a level in which the students will be in a position to structure fundamental interpretative theoretical schemata and examples.
 3. 3. Assimilate the potential by the effectiveness of the practical use of the theoretical knowledge (the life of theory in action) – the aim of the module is not only to bring the students up to the level of enabling them to conquer specific interpretative theoretical schemata, but also to situate them, through their preparation, in a state of readiness in which they will be able to use effectively analogous theoretical hypotheses and methodological tools in solving practical issues of current affairs, as well as in acquiring skills of orientation in problematic situations of current affairs.

AENG102: Αγγλικά ΙΙ

Course Contents

The fundamentals of effective writing and critical analysis are studied together with the building of vocabulary through analysis and discussion of passages based on various topics.  Extensive practice aiming at improving students’ speaking, listening, reading and writing skills is also included.

In particular, the course covers the following:

Conditional Clauses

Passive Voice

Derivatives

Gerund and Infinitive

Reported Speech

revision, extension and further practice on Tenses

further practice on syntax and the use of various conjunctions

writing descriptive and narrative compositions

informal letter writing (apology and advice)

comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work

vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs

development of oral language skills through class-discussions and other   communicative drills

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use English competently and communicate effectively orally and in writing.
 2. Express themselves confidently and accurately.
 3. Identify and apply the structure of the language in various contexts.
 4. Compose organised and coherent pieces of writing.
 5. Use the vocabulary needed for effective communication.
 6. Develop the various skills acquired with reference to reading, writing, listening, and speaking.

AENG101: Αγγλικά Ι

Course Contents

An intensive study of the language which includes aspects of grammar and syntax leading to development of students’ writing and oral skills.

In particular, the course covers the following:

 introduction to major structural and grammatical areas of English:

Parts of Speech

Prepositions

Pronouns

Verbs: Main , Auxiliary

Statements (Affirmative, Negative, Interrogative, Imperative)

Tenses (Simple Future, Simple Present, Simple Past, Future Perfect, Present    Perfect, Past Perfect, Continuous Tenses)

word order, use of conjunctions, sentence structure and synthesis which lead to paragraph and composition writing

writing paragraphs and compositions (narrative and descriptive)

informal letter writing (giving news and invitation)

vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs

comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work

development of oral communication skills through dialogues, role play, class  discussions on passages, articles, books, films and current issues

spelling and punctuation rules

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. use oral and written language effectively
 2. communicate thought clearly and accurately
 3. analyse written and oral material
 4. compose texts
 5. express ideas orally and in writing producing organised and clear work
 6. use the vocabulary needed for effective communication
 7. apply grammatical rules in various contexts
 8. show knowledge of the basic structure of the language

APSY101: Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Course Contents

         Psychology and personality formation: Origin of psychological perspectives. The main areas of concentration of psychology. Psychology as a profession. Methods of Psychology: Experimental, correlational, and observational. Basic elements of the theories of personality. The main differences between the psychoanalytic theory, the behavioural, the theories of social learning and the humanistic theories.

         Development and learning methods: The role of heredity and environment to the psychosocial development of individuals.  The different stages of development according to E. Erickson and Jean Piaget. The importance of the first experiences in life to future development. The main feeling, thoughts and behaviours of people at different stages of life.  Learning within the context of behaviourism and factors facilitating learning.  The theoretical perspective of behaviourism and classical conditioning. Methods of learning and behavioural modification.  

         Perception, learning and conditioning: The study of the relationship between the brain, the nervous system and that of human behaviour. Basic elements of knowledge related to the perception of humans, memory and thinking. The major theories on perception, the basic processes of memory and models of organising information. The main concepts of thinking, structures and thinking mechanisms. Elements related to subjective social perception due to incoming information and experience from intimate others. Learning, classical, operant conditioning and the nature of reinforcement.

         Motivation and attitude change: The importance of psychological motivators, feelings and conscience for the average individual. Elements related to Maslow’s theory of motivation. An overview of the important approaches to motivation and the goal setting theory. Feelings and their relationship to our conscious processes.  Attitudes and attitude change: the functions of attitudes, the development of attitudes, attitudes and behaviour. The change of attitudes after a group discussion and cognitive dissonance.  

         Groups processes: The main characteristics of small groups. Elements related to group performance and group polarisation. Social influence and experiments on conformity. Obedience to authority and its consequences to our everyday life. Factors that contribute to maintaining changes of behaviour.

         Methods of therapy: The main benefits of psychotherapy to individuals. The differences between the main psychotherapeutic methods: the psychoanalytic model, the behavioural therapy model, Gestalt, humanistic psychotherapy and the systemic approach to therapy. The basic methods of objective evaluation of intelligence and personality. Projective techniques TAT and CAT. Innovative ideas related to the future and functions of psychology.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Outline the various areas of specialisation and approaches to the science of psychology. Implement elements related the research methods in psychology and describe the features of the major methods of psychotherapy.
 2. Describe elements of the following: characteristics of the functional persons, creation of a personal life plan, a theory of personality as a base of explaining human behaviour and classifying abnormal behaviour.
 3. Understand the system of values of individuals and groups, aiming at the study of the uniqueness of the individual. Distinguish the relationship between heredity and the environment to the development of our personality.
 4. Use the abilities of individuals to construct theories of human behaviour. Understand and adopt a theory of human development. Know various methods and personality tests of evaluating malfunctional behaviour.
 5. Analyse the basic characteristics of the normal and the abnormal individual. Develop innovative ways and methods of studying human behaviour and the creation of functional relationships and families.

APOL405: Γεωστρατηγικά Θέματα Ανατολικής Μεσόγειου

Course Contents

1.  The students should identify the modern international relations (theoretical approach) Realism – Pluralism – the Third synthetic aspect.
2.  They should acknowledge the historic development of the Eastern Mediterranean map (historic changes) 16th – 20th century.
3.  They should identify the spheres of influence from the Cold War period and the developments during the meta –Cold War era (the role of NATO and the USSR).
4.  They should understand the procedures of the creation of the state of Israel and the Arab – Israeli conflict (beginnings until today political situation). The Palestinian problem.
5.  They should recall the developments as follows: Turkey from Lausanne and after. The role of the army. The political Islam in Turkey. Turkey after the end of the Cold War. The efforts of political, economic and cultural approach towards the former soviet democracies.
6.  They should identify the energy policy of Turkey. The water recourses in the Eastern Mediterranean and their geostrategic importance. The relations of Turkey with the countries of the Middle east.
7.  The question about the Curds and the unthinkable possibility of dissolution of Turkey. The Cyprus problem.
8.  Syria in modern times. The main goals of foreign policy. Relations with other countries of the Middle East, with Cyprus and the EU.
9.  Egypt and its foreign policy at the modern era. Relations with rest of the Arabic world. Relations with Cyprus.
10.  The European Union and its Mediterranean policy. The Programme MEDA.
11.  Security issues in the Mediterranean. Different regimes and the need of democratisation.
12.  The American world system and the role of the USA during the meta Cold War era. Comparison with other empires. The new international order and its characteristics. The role of the USA in the Middle East.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Ability to understand the geostrategic questions of Eastern Mediterranean and the ability to collect the necessary knowledge for correct evaluation of the development in the era and how these developments affect Cyprus.
 2. Ability to watch, analyse and present the developments in the area from the mass media.
 3. Ability to understand and analyse the basic axes of the foreign policy of the biggest countries of the area: Turkey, Egypt, Israel and Syria.
 4. Develop the competence of acknowledging and evaluating the most important conflicts of the area (the Palestinian problem, the Curds, the Syrian – Israeli dispute, the Cyprus problem).
 5. Develop the competence of acknowledging and evaluating the interference politics of third powers and organisations (USA, Russia, EU and NATO).

AENG233: Αγγλικά για ΜΜΕ

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!