Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:   Πτυχίο Δημοσιογραφίας

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε πτυχιακό επίπεδο και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προωθεί με έναν εξελικτικό τρόπο την εισαγωγή και εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στο χώρο της δημοσιογραφίας, στην εξοικείωση με αυτόν και στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., σ’ ένα πλαίσιο ανθρωπιστικών σπουδών.

Σε αυτό το πλαίσιο σπουδών αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στην αναζήτηση, ερμηνεία, οργάνωση και μετάδοση πληροφοριών, τόσο στον τομέα της δημοσιογραφίας, όσο και της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Μέσα από την προώθηση της κριτικής σκέψης το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία νέων τρόπων αισθητικής, πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης της υπάρχουσας πραγματικότητας και κατανόησης των εναλλακτικών προοπτικών, οι οποίες είναι εφικτές στα πλαίσια των ιστορικών δυναμικών.

 

Εργαστήρια
Στα πλαίσια του Τμήματος Δημοσιογραφίας λειτουργεί Ινστιτούτο Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΕΚΕ). Αποστολή του ΙΕΚΕ είναι η πολύπλευρη ανάλυση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της σχέσης τους με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία στην Κύπρο, αλλά και εκτός αυτής.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στη διάθεσή του για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, εργαστήρια ψηφιακής οπτικοακουστικής επεξεργασίας καθώς και σκοτεινό θάλαμο.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα υποστηρίζεται και από εργαστήρια Η/Υ τα οποία βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας, αλλά και για παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές. Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με όλο το αναγκαίο λογισμικό, περιλαμβανομένων: MS Office Professional, Macromedia Suite (Fireworks, Director, Flash), Adobe Photoshop, Dreamweaver και Quark X Press.

Πρακτική Άσκηση
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας προσβλέπει στην ένταξη της Πρακτικής Άσκησης (AJER 470 και AJER 201) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος δημοσιογραφίας και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στόχο να συμβάλει στη δυνατότητα οι φοιτητές να εξασκηθούν στους κατάλληλους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να:

 • αναπτύσσουν, υλοποιούν, διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
 • οργανώνουν, προγραμματίζουν, καθοδηγούν και ελέγχουν δραστηριότητες σε τμήματα οργανισμών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, και
 • να ασκούν δημοσιογραφία σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι στόχοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας είναι:

 • Να παράγει και να μεταδίδει γνώσεις, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, σχετικά με τη δημοσιογραφία, τους άλλους τομείς της μαζικής επικοινωνίας, όπως και των άλλων ενοτήτων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
 • Να αναπτύσσει και να προάγει την ικανότητα κριτικής σκέψης στα πλαίσια των Ιστορικών, Ανθρωπιστικών, Αισθητικών μορφών κατανόησης του κόσμου.
 • Να παρέχει τα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικά και επαγγελματικά και πώς να αντεπεξέρχονται σε ατομικές και ομαδικές συνθήκες εργασίας.
 • Να εξοικειώνει τους φοιτητές με το χώρο της δημοσιογραφίας σε θεωρητικό και πρακτικό/επαγγελματικό επίπεδο.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές γνώση και κατανόηση των ευρύτερων δομών του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο της οικονομίας, του πολιτισμού και της πολιτικής.
 • Να βοηθά τους φοιτητές να αναπτύσσουν ικανότητες διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας.
 • Να καλλιεργεί στους φοιτητές την ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών και τη γνώση μορφών επεξεργασίας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα νέα διαδραστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Να συντείνει στην εξέλιξη και ανάπτυξη των φοιτητών σε αυτόνομες προσωπικότητες με κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.

Τομείς Εργοδότησης
Οι κάτοχοι του πτυχίου Δημοσιογραφίας μπορούν να απασχοληθούν ως δημοσιογράφοι σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λειτουργοί και σύμβουλοι Επικοινωνίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κόμματα και οργανώσεις, σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, σε πρεσβείες, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα Πρακτορεία Ειδήσεων κ.λπ, ή ως σύμβουλοι σε αρμόδιους φορείς, όπως διάφορα Υπουργεία, τη Βουλή και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

Απόφοιτοι
Απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας κατέχουν καίριες θέσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα, απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας εργάζονται στον ΑΝΤ1, στο συγκρότημα ΔΙΑΣ, το ΡΙΚ, το MEGA, το Plus TV, καθώς και σε αρκετούς τοπικούς σταθμούς.

Συνέχιση Σπουδών
Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του προγράμματος Δημοσιογραφίας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού στους τομείς της Επικοινωνίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και σε άλλους τομείς.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 216
Επιλεγόμενα Μαθήματα Δημοσιογραφίας 6
Μαθήματα Ειδίκευσης 6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 216 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AAVP100 Τηλεοπτική Παραγωγή I – Κάμερα, Μοντάζ 5 2 + 2
2 AAVP120 Ραδιοφωνική Παραγωγή I 5 2 + 2
3 AAVP210 Τηλεοπτική Παραγωγή II – Ρεπορτάζ για Τηλεόραση 5 2 + 2
4 AENG101 Αγγλικά Ι 5 3
5 AENG102 Αγγλικά ΙΙ 5 3
6 AJER102 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία: Από τον Τυπογραφικό Λόγο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 5 3
7 AJER103 Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία: ΜME και Κοινωνία 5 3
8 AJER120 Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία και το Ρεπορτάζ 5 3
9 AJER134 Έντυπη Δημοσιογραφία και Παραγωγή 5 1 + 2
10 AJER204 Δημόσια Σφαίρα, ΜΜΕ και Πολιτισμική Ανάλυση 5 3
11 AJER213 Τεχνικές Συνέντευξης, Σχολιογραφία, Αρθρογραφία 6 3
12 AJER220 Ραδιοφωνική Παραγωγή ΙΙ 5 1 + 2
13 AJER231 Δημοσιογραφία και Παραγωγή Περιοδικού 5 1 + 3
14 AJER240 Ορθοφωνία και Παρουσίαση Ειδήσεων 5 2 + 2
15 AJER245 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις Ι 5 3
16 AJER247 Εκπομπές Επικαιρότητας 5 2 + 2
17 AJER248 Φωτογραφία και Φωτορεπορτάζ 5 3
18 AJER254 Δίκαιο των ΜΜΕ και Δημοσιογραφική Ηθική 5 3
19 AJER261 Κυπριακή Ιστορία – Κυπριακό Πρόβλημα 5 3
20 AJER300 Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση 6 3
21 AJER302 Σύγχρονη Κυπριακή Λογοτεχνία και Δημόσιος Λόγος 5 3
22 AJER309 Συγγραφή Ειδήσεων για Ραδιοτηλεοπτικές Εκπομπές 6 3
23 AJER330 Διαδικτυακή Επικοινωνία: Μπλογκς και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 6 2 + 2
24 AJER353 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 6 3
25 AJER390 Διερευνητική Δημοσιογραφία 6 3
26 AJER403 Ερευνητικά Πεδία στις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία 6 3
27 AJER404 Αναλυτικά Μοντέλα και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 6 3
28 AJER420 Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων – Σκηνοθεσία 1 6 2 + 2
29 AJER430 Θεωρίες των ΜΜΕ 6 3
30 AJER435 Πολιτική επικοινωνία 6 3
31 AJER450 Ιστορία Κυπριακής Δημοσιογραφίας 6 3
32 AJER451 Ηθική και Επικοινωνία 6 3
33 AJER452 Φιλοσοφία της Επικοινωνίας 5 3
34 AJER471 Πρακτική Εξάσκηση στη Δημοσιογραφία 6 0 + 2
35 AJER481 Θεωρία, Έρευνα και Μέσα Παρουσίασης 6 4
36 APOL105 Πολιτική Οικονομία I 5 3
37 APOL111 Πολιτική Επιστήμη Ι: Πολιτική Θεωρία 5 3
38 APOL201 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ: Διεθνής πολιτική 5 3
39 APOL390 Παγκόσμια Πολιτική: Κύπρος, ΕΕ και Μέση Ανατολή 6 3
40 ASOC101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Δημοσιογραφίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AANH190 Ανθρωπολογικές Έρευνες για την Κυπριακή Κοινωνία 6 3
2 AENG233 Αγγλικά για ΜΜΕ 6 3
3 AJER395 Ιστορίες Ανθρώπινου Ενδιαφέροντος 6 3
4 AJER405 Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους 6 1 + 3
5 AJER413 Τεχνολογικές Εφαρμογές για τα ΜΜΕ 6 1 + 2
6 AJER418 Φωτογραφία και Αισθητική 6 3
7 AJER425 Παραγωγή Τηλεοπτικών Προγραμμάτων – Σκηνοθεσία II 6 2 + 1
8 AJER492 Μεταμορφώσεις της Ευρωπαϊκής Σκέψης 6 3
9 AJER493 Οπτική Κουλτούρα και Πολιτική 6 3
10 APHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6 3
11 APHI201 Σύγχρονοι Φιλοσοφικοί Ορίζοντες 6 3
12 APOL205 Παγκόσμια Πολιτικά Προβλήματα 6 3
13 APOL405 Γεωστρατηγικά Θέματα Ανατολικής Μεσόγειου 6 3
14 APSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 6 3
15 ASOC401 Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Θέματα 6 3

 Μαθήματα Ειδίκευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOM300 Ιστορία της Διαφήμισης στην Κύπρο 6 3
2 ACOM350 Οπτική Επικοινωνία 6 3
3 ACOM400 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΙΙ 6 3
4 ACOM450 Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων 6 3
5 AJER397 Αθλητικογραφία 6 3
6 AJER410 Κοινωνιολογία του Αθλητισμού και Αθλητικογραφία στην Κύπρο 6 3

 Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!