Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Νομικής

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτείνεται ως ελάχιστο απαιτούμενο εισδοχής βαθμός απολυτηρίου 16/20


Με δεδομένο τον ευρύτατο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα Τμήμα Νομικής στην παιδεία του τόπου και γενικότερα στην προαγωγή της επιστημονικής αναζήτησης και προβληματισμού, ο σκοπός του Προγράμματος είναι:

  • Η όσο το δυνατό πολυσύνθετη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα διάφορα και διαρκώς εξελισσόμενα αντικείμενα του Δικαίου. 
  • Η καλλιέργεια στους φοιτητές Νομικής Παιδείας με στόχο να τους μυήσει στην προσαρμοστική ικανότητα του Δικαίου, στην έρευνα και τη διαρκή αναζήτηση του Δικαίου, κατά τρόπο που να μπορούν να σταδιοδρομήσουν επιτυχώς σε κάθε επάγγελμα που προϋποθέτει Πτυχίο Νομικής. 
  • Να συμβάλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • Να εξοικειωθούν με τη νομική σκέψη, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν ορθά τις νομικές διατάξεις.
  • Να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διάφορων αντικειμένων του Δικαίου στη βάση του τρίπτυχου: εντοπισμός-ανάλυση-εφαρμογή του Δικαίου.
  • Να εκφράσουν και να αναπτύξουν νομικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας τόσο σε νομολογία / νομοθεσία, αλλά και σε θεωρητικές – ακαδημαϊκές απόψεις.
  • Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των διάφορων κλάδων του Δικαίου και να αναπτύξουν ερευνητική – κριτική διάθεση, ως προς τη λειτουργία του Δικαίου στην κοινωνία ευρύτερα.
  • Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας του Δικαίου.
  • Να εξοικειωθούν με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έτσι ώστε να καταστούν από νωρίς κοινωνοί των υψηλών απαιτήσεων του δικηγορικού επαγγέλματος και του νομικού συμβούλου ευρύτερα.
  • Να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, δηλαδή ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικαστές, συμβολαιογράφοι, ενώ μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως διπλωμάτες, να στελεχώσουν ή να προαχθούν σε ανώτερες θέσεις στη δημόσια διοίκηση ή να διακριθούν σε τομείς όπως η δημοσιογραφία και η πολιτική. Απόφοιτοί του ήδη πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές, προάγονται στη δημόσια διοίκηση και διακρίνονται στην ελεύθερη δικηγορία.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 168
Επιλεγόμενα Νομικής 48
Μαθήματα Γενικής Επιλογής 12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 168 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW101 Κυπριακό Νομικό Σύστημα 6 3
2 LAW107 Αγγλική Νομική Ορολογία 6 3
3 LAW111 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6 3
4 LAW112 Συνταγματικό Δίκαιο 6 3
5 LAW113 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6 3
6 LAW114 Οικογενειακό Δίκαιο 6 3
7 LAW115 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6 3
8 LAW116 Ανθρώπινα Δικαιώματα 6 3
9 LAW117 Μεθοδολογία Έρευνας 6 3
10 LAW202 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι 6 3
11 LAW203 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6 3
12 LAW205 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ 6 3
13 LAW211 Εμπράγματο Δίκαιο 6 3
14 LAW212 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6 3
15 LAW213 Διοικητικό Δίκαιο 6 3
16 LAW214 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6 3
17 LAW311 Εμπορικό Δίκαιο & Βιομηχανική Ιδιοκτησία 6 3
18 LAW312 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6 3
19 LAW313 Ποινική Δικονομία 6 3
20 LAW314 Διοικητική Δικονομία 6 3
21 LAW315 Κληρονομικό Δίκαιο 6 3
22 LAW316 Δίκαιο των Εταιρειών 6 3
23 LAW317 Πολιτική Δικονομία 6 3
24 LAW402 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6 3
25 LAW403 Φιλοσοφία του Δικαίου 6 3
26 LAW411 Εφαρμογές Αστικού Δικαίου / Πολιτικής Δικονομίας 6 3
27 LAW412 Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου / Ποινικής Δικονομίας 6 3
28 LAW427 Ναυτικό Δίκαιο 6 3

Επιλεγόμενα Νομικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW108 Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ 6 3
2 LAW222 Διεθνείς Οργανισμοί 6 3
3 LAW224 Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 6 3
4 LAW225 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6 3
5 LAW226 Εγκληματολογία 6 3
6 LAW227 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 6 3
7 LAW322 Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας 6 3
8 LAW323 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 6 3
9 LAW325 Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων 6 3
10 LAW327 Ανακριτική 6 3
11 LAW341 Εργατικό Δίκαιο 6 3
12 LAW342 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 6 3
13 LAW343 Δίκαιο της Πληροφορικής 6 3
14 LAW404 Διπλωματική Εργασία I 6 3
15 LAW408 Διπλωματική Εργασία II 6 3
16 LAW421 Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκαιο 6 3
17 LAW422 Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο 6 3
18 LAW424 Φορολογικό Δίκαιο 6 3
19 LAW431 Συγκριτικό Δίκαιο 6 3
20 LAW453 Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών 6 3
21 LAW455 Τοποθέτηση φοιτητών / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 6 3

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW162 Ιστορία Πολιτικών Ιδεών 6 3
2 LAW163 Διπλωματική Ιστορία 6 3
3 LAW164 Δημόσια Διοίκηση και Επιστήμη 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 168
Επιλεγόμενα Νομικής 48
Μαθήματα Γενικής Επιλογής 12
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 168 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW101 Εισαγωγή στη Νομική Επιστήμη και στο Κυπριακό Νομικό Σύστημα 6 3
2 LAW102 Συνταγματικό Δίκαιο (Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας) 6 3
3 LAW103 Δίκαιο των Συμβάσεων I 6 3
4 LAW104 Ασκείν τη Δικηγορία 6 3
5 LAW105 Δίκαιο των Συμβάσεων ΙΙ 6 3
6 LAW106 Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες 6 3
7 LAW107 Αγγλική Νομική Ορολογία 6 3
8 LAW117 Μεθοδολογία Έρευνας 6 3
9 LAW201 Οικογενειακό Δίκαιο 6 3
10 LAW202 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι 6 3
11 LAW203 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6 3
12 LAW204 Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας 6 3
13 LAW205 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ 6 3
14 LAW206 Ποινικό Δίκαιο Ι 6 3
15 LAW207 Αδικοπραξίες Ι 6 3
16 LAW222 Διεθνείς Οργανισμοί 6 3
17 LAW301 Κληρονομικό Δίκαιο 6 3
18 LAW302 Πολιτική Δικονομία 6 3
19 LAW303 Ποινικό Δίκαιο ΙΙ 6 3
20 LAW306 Δίκαιο των Εταιρειών 6 3
21 LAW307 Διοικητικό Δίκαιο 6 3
22 LAW308 Δίκαιο της Επιείκειας και Καταπιστεύματα 6 3
23 LAW401 Ποινική Δικονομία 6 3
24 LAW402 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6 3
25 LAW403 Φιλοσοφία του Δικαίου 6 3
26 LAW405 Εμπορικό και Πτωχευτικό Δίκαιο 6 3
27 LAW407 Δίκαιο της Απόδειξης 6 3
28 LAW427 Ναυτικό Δίκαιο 6 3

Επιλεγόμενα Νομικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW108 Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ 6 3
2 LAW111 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6 3
3 LAW112 Συνταγματικό Δίκαιο 6 3
4 LAW113 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6 3
5 LAW214 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6 3
6 LAW224 Διεθνής Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 6 3
7 LAW225 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6 3
8 LAW226 Εγκληματολογία 6 3
9 LAW227 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 6 3
10 LAW322 Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας 6 3
11 LAW323 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 6 3
12 LAW327 Ανακριτική 6 3
13 LAW341 Εργατικό Δίκαιο 6 3
14 LAW342 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 6 3
15 LAW343 Δίκαιο της Πληροφορικής 6 3
16 LAW349 Πολιτική Οικονομία και Δίκαιο 6 3
17 LAW404 Διπλωματική Εργασία I 6 3
18 LAW408 Διπλωματική Εργασία II 6 3
19 LAW421 Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκαιο 6 3
20 LAW431 Συγκριτικό Δίκαιο 6 3
21 LAW451 Τραπεζικό Δίκαιο 6 3
22 LAW452 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 6 3
23 LAW453 Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών 6 3
24 LAW454 Δίκαιο των Μεταφορών 6 3
25 LAW455 Τοποθέτηση φοιτητών / Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 6 3

 

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 LAW162 Ιστορία Πολιτικών Ιδεών 6 3
2 LAW163 Διπλωματική Ιστορία 6 3
3 LAW164 Δημόσια Διοίκηση και Επιστήμη 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι: 

H πλήρης φοίτηση (60ects ανά ακαδημαϊκό έτος, 30ects ανά εξάμηνο)

H μερική φοίτηση (38ects ανά ακαδημαϊκό έτος,  19ects ανά εξάμηνο)

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!