Διάρκεια σπουδών:  5 έτη

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 5 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης (απονομή Διπλώματος), με τη δυνατότητα αποφοίτησης στα 4 χρόνια (απονομή Πτυχίου)

Τίτλος πτυχίου:  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Πενταετές Πρόγραμμα)

Επίπεδο σπουδών:  Diploma Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η επιλογή γίνεται μέσα από Εισαγωγική γραπτή εξέταση & Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας (portfolio)


Το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην κατανόηση, γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση στην πρακτική πλευρά σύλληψης, επεξεργασίας και σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού έργου. Τονίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του επιστήμονα – αρχιτέκτονα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τον περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και στο σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα 11 σημεία του άρθρου 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Αρχιτέκτονα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L255/22, 30.9.2005 σελ. 27-28).

Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η κατάρτιση των αποφοίτων του στις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι φοιτητές ασκούνται και εμβαθύνουν στα ακόλουθα πεδία:

 • Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί: Πειραματισμοί σε νέες ιδέες, μορφές και κατασκευές με στενή επαφή με την αρχιτεκτονική πρακτική, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
 • Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός: 1. αστικός σχεδιασμός και πολεοδομία, τοπίο, 2. κτίριο και δημόσιος χώρος, τόπος και πολιτισμός, 3. περιβαλλοντικός σχεδιασμός – αειφόρο δομημένο περιβάλλον,
 • Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία : 1. βιοκλιματικός σχεδιασμός συμβατικών και μη συμβατικών (ξύλινων, μεταλλικών ή μεικτών) κατασκευών , 2. ανάλυση και αποτίμηση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων εμβαθύνοντας στην αρχιτεκτονική μορφή, στον τύπο, στο δομικό σύστημα, στην παθολογία, στη συντήρηση και αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε έξι θεματικές ενότητες: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική – Πόλη και Πολιτισμός, Έκφραση και Αναπαράσταση, Επαγγελματικές Πρακτικές, Επιλεγόμενα μαθήματα ειδικότητας.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Πολιτική Άμυνα, τα πυροσβεστικά σώματα Ελλάδας και Κύπρου, θρησκευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκή συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από όλη την Ευρώπη.

 • Ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 • Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής, καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου.
 • Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
 • Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.
 • Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.
 • Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.
 • Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.
 • Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.
 • Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.
 • Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

 • Μελέτη και επίβλεψη κτιρίων, δημόσιων χώρων και έργων υποδομής (ιδιωτικά γραφεία μελετών).
 • Δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την Πολεοδομία, τα Δημόσια Έργα, το Περιβάλλον κλπ.
 • Μέση, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Κοινωφελείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την διαχείριση ακινήτων και ανάπτυξη γης, τον τουρισμό, τον πολιτισμό κλπ .
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού αρχιτεκτονικού γραφείο.

Για το πτυχίο της Αρχιτεκτονικής χρειάζονται 240 διδακτικές μονάδες και για το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού χρειάζονται 300 διδακτικές μονάδες

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 286
Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής 9
Ελεύθερης Επιλογής 5
Σύνολο 300

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΟ φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG121 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I 2 2
2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II 3 3
3 APX101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 12 0 + 12
4 APX102 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 12 0 + 12
5 APX111 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I 4 0 + 4
6 APX112 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II 4 0 + 4
7 APX113 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III 5 0 + 4
8 APX131 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I 5 2 + 2
9 APX132 Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3 2
10 APX133 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II 5 2 + 2
11 APX134 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3
12 APX201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 12 0 + 12
13 APX202 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 12 0 + 12
14 APX211 Ψηφιακά Μέσα I 5 0 + 4
15 APX212 Ψηφιακά Μέσα IΙ 5 0 + 4
16 APX221 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι 5 3
17 APX222 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI 5 4
18 APX231 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III 5 2 + 2
19 APX232 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III 3 2
20 APX233 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV 5 2 + 2
21 APX234 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV 3 2
22 APX301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V 12 0 + 12
23 APX302 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI 12 0 + 12
24 APX311 Ψηφιακά Μέσα IΙI 5 0 + 4
25 APX321 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 1 + 2
26 APX322 Χώρος και Τέχνη 3 2
27 APX323 Πολεοδομία I 5 2 + 2
28 APX324 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I 3 2
29 APX331 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι 5 2 + 2
30 APX332 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V 5 2 + 2
31 APX333 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI 5 2 + 2
32 APX401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 12 0 + 12
33 APX402 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 12 0 + 12
34 APX411 Επαγγελματική Πρακτική 5 3
35 APX412 Φωτισμός και Ακουστική 5 0 + 4
36 APX421 Πολεοδομία II 5 2 + 2
37 APX422 Αρχιτεκτονική Έρευνα 5 3
38 APX423 Πολεοδομία III 5 2 + 2
39 APX431 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI 5 2 + 2
40 APX501 Διπλωματική Εργασία I 12 0
41 APX502 Διπλωματική Εργασία II 18 0
42 APX521 Ερευνητική Εργασία 10 2 + 8
43 APX522 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 12 0 + 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες /εβδ.
1 APXE11 Ψηφιακά Μέσα ΙV 3 0 + 3
2 APXE12 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 3 0 + 3
3 APXE13 Ψηφιακά Μέσα V 3 0 + 3
4 APXE14 Πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 3 3
5 APXE21 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 3 1 + 2
6 APXE22 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 3 3
7 APXE23 Πολεοδομία IV 3 1 + 2
8 APXE24 Πολιτισμικά Τοπία 3 1 + 2
9 APXE25 Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες 3 3
10 APXE26 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 1 + 2
11 APXE27 Σύγχρονη Τέχνη 3 2 + 1
12 APXE28 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 0 + 3
13 APXE31 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ 3 1 + 2
14 APXE32 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII 3 1 + 2
15 APXE33 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV 3 1 + 2
16 APXE34 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII 3 1 + 2
17 APXE35 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX 3 1 + 2

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα – φοιτητή. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήριο προπλασμάτων και κατασκευών, εξοπλισμένα με σύγχρονο λογισμικό και συσκευές. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης εργαστηριακά και από εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

[/vc_toggle]

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!