Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην κατανόηση, γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση στην πρακτική πλευρά σύλληψης, επεξεργασίας και σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού έργου. Τονίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του επιστήμονα – αρχιτέκτονα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τον περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και στο σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ισχυρός ανταγωνισμός που σήμερα παρατηρείται στην αγορά εργασίας, έχει οδηγήσει το Πανεπιστήμιο Frederick σε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις προκλήσεις της, τόσο της τοπικής όσο και της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα δημιουργεί αρχιτέκτονες ευαίσθητους στις τοπικές ιδιαιτερότητες, ενήμερους για τις τάσεις και τις δυναμικές στο διεθνή χώρο, αποτελεσματικούς στη δημιουργία πρωτότυπων, αισθητικά άρτιων και πρακτικά εφαρμόσιμων συνθέσεων. Ένας σύγχρονος δημιουργός έχει εκπαιδευτεί να μαθαίνει για να διασφαλίζει τη συνεχή του εξέλιξη και να αναπτύσσει κριτικά την προσωπική του αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Εκπαίδευση Βασισμένη σε Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στο «τι μπορεί να κάνει» ο απόφοιτος και όχι στο «τι πρέπει να ξέρει». Πρόκειται για φιλοσοφία εκπαίδευσης, η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος από τις γνώσεις του δασκάλου, στο προφίλ που θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ο φοιτητής όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα 11 σημεία του άρθρου 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Αρχιτέκτονα.

Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η ανάπτυξη από μέρους των αποφοίτων των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αρθρώνεται γύρω από τα εργαστήρια (studio) αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αποτελούν και το πεδίο σύνθεσης όλων των μαθημάτων του προγράμματος. Η εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική σύνθεση υπηρετείται μέσα από τρεις βασικές γνωστικές κατευθύνσεις:

Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Έκφραση και Αναπαράσταση,
Αστική Σύνθεση, Πόλη και Πολιτισμός,
Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία.
Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς, όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ιδρύματα τέχνης και πολιτισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκή συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή

Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα – φοιτητή. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήριο προπλασμάτων και κατασκευών, εξοπλισμένα με σύγχρονο λογισμικό και συσκευές. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης εργαστηριακά και από εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 • Iκανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 • Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής, καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου.
 • Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
 • Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.
 • Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.
 • Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.
 • Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.
 • Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.
 • Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.
 • Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
 • Αρχιτεκτονικά ή άλλα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Τμήμα Περιβάλλοντος, κ.ά.).
 • Μέση – Τεχνική Εκπαίδευση.
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί (π.χ. ΚΟΤ, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, κ.ά.).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες).
 • Αρχιτέκτονας – Αυτοτελώς Εργαζόμενος.

Για το πτυχίο της Αρχιτεκτονικής χρειάζονται 240 διδακτικές μονάδες και για το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού χρειάζονται 300 διδακτικές μονάδες

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG121 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I 2 2
2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II 3 3
3 APX101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 12 0 + 12
4 APX102 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 12 0 + 12
5 APX111 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I 4 0 + 4
6 APX112 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II 4 0 + 4
7 APX113 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III 5 0 + 4
8 APX131 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I 5 2 + 2
9 APX132 Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3 2
10 APX133 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II 5 2 + 2
11 APX134 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3
12 APX201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 12 0 + 12
13 APX202 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 12 0 + 12
14 APX211 Ψηφιακά Μέσα I 5 0 + 4
15 APX212 Ψηφιακά Μέσα IΙ 5 0 + 4
16 APX221 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι 5 3
17 APX222 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI 5 4
18 APX231 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III 5 2 + 2
19 APX232 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III 3 2
20 APX233 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV 5 2 + 2
21 APX234 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV 3 2
22 APX301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V 12 0 + 12
23 APX302 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI 12 0 + 12
24 APX311 Ψηφιακά Μέσα IΙI 5 0 + 4
25 APX321 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 1 + 2
26 APX322 Χώρος και Τέχνη 3 2
27 APX323 Πολεοδομία I 5 2 + 2
28 APX324 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I 3 2
29 APX331 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι 5 2 + 2
30 APX332 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V 5 2 + 2
31 APX333 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI 5 2 + 2
32 APX401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 12 0 + 12
33 APX402 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 12 0 + 12
34 APX411 Επαγγελματική Πρακτική 5 3
35 APX412 Φωτισμός και Ακουστική 5 0 + 4
36 APX421 Πολεοδομία II 5 2 + 2
37 APX422 Αρχιτεκτονική Έρευνα 5 3
38 APX423 Πολεοδομία III 5 2 + 2
39 APX431 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI 5 2 + 2
40 APX501 Διπλωματική Εργασία I 12 0
41 APX502 Διπλωματική Εργασία II 18 0
42 APX521 Ερευνητική Εργασία 10 2 + 8
43 APX522 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 12 0 + 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 APXE11 Ψηφιακά Μέσα ΙV 3 0 + 3
2 APXE12 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 3 0 + 3
3 APXE13 Ψηφιακά Μέσα V 3 0 + 3
4 APXE21 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 3 1 + 2
5 APXE22 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 3 3
6 APXE23 Πολεοδομία IV 3 1 + 2
7 APXE24 Πολιτισμικά Τοπία 3 1 + 2
8 APXE25 Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες 3 3
9 APXE26 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 1 + 2
10 APXE27 Σύγχρονη Τέχνη 3 2 + 1
11 APXE28 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 0 + 3
12 APXE31 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ 3 1 + 2
13 APXE32 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII 3 1 + 2
14 APXE33 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV 3 1 + 2
15 APXE34 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII 3 1 + 2
16 APXE35 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX 3 1 + 2

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από μαθηματα ελεύθερης επιλογής.

AENG121: Αγγλικά για Αρχιτέκτονες Ι

An intensive study of the language which includes aspects of grammar and syntax leading to development of students’ writing and oral skills.
In particular, the course covers the following:
– Introduction to major structural and grammatical areas of English:
Parts of Speech
Prepositions
Pronouns
Verbs: Main, Auxiliary
Statements (Affirmative, Negative, Interrogative, Imperative)
Tenses (Simple Future, Simple Present, Simple Past, Future Perfect, Present Perfect, Past Perfect, Continuous Tenses)
– Word order, use of conjunctions, sentence structure and synthesis which lead to paragraph and composition writing
– Writing paragraphs and compositions (narrative and descriptive)
– Informal letter writing (giving news and invitation)
– Vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs
– Comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work
– Development of oral communication skills through dialogues, role play, class discussions on passages, articles, books, films and current issues
– Spelling and punctuation rules

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Use oral and written language effectively
Communicate thought clearly and accurately
Analyse written and oral material
Compose texts
Express ideas orally and in writing producing organised and clear work
Use the vocabulary needed for effective communication
Apply grammatical rules in various context
Show knowledge of the basic structure of the language

AENG122: Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II

Course Contents

The fundamentals of effective writing and critical analysis are studied together with the building of vocabulary through analysis and discussion of passages based on various topics. Extensive practice aiming at improving students’ speaking, listening, reading and writing skills is also included.
In particular, the course covers the following:
– Conditional Clauses
– Passive Voice
– Derivatives
– Gerund and Infinitive
– Reported Speech
– Revision, extension and further practice on Tenses
– Further practice on syntax and the use of various conjunctions
– Writing descriptive and narrative compositions
– Informal letter writing (apology and advice)
– Comprehension: reading texts on various topics, comprehending, analysing and reproducing new pieces of work
– Vocabulary development through reading and listening to passages based on various topics including the use of synonyms, antonyms and phrasal verbs
– Terminology used in Architecture
– Development of oral language skills through class-discussions and other communicative drills

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Use English competently and communicate effectively orally and in writing
Express themselves confidently and accurately
Identify and apply the structure of the language in various contexts
Compose organised and coherent pieces of writing
Use the vocabulary needed for effective communication
Develop the various skills acquired with reference to reading, writing, listening, and speaking
Apply the terminology used in their academic and professional world

APX101: Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι

Course Contents

The studio course attempts to introduce students to architecture. Observation, analysis, communication, creation, methodology are seen as the tools of architectural discourse. A series of short exercises is given to introduce issues of scale, size, proportions and the relationship between the human body and architectural form. A final exercise is given where students are asked to incorporate all the architectural processes into a small scale project.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas related to design and architectural processes.
Identify the principles that guide aesthetics, scale, proportions, materiality and recognize how these relate to the design process.
Apply drawing, model making and photography skills in order to develop a methodology toward solving compositional and conceptual problems.
Analyze a set of given parameters and recognize their significance towards identifying architectural issues.
Create a small scale 3-dimensional space that satisfies’s both aesthetic and simple programmatic requirements.
Evaluate the outcome of their work, justify their proposed solutions and appraise the significance of the architectural process towards the invention and expression of innovative ideas and problem solving.

APX102: Αρχιτεκτονική Σύνθεση II

Course Contents

The goal for the first year design studio is to attempt to create awareness to students of all the issues involved in design. Each individual is forced to reassess their philosophical position in an ever changing society and their role as creative human beings. Projects will involve the design of forms directly related and inspired by the human body through the investigation of the unique physical characteristics of each students own body. These investigations will be constructed at 1:1 scale and will include the human body or be directly related to it. The student’s own body weight will determine the materials and method of construction and its inclusion to the construction will be a test to the success of the whole investigation. The goal of the exercise is to demonstrate how scale, materials and construction become essential factors of the design process.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas related to the human body and scale in architecture and design.
Identify the parameters involved in the design and construction of small scale structures.
Apply analysis, observation, drawing, model making and photography skills in order to develop a methodology toward solving specific programmatic, compositional and conceptual problems.
Analyze and document through scale drawings and 3-dimensional models a set of given parameters and recognize their significance towards identifying architectural issues.
Create a 1:1 scale 3-dimensional structure that satisfy’s both aesthetic and simple programmatic requirements.
Evaluate the outcome of their work, justify their proposed solutions and appraise the significance of the architectural process towards the invention and expression of innovative ideas and problem solving.

APX111: Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I

Course Contents

This course explores the representational processes architects use in both the conception and communication of their work. Students are introduced to the various architectural drawing conventions, to freehand drawing media and techniques and to creative drawing as a means of exploring and communicating architectural interpretations and design ideas. Representations are expressions of ideas and their use impart additional meaning and context to the design results they seek to describe. The course consists of in and out of class exercises in free-hand perspective and experimental drawing techniques often focusing on objects or the constructions built in their studio class, leading to advanced compositional results. This studio course aims at developing students’ capabilities of executing a broad range of architectural communication tasks, especially in the creative drawing and visual communications. Project objectives are designed to be of close relevance, complement, and parallel to other subject areas of the course, and to integrate the creative skills into a comprehensive capability to develop and communicate architectural ideas and designs with intelligence, precision, and originality.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas, methods, techniques and issues of sketching as a way of communication of a visual language, presentation of ideas, and rendering of expression.
Identify the use and need of drawing in visualizing concepts and plans in art and architecture and recognize how these could be translated and actualised in reality.
Apply drawing skills in order to examine and solve advanced technical, compositional and conceptual problems.
Analyze the significance and meaning of perspective drawing and pictorial space and experiment by questioning spacial relations conceptually and in representation.
Create with alternative methods of composition, by constructing new ideas using issues of conventional rendering systems, and invent how these could be applied in expressing innovative ideas.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their drawing projects and appraise the significance of drawing in the advancement of their visual language.

APX111: Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IΙ

Course Contents

The course is an introduction to architectural drawing which is consisted by the representation of geometrical objects followed by the representation of solid architectural forms with the use of descriptive geometry.
Through a dense succession of pedagogical exercises this introductory course seeks to familiarize students with the basic design principles and the architectural design, using both two-dimensional and three-dimensional imaging.
The aim of the course is, at the end of the semester, students to have a solid understanding of all forms of representation, to be able to draw any given shape and especially to understand any design form, both two-dimensional, and three-dimensional.
At the same time the course aims to impart basic matters of architectural drawing , and enable students for the first time to understand the importance of drawing as an instrument of expression of the architect and not only as an instrument of representation of geometry.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Understand the basic concepts and terms relating to methods of representation. The drawing as a tool for creation and understanding. Learn the illustration and drawing instruments and materials used in the design.
Solve simple visualization exercises on solids and simple buildings using plans, sections, elevations, axonometric and perspective views.
Draw volumes from the third dimension to the second and from the second to the third, for the best performance of the volume.
Draw the basic elements of the Architectural drawing.(symbols, scale, dimensions e.t.c.).
Develop critical thinking on how to use a drawing as a tool o f representation for architects.
Recognise the importance and usefulness of the final project and presentation. The final drawings as a means of communication and evaluation.
Develop personal designing skills using elements in the drawing resulting from personal study and practice.

APX111: Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IΙΙ

Course Contents

This course explores the representational processes architects use in both the conception and communication of their work. Students are introduced to the various architectural drawing conventions, to freehand drawing media and techniques and to creative drawing as a means of exploring and communicating architectural interpretations and design ideas. Representations are expressions of ideas and their use impart additional meaning and context to the design results they seek to describe. The course consists of in and out of class exercises in free-hand perspective and experimental drawing techniques often focusing on objects or the constructions built in their studio class, leading to advanced compositional results. This studio course aims at developing students’ capabilities of executing a broad range of architectural communication tasks, especially in the creative drawing and visual communications. Project objectives are designed to be of close relevance, complement, and parallel to other subject areas of the course, and to integrate the creative skills into a comprehensive capability to develop and communicate architectural ideas and designs with intelligence, precision, and originality.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas, methods, techniques and issues of sketching as a way of communication of a visual language, presentation of ideas, and rendering of expression.
Identify the use and need of drawing in visualizing concepts and plans in art and architecture and recognize how these could be translated and actualised in reality.
Apply drawing skills in order to examine and solve advanced technical, compositional and conceptual problems.
Analyze the significance and meaning of perspective drawing and pictorial space and experiment by questioning spacial relations conceptually and in representation.
Create with alternative methods of composition, by constructing new ideas using issues of conventional rendering systems, and invent how these could be applied in expressing innovative ideas.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their drawing projects and appraise the significance of drawing in the advancement of their visual language.

APX131: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I

Course Contents

The course is an introduction to architectural technology and it attempts an initial general review of the basic principles and knowledge of the laws of nature concerning structures. In particular, this course deals with the identification of basic building materials and construction systems, the actions and stresses of the structural components and also the deformation, durability and stiffness of the basic components and types of structures.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify the basic principles of architectural technology. Relate architectural technology with the stages of study. Differentiate art and construction principles in architecture and determine similarities and contrasts.
Recognize the basic laws of nature and the deformation of bearing components under load. Identify the basic actions and stresses: Compression, Tension, Bending, Buckling, Shear and Cut. Differentiate the durability and the stiffness of structures. Outline communication and collaboration with the civil engineer through design.
Identify the basic building materials and systems. Distinguish actions and stresses of structural components according to their material. Define the basic building systems, i.e. reinforced concrete structures and light structures (steel and wood).
Identify structural elements and the basic members of structure: Roofing, External walls, Internal partitioning, Floors and Foundation. Design of bearing members based on function, form, bioclimatic behavior and economic limitations. Recognize the main types of bearing systems: Frame, Three-point connected arch or frame, post and beam system. Recognize the main types of joints: Fixed, Pin, Rolling. Identify primary and secondary bearing members.
Develop architectural representation and construction drawings. Create construction plans, sections, elevations, formwork plans, details and 3d representations. Implement the study by constructing a small light structure in actual size.

APX132: Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι

Course Contents

This course focus on the issues related to the structural behavior of the structures. The synthesis of the structural system and the role of each structural member (plate, beam, joint, column, foundation e.t.c.). on the hole structural behavior and the stability of the structure is examined. Also the cases of loading and the conditions of tension, compression, bending, buckling, shear and torsion of the structural members are studied. Indeed, the role of the boundary support conditions, the geometrical configuration of the structural members and the modulus of elasticity is examined on the developing of stressing and deformation under loading of simple structural members is examined.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To recognize and to be able to understand the role of the structural system of building structures and for various materials (Reinforcement concrete, Masonry structures, Timber structures and Metallic structures).
To distinguish and understand the role of each structural element (plate, beam, truss, joint, column, foundation) and the type of loads supported by each of them.
To understand the way transferring the external loads from the superstructure to the foundation.
To be able to recognize the different boundary and support conditions of structural elements (fixed, pin, rolling) and the reaction loads developed at each support.
To be able to use the equations of equilibrium in order to estimate the support loads.
To understand the stress – strain scheme of a material and to estimate the modulus of elasticity (E) and the tension and compression strength from this scheme.
To understand the different stressing developed on a beam section by axial force, shear force and bending moment.
To understand the different role of the cross area, the moment of inertia and the length of a beam to the deflection of a beam under external loading.

APX133: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II

Course Contents

The course deals with the technology and design of the reinforced concrete structure and its components. In particular, this course deals with the concrete bearing structure, the external and internal walls and floors, the stairs, the openings, the frames and the finishes. It also stresses the importance and the appropriate application of the basic design guidelines in order to achieve sufficient thermal insulation and waterproofing of the buildings.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

The understanding of the most common construction system in Cyprus, Greece and generally over the Eastern Mediterranean area the so called ‘’Concrete Structures’’. This construction system uses reinforced concrete leasing components, brick wall construction and plaster finishes.
Deal with the requirements, selection criteria, specifications and individual characteristics of the main parts of a building: the load bearing framework (from foundation to roofing), the envelop (lower floor, exterior walls, Upper Floor), the building skin (Interior partitions, floors, ceilings), landscape (immediate exterior spaces of the building and the surroundings)
The complete understanding of the purpose of the requirements, selection criteria and principles of construction in relation to the overall protection, waterproofing and thermal insulation of buildings and their application to all parts of a concrete structure.
Understanding the role of building technology in architectural design process through the study of a simple construction.
Understand the relationship of the form produced along with the construction options.
Get the experience of producing final plans with integrated construction details of a simple concrete structure.

APX134: Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II

Course Contents

This course focus on the issues related to the synthesis and structural behavior of isostatic and hyrerstatic simple structural systems. The course includes numerical investigations on simple beams, one strory and multistory planar frame structures with beams elements and planar structural members (plates, shells, shear walls). This investigation focus on the estimation of the supporting reaction forces and the distribution of bending moments, axial forces and shear forces on the structural members and the stressing and deformation under various modes of loading. Through practical examples emphasis is given to the simulation of the structure or structural members and the evaluation of the numerical results due to the real structural problem.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To be able to estimate the axial, the shear and the bending strength of a simple and complicate cross section of a beam and to understand the parameters related to that.
To be able to estimate the critical buckling force for a column or a truss under compression axial force for various supporting conditions.
To understand the role of the stiffness of a structural element and a whole structure and the parameters related to that. To understand the role of the various parameters (area, moment of inertia, length, modulus of elasticity, supporting conditions) to the stiffness of structural element and a structure to be able with various techniques to increase the stiffness of a structure.
To recognize and be able to design isostatic and hyperstatic structural system with beams and trusses.
To be able to estimate the reaction forces at the supports of an isostatic structure.
To understand and to be able to estimate the internal axial and shear forces and bending moments of an isostatic structural system consistent by beams and columns and design the corresponding diagrams [M], [N], [Q]. To be able to recognize the critical zones of the structural system through the previous diagrams.
To understand and to be able to estimate the axial forces of trusses of an isostatic beam and recognize the critical zones under external loading.
To understand the cases of failure of structural element through the correlation of the stressing with the corresponding strength.

APX201: Αρχιτεκτονική Σύνθεση III

Course Contents

The main objective of this studio course constitutes the composition and planning of a small group of buildings through the design approach of a complex brief. Moreover, issues of integration in an urban cultural environment should also be taken into account and should be approached through the interaction of proposed built and open space with the anthropogenic context. Studio’s intention is to promote students’ awareness and reflection with fundamental architectural issues through the integration of a new building in a culturally charged context and to enable the student to deal with the following issues: Developing means and tools to deal with complex design issues, research, critical thought, and understanding of integration issues in a given built environment, incorporation of structural issues through the integration of new buildings in a cultural environment and load bearing structure issues.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Comprehension of design principles, architectural languege, proportions, scale, materiality, texture, color.
Acquiring knowledge of the process of manufacture in the building-side and the application of constructional methods and technologies.
Appreciating the interaction between proposed structures and their wider environment context, as well as the relationship between the human activities and spaces that will host them.
Adequate knowledge for the configuration of proposals that will take into consideration the local climatic conditions and the satisfactory levels of human comfort.

APX202: Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV

Course Contents

The main objective of this course is to stress the importance of composition and planning a building of average complexity. Likewise, this building is situated in an urban area; characterized by cultural, historical, social and environmental context. The particular attention is given to the brief and usage of the building. Thus, students should be able to understand the interaction between these elements along with design strategies in which aesthetic issues and construction qualities as well as theoretical background and social sensitivity should be taken into consideration. Emphasis is given in their personal understanding and interpretation of different ways of design approach as well as in the spatial and architectural expression. The course’s objective is that the student acquires a basic, but fundamental comprehension of interaction on basic issues of architectural design and technology.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Comprehension of creating architectural proposals that would satisfy aesthetic requirements and the ability to comprehend the process of manufacture and application of constructional methods and technologies for tackling complex briefs.
Adequate knowledge of the history of a place and the architectural theories that have been developed, as well as the role and responsibility of an architect towards cultural heritage.
Acquiring knowledge of the need for integration of any architectural proposal in existing cultural environments as well as the importance of the creation of public space.
Adequate knowledge of creating architectural proposals that will take into consideration aesthetic, building, structural and economic parameters.
Considerate of the value for bioclimatic design approaches that would correspond to the particular climatic conditions of a place.

APX211: Ψηφιακά Μέσα I

Course Contents

Through the course, students have a first contact with computers as tools of design and representation and aims to introduce the possibilities that different software have to offer. Specifically, the course focuses in the two-dimensional design and representation through the architectural design, familiarizing students to produce architectural drawings and images and present their design ideas.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Ability to design accurate and detailed two-dimensional drawings in digital form (CAD).
Designing simple three-dimensional drawings in digital form (CAD).
Be able to present their design intentions through digital drawings (CAD).

APX212: Ψηφιακά Μέσα IΙ

Course Contents

This course introduces students to the basic digital tools for creating and analysing shapes and volumes and gives to students skills to develop and present architectural forms. The course emphasises on the production and presentation of three-dimensional design ideas, rendering and presenting photorealistic images under natural and artificial illumination with materials and textures and demonstrate animated representations.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To generate and modify detailed and complex geometry and use subtractive and additive modelling.
To be able to create complex maps and materials.
To create and control realistic images for lighting conditions that are suitable for their design proposals.
To create photorealistic images and animations (walkthroughs) and export files for post processing.

APX221: Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι

Course Contents

The aim of the course is to analyze the architecture and art of every cultural period, from the renaissance and baroque to the 20th century, and show how within each, culture-art and architecture creates within his own space and time, but also enriches the architectural structure with the pre-existing knowledge of older or parallel cultures. Also, it highlights the pioneering techniques, appliances and construction methods and materials of each period. The architecture of Cyprus will be introduced in each historical period as well as an independent entity.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Recognize the architecture of the ancient western world from the beginning of civilization in Mesopotamia until the gothic period and analyse the theories, techniques, technologies and materials of their creators.
Identify the main building typologies and morphologies of ancient architecture and their relationship to their art philosophy, culture and civilization.
Explain the principles inherent in the concepts of form and space for the ancient architect, as well as understand the continuation of the these principles from one civilization to the next .
Collect, investigate and record information on historical and theoretical issues from a wide range of sources.
Develop the ability to participate in multidisciplinary teams.

APX222: Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI

Course Contents

The aim of the course is to analyze the architecture and art of every cultural period, from the ancient Greek civilization to the renaissance period, and show how within each, culture-art and architecture creates within his own space and time, but also enriches the architectural structure with the pre-existing knowledge of older or parallel cultures. Also it highlights the pioneering techniques, appliances and construction methods and materials of each period. The architecture of Cyprus will be introduced in each historical period as well as an independent entity.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Form a sense of place and of the cultural landscape in relation to the location, ie mountainous, hilly, plains.
Recognize the local architecture of the rural architecture of Cyprus, and analyse the theory and techniques and technologies of their creators.
Analyse projects in urban areas as developments of rural architecture interwoven with elements of medieval and modern Cyprus, identify the theory and techniques and technologies of their creators.
Identify the interactions, in the concepts of form and space, of humanity and the local environment, as well as analyse the need for harmonious design taking into account human needs and scale of the local area.
Collect, investigate and record information on historical and theoretical issues from a wide range of sources.

APX231: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III

Course Contents

The course deals with the technology of the light structures, i.e. those whose bearing structure is made out of wood or steel. In particular, the course deals with the analysis of behavior of wooden and steel bearing members under load, the pathology and fire resistance of the wooden structure, the study of joints on timber or steel structures and generally the implementation of the steel and wood construction design guidelines.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Interpret the history of light structures. Review the development of timber and steel structures in the ancient and modern times.
Identify timber and steel as building materials. Compare the properties of wood and steel as basic building materials. Compare the natural material of wood and the industrially produced steel. Examine the characteristic structure of wood and interpret its properties. Classify the types of construction wood: Natural and industrially produced wood.
Analyze the behaviour of wooden bearing members under load. Recognize the weaknesses of wood and the role of design in avoiding them.
Identify the pathology of the wooden structure: Biological agent and fire. Interpret fire resistance of wood, based on proper design and calculation. Use wood protection specifications.
Recognize the technology and design method of timber structures. Study the different joints on timber structures. Identify methods and means for jointing. Develop wooden structure design. Recognize the basic types of design of a wooden structure, depending on the constructural scale. Review project examples and methodology of wooden structures design.
Recognize the technology and design method of steel structures. Develop steel construction design. Explain the vulnerability of steel members in high temperatures. Review historical and contemporary design examples and principles.

APX232: Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III

Course Contents

This course focuses on the study of the structural behavior of metallic and wood structures. The types of sections of structural members and the details of connection and supporting of them is examined also. The cases of application of these structures, both in Cyprus and in other countries are presented. Final, the design of simple metallic and wood structures with numerical investigation of the stressing and deformation of structural members under loading is examined.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To be able to recognize the structural system of Metallic and Wood structures.
To realize that the main structural system of such structures is consisted by precast two types of structural elements, beams and trusses connected at the place of the structure.
To know the typical sections of metallic and wood beams and the different between these typical forms.
To understand the structural behaviour of the beam and the truss and the support conditions of such structural elements.
To know the techniques and the typical procedure to create the connection joints of two structural elements.
To understand the whole structural behaviour of a Metallic or Wood structural system and to be able to use various techniques to increase their strength and especially their stiffness.
To be able to design complicated Metallic and Wood structural systems using the benefits of the previous described structural elements.
To be able to make simple calculations and to complete the design of simple isostatic structural systems, including estimation of external loadings and the selection of the dimensions of structural elements.

APX233: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV

Course Contents

Techniques adopted in traditional structures and historical monuments, compared to the techniques proposed for contemporary structures, usually stress the importance of a systematic analysis of the design guidelines that achieve resistance to dynamic loads, mainly earthquakes. The course deals with the correlation between the laws of Nature and design with emphasis on the durability and stiffness of the structures and the relation between dynamic loads and the behavior of the main types of bearing systems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Review the analysis of construction techniques and the correlation between the laws of Nature and design. Identify the properties of the various structural materials and constructural systems and the basic principles of design methodology.
Relate the effects of dynamic loads to the main types of bearing systems. Distinguish between durability and stiffness of structures.
Analyze decision principles on elements and systems, according to the special needs for resistance to the dynamic loading (earthquakes).
Compare techniques adopted in traditional structures and historical monuments, to the techniques proposed for contemporary structures. Identify the basic rules and principles for design, based on complex needs.
Implement the synthesis process through drafting construction plans, sections, elevations and details of a small building with a mixed load bearing system. Develop architectural representation and construction drawings.

APX322: Χώρος και Τέχνη

Course Contents

In this course we explore “critical spatial practice” and consider the relationship between art and architecture with reference to different theoretical themes. In the last ten years or so a number of academic disciplines have come together in debates concerning ‘the city.’ These discussions around the urban condition have produced an interdisciplinary terrain of ‘spatial theory’ that has reformulated the ways in which space is understood and practiced. The traditional boundaries between art and architecture are increasingly blurred in work that has been variously described as site-specific art, public art and urban intervention. In art, such work has been variously described as contextual practice, site-specific art, public art, and in architecture, as conceptual design and urban intervention. We draw on concepts from disciplines such as visual arts, critical theory and cultural geography to explore the relationships between art, architecture, place, space and site.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define contemporary debates concerning architecture, alternative media and new art forms.
Identify how different ideas of space, influenced by historical, theoretical, and popular aspects are manifested in various forms of art and architecture.
Apply a variety of methods found in traditional and non-traditional media, in order to develop a critical approach to the use and application and manipulation of space in a historical, cultural and social context.
Analyze the stages of research, invention, exploration, development and production by investigating the proposed projects intelligently through critical and/or theoretical readings and writings.
Propose a unique context for which work is created and as an outcome to have the ability to be articulate and decisive about the work.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their “art and space” projects and appraise the significance of the connection between fine arts and architecture in the advancement of their visual language.

APX234: Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV

Course Contents

This course focuses on the study of the structural behavior of reinforcement concrete structures. The main characteristics of concrete and steel bars as well the main principles for the design of the structural system of reinforcement concrete buildings is examined according to the existing codes of concrete structures and seismic design. In addition to that, the main principals of the details of reinforcing of structural members and frames as well the design of reinforcement details and the completion of technical report of structure are covered by this course.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To be able to recognize the structural system of Reinforcement Concrete (R/C) structures. To understand that all the structural elements of R/C structures are consisted by concrete and steel, each material has different role for the static behavior and the one complete the other in order to give safety and stability to the structure.
To realize that the structural system of such structures is constructed and completed in –situ and due to the possibility of bad construction, various codes and standards must be taking in the account during the design and especially during the construction of such structures.
To know the physical and mechanical parameters of concrete and the materials we use for the production and maintenance in order to have high quality concrete.
To know the physical and mechanical properties of steel and especially to understand the mechanical differences between steel and concrete, and also to know how we use it during the construction of structures.
To understand the role of each structural element to support external loading (static and earthquake loading), how to transfer this loading to the foundation.
To know the basic principles for earthquake resistance design of building R/C structures (simplicity, symmetry, bidirectional resistance and stiffness, torsional resistance and stiffness, diapfragmatic behaviour, adequate foundation). Especially to know the main role of shear wall to the stiffness of the structures and also to recognize the vulnerability of a structure and how to avoid it.
To know the different types of foundations and when we use each of them and to be able to do simple calculations to estimate the dimensions of a footing.
To be able to understand and decide about the correct position of placing the steel longitudinal bars and the stirrups and the role of longitudinal and transverse (stirrups) to the safety and stability of the structure. Also to be familiar and understand how is the detailing and the drawings of columns, beams, shear walls, plates and foundation, R/C structural elements.
To be able to design the detailing drawings of the skeleton of R/C multi-storey building.
To know the basic codes and standards for the design and construction of R/C structures.

APX301: Αρχιτεκτονική Σύνθεση V

Course Contents

This studio course attempts to articulate students’ experiences of the relationship between architectural design and its urban environment and the city. Relevant topics to be examined are; the relationship of the building to its surrounding environment, the organization and design of open space including landscape design, the impact of planning regulation and framework on the form and character of architecture, the potential of architecture to act as a catalyst for change the image of the city and regeneration, and basic understanding of the impact of energy performance of buildings and open spaces on the quality of life and sustainability of the built environment. The studio course, other than its interest in the design of open space, focuses on larger and more complex interventions than previous semesters and aims at the familiarization of students with larger scale such as 1:500 and 1:200 as an introduction to master planning practice.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Recognize the importance of urban design in shaping of the built environment.
Analyze and comprehend complex and large scale urban design issues.
Comprehend the parameters and preconditions of urban planning regulations and recognize them as parameters (limitations and possibilities) of an urban design approach.
Recognize the importance of social and economic dimension of public space management and use urban design approach as means of improving the quality of urban space.
Identify and use multiple scales for urban design representation.
Develop collaborative skills in order to be able to participate in multidisciplinary teams and to cooperate with several actors associated with the built environment.
React critically on topical issues of the built environment and urban public space.

APX302: Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI

Course Contents

Studio’s central objective is to provide students the chance and possibility of comprehending initially the significance of urban landscape as a modern synthesis of a multifaceted ‘mosaic’ out of environmental, social, cultural, economical etc. parts. Cultural landscapes are the framework for managing this complexity and contradictions and the possibility of demarcating new relationships where each part has its own rights and the disposal of safeguarding and developing them creatively. The ability of managing all possible relationships developed in space, offers a wide range of approach since all dimensions of design require redefinition. In this sense studio is not only offered as a field of synthesizing knowledge that was acquired but also as a field of experimentation and close observation not only in environmental issues but also in all range of subjects that constituted the educational process until 5th semester (process of planning, materials, construction, urban issues, maintenance, cultural and social issues etc.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Comprehend the terms of civilization and culture and how these lead to the creation of architectural forms and landscapes.
Recognize the importance of urban design in shaping of the built environment and transforming of our culture and way of life.
Identify the importance of energy management and sustainable development and react accordingly to any given design issue providing architectural proposals that clearly define their relationship to climate and energy use.
React to and manage complex design issues involving environmental, social and economic matters.
Respond in a holistic way in the design process of the built environment producing forms with aesthetic, social and cultural meanings.
Pose the right questions and initiate activities for their response in a design process.
Develop an interdisciplinary thinking and practice.
Know how to learn and how to maintain up to date knowledge on any given design issue.

APX311: Ψηφιακά Μέσα IΙI

Course Contents

This course offers students an advanced knowledge of 3d modelling techniques by exploring new shapes and materials in architectural design. The course also provides students to experiment advanced geometric concepts using parametric design method, by generating complex forms from simple geometric rules. Finally, the course will help students to combine their design ideas with representation tools like rendering and animation techniques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements.
Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project.
Ability to work with advanced geometry software.
Understanding of the connection between mathematics and programming.

APX321: Αρχιτεκτονική Τοπίου

Course Contents

The course is an introduction to Landscape Architecture. It begins with a brief history of landscape architecture, approaching the topic from: the perception and the notion of place and landscape, the traditional divisions between urban, rural and natural landscapes, as well as tools for understanding landscape values and typologies. During the second stage, students are asked to approach different scales and tools of landscape design, focusing on handling the ‘green’ structure as a basic design element. Additional information is provided on technical or practical aspects of landscape (soils, plants, structures, etc.) in the context of sustainable design. A small design studio on a landscape issue is integrated in the program in order for students to develop additional skills.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Recognize the contemporary concepts concerning landscape and the main factors related to landscape architecture.
Distinguish the various elements of the landscape in order to be able to enhance them into the process of landscape design.
Differentiate the different attributes of design in various scales of landscape such as the garden, the square, the park and the region.
Recognize the main approaches in contemporary landscape architecture and landscape urbanism.
Develop methodological tools for the design of the landscape as well as new methods of representation.

APX323: Πολεοδομία

Course Contents

This is the first of a series of three courses on urbanism aiming to familiarizing students with the understanding and analysis of urban space. A brief history of urbanity –urban development forms the introduction to the course. A continuing lecture series aims at the development of knowledge on basic issues such as the image and the structure of the city, the social content of urban space, the spatial levels of planning and urban design, compact city and the impacts of densities and building capacities, mobility and land uses on the character of cities. Students are asked to apply their understanding on these issues through a small project that develops tools and skills on perception, analysis and interpretation of urban space.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Examine the contemporary discussion on architecture.
Identify, study and express their thoughts regarding the architectural forms of an era or of a cultural environment.
Develop their abstract ability to reach to a desirable end result.
Develop their judgment and understanding ability.
Analyze the nature of architecture.

APX401: Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII

Course Contents

This studio course attempts to articulate students experiences on architectural design with the issues related to the urban environment and the ways of intervention in the urban fabric. The course is not focused in one building type but in a multifunctional type of large scale building programs. Studio’s basic design parameters focus on: the relation and integration of the proposed artefact with the urban context, analysis and design of the interrelated open public spaces and their connection to the proposed intervention, comprehension of the urban setting conditions and their relations on the design form of the intervention, the capability of architecture to improve the image of the city, consideration on environmental design and sustainability issues, landscape design approach. The studio course focuses on large scale and much more complex interventions than the ones of the previous semesters and pays particular importance in questions of management of complexity that accompany a multifaceted context setting, a complex building program and management of information that results from the analysis of this complexity.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Develop the ability to use effectively empirical research methods and tools in order to investigate topics relating to user’s needs, physical space design and the construction of the built environment.
Acquire and develop skills in experimenting with architectural and urban design composition and development of alternative options in the context of the interpretation of a user / client brief.
Develop an understanding and skills in handling larger scale projects and sites at a neighborhood scale, organization of outdoor space and the interface between private and public realm.
Expand their ability to visualize and represent spatial concepts in abstract expressions and conventional architectural language.
Expand the ability to construct design rationales and present effectively project work.

APX324: Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I

Course Contents

With this course Architecture Theory is introduced to the students as the necessary hermeneutical and critical link between History and Design.The aim of the course during this semester is to focus on the question of architectural thinking through a double perspective. At the first place, the intention is to understand the specificities of architectural knowledge and thinking. At second, a series of hermeneutical possibilities are being proposed. Thus, the course emphasises on both the activity of design itself and the design methods that have been developed throughout the twentieth and twenty first century in specific, while, in parallel, a series of critical and contextual issues are being raised. This overall approach aims at supporting a more self-aware and speculative as well as methodic design approach, which could allow students to act and think more creatively during design classes. The course presents examples of different design methods and processes and analyzes them according to the different possibilities they entail as well as according to their relative ideological and philosophical kinships.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify contemporary issues and research topics in Architecture.
Recognize contemporary architectural projects and their architects.
Develop the ability to discuss abstract ideas and relate them to specific case studies.
Develop critical thinking and questioning.
Construct personal arguments and positions regarding contemporary questions in architectural theory and practice.
Express personal positions and ideas via a series of relative means.
Demonstrate argumentative and discursive skills in speaking and writing.
Locate critical questions within their relative historical and theoretical contexts.
Identify the difference between different sorts of theorisations according to their relative epistemological status.
Apprehend the specific epistemic status of architectural thinking.

APX331: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι

Course Contents

The objective of his course is an analysis of the impact of the environment – positive or negative- on buildings. The ultimate aim is the ability to articulate strategies, regarding the building design, the choice of materials and the application of adequate technologies and construction methods, so as to achieve and safeguard the building’s functional value. Environmental parameters and the building’ response to them constitute a crucial factor in the building’s design and management. In addition, it assumes a great importance, as it is not only related to economics but also to the availability of energy and natural resources, the environment and the well being of current and future generations. The knowledge acquired is an effective tool in the process of design, in order to best adapt a building to its natural environment. The architect needs to study and understand the building physics as a framework of rules governing the architectural decisions in both building’s design and building’s choice of materials and structural system so as to deliver the best possible building in terms of functionality, aesthetics and energy consumption.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To understand the essential requirements during the design process in issues such as health, comfort and security.
To develop knowledge on building physics and the terminology associated with energy issues, lighting, heating, cooling and ventilation.
To evaluate the interaction of climate, energy and sustainability.
To understand the principles of sunlight and the effects of location, organization of space, form and volume of a design proposal.
To understand the principles of thermal behavior of a building, ventilation and humidity.
To develop the ability to calculate the heat loss of a building with a variety of building materials.

APX332: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V

Course Contents

Identification and measurement of a selected traditional building leads to its constructural analysis, a basic prerequisite for the understanding of its behaviour in loads and stresses through the ages. In particular, the course deals with the traditional building systems, their pathology and vulnerability and especially their ability to undertake dynamic loads. It also stresses the importance of pointing out the weakness and vulnerability of a historical building, by a thorough constructural analysis of its bearing system and building method.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify, by on site measurement, an existing traditional building structural system. Analyze its basic principles of design from the constructural point of view.
Review traditional building practices. Record the pathology and vulnerability of historical buildings and their ability to undertake dynamic loads.
Relate the various effects on the constructural system through ages with its behavior during dynamic load. Identify the role of proper planning.
Manage information from multiple sources. Analyze monuments by interpretation of findings. Identify primary and secondary structural members, connections and components. Distinguish additions, repairs and modifications. Analyze the loading bearing system.
Identify causes of deterioration and damages. Distinguish construction phases. Develop immediate measures for protection and restoration proposals.

APX333: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI

Course Contents

The space, natural or artificial, in which a person moves, creates a constant physical and psychological impact that significantly affects the feeling of comfort and the ability to perform adequately to the specific activities. The above makes environmental design an integral part of architectural education in both theoretical and design approach.Based on the above, the environmental approach to design has the following fields: According to the principles of environmental design, the selected bioclimatic design strategies are a result of data analysis on the field of intervention. These strategies are an integral part of the architectural design, affecting the building structure and passively ensure the optimization of living conditions (thermal and visual comfort) inside the building space. The utilization of direct solar gains during the winter season contribute to passive heating and thus improve the thermal comfort conditions and energy savings aim, obtained directly from the creation of extensive southern properly protected windows. In addition to that the during winter time the creation of thermal buffer zones can contribute in the energy saving strategy while heating a living space. During the summer period the main bioclimatic design strategies focused on sun protection minimizing solar gains and ensuring natural ventilation. The shading of the glass surfaces is achieved using appropriate shading system depending on orientation. The cross ventilation is crucial, and is achieved by the proper arrangement of the building windows in relation with the prevailing winds in the area. The construction design refers to both the selection of appropriate materials and the construction methods. It seeks to understand the environmental potential of materials and construction methods and their recycling and maintenance costs and use. The design of construction details aimed at ensuring adequate heat insulation minimising thermal bridges.
The energy design refers to the selection of the appropriate quality HVAC system depending on usage and operating hours of the building and the exploration of the systems use energy from renewable sources, mainly the morphological integration of photovoltaics in building envelope and energy management systems .
The investigation of the above within the bioclimatic, energy and construction design strategies ensures comprehensive environmental approach of the building space.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To understand the principles of sustainability and interactions with the microclimate and the general climate of the area.
To understand the principles of sustainability in relation to saving energy consumption, waste management, and life cycle analysis.
To understand the design strategies adopted, in order to approach issues such as sustainability and energy consumption management.
To understand the trends of environmental architecture and the contradictions they produce.

APX402: Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII

Course Contents

This studio course continues with the concerns raised by the theme of the previous semester and offers a line of alternative topics of relatively ‘large scale’ architectural projects concerning buildings with a public character, a complex building program and specific requirements at multiple levels (contextual integration, management and reflection on complex building requirements, morphological and aesthetic approach, structural and constructional standards and specific technological issues, etc.). In this course students are called to compose knowledge gained from the development of all previous laboratories of architectural design. The ability of managing all possible relationships developed in space, offers a wide range of approach since all dimensions of design require redefinition. In this sense this studio is not only offered as a field of synthesizing knowledge that was acquired but also as a field of experimentation and close observation in all range of subjects that constituted the educational process (urban issues, process of planning, construction technology, bioclimatic design, materiality, etc).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Develop the ability to use effectively empirical research methods and tools in order to investigate topics relating to user’s needs, physical space design and the construction of the built environment.
Develop skills in handling a larger scale complex architectural project.
Develop knowledge on the specific topic of ‘Place and Culture’ and the role of architecture in contributing to Place Making in the context of the traditional European city.
Use the experimentation with alternative architectural and design scenaria as an in-depth knowledge development methodology and learning tool.
Expand their ability to visualize and represent spatial concepts in abstract expressions and conventional architectural language.
Expand the ability to construct design rationales and present effectively project work.

APX411: Επαγγελματική Πρακτική

Course Contents

This course handles the institutional issues and procedures that are related to the exercise of the profession of the Architect, in order to give the students the basic skills for confronting their integration in the professional practice. More specifically, the course covers the key features of the regulations that govern the following issues: The professional rights and obligations, the undertaking of the architectural study, the design of the built environment, the process of the preparation of architectural study, the licensing process, the tendering process and the application process in the construction site. The educational objective of the course is to enable the students to gain an overview of the institutional system and to have the ability to navigate within the system, as well as to have knowledge on practices so as they can easily handle subjects of architectural study and construction.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Understand the architectural profession and its role in society, in particular, in preparing briefs that take account of social factors.
Analyse structural design and solve problems of construction.
Identify all the stages of the study and preparation of a project and the type of drawings and number of copies that each one of them includes.
Investigate the process and preparation of construction drawings.
Recognize the composition processes and the relations and interdependences from the other studies that accompany the architectural study.
Identify the relation of the architect’s responsibilities as regards: planning regulations, client demands and approval processes.

APX412: Φωτισμός και Ακουστική

Course Contents

The course aims at making students understand the basic terminology and principles of acoustics and lighting design, as well as investigating the changing of a certain space’s ambience due to the different lighting, as well as acoustic conditions. At the same time, it aims at familiarizing students with the possibilities that digital means offer regarding the simulation of these conditions.
During this course, the students will have the chance to get familiar with different kinds of light sources and lighting concepts, and how these can be simulated and tested, so they can achieve an upgraded architectural quality of a building.
At the same time, they will get to know a variety of design principles and materials of great importance in the acoustics of a space, and they will find out about contemporary means of sound automations and management, in order to acknowledge their importance in architecture.
This course will be structured with a number of lectures and presentations of means and techniques. Each one of these will include an exercise, in order for the students to achieve a better perception of what they learn.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Acquiring knowledge of simulation techniques as part of the design procedure, which contributes to the quality and sufficiency of the space designed.
Gaining the ability to use contemporary technology tools, in addition to the basic foundations of knowledge, in order to simulate and check the technical and functional sufficiency of a building.
To perceive the digital simulation as a quality check tool for a building, in matters of static structure, heating, cooling, lighting, sun absorption, sound and energy.
To consolidate the fact that a design’s structure, form or volume cannot exceed the technical sufficiency of the project designed, in terms of statics, energy behavior and comfort conditions that the project itself ensures.
Comprehending the need of embedding any static, comfort condition and energy behavior in the design procedure.

APX421: Πολεοδομία II

Course Contents

The course focuses on the review of the principles of sustainable urban planning. At the beginning, different theoretical positions introduce spatial planning as a process involving human communities, stakeholders, interests and powers impacting on the social structure and the physical space. In the continuation, environmental, social and economic sustainability is taught, in terms of the ethics for contemporary planning and the city architecture. At the same time students are getting familiar with basic elements of environmental, urban design and planning. Planning and design are proposed as the basic tools for promoting measured environmental qualities in urban or rural space. An integrated short project experiments on how changes to the built environment can increase sustainability levels through innovative strategies and concepts.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Acquire a theoretical background as a means of supporting personal proposals and projects in urban and architectural design. Acquire knowledge, which helps in identifying architectural works, personalities and trends or movements in the contemporary architectural scene.
Implement the Historical, Critical and Theoretical base as a source of inspiration for performing urban and architectural design. Identifying a rich historical / theoretical background grants knowledge to the creator allowing him/her each time to give documented answers with regard to what every place and culture, natural and built environment, and every city and property needs.
Give future architects experience in organising the presentation of their work and also learn architectural expression for which reading on a theoretical and practical level is required.
Identify the analytical and critical process in architectural and urban design, as a basis for the criticism of architectural creativity of individual works.
Interpret, in the context of the course, discussions on critical issues of specific architectural design works and personalities of architecture in general, particularly of the last two decades. Study Projects in accordance with the philosophy of the architect-creator, the geometric and morphological principles, spatial organisations, typologies, technological systems and others.
Exercise critical analysis of various architectural works for the development of critical thinking. Examine and interpret works through a particular structure, which helps students to creatively deal with synthetic problems in architectural design. Study works (from floor plans, sections, elevations, photographs, and drawings in general) in the functional, spatial, morphological, technological, and environmental levels.

APX422: Αρχιτεκτονική Έρευνα

Course Contents

The course aims to teach the rules and regulations that apply to a scientific research project from the decision of the subject to finalizing the general research. The analysis of the subject, the writing techniques and the way the research is described and written in a scientific way, are all taught. The research ideas have to be finally transferred from a written scientific paper to a printed final Presentation Book with visual material. Through examples presented, the class will aim to show the variety of techniques possible for research of each of the three studio directions and to maximize the work’s potential.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Ability to investigate, collect and record information according to the subject of investigation.
Collect and organize information required for their individual work based on the adequacy and accuracy, quality and quantity.
To develop, through the written word, a structure presenting a project, while developing the argument that supports and promotes.
To form a clear structure and methodology of a scientific dissertation using references

APX423: Πολεοδομία III

Course Contents

Sustainable urban planning continues as the basic core topic of the third urbanism course. It examines how planning practice in Cyprus and the European Union affects the environmental capacity and quality of cities or buildings. Planning policy and spatial planning regulation could be understood and evaluated through the study of open spaces and building’s architectural character, use and performance. The course intends to build a link between planning and architectural practice. Issues of sustainable urban mobility, as well as urban and land economics are included as an additional course content. The associated project aims teaching students to argue critically on planning practice and experiment on feasibility, social acceptance and environmental quality of interventions in the built environment.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Learn how to integrate new functions in a specific area of Cyprus as part of a wider regeneration of functional and morphological features that make up the existing character and appearance of the area.
Demonstrate an understanding of the overall growth of Nicosia and to make conceptual proposals for alternative growth strategies. Expected to think ahead into the future and to make assumptions concerning socio-cultural and political change, based on understanding of the current trends: e.g. what is the future work environment going to be like? How will shopping trends evolve? etc…
Describe and design the evolution of proposal over time, identifying at least 3 key phases of development, starting from existing conditions.
Emphasize on the overriding importance of sustainability while taking into consideration all three aspects of sustainability (economic, social and environmental, the so-called “triple bottom line”).
List the general Cypriot Urban Planning system and learn basic policies and regulations of the Local Plans.
Learn how the economy works, and how the real estate market (with its particular laws and quirks) falls within it.

APX431: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI

Course Contents

The findings of the constructural analysis of a historical building are used to identify the causes of its deterioration and damages and implement immediate measures for protection. The course deals also with the distinction of the construction phases of a historical structure, the methods and the necessity of monitoring actions and the design guidelines of an appropriate restoration proposal.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Review the development of timber and steel structures in the ancient and modern times and the production of new materials. Recognize membrane and tensile structures.
Identify timber and steel as building materials and their properties as basic building materials. Compare the natural material of wood and the industrially produced steel.
Use wood and steel protection specifications based on new technologies.
Review new material technologies like nanotechnology (“Self Cleaning”, “Air Purifying”, “Easy to Clean”, “Anti- Graffiti”, “Anti- Reflective” properties etc.) or textile manufacture for tensile structures.
Analyze contemporary case studies in terms of use of the available technology of materials.
Develop new design principles based on the available technology.

APX501: Διπλωματική Εργασία I

Course Contents

This studio constitutes the first completed architectural experience of composition, deepening and experimentation of this program of study. While the strategy of program forecasts in this half-year period the beginning of the orientation of students in certain forms of accent and specialisation, the program proposes for this studio to be developed on three parallel and independent thematic axes. Each one of them aspires in the same training results but through different issues and different nature problems of confrontation. The objective of this studio is also to develop two directions of the planning at the same time in reasonable approach: the first one concerns the experimentation and the deepening in special subjects of planning and the second one the growth of designing experiences that will be useful infrastructure in the level of professional practice. The first one concerns the preparation of profile of researcher that it experiments through architectural and the second one a profile of dynamic professional that aspires it impresses a new stain in the architectural practice.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Construct an innovative and original architectural research issue and plan the process of advancing it by architectural means.
Develop a set of parameters that define an architectural concept and a building program.
Apply a design oriented research and revise the initial parameters of the research issue.
Select an intervention site, plot or area and document the selections according to the design oriented research and analyze its spatial characteristics.
Create an architectural concept framework and examine alternatives.
Build a brief and accurate verbal and visual presentation of the research issue, the Diploma Project subject, its parameters and the selected site analysis.

APX502: Διπλωματική Εργασία II

Course Contents

This course does not have the character Studio but is included in this category because his object is the architectural planning. His raison d’ etre is to support the development of diplomatic work of students and the follow-up of her development from the instructive personnel of Department. With this course program seeks it creates a environment in which the students that work out the diplomatic work have the possibility of exchanging experiences and from their her work and of having the guidance of instructive potential. With this way is maintained the cohesion of team to profit of collectiveness and her positive consequences in the quality of work. The number of instructive units that are given by this laboratory is reported in the diplomatic work.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Construct a framework of original design concepts based on thorough research.
Develop alternative design approaches or variations on the same concept and explain their final selection in terms of innovation and architectural quality.
Refine the selected concept in order to support adequately realistic architectural virtues and contemporary demands regarding: morphology, functionality, stability, environmental and sustainable performance.
Design a feasible structure and approach a materiality of the building skin that support and satisfy a holistic architectural program, closely linked to communal and economic needs, as well as limitations set by the society.
Build a brief and accurate presentation of the scope and the base research, the process, the concept and the crucial details that define the architectural character.
Explain both visually and verbally how the concept and the final product satisfy the goals and the prerequisites set by the research.

APX521: Ερευνητική Εργασία

Course Contents

The course aims to finalize, improve and enrich the analysis, and presentation techniques of the student’s written and presented research diploma work, as well as improve the way he describes his composition orally. The final product is in book form but the research has to be transferred to an oral and visual presentation which will include analysis of examples and the process of the work. Through a set of rules that apply to any scientific work and examples presented, from the professor to the class and from the class to the professor, the aim is to maximise the work’s potential for the student of each of the three studio directions.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify the various methods of presenting ones ideas inherent in the writing of a scientific research paper.
Comprehend and write about the methodology used in the research that led to the final solution.
Construct the summary of the research thesis, from a synthesis of the research work executed.
Use a chosen presentation form for the written part of the thesis and apply it to the finished product. Incorporate the graphics and pictures in the finished text in controlled and orderly way.
Prepare and present research in power point form. Identify the main points of the synopsis of the thesis in order to relate them to the presentation in oral form.

APX522: Μεθοδολογία Σχεδιασμού

Course Contents

The course aims to take the student through the design methodology necessary to complete the diploma design project. The various parts of the initial aim, analysis (typology and site) the main concept, the materialization of the design of the main concept are pointed out, followed through, supervised, and improved during the semester in order to enrich the potential of the analysis, and presentation techniques of the student’s drawing diploma work, as well as improve the way he describes his main ideas, sequence of thought process and composition in oral and drawing presentation. Through examples presented, the class will aim to show the variety of techniques possible for each of the three studio directions and to maximize the work’s potential.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify the principles inherent in the writing of a scientific research paper, analyse a research question, research the topic and analyze the individual subject, research methodologies in architecture: eg surveying / typologies, bibliographical research (books, newspapers ,magazines), questionnaires / social research, explore scientific sources, examine information found on the internet.
Comprehend and write about the methodology used in the research that led to the final solution.
Apply the information gathered on the subject matter from a wide range of sources, into a structured layout.
Analyse the gathered material and summarize own opinion on the research thesis with a personable manner in accordance to the regulations governing a research study.
Prepare and present research in power point form. Identify the main points of the synopsis of the thesis in order to relate them to the presentation in oral form.

APXE11: Ψηφιακά Μέσα ΙV

Course Contents

Presentation of Digital Design Tools and Techniques
Design process is approached as a continuous effort to generate, investigate, clarify, and describe a built form in accordance to an initial abstract design concept. Digital tools contribute in four major stages of this process.
These are a. abstraction, b. representation, c. transformation, and d. convergence.
A. Abstraction. Refers to the connections between the personal intentions of the designer and the external information surrounding the object to be designed. Digital tools: recording of data and spatial information, generative diagrams to discover the form of the object, etc..
B. Representation. Refers to the finding of the physical and geometrical characteristics that correspond to design intentions. Digital tools: 2d geometrical drawings, 3d modelling, simulation of non geometric properties, structural diagrams exploring the articulation of the different parts of the object, etc..
C. Transformation. Refers to the continuous elaborations that are put forward in order for the initial spatial form to meet the requirements of specific contextual conditions. Digital tools: geometric transformational techniques such as lofting, bending, twisting, time-based techniques, such as morphing and animation, field parameters simulation, etc..
D. Convergence. Refers to the presentation of the final outcome taking into account the design surroundings. Digital tools: 3d rendering, rapid prototyping, 3d printing, etc..
Principles of Representation and Modelling Systems
Means of representation are seen as symbolic systems though which design knowledge and manifestations are externalised and manipulated. Drawing and modelling systems are developed on the basis of design and geometric conventions. The understanding of the principles of design systems determines their applicability and effectiveness.
Design Example with the Use of Digital Tools
The application of certain methodologies and techniques is approached with the design of a realistic project, using a specific modelling system. The system used is Rhinoceros, a NURBS modelling system. AutoCAD and Photoshop are also used for 2d drawings and presentation. The project is developed in two stages. The first stage is the accomplishment of a reference object, mainly in order for the students to understand the system. The second stage is where their knowledge of the system is applied to the design of a small structure.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

The main learning outcome of the course is the understanding of the interrelation between digital tools and design process.
The ability to use different analogue and digital media within the design process by knowing the implications and the advantages of each one.
Practical knowledge about the technicalities of the use of certain digital design systems through the presentation and application of techniques on a design project.
Comprehension of theories on digital design through the presentation and discussion of built projects and the comparison to students’ proposals.

APXE12: Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV

Course Contents

– Visual Reasoning in Design: Developing a visual discipline at selecting, interpreting and explaining through graphical layouts. Outlining thoughtful connections of data and information, and an ethic against pseudo-information.
– Architectural Theories and Representation: Illustrating architectural movements that developed clear editorial control with a distinct narrative structure.
– Media Arts and Visual Culture: Outlining graphic design fundamentals in conjunction with other disciplines that lead to the cognitive abilities, which underlie the creative phenomena of representation in design.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas, methods, techniques and issues of layout and graphic communication as a visual language, presentation of ideas, and rendering of expression.
Identify the use and need of rendering and presentation in visualizing concepts and plans in art and architecture and recognize how these could be translated and actualised in reality.
Apply computer skills in order to examine and solve advanced technical, compositional and conceptual problems.
Analyze the significance and meaning of 2-d presentations for 3-d projects.
Create with alternative methods of composition and presentation, by constructing new ideas using issues of conventional rendering systems, and invent how these could be applied in expressing innovative ideas.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their final projects and appraise the significance of presentation in the advancement of their visual language.

APXE13: Ψηφιακά Μέσα V

Course Contents

Presentation of Parametric Design Tools and Techniques

Design process is approached as a continuous effort to generate, investigate, clarify, and describe a built form in accordance to varied factors that quite often change through out the design process. This may lead to continuous modifications of the form. Parametric tools offer the ability to define the structure of the built form in a way that changing data do not entail the complete re-assembly and the re-design of it.
There are certain disciplines that need to be addressed in order to attain a parametric design.

These refer to a. strategic thinking, b. experimentation, c. simulation, and d. logic description of the structure.

a. Strategic thinking has to do with the separation of the design elements into those that are affected by the parameters in hand and the anticipation of the a final outcome that takes into account a range of changing data. This leads to a kind of associative logic and a hierarchical structure that is used as the basis of design.

b. Experimentation has to do with the setting up of small comparative structures that explore the importance and the value of certain parameters. Refers to the finding of the physical and geometrical characteristics that correspond to the effects of the parameters. Experimentation leads to diagrams that represent the relations between the parameters.

c. Simulation refers to the digital dynamic representation of the diagrams so that the continuity and the validity of the structure are addressed. Through simulations the importance of different elements of the structure is attained and the values of geometric properties are given.

d. The logic description of the structure is the final outcome of design in which a form is expressed through an association of logic relations. This usually has the form of an algorithm that takes into account the results of the previous steps. It is manifested in written form in certain digital design tools that allow a connection between non-spatial parameters and geometric forms.

Design Examples with the Use of Parametric Digital Tools

The application of the methodologies and techniques above is approached with the design of realistic projects, using a specific parametric system. The system used is Rhinoceros in combination with Grasshopper and Kangaroo. AutoCAD and Photoshop are also used for final presentations. The projects are developed in all four stages presented above.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

The main learning outcome of the course is the understanding of the involvement of geometric principles and algorithmic processes in design.
The ability to use different parametric and numeric methods in design and to anticipate their implications.
Strategic knowledge about the manipulation of changing data that refer to internal or external parameters in design such as sun movement, changing programmes, and structural constraints.
Comprehension of theories on generative algorithms and diagrammatic thinking in design.

APXE21: Αρχιτεκτονική και Τουρισμός

Course Contents

1. The dominance of the image in the Tourist Industry
2. Architecture and Authentic Tourist Experience
3. Types of tourism
4. Positive and Negative Factors of Tourism
5. “Building unique object” in the Tourism Industry
6. Sustainable development proposals for the Cyprus Tourism

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Ability of the students to identify practices of Architectural Design which aim to promote the place as a tourist export product.
To identify the methods employed in tourist sites and tourist companies as export products.
To analyse strategic design methods which implement a tourism destination to differentiate against competitors.
To approach the factors leading to the modern architectural design in order to express specific instructions and promote the place as a tourist product.

APXE22: Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ

Course Contents

With this course Architecture Theory is introduced to the students as the necessary hermeneutical and critical link between History and Design.The aim of the course during this semester is to focus on the question of architectural thinking by emphasising on the subjective and argumentative issues steaming from contemporary as well as historical architectural projects and architects. The course presents examples of different design methods and processes and analyzes them according to the different possibilities they entail as well as according to their relative ideological and philosophical kinships. The overall theoretical exegesis of the projects and the architects discusses unveils a whole series of distinct epistemological backgrounds, whereas, it is being clearly explained that theory in architecture may not function within the same falsification and verification premises as scientific theory. The material examined is presented following an historical axis in order to demonstrated the underlying development (if not evolution) of architectural thinking. Emphasis is given to the relevant developments in art and the sciences.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify contemporary issues and research topics in Architecture.
Recognize the theoritical concerns related to contemporary projects.
Develop the ability to discuss abstract ideas and relate them to specific case studies.
Develop critical thinking and questioning.
Construct personal arguments and positions regarding contemporary questions in architectural theory and practice.
Express personal positions and ideas via a series of relative means.
Demonstrate argumentative and discursive skills in speaking and writing.
Locate critical questions within their relative historical and theoretical contexts.
Identify the difference between different sorts of theorisations according to their relative epistemological status.
Apprehend the specific epistemic status of architectural thinking.

APXE23: Πολεοδομία IV

Course Contents

Public space – historic evolution
The social and political meaning of public space
The environmental role and impact of urban open spaces.
Green girds and pedestrian networks in the planning context
Public open spaces in

Cyprus

Participatory processes in planning and designing
Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas, methods and processes for public space assessment.
Identify the use and need of understanding the social content of public space in relation to gender, class, age and cultural background.
Apply the demands for social sustainability on street, square and park typology.
Analyze and design the meaning and the impacts of access.
Understand and define the environmental qualities of open spaces and use them in design and planning exercises.
Realise the similarities and differences of the public space in Cyprus compared to literature and the western paradigm. Understand the cultural functions of public space in Mediterranean and the Near East societies.

APXE24: Πολιτισμικά Τοπία

Course Contents

1. Cultural transformations and social transformations in Cultural Landscapes
2. Identity of a place
3. Evolution of a cultural landscape and factors that participate in its formation.
4. Record and evaluation of the new data of dwelling

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Ability of students to understand the cultural transformations.
Ability of students to understand how the place works as a carrier of social values and culture.
To actively approach the cultural landscape of modern society.
To reach not only the physical dimension of space but also the social aspects as symbolic entities.

APXE25: Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες

Course Contents

Starting from a genealogical critique of the term ‘avantgarde’ itself, the course attempts to map out the current architectural movements and positions (theoretical and applied) presenting a clearly avant-garde agenda. Emphasis is given on those more clearly related to the so-called ‘digital architecture’. Innovative tools, methods and processes as well as the relevant theoretical concepts are analysed and explained. The course makes use of a series of applications from such offices as Foster and Partners, Ove Arup Engineers, Gehry Partners, FOX, Ocean North, BIOTHING Alisa Andrasek, Atelier Jean Nouvel, FOA, COX Architects, UN Studio, Cloud 9 Architecture, Decoi Architecture, Bernard Cache OBJECTILE, Markos Novak, Massimiliano Fuksas and Peter Eisenman, to name but an indicative few whose work is explained according to their use of such software as maya while also addressing their complex geometrical origins. As a whole, students are expected not just to be able to understand these novel spatial tectonics, but also to criticize in tearms of their wider social, aesthetic and ideological context. Eventually, the course aims at a critical understanding of the terms «the architect» and «the contemporary» themselves, considering the ongoing crisis which, undoubtedly, also seriously challenges all current certainties regarding the role of the architectural profession and its discourse as well as the foundations of the idea of progress as such. The list of architects indicated above is renewed every year. Students are asked to: 1. analyse their specific arguments, methods and tools, 2. test the above by performing ‘as if’ they were identifying with them, 3. criticise them by also situating them to their relative context.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify contemporary issues and research topics in Architecture.
Recognize the theoritical concerns related to contemporary projects.
Develop the ability to discuss abstract ideas and relate them to specific case studies.
Develop critical thinking and questioning.
Construct personal arguments and positions regarding contemporary questions in architectural theory and practice.
Express personal positions and ideas via a series of relative means.
Demonstrate argumentative and discursive skills in speaking and writing.
Locate critical questions within their relative historical and theoretical contexts.
Identify the difference between different sorts of theorisations according to their relative epistemological status.
Apprehend the specific epistemic status of architectural thinking.
Critically locate the idea of the avantgarde in different historical conditions.
Analyse the distinct types of architectural arguments, methods and representation tools used by contemporary avant-garde architects and be able to critically apply-test them.

APXE26: Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός

Course Contents

� Identify “Urban” development in Nicosia
� Identify elements of Modern Movement (M.M) on building in the city
� Critical analysis of the build environment
� Comparative analysis of Public Architecture
� Record the architecture of Modern Movement –-sketches by hand , pen pencil paper – photographic images
Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Architecture in the beginning of the twentieth century.
The social and economic conditions of living in Europe Word War I 1914-1918, Word War II 1940-44.
Industrial Revolution.Urban Development, the gathering of people in cities, in search of a better living.
The industrial production of daily life artifacts. The increased demand of housing Units. The use of new methods and materials for housing
Modernism – Reinforced Concrete, Functionalism, The free plan, Pilotis, New Morphology.These are the main principles established since 1920
Parallel movements – schools, The Bauhaus, Le Corbusier, – CIAM, Brutalism, Cubism
Parallel Developments in all Arts, Music, Fine Art – painting – Sculptures, Literature, Philosophy e.c.
The ability to recognise the buildings built on the principles of Modernism. To analyze, to discuss, to present the Architecture of the Modern Movement.
Case studies: To Discover the Principles of Modern Movement in the Architecture of the cities of Cyprus Nicosia, Limassol,Famagusta, Larnaca.
Case studies: The architectural of well known Architects in Europe, USA, Greece , Cyprus.

APXE27: Σύγχρονη Τέχνη

Course Contents

History and Theory of Contemporary art
Contextual art
Relational aesthetics
Contemporary Art terminology
Contemporary Visual practices
Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define theoretical and historical art ideas and issues of the visual arts as a way of communication of conceptual ideas.
Identify the need of concepts and intentions in art and recognize how these could be translated and actualised in reality.
Examine advanced concepts and contextual practices in contemporary art.
Analyze the significance and meaning of visual arts in society.
Create with alternative methods proposals for sculptures or urban interventions, by constructing new ideas using issues of conventional rendering systems, and invent how these could be applied in expressing innovative ideas. Justify these ideas with texts.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their visual arts and appraise the significance of creating a project proposal in the advancement of their visual language.

APXE28: Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο

Course Contents

– City and Urban Interventions
– Architecture and the City: Parallel Aspects
– Urban Space and Points of Interest
– Contemporary Planners Suggestions
– Visual Interventions in Public Spaces

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Define general ideas, methods, techniques and issues of visual arts in public spaces as a way of communication of a visual language and presentation of conceptual ideas.
Identify the use and need of plans and sketches in visualizing concepts and plans in art and architecture and recognize how these could be translated and actualised in reality.
Apply drawing and material skills in order to examine and solve advanced technical, compositional and conceptual problems.
Analyze the significance and meaning of visual arts in public space and experiment by questioning spacial relations conceptually and in representation.
Create with alternative methods proposals for public sculptures or urban interventions, by constructing new ideas using issues of conventional rendering systems, and invent how these could be applied in expressing innovative ideas.
Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their visual arts in public spaces projects and appraise the significance of creating a project proposal in the advancement of their visual language.

APXE31: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ

Course Contents

Technology and Design of the reinforced concrete structure and its components with emphasis on bioclimatic design:
– Framework
– Walls (Internal- External)
– Thermal Insulation
– Coatings and Finishes
– Openings and Frames

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To understand the most common construction system in Cyprus, Greece and generally over the Eastern Mediterranean area is the so called ‘’ Concrete Structures’’. This construction system uses reinforced concrete leasing components, brick wall construction and plaster finishing.
To realise that today the planet earth is experiencing unprecedented development for mankind’s overpopulation, global warming and climate change, limiting the available sources of energy and valuable materials and financial crisis. Already the European Union requires testing, improving and changing the way we conduct quality of both existing and new constructions.
To provide further knowledge: a) on the development and dissemination of concepts on Bioclimatic Architecture, b) on benign and renewable energy sources, c) on the search and investigation on the design and building design which features from the beginning of the building concept natural ventilation and lighting, shading and insulation sufficient to meet current local climate demands with the minimum expenditure of energy.
To provide the necessary relevant knowledge by a small residential design exercise that meets the above objectives.
To impress the importance of appropriate choice, both in terms of construction methods and the available building materials, which will strengthen and better reflect the architectural concept and idea, the course seeks a deepening in the manufacturing methods used in the construction process focusing on concrete structures.
To deepen in the area of architectural technology. More specifically the course will address ways in which structures become not only able to withstand external loads, to meet the essential requirements imposed by the immediate natural environment, to bear loads and to withstand stress, but also to acquire high quality architecture through the appropriate design decisions.

APXE32: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII

Course Contents

– History of Light Structures: The development of timber and steel structures in the ancient and modern times.
– Timber and steel as building materials: Properties of wood and steel as basic building materials. Comparison between the natural material of wood and the industrially produced steel. The characteristic structure of wood and the interpretation of its properties. Types of construction wood: Natural and industrially produced wood (laminated, glue-lam, cross-lam, particle boards etc.). Analysis of behavior of wooden bearing members under load. Weaknesses of Wood and the role of design in avoiding them. Pathology of the wooden structure: Biological agent and fire. Fire resistance of wood, based on proper design and calculation. Wood protection specifications.
– Technology and Design of Timber Structures: Study of joints on timber structures. Methods and means for jointing (nails, screws, bolds etc.). Wood lamination. Wooden Structure Design. Basic types of design of a wooden structure, depending on the constructural scale. Project examples and methodology of wooden structures design.
– Technology and Design of Steel Structures: Steel Construction Design. Vulnerability of steel members in high temperatures (fire). Historical and contemporary design principles.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

To impress the importance of appropriate choice, both in terms of construction methods and the available building materials which will strengthen and better reflect the architectural concept and idea, the course seeks a deepening in the manufacturing methods used in the construction process focusing on light structures.
This is considered as a further deepening in the area of architectural technology. More specifically the course will address ways in which structures become not only able to withstand external loads, to meet the essential requirements imposed by the immediate natural environment, to bear loads and to withstand stress, but also to acquire high quality architecture through the appropriate design decisions.
Recognize the technology and design method of timber structures. Study the different joints on timber structures. Identify methods and means for jointing. Develop wooden structure design. Recognize the basic types of design of a wooden structure, depending on the constructural scale. Review project examples and methodology of wooden structures design.
Recognize the technology and design method of steel structures. Develop steel construction design. Explain the vulnerability of steel members in high temperatures. Review historical and contemporary design examples and principles.
Compare the natural material of wood and the industrially produced steel. Examine the characteristic structure of both steel and wood and interpret their properties.

APXE35: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX

Course Contents

– Digital design: Theory of design computing, digital fabrication and innovative construction techniques.
– CAD/CAM Manufacturing: Theory and implementation on prototyping tools and methods, for CAD/CAM machinery at full-scale component manufacturing.
– Contemporary structural materials and innovative design: Development of timber and steel structures in the ancient and modern times. Properties and production of new materials. Membrane and tensile structures.
– New Technologies: Application of new technologies like nanotechnology (“Self Cleaning”, “Air Purifying”, “Easy to Clean”, “Anti- Graffiti”, “Anti- Reflective” properties etc.) or textile manufacture for tensile structures. Analysis of contemporary case studies in terms of use of the available technology of materials. Material specifications and methods of use.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Review digital design and theory of design computing, digital fabrication, new construction techniques.
Review new material technologies like nanotechnology (“Self Cleaning”, “Air Purifying”, “Easy to Clean”, “Anti- Graffiti”, “Anti- Reflective” properties etc.) or textile manufacture for tensile structures.
Analyze prototyping tools and methods, for CAD/CAM machinery at full-scale component manufacturing.
Review the development of timber and steel structures and the production of new materials. Recognize membrane and tensile structures. Compare the natural material of wood and the industrially produced steel.
Use material protection specifications based on new technologies.
Analyze contemporary case studies in terms of use of the available technology of materials.

APXE34: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII

Course Contents

– Analysis and Concept Design: Systematic and detailed analysis of construction techniques. Correlation between the laws of Nature and design. Basic principles of design methodology. Relation between dynamic loads and main types of bearing systems: Traditional (Wall Bearing System, Wooden Structures, Domes etc.), Frame, Three-point connected arch or frame, post and beam system.
– Final Study: Decision principles on appropriate elements and systems, according to the special needs for resistance to the dynamic loading (mainly earthquakes). Techniques adopted in traditional structures and historical monuments, compared to the techniques proposed for contemporary structures. Detailed Design of bearing members based on function, stiffness, form, bioclimatic behavior and economic limitations.
– Implementation Study: Drafting construction plans, sections, elevations, details and 3d representations of a small building with a mixed bearing system (combination of load bearing wall, reinforced concrete and light structures).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Review in depth the analysis of construction techniques in the past and today and the correlation between the laws of Nature and design. Identify the properties of the various structural materials and constructural systems (traditional and contemporary) and the basic principles of design methodology.
Relate the effects of dynamic loads to the main types of bearing systems. Distinguish between durability and stiffness of structures.
Analyze decision principles on elements and systems, according to the special needs for resistance to the dynamic loading (earthquakes).
Compare techniques adopted in traditional structures and historical monuments (built without antiseismic regulations), to the techniques proposed for contemporary structures. Identify the basic rules and principles for design, based on today’s complex needs.
Implement the synthesis process through drafting construction plans, sections, elevations and details of a small building with a mixed load bearing system (traditional and contemporary). Develop architectural representation and construction drawings.

APXE33: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV

Course Contents

The course enhances previous knowledge of students on architectural environmental design.
It includes a review of various topics of energy design -from building physics to construction details- supported by case studies as examples of the sustainable issues involved in architecture.
Special emphasis is given to the material dimension of architectural space and its interaction with the immediate and wider environment of today, also drawing lessons from the past.
Environmental aspects of sustainability are appraised with focus on energy and on the basis of current practices and trends.
Theoretical analysis is combined with an applied project on refurbishing a specific building.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

Identify architectural design parameters that have a direct or indirect effect on energy requirements for the construction and use of buildings.
Interpret the design principles for sunlight and the effects of location, organization of space, form and volume of a design proposal.
Analyze the interaction between built and natural environment in the course of time, utilizing the understanding of the past for dealing with the future.
Recognize the laws of building physics and understand the terminology associated with energy issues, lighting, heating, cooling and ventilation.
Interpret and critically appraise the sustainable aspects of the materiality and layout of buildings and settlements.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!